maasstad weekbladen Hoofdverdachte M. H. veroordeeld tot 4 jaar SS^ri DELMWKANS! Kethelbrug afgesloten VALENTIJNS KADO'S BIJ 1 Schiedam op bezoek bij Jan OPHUIS I FOT# B en W ergeren zich aan 'proefballonnetje' CDA Jubileumjaar Harpe Davids de MAXIMA m Hoger beroep zaak Van Cotthem: Vragen AOV Ons WONINGAANBOD DEZE WEEK IN MAASPOST de teste! 7" RHifr Archief's avonds open Paddo's, pillen en partydrugs Scheeres in DB regioraad Grote Kerk krijgt geld Hulp voor Roemeense stad Scheeres: 'Sprake van misverstand' m** rv2 Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 - 7 februari 20018e Jaargang nr 6 <3Sa»& 1 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 WATERWEG - Het gerechtshof van Den Haag heeft in hoger beroep M. H., de hoofdverdachte in de zaak Daniel van Cot them, veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, gevolgd door terbeschikking met verpleging. Eerder kreeg H. van de recht- bank vijf jaar gevangenisstraf opgeleg. PC UKKEASTC VERSE PATAT I fOBP opgs2!i iivi MAASLANDER LET OP: PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 Bezwaarschrlften erfpacht gericht aan gemeenteraad niet aangekomen a ine.ee. aanpacwt vook. V0012. PS MVNIM4 6 WEKEN VOOR 35,- Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I ll Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam DE VOORDELIGSTE RENTE IIY porn I IK ADV I M EN T RUM SCHIEDAM - Het AOV Schie dam heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de verhoging BTW voor gas, verho- ging Energieheffing. „Het AOV maakt zich bezorgd om de steeds groter wordende financiele proble- men van een steeds groter worden de groep Schiedammers", schrijft fractievoorzitter Catelijne Raaphorst. „Als gevolg van diver se reorganisaties zijn er steeds meer instanties die kosten in reke- ning brengen als er contant wordt betaald. Daarnaast wordt ook de energie voor een ieder steeds duur- der, dit ondanks het feit dat de energietarieven van de ONS juist dalen, en op dit moment de laagste van Nederland zijn." Het Hof heeft bij de berekening slachtoffer in het water heeft laten van de strafmaat rekening gehou- den met de ernstige persoorilijk- heidsstoornis van H. waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. „Het Hof legt een lagere gevan genisstraf op dan de rechtbank om- dat het Hof de ernst van de per- soonlijkheidsstoornis anders waar- deert", stelt het Hof in een verkla- ring. H. stelt dat hij niet degene was die Van Cotthem de dodelijke klap heeft toegebracht. Hij zou aanvan- kelijk hebben bekend om zijn 'maatjes' te beschermen. Het Hof acht echter bewezen dat het H. was die Van Cotthem met gebalde vuist een zeer harde klap op het hoofd heeft gegeven: „Het hof is van oor- deel dat niet aannemelijk is gewor- den dat dit 'maatjesgedrag', dat kennelijk verband houdt met de door de gedragsdeskundigen ge- constateerde persoonlijkheids- stoornis bij de verdachte, zo ver gaat dat de verdachte zonder meer en uit eigen beweging de schuld van een zo ernstig misdrijf op zich neemt." Ook wijst volgens het Hof niets op dat er tussen H. en medeverdachte R. B. onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden. Het Hof acht verder bewezen dat H. op 27 november 1999 samen met zijn mededader een ander DOP DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 vftU rovasta VAMAF 8 /AM. T/M 14 FEB. ONTVANGT U Bi/ BESTEDIWG VAM f$.~ CCN LOT. LEVER DIT LOT IM VOOR 10 FEB. CM MAAK KAMS OP CCM SCHITTERCMDC FORD KA Blijdorp I ASK FOR M—f?E H.G. HEiZEN B.M. UW A G.f. tEVWAHClfK FINALE ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKMn met 16 vakzaken altijd bij u in de burnt! Foto Video Audio KTV Telecom klein belanden. Door de koude buiten- temperatuur (6 graden) en de hoge kademuren hebben H. en B. het slachtoffer willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer door ver- drinking om het leven zou komen, oordeelt het Hof. Alleen doordat het slachtoffer kon zwemmen en de toevallige omstandigheid dat er een kabel hing waarmee het slacht offer zich kon redden, heeft de ac- tie van het tweetal geen dodelijk gevolg gehad, stelt het Hof: ,,Bei- de feiten dienen, mede vanwege het ontbreken van enige aanleiding voor het handelen als uiterst laak- baar en verwerpelijk worden aan- gemerkt." Wim Deetman, voorzitter van het Platform tegen Geweld op Straat, onthult op vrijdag 2 maart 'Het Boeket', een Monument van be- zinning. Het monument wordt ge- plaatst aan de overzijde van station Vlaardingen Oost, waar Van Cot them de dodelijke klap heeft ge- kregen. SCHIEDAM - Ondanks de regen straalde de zon triomfantelijk over Schiedam, afgelopen zaterdag bij de sfeervolle opening van De Korenbeurs. Burgemeester Reinier Scheeres sprak lovende woorden uit over Jan des Bouvrie, Des Bouvrie op zijn beurt sprak weer lovend over Schiedam, een fantastische stad die zwaar wordt onderschat. Hiep hiep Hoera voor Schiedam!, zei Des Bouvrie stralend in zijn designpaieis. SCHIEDAM - Deze week is begonnen met renovatiewerkzaamheden aan de Kethelbrug. Dat is de brug tussen de Damlaan en de Kethelstraat over de Noordvest. De oude, gemetselde constructie zal worden vervangen en de mu- ren worden vervangen door een onderheide, betonnen constructie. De werkzaamheden, en dus de afsluiting, du- ren tot eind mei. Foto Dick Sluijter SCHIEDAM - Christelijke Mu- ziekvereniging Harpe Davids viert dit jaar zijn tachtigjarig bestaan. Een drietal grote muzikale gebeur- tenissen staat dit jaar op de agenda. Op zaterdag 7 april organiseert Harpe Davids een jubileumconcert te organiseren in het Theater aan de Schie. Kaarten a fl. 20,- voor dit belegen aan f stuk gg| 500 gr.U. Vrijdag: WITLOF ngg 500 gr. slechtsUi Zaterdag: VERS GEBAKKEN APPELFLAPPEN 049 4 st.Wi Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND concert kunnen in de voorverkoop (op de dag zelf kosten deze kaarten fl. 25,- per stuk) worden besteld via tel.: 010 - 4491591 of via e- mail: secretariaat@harpedavids.nl. Op zaterdag 16 juni zal het mani- festatieterrein aan het Bachplein te Schiedam-Noord veranderd wor den in een taptoeterrein. Naast showoptredens van de drumfanfa- re en de twirlteams van de vereni- ging zullen ook enkele bekende re- gionale mars- en showkorpsen meewerken. De voorlopige deel- nemers zijn showkorps Thalita - Vlaardingen, Excelsior Delft, Amigo Leiden en Metro uit Sche- veningen. Inmiddels zijn de uitno- digingen verzonden aan alle oud- leden van de orkesten van Harpe Davids om op zaterdag 13 oktober na een gezamenlijke repetitie mee te werken aan een reiinieconcert in het wijkcentrum de Blauwe Brug te Schiedam. BERWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Het gemeente- archief is sinds 1 februari ook geopend op maandagavond. Na een jaar wordt bekeken of de avondopenstellling tot 20.00 uur een succes is. Ge- meentesecretaris L.R. Priester denkt dat door de avondopen- stelling meer mensen (die tij- dens kantooruren niet kun nen) het gemeentearchief zul len gaan bezoeken. SCHIEDAM - Het college van B en W heeft gei'rriteerd gerea- geerd op het voorstel van het CDA om de nieuwbouw van de Sint Jozefschool neer te zetten op de huidige plek van Breeuw- werk, wanneer de fabriek gaat verhuizen naar een andere loca- tie. De nieuwbouw van de Sint Jozefschool aan de Schoolstraat is ernstig vertraagd door bezwa- ren van omwonenden. Het CDA vroeg het college in een serie schriftelijke vragen een haal- baarheidsonderzoek te laten ver- richten naar het idee. Maar B en W zien niets in het plan van het CDA. „Wij hebben met de nodige verba- zing kennis genomen van uw vra gen met betrekking tot dit gevoeli- ge onderwerp", schrijven B en W aan het CDA. „Dit met name om- dat er in de raadsledenconferentie is afgesproken dat er voorafgaand aan het stellen van vragen binnen de gemeentelijke organisatie zou worden gepeild wat de situatie rond de betreffende kwestie is. Het op deze wijze oplaten van proef- ballonnetjes doorkruist overleg en frustreert onderhandelingen." SCHIEDAM - In bibliotheekfiliaal 'Nieuwland' aan het Wibautplein is nog tot en met 16 februari een tentoonstelling te zien onder de ti- tel 'Paddo's, pillen en partydrugs'. Acht panelen geven uitleg over hoe de verschillende drugs eruit zien en wat hun specifieke werking is. Daarnaast komen de schadelijke gevolgen van het gebruik van deze drugs aan de orde. De tentoonstel ling is toegankelijk tijdens de ope- ningstijden van de bibliotheek: dinsdag 17.00 tot 20.00, woensdag 14.00 tot 17.00, donderdag 14.00 tot 17.00 en vrijdag 14.00 tot 17.00. SCHIEDAM - Een aantal be- zwaarschriften van burgers over erfpacht die gericht waren aan de gemeenteraad, is niet aange komen bij de raadsleden. Dat meldde raadslid Marianne de Mol (WD) afgelopen maandag in de vergadering Algemene en Ec- nomische Zaken van afgelopen maandag. In de bezwaarschriften werd onder meer geklaagd over de manier waarop de gemeente met de klagers is omgegaan. Ook werd er geprotesteerd tegen de canon- verhoging die de gemeente bij be- paalde vormen van erfpacht heeft toepast. Burgemeester Reinier Scheeres er- kende dat in elk geval drie be zwaarschriften die gericht waren aan de raad, door ambtenaren zijn afgehandeld zonder dat de raadsle den hiervan afwisten. De ambtena ren dachten, zei Scheeres, dat ze gemandateerd waren de bezwaar schriften meteen af te handelen. Scheeres zei De Mol toe te laten SCHIEDAM - Burgemeester Reinier Scheeres is benoemd tot lid van het Dagelijks Be- stuur van de Regioraad. Dat maakte hij afgelopen maan dag bekend in de commissie Algemene en Economische Zaken. Tijdens de vergadering sprak Scheeres met de commissie verder over democratische vernieuwingen van de stadsre- gio Rotterdam. In 2002 -is de bedoeling- wordt de regioraad gekozen door de gezamenlij ke raadsleden en burgemees- ters. In 2006 wordt er ge- streefd naar rechtstreekse ver- kiezingen in 2006 van een grootstedelijk bestuur. nazoeken of er nog meer bezwaar schriften zijn die de raad niet heb ben bereikt. SCHIEDAM - Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft vorige week woensdag bekendgemaakt dat de Grote Kerk een kleine vijf miljoen gulden aan subsidie krijgt. De subsidie zal onder meer worden gebruikt om de draagbalken -die door de grote bonte knaagknever zijn aangevreten- te herstellen. SCHIEDAM - Burgemees ter Reinier Scheeres wil de Roemeense stad Recea gaan heipen. De burgemeester van Recea had Scheeres vo- rig jaar een brief gestuurd om te vragen of Schiedam de stad kon heipen bij de wederopbouw, na jaren van dictatuur. Scheeres zei in de vergadering Algemene en Economische Zaken (AEZ) van afgelopen maandag dat Recea geen partnerstad kan worden, daarvoor is de af- stand te groot. Wei wil Scheeres de stad ondersteu- nen door het aanbieden van stages, expertise en andere vormen van ondersteuning. De contacten met Recea zijn tot stand gekomen dankzij de Schiedamse stichting Pin- tilie die al jaren hulptrans- porten naar Oost-Europa opzet. SCHIEDAM - Burgemees ter Scheeres ontkent dat de gemeente niets heeft gedaan om Slavenburg voor de stad te behouden. In het Rotter- dams Dagblad had Silvester Slavenburg hierover zijn be- klag gedaan. „Dit moet een misverstand zijn en dan druk ik mij nog voorzichtig uit", zei Scheeres tijdens de vergadering AEZ. „We heb ben Slavenburg verscheide- ne mogelijkheden binnen Schiedam aangeboden, en ik heb my er ook persoonlijk mee bemoeid. We hebben Slavenburg aanbiedingen gedaan op prominente loca- ties. In 1999 zijn er gesprek- ken gevoerd over andere mogelijkheden, zoais op het Vijfsluizenterrein. Dat de gemeente er niet aan heeft getrokken is absoluut on- juist." 02. IS ZoAUo AlT'lP iW*ima KORTING! (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: Nr: m/v noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Naam: I Adres: I Postcode: j Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: (t.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service i Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt afleen ats u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1