maasstad Jeugdbeleid politie Schiedam vooral gericht op communiceren Theater de Teerstoof sluit: te klein, de Arbowet en 'niet meer van deze tijd' Politie alleen nog te bereiken via 0900-8844 krant netel 1 r 'Gewoon wegsturen helpt niet' Hafkamp: 'Jammer dat het gezellige theatertje dicht moet' Alleenstaanden gezocht! liesbeth van den herik SCHIEDAM maasstad kerk maasstad weekbladen door Karin Moerman SCHIEDAM - De gemeente moet meer voorzieningen scheppen, vinden veel jon- geren tussen de 14 en 17 jaar. Want jeugd wil nu een- maal graag hangen. De buurt wil geen optrekkende scooters voor de deur. En ei- genlijk ook geen rondhan- gende jongens en meisjes. De politie zit er tussen om de boel te sussen en om es calades te voorkomen. Ge- lukkig is de politie Schie dam al vrij ver in haar jeugdbeleid. Vooral door veel te praten wordt getracht 'overlast' binnen de perken te houden. Maaspost niet ontvangen? SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 10 februari verzorgd door christelijk mannenkoor De Ijsselzangers onder leiding van Everhard Zwart. Aanvang is 15.00 uur, toegang is vrij. Piano Ruilbeurs Playbackshow Opruiming Samenzang Passage Podium ZOS-radio 't Spul Singles Lezing Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. zo 10.00 uur. ds G. de Lang, zo 17.00 uur. ds. J.C. den Toom. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. mw E. Roetman. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. ds. J. Meinders. De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds. C.L. Kraan. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur. ds. L.G. Bos Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur. pas tor G.J. Warmerdam. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. s Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: ds. F.H. Blokhuis. 16.30 uur: ds. H.J. Bruins. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds. A.G. Boogaard. 16.30 uur: ds. A.G. Boogaard, 19.30 uur samenzang. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur: ds. A. van der Poel. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur: Gezongen euch.vie- ring. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds. J. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H. Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van derVelden Telefoon 010-4738322 S. Verzendaal Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 M. Anganois Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Woensdag 7 februari 2001 XQ52 Wat jeugdbeleid betreft loopt de politie Schiedam behoorlijk voor- op. Al in een vroeg stadium heeft het district geinvesteerd in de jeugd, onder andere door als een van de eersten een jeugdcoordi- nator aan te stellen. Deze voert geregeld gesprekken met alle in stances die bij (overlastgevende) jeugd betrokken zijn, maar ook met de jongeren zelf. En dat blij- ken de meesten goed te waarde- ren. „De aanpak werkt over het algemeen bijzonder goed", ver- telt Carolien Tieleman, jeugdco- ordinator in Schiedam. „De meesten zijn goed aanspreekbaar, het is niet zondermeer tuig zonder normen en waarden. In Schiedam gaat het vaak gewoon om jonge ren die plek zoeken om te doen wat jongeren doen; rondhangen met vrienden.' Overlast door jeugd is er welis- waar altijd al geweest, maar kent zelden vaste locaties of een vast patroon. Zelfs het seizoen heeft invloed op de mate van overlast. Zo zijn er in de winter over het al gemeen wat meer klachten dan in de zomer omdat de jeugd bij kou haar heil zoekt in portieken en woonwijken. Elke twee weken heeft de jeugdcoordinator overleg m -• Ook wat voorlichtirig betreft bemoeit de politie zich graag met de jeugd. Zoals hier tijdens een voorlichting op school over VUUrwerk. FotoDickSluiiter met mensen van de gemeente en het ambulant jongerenwerk. Dan worden de knelpunten en de aan pak besproken. „Gewoon weg- sturen bhjkt niet te helpen", weet Tieleman. „Vorig jaar hebben we een aantal acties gehad, maar stuur je een groep op de ene loca- tie weg, komen ze toch op een an dere plek terug. Het is dus zaak dat je de groep leert hoe ze zich moeten gedragen. Dat ze netjes blijven staan en niet met scooters over de stoep rijden en niet tot een uur 's nachts doorgaan. Op die ma- nier heb je weinig last van zo'n groep. Uit gesprekken met de jongeren is de politie in ieder geval geble- ken dat er grote behoefte bestaat aan een eigen plek. Veel vinden dat de gemeente voorzieningen moet aanbieden, maar daarmee ben je er volgens Tieleman nog niet. Ook de ouders hebben een verantwoordelijkheid, vindt ze. En jammer genoeg ontbreekt het daar nog wel eens aan. „Dat zie je bijvoorbeeld als we een aantal be- keuringen hebben uitgedeeld of wat jongens hebben meegenomen naar het bureau. Dat doen we echt niet zo maar, daar is dan heel wat aan vooraf gegaan. Sommige ou ders reageren dan heel goed: zo van, oke jongen, jij hebt iets ge- daan wat niet door de beugel kan, dus zul je zelf de consequenties moeten dragen, maar anderen gaan juist in de aanval. Geven ons de schuld, zeggen dat we kinder- achtig bezig zijn, nou, dan weet je al dat je actie geen succes heeft gehad." De overlast in Schiedam wisseit van wijk tot wijk sterk. De laatste tijd is Schiedam-Noord in het nieuws, zowel Groenoord als Woudhoek, maar dat komt vol gens de jeugdcoordinator vooral omdat de omvang van de groep in dit deel zo groot is. „In de oudere buurten heb je meer groepen met een eigen pleintje, daar hangen dan een stuk of acht jongens of meisjes rond. Dat is toch makkelijker. In de nieuwe wijken praat je al snel over groepen van 25 tot 35 jongeren en dan heb je al snel overlast." Het mooiste zou natuurlijk zijn als de groepen op den duur zelf in over- leg zouden treden met de buurt, maar ook de politie weet dat het daar maar zelden van zal komen. Zaken escaleren snel, dus blijft het zaak tussenpersoon te blijven speien. „Dus hebben wij ge- sprekspartners in de groepen en bij buurtbewoners." Naast het indammen van overlast en het intervenieren tussen buurt en jongeren, bestaat het jeugdbe leid bij de politie uit veel meer. Heel tevreden is Tieleman over het 'Pak je Kans-project' voor jongeren tussen de 5 en 18 jaar. Hierbij wordt ook weer een beetje verder gekeken. In plaats van ou- derwetse straf krijgt de jongere een stuk of wat gesprekken om te praten over de oorzaak van ver- schillende zaken. Elke dag is er op het bureau ook een maatschap- pelijk werker aanwezig van 09.00 tot 10.00 uur, waar problemen mee kunnen worden besproken. „In het kort komt het er op neer dat je gewoon een aantal prakti- sche tips geeft aan ouders en jon geren om op het rechte pad te ko men en te blijven." Door Frank Willemse SCHIEDAM - Het bestuur van de stichting Schiedamse Thea ters heeft besloten theater De Teerstoof te sluiten. Dit theater- bestuur, van zowel het grote Theater a/d Schie (700 plaatsen) als het zoldertheater De Teer stoof (100 plaatsen), heeft geen voorstellingen meer gepland voor het nieuwe theaterseizoen. Het Nieuwe Stadsblad meldde het nieuws vorige week. Hoewel niet offtcieel bekendge- maakt, ontkent niemand het voor- nemen tot sluiting. Formeel heeft de eigenaar van het pand, het Ale- wijn de Grootfonds, de brief ont- vangen waarin het theaterbestuur de huur opzegt. Opvallend daarbij is dat de eigenaar het hele pand te- gelijkertijd aan de gemeente Schie dam te koop heeft aangeboden. Hierbij de readies van enkele be- langrijke betrokkenen. Peter Mulder, programmeur en ad junct directeur van beide theaters. Ik kan niet ontkennen dat de Teerstoof aan het einde van dit the aterseizoen dichtgaat. Maar dit is mede het gevolg van een bezuini- gingsoperatie van twee jaar gele- den ingezet door de gemeente Schiedam. Als de belangrijkste subsidiegever wil de gemeente niet langer geld investeren in klein- kunstvoorstellingen in dit kleine theater. Een andere oorzaak zijn de gebrekkige technische faciliteiten in dit zoldertheater. Feitelijk zijn ze niet meer van deze tijd. Zo heb ben we de laatste seizoenen al ver- scheidene voorstellingen, waaron- der vooral jeugdtheater, moeten cancelen vanwege technische pro blemen zoals het te kleine en lage toneel. Arbocontrolleurs hebben in rapporten de zaal afgekeurd. Zo is Enkele jaren geleden, toen de Teerstoof 25 jaar bestond, trad Youp van't Hek als verrassingsact tijdens het jubileumfeest op. Als Archieffoto Roger van der Kraan dank aan het kleine theatertje waar hij eens begon. heeft opgezegd. De bijvoorbeeld de brandveiligheid niet gewaarborgd. Maar ook qua werkomstandigheden; de steile trappen en het heisen van de decor- stukken kan zo niet langer. Ik be- treur deze situatie zeker ook omdat de gemeente geen adequate ver- vanger heeft gezocht of plannen heeft voor een nieuwe kleine zaal waar Schiedam zeker recht op heeft." Wethouder Luub Hafkamp van Cultuur: „Ik begrijp dat het bestuur van de beide theaters tot deze be- slissing is gekomen en de huur Wilt u graag een andere wending geven aan uw leven en op een betrouwbare wijze zoeken naar een geschikte partner? Belt u dan met mijn Relatie Adviesburo. Wij beschikken over een omvangrijk bestand van partnerzoekenden in heel Zuid-Holland. Vraag voor meer informatie of onze gratis brochure: 0186 - 604394, of kijk op www.liesbethvandenherik.nl relatie-adviesburo Postbus 1520, 3260 BA Oud-Beijerfand technische voorzieningen zoals de Arbowet- geving, de steile trappen en de par- keerproblemen rond de Nieuw straat zijn daar debet aan. Maar het argument van bezuinigingen door de gemeente: daar is geen enkele sprake van. Het echte probleem is dat het nieuwe theater in het stads- kantoor voortreffelijk loopt gezien het aantal voorstellingen en bezet- tingsgraad. Maar niet in financieel opzicht. Er zijn bepaald geen grote winsten behaald, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Ik vind het persoonlijk wel jammer dat het gezellige theatertje dicht moet. Maar ja misschien is zo'n zoldertheater niet meer van deze tijd, niet qua programma maar technisch gesproken Deborah Lens was van 1993 tot 1997 interim Managing Director van de Teerstoof en nu werkzaam bij de Dienst Educatie die vaak in de Teerstoof jeugdvoorstellingen houdt: „Ik vind het jammer dat ons Culturele Erfgoed, 28 jaar De Teerstoof, weg moet. Het was sa- men met theaters als De Kleine Komedie in Amsterdam en Pepijn in Den Haag, het theater waar be- ginnende kleinkunstartiesten zijn begonnen en laten groot zijn ge- worden. Wij gebruiken het kleine zaaltje voor voorstellingen voor scholen en kunsteducatie. Daar voldoet het goed voor maar als kleine zaal niet meer. Tegenwoor- dig heeft een kleine zaal al gauw 250 tot 300 zitplaatsen. Tja en die plek op zolder waar decorstukken opgesjouwd moeten worden, dat past in deze tijd niet meer. Zelfs vroeger toen ik daar voor program- meerde was het al moeilijk voor stellingen te boeken door de tech nische eisen. Eigenlijk alleen caba ret en solotoneel passen erin. Hoe het nu verder moet met het jeugd theater? Ik weet het echt niet. En over het mogelijke financiele ver- lies van het theater gesproken, geen enkel theater is winstgevend. Behalve Joop van de Ende." Willy Hermans (raadslid PvdA) en Henk de Valk, beiden bestuurslid van de stichting Gebouw de Teer stoof als secretaris en penning- meester: Wij als bestuur van het gebouw betreuren dit besluit. Maar het is niet anders, zeker als je be- seft dat de Teerstoof naast het film- theater en Polo en andere vereni- gingen de belangrijkste onderhuur- der van het gebouw Sursum Corda is. Maar onze huisbaas, het Ale- wijn de Grootfonds, zou het ge bouw niet langer willen exploite- ren en heeft het te koop aangebo den aan de gemeente. Wij waren net in bespreking over een moge lijke huurverhoging met het fonds die wij dan weer doorberekenen aan onze onderhuurders. Het lijkt dat die Arbowet het theater de das om doet. En natuurlijk is dat jam mer zeker omdat veel 'grote' ar- tiesten als Jos Brink en Youp van't Hek hier hun carriere zijn begon nen. Of deze beslissing onvermij- delijk is hangt af van de gemeente. Is deze bereid het pand aan te ko- pen en de technische verbeteringen aan te brengen?' Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophaien. Sigarenmagazijn vande Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Maas Kadothiek Hoogstraat168 SCHIEDAM - In de concertserie van de Stichting Westvest 90 treedt vrijdag 9 februari het beken- de pianoduo Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar op. Zij speien muziek van Debussy, Satie, Mil- haud en Ravel. Het concert begint om 20.15 uur in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsge meenschap NPB aan de Westvest. De toegangsprijs is fl. 22,50 en fl. 20,- voor CJP en Pas 65+. Kaart- verkoop en folders bij de VVV en het Theater a.d. Schie. SCHIEDAM - In dienstencentrum De 4 Molens wordt zondag 11 fe bruari een ruilbeurs georganiseerd. Er kunnen onder andere postze- gels, telefoonkaarten en munten worden geruild. Aanvang is 13.30 uur, toegang is gratis. school. Vanaf 10.00 uur zijn ge sprekken met leraren, leerlingen en ouders te horen. ZOS-radio is te beluisteren via 91,5 fm. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt zaterdag 24 februari een playbackshow gehouden voor mensen van 5 tot 100 jaar. Aan vang is 19.00 uur en de toegang is gratis. SCHIEDAM - In de Hoeksteen- kerk aan de Warande wordt zon dag 11 februari een samenzang ge houden vanaf 19.30 uur. Geoefen- de en ongeoefende zangers zijn welkom. Het is mogelijk zelf psal- men en andere liederen op te ge ven. De toegang is gratis. SCHIEDAM - De afdeling Woud hoek van Passage organiseert haar maandelijkse ledenavond op don- derdag 15 februari in De Stuurhut aan het Nijhoffplein 21. De aan vang is 19.45 uur. Het onderwerp is 'Symbolen in de bijbel' en ds. W.R. van Wieren vertelt erover. Gasten zijn welkom. SCHIEDAM - In Podium Cafe 'De Graauwe Hengst' is donderdag 8 februari een avond vol live wereld- muziek met Marijn Friends. Vrijdag 9 februari wordt de vierde voorronde gehouden van de Pop- prijs Schiedam vanaf 21.20 uur. SCHIEDAM - 'ZOS op zaterdag' is zaterdag 10 februari te beluiste ren van 10.00 tot 17.00 uur. De ochtendeditie komt dit keer live uit scholengemeenschap Schravenlant in verband met de open dag van de SCHIEDAM - Om plaats te maken voor nieuwe artikelen houdt de Wereldwinkel Schiedam aan de Lange Achterweg een maand lang uitverkoop. In de maand februari wordt er 20 tot 40 procent korting gegeven op een selectie sieraden, houtsnijwerk, aardewerk en tex- tiel. De openingstijden zijn: dins dag van 13.00 tot 16.00 uur, woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - Cafe-jeneverie 't Spul aan de Hoogstraat heeft vrij dag 9 februari een Danish blue swing band te gast. Het optreden vindt plaats vanaf 21.30 uur. SCHIEDAM - De Vereniging voor creatieve vrijetijdsbesteding voor Singles, 'Het Trefpunt' houdt vrij dag 2 maart een ontmoetingsavond in Buurthuis Cool aan de Korte- naerstraat 22. Het Trefpunt biedt de mogelijkheid om gelijkgestem- den vanaf 25 jaar met elkaar in contact te laten komen door het or- ganiseren van ontmoetingsavon- den en groepsactiviteiten. Voor meer info: 234 22 15. SCHIEDAM - Het Lectorium Ro- sicrucianum organiseert donder dag 15 februari een lezing onder de titel 'Gnosis, kennis die verlicht' in de bibliotheek aan het Stadserf 1. De aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheken en op de avond zelf alleen in de bi bliotheek aan het Stadserf 1. De entreeprijs bedraagt fl. 7,50. Daar- naast is nog tot en met 15 februari een expositie met de titel 'Gouden draad van de Gnosis' te zien in de- zelfde vestiging. SCHIEDAM - Door de invoering van het nieuwe centrale landelijke telefoonnummer 0900-8844 (30 cent per minuut) zijn met ingang van 8 januari alle overige bij het publiek bekende telefoonnummers van het district Schiedam verval- len. Wie de politie in Schiedam no- dig heeft voor een niet-spoedei- send geval zal dus het 0900-8844 nummer moeten bellen. In geval- len waar elke minuut telt, kunnen burgers uiteraard gewoon bellen met het landelijk alarmnummer 1- 1-2. Bellers die gebruik maken van een gewone telefoon (op het vaste netwerk) en 0900-8844 bellen, ko men terecht bij het dichtsbijzijnde politiekorps. Voor inwoners van Schiedam is dit het regiokorps Rotterdam-Rijnmond, waar Schie dam onderdeel van uitmaakt. Ge sprekken komen binnen bij het re- gionale Callcenter, dat gevestigd is aan de Boezembocht in Rotterdam. Daarvandaan komt iedereen in principe terecht bij het bureau, de afdeling of de persoon die hij of zij wenst te spreken. Weet iemand niet precies bij wie hij of zij moet zijn, of is diegene afwezig of in ge- sprek, dan wordt het telefoontje doorverbonden naar het districte- lijk informatie en servicecenter en verder behandeld. Bellers die ge bruik maken van een mobiele tele foon komen (voorlopig) uit bij het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen, dat ervoor zorgt dat het gesprek op de juiste plaats te- rechtkomt. Heeft u vragen over het landelijk telefoonnummer politie, dan kunt u het Callcenter bellen, tel. 0900-8844. De geschiedents herhaalt zich. Althans dat concludeer ik aan de hand van de geluiden die ik regelmatig om mij heen ontwaar. Histo- risch nitwit als ik ben, dacht ik tot voor kort altijd jaja, het zal wel'. Maar die wat onge'interesseerde houding is de afgelopen periode enigszins gewijugd. Ook ik blijk inmiddels oud genoeg om mij er- van bewust te zijn dat het verleden in Schiedam wel eens een nieuwe kans krijgt. Het zijn de piketpaaltjes die ter plaatse inmiddels de grond ingejaagd zijn die mijn herinneringen van een heel hoop ja ren her weer wat geordend hebben. Ik moet daar, als kleine jongen, zo en zo gefietst hebben, hoor ik mijzelf denken als ik mij er, nog steeds per rijwiel, langs begeef Nu ook de graafmachines klaar staan om de Poldervaart in het Beatrixpark zijn oorspronkelijke bedding terug te geven, betrap ik zelfs mijn hart erop dat hij, bij het er voorbij gaan, een pietsie opgewonden raakt. Ik kan hier in de Maaspost derhalve niet verkondigen dat zo'n geschiedenis-herha- ling aan mij niet besteed is. Of ik de noodzaak van zo'n investering begrijp, is echter vers twee. Kreten als 'groenstructuurplan'ecolo- gische ruggengraat' en 'stromende hoofdader' zijn voor mij derma- te leeg dat ze mij niet onvoorwaardelijk over de streep trekken. Het hele gebeuren is voor mij veel meer de creatie van een soort Open Luchtmuseum'. Mijn vervolgvraag is dan ook: in hoeverre, trek je dat door? Worden ook de boerderijtjes die ter plekke stonden weer geherintroduceerd? Krijgen de oorspronkelijke bewoners hun stuk- je grond misschien terug? Want met name zij moeten toch met lede ogen aanschouwen dat hun vertrek een stuk minder noodgedwon- gen was dan de stadsbestuurders hen toen voorspiegelden. Van gemeentewege zal een dergelijke geschiedkundige herbeleving waarschijnlijk worden gerangschikt onder het kopje 'voortschrij- dend inzicht'. Zelf benader ik het liever tegengesteld en ervaar ik het als een waarschuwing om de oren niet te veel te laten hangen naar de waan van de dag. Wie kan mij bijvoorbeeld garanderen dat wij over een twintigtal jaar niet weer gewoon willen tafetiennissen in De Korenbeurs, dat wij het groen en het water in het Schiehart zo beu zijn dat wij weer snakken naar van die geliefde goedkope Van Markenstraat-blakkendozen, dat wij op het Land van Belofte weer ouderwets onze auto naast de HEMA willen parkeren of dat wij in het Handelsentrepotgebouw weer als vanouds goederen willen op- slaan. Kijk naar de Poldervaart en zie dat vernieuwing echt niet al tijd zaligmakend is! KoVellelulletjes

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 3