maasstad Vernieuwde Stad wil woningen bouwen If FLITSENDE AANBIEDING FOTO KLEIN roubtje VOl? 9." 51 umsmmmsmms op tegels! DOK 99 mask je eigen basn iK^I Our is te Klant pas Honing! Zakkendragerverbrokkelt OOPHUIS' Ik ook van jou Hoe gaat't met maaspost Opt 5 soorten tegels nu 20%extra korting. Kom naar de showroom en profiteer! Toth woedend over rol Wiegman Opstandingskerk JONGEKAAS MAGERE VARKENSROLLADE APPELSIENTJE 8.® Aanvulling centrum- management Oud-lndie gangers NIEUW IN Plannen Groenoord Infocentrum Beneluxlijn Programma Filmhuis Kijk verder op in deze krant 6 WEKEN VOOR 35,- Of del gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 -14 februari 20018e Jaargang nr 7 SCHIEDAM - Projectontwikkelaar De Vernieuwde Stad wil een zestal woningen bouwen in de Opstandingskerk. De twee andere kandidaten met verbouwingsplannen voor de voorma- lige kerk in Nieuwland, Perry van der Ree en George Toth, voelen zich door de gemeente Schiedam overvallen en gepas- seerd. Dat er een nieuwe kandidaat op de proppen is gekomen, werd duidelijk toen geschrokken wijkbewoners zagen dat er slopers in de kerk bezig waren. WmKNili JB MSS-100 STR0B0SC00P JX- over devesten 3 3116 ad schiedam Mavris Woondecor Opgeteld de bestej j MKKj 00 PLUSMARKTVAN DIJK "PLUSMARKTVAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND 'T BESTE AANBOD Gourmet Bowling Arrangement Tafelbarbecue Bowling Arrangement ZONDAG T/M VRI J DAG 20% KORTING OlO - 474 07 74 WWW.DOK99.NL BARENDRECHT Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in i Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* I I --I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Dit sloopbedrijf handelde in op- buurtbewoners die geen bedrijf of dracht van projectontwikkelaar De Vernieuwde Stad, een samenwer- kingsverband tussen enkele Schie- damse bouwfirma's en de gemeen te Schiedam zelf. En dit bleek toe- vallig hetzelfde ontwikkelingsbe- drijf te zijn dat volgens een pas bo- ven water gekomen brief van 27 april vorig jaar ook kandidaat was voor verbouwing van de kerk. Wethouder Aad Wiegman beves- tigt de brief van de Vernieuwde Stad, maar kan niet verklaren waarom de brief -en de kandidaat- stelling van De Vernieuwde Stad- pas nu boven water is gekomen. Een misverstand. „Maar niet es- sentieel", zegt hij luchtig, de OE GROOTSTE IN FOTO, VIDEO, AUDIO, TV! ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein ONTWIKKElBN PERFECTS. KWALITEIT Pli* SNEISERVICE GlANZENP partycentrum willen, krijgen geen parkeeroverlast en daarmee hun zin." Het CD A heeft schriftelijke vragen aan B en W gesteld, vooral omdat volgens het CDA bewoners en raad door de wethouder niet naar behoren zijn ingelicht. Volgens Wiegman maakt iedereen voor niets zo'n drukte want er is nog niets beslist; de gemeenteraad zal binnenkort een oordeel over de plannen kunnen uitspreken. En nog daar voor zullen de twee plan nen - Van der Ree heeft zich terug getrokken- uitgebreid besproken worden in een speciale commissie- vergadering. Daar kunnen ook de omwonenden hun oordeel geven. George Toth zelf is woedend over de nieuwe actie van de gemeente. Als tegenzet laat hij de gemeente weten ook woningbouwplannen voor de Opstandingskerk te heb- ben: hij wil de kerk tot twee reus- achtige loft-appartementen om- bouwen. Dinsdag heeft hij een bo- ze brief naar Wiegman gestuurd. Volgens Toth is de Vernieuwde Stad voor de voile honderd procent in bezit van de gemeente Schie dam; hij verwijst daarbij naar uit- reksels uit het handelsregister. En dat riekt volgens hem naar belan- genverstrengeling, schrijft hij in een brief aan wethouder Wiegman. De Vernieuwde Stad wilde niet reageren, bestuurder Cor Bolmers is met vakantie. Adri Reijnhout, oud-bestuurder van de Vernieuw de Stad, ontkent dat de gemeente voor de voile honderd procent ach- ter de Vernieuwde Stad zit. VERF BEHANG GORDIJNEN ZONWERING VLOERBEDEKKING Hoogstraat 128-130 Vlaardingen Tel. 010-2480808 fill vers van het mes kg kg 3pakken Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHQEK Bergschenhoek Leeuwenhoekweg2, telefoon 010-5216977. Breda Grensteen 7-9, telefoon 076-542 54 42. Den Haag Van derkunstraat27, telefoon 070-402 32 84. Rotterdam Olympiaweg 44a, telefoon 010-47919 44. SCHIEDAM - Een harde knal, een kleine rookwolk. vogels vliegen verschrikt op. Meteen daarop zakteen65 meterhogestaien havenkraan ziiwaarts in elkaar, gevolgd doorapplaus. Afgelopen zaterdag slaagden slopers erm om vrij gemakkelijk een iZMlheSwtoteriw ch«rakszalgaanves^,aande westzijde van de Wiltonhaven. Gekozen werd om de kraan met explosieven op te ruimen, en dat lukte. De knal was tot in Vlaardingen te horen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De gemeente Schiedam laat het beeld van de Zakkendrager vervangen, het beeld staat op de Nieuwe Sluisstraat, naast de Korenbeurs. Het beeld, een ontwerp van de overleden kunstenaar Hans van der Plas verbrokkelt met de dag. Kunstenaar Ton Claassen is door de gemeente benaderd om een nieuw ontwerp van de Zakkendrager te maken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Chantelle Tim- mers en Kitty Buitendijk zijn onlangs toegetreden tot het Centrummanagement. Zij vol- gen centrummanager Lex van Hulst op, die per 1 januari van dit jaar een nieuwe betrekking heeft geaccepteerd. Het Cen trummanagement is een over- koepelend orgaan van winke- liersverenigingen, culturelele instellingen, banken en de ge meente Schiedam. Timmers en Buitendijk run- nen het organisatie- en evene- mentenbureau Mozaick. Het tweetal zal zich binnen het Centrummanagement dan ook vooral bezighouden met het evenementenbeleid van de binnenstad. VLAARDINGEN - De Ver- eniging Oud Militairen Indie- gangers en Nieuw-Gui- neagangers organiseer dins dag 20 februari een contact- middag in Zaal Middelhuyse in Vlaardingen. De videofilm Onze Jongens Overzee deel 2 wordt vertoond. Aanvang 13.30 uur. Zaal Middelhuyse is gevestigd aan de Koningin- nelaan 403. TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE IIY POTII t E K "ADVI ESC ENTRUM A. van Saksenweg Vlaardingen SCHIEDAM - Woningcor- poratie Woonplus en de ge meente Schiedam blijven sa- menwerken in de wijk Groenoord. Met het onder- tekenen van een intentie- overeenkomst tussen Woon plus en de gemeente op 15 februari wordt de weg vrij- gemaakt om een begin te maken met de sloopvervan- gende nieuwbouw en andere geplande nieuwbouwprojec- ten in Groenoord. Met het zetten van een handtekening spreken beide partijen af het financieel risico in het bouw- project te delen. Naar ver- wachting wordt in april de definitieve samenwerkings- vorm ten doop gehouden. SCHIEDAM - Het Informa- tiecentrum van de Benelux lijn, gevestigd aan het Stati- onsplein 2 in Schiedam, is van 12 tot 21 februari 2001 gesloten. In verband met het vijfjarig bestaan op woens- dag 21 februari wordt ge- werkt aan een nieuwe expo- sitie en het actualiseren van de permanente opstelling. In het informatiecentrum staat onder andere een 23- meter lange maquette van de Beneluxlijn. Op de ma quette zijn de zes stations te zien. Elk station is ontwor- pen door een andere archi tect. De komende tijd krijgt de architectuur van de stati ons alle aandacht. Op woensdag 21 februari 2001 om 9.00 uur gaat het cen trum weer open. Het infor- matienummer van de Bene luxlijn is (010) 208 86 68. SCHIEDAM - Het Filmhuis vertoont dit weekend twee films. Donderdag, vrijdag en zondag The Chicken Run, en zaterdag Le Temps Retrouve. Zie voor een uit- gebreide beschrijving de Servicepagina. KORTING! jpp ..mm mm mm mm., mm mm mmwmmmmmm mm ^ammmmmmmmmrnmmmm (6 weken voor slechts 35,-) I Naam: I Adres: Postcode: Telefoon: I Bank/gironr.: Piaats: I Voor!: m/v j Nr:I (t.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt aiteen als u de afgelopen oris maanden geen abonnee bent geweest. ML ARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1