maasstad weekbladen 'Maak multimedia centrum in Monopole' ZONDAG 4MAART 13?? FOTO KLEIN o o DOK 99 Fans halen covers van hart op aan Cliff Richard Oud Goud! I SPORTIEVE AANBIEDING Geert Mak in Schiedam GGD Arbozorg fuseert 8?L maaspost OPHUISf Nu f50,- per gram is goud waard. Fashion- show in De Doelen Siljee Advies Bewonersvereniging Schiedam Centrum: geopend i7.oo uur_ ZONDAG A.S. ZIJN W1J OPEN! PLUS Opgeteld de beste! HERTOG US VERSE KIPFILET KAAS kil° 9 98 NIEUW IN LOOK TV op de kabel Vlaardingen, Liesveld 22, tel. 010 4343463 Reuderink opvolger Omgeving Vijgensteeg opgebroken Programma Filmhuis "KGOMMe KT NGCM r ,WlU£M Vergadering Opstandingskerk Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 - 28 februari 20018e Jaargang nr 9 SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) wil dat de gemeente de voormalige bioscoop Mono- pole zo snel mogelijk aankoopt. De BVSC denkt dat in het mo- numentale pand op de hoek Appelmarkt/Hoogstraat een multi media centrum kan worden ontwikkeld. VAN 12.00- ZIE 0NZE ADVERTS NTIE! DIV, SMAKEN 2 literbakken voor JONG BELEGEN vers van hetmes IS P LUS Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland St PLUS van Dijk Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Foto Video Audio KTV Teietom Abnormaal goedkope foto's! -rr~3,"A j GRATIS TOEGANG FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt 36 kwaliteitsfoto's voor slecnts over devesten 3 3116 ad schiedam SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is momenteel druk bezig om de Poidervaart weer onbelemrnerd door het Beatrixpark te laten stromen. Hiervoor moet ongeveer vierhonderd meter grond worden uitgegraven dat in dejaren zesttg wero gedempt. Ook in andere plekken van Schiedam worden gedempte stukken Poidervaart weer uitgegraven. De gemeente vetwacht dat de natuurzal profiteren van de herstelde Poidervaart. Gourmet Bowling Arrangement Tafelbarbecue Bowling Arrangement ZONDAG T/M VRIJDAG 20% KORTING OlO - 474 07 74 WWW.DOK99.NL 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 r—a Dit aanbod getdt alleen bij aankoop van gouden sie raden. De inruilwaarde wordt hierop in mindering gebracbt. De aankoopprijs van het door u gekozen sie- raad dient tenminste 50% hoger te zijn dan de inruil waarde. Een legitimatie is verplicht. i^Ja, ik profiteer van deze sportieve aanbieding* 1 Naam: I Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: I .mm BERWEG EN CEINTUURBAAN tras De BVSC stelt dit voor in een brief aan het college van B en W. Ook de aangrenzende panden zou de gemeente moeten aankopen. In het multimedia centrum zou een film- theater kunnen worden gevestigd, met mogelijkheden voor digitale cinema. Ook kan het centrum wor den gebruikt als een theaterzaal voor kleine producties. De bewo nersvereniging denkt ook dat in het pand een internetcafe kan worden gevestigd. Belangrijke doelgroe- pen voor het multimedia centrum zijn volgens de BVSC jongeren en allochtonen. In de brief aan B en W doet de BVSC een aantal suggesties om het noordelijk deel van de Hoog- straat nieuw leven in te blazen. „De BVSC denkt dat de gemeente nu de kans moet grijpen om de ba- lans defmitief naar de positieve kant te laten doorslaan, door op meerde fronten tegelijk een grote m per kg klein Woensdag u 14 maart Tel. Info/Bezoek: Q|lfl| OlO 293 32 50 ronordom^ ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT 10x15 op glanzend papier. Abnormaal inhaaloperatie uit te voeren." Zo moet wonen boven winkels door de gemeente 'overtuigend worden gestimuleerd'Hierbij denkt de BVSC vooral aan woningen met een werkplaats of atelier aan huis. „Kunstenaars, meubelwerkplaat- sen en interieurontwerpers moeten een voorkeursbehandeling krijgen en door de gemeente actief worden benaderd", stelt John van Gestel, de voorzitter van de BVSC in de brief. Eigenaren moeten verder door de gemeente worden gesommeerd hun panden goed te onderhouden. Ook vindt de BVSC dat de ge meente het uitstallings- en terras- senbeleid goed moet gaan handha- ven. Bovendien moet de gemeente Schiedam toezien op de kwaliteit van het winkelbestand. „Door als een projectontwikkelaar op te tre- den kan de kwaliteit van het win kelbestand positief worden bein- vloed", stelt Van Gestel. De Grote Markt ten slotte moet straks een centrum van (dag)hore- ca worden waarbij kwaliteit en di- versiteit de criteria moeten zijn'. Foto Roger van der Kraan A. van Saksenweg Vlaardingen SCHIEDAM - Het televisieaanbod op de Schiedamse kabel ondergaat maandag 5 maart een wijziging. Op het kanaal van RTL Television (30+, 543,50 MHz) worden al van- af donderdag 1 maart de proefuit- zendingen van de nieuwe zender LOOK TV doorgegeven. Als ge- volg van de komst van LOOK TV verhuist RTL Television naar ka naal M5 (147,25 MHz). LOOK TV is het 'televisiezusje' van Radio Schiedam. De zender gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week lokaal nieuws uitzenden. In eerste instantie start de Stichting Stadsomroep Schiedam alleen met tekst-tv maar zo snel mogelijk zul- len ook reportages en impressies vanuit de stad worden uitgezon- den. DE VOORDELIGSTE RENTE a HYPOTIIFIR DVIESCFNTRUM II CD Donderdag 15 maart 10-22 uur 10-18 uur in samenwerking met j Amu ^Bureau ag e Inruilwaarde normaal f 12,- per gram. CD SCHIEDAM - Honderden Cliff Richard-fans vanuit heel Neder- land vonden afgelopen zondag de weg naar de Blauwe Brug in Schiedam-Noord. Gezellig samen genieten van zangers en bands die zo getrouw mogelijk covers van de inmiddels 60-jarige Engelse super- ster vertolkten. Meest in de smaak bij het publiek viel country-zanger Mark Lavender Fanclub Move It organiseert twee maal per jaar een dergelijke club- dag. Gezien de Schiedamse bin ding van een van de bestuurders worden dergelijke dagen voorlopig in de blauwe Brug georganiseerd. Verderop in deze Maaspost een impressie van 'Cliff-dag'FotoRo- ger van der Kraan SCHIEDAM - Maarten Reuderink is vorige week woensdag unaniem door de fractie van de PvdA gekozen tot fractievoorzitter. Reu derink (38) volgt Menno Siljee (33) op die op zijn beurt weer wethouder Aad Wiegman (59) vervangt. De wisseling van de wacht gaat in op 14 mei. Tot die dag blijft Siljee het fractievoor- zitterschap vervullen. SCHIEDAM - Het Spinhuis- pad en de Vijgensteeg gaan vanaf maandag 5 maart op de schop. De werkzaamhe- den die enkele maanden in beslag gaan nemen, betref- fen de aanleg van de riole- ring, kabels en leidingen, openbare verlichting en be- strating ten behoeve van de bouwprojecten in deze om geving. Als gevolg van de werk- zaamheden zullen geduren- de kortere of langere tijd de Vijgensteeg, het Spinhuis- pad en het Groenweegje voor alle verkeer, behalve voetgangers,worden afge- sloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De wo ningen en bedrijven blijven wel bereikbaar. Voor meer informatie over de werkzaamheden kan ge- beld worden met ONS IBOR, (010) 457 67 00 SCHIEDAM - Het Filmhuis vertoont deze week twee Films. Donderdag 1 en vrij- dag 2 maart draait Wonder land van regisseur Michael Winterbottom en zaterdag 3 maart is Une Liaison Porno- graphique aan de beurt van Frederic Fonteyne. Zie voor een uitgebreide beschrijving de Servicepagina. SCHIEDAM - Op verzoek van Gemeentebelangen Schiedam, het AOV en de SP wordt op donder dag 8 maart een extra commisisie- vergadering gehouden over de toe- komst van de Opstandingskerk. De vergadering wordt gehouden in de Aleidazaal in het Stadskantoor en begint om 20.00 uur. Insprekers krijgen als eerste het woord. Het publiek, stelt verant- woordelijk wethouder Aad Wieg man, krijgt bij alle inhoudelijke agendapunten de gelegenheid het woord te voeren. WATERWEG - De GGD Arbo zorg van de Nieuwe Waterweg Noord en de Arbo Unie willen in april van dit jaar gaan fuseren. Hiertoe is vorige week maandag een intentieverklaring onderte- kend. De 27 medewekers van de GGD Arbozorg zullen naar ver- wachting allemaal overgaan naar de Arbo Unie. De kans is vrij groot dat de Arbo Unie de huidige ruimte van de GGD Arbozorg in het GGD-pand in Vlaardingen zal overnemen of huren. De Arbo Unie garandeert de uitvoering van alle lopende con- tracten en opdrachten van de GGD. De GGD Arbo Zorg heeft tot de fusie besloten om de werkgelegen- heid van de werknemers te kunnen waarborgen; de kwetsbaarheid van een kleine arbodienst is vrij hoog, stelt de directeur van de Arbo Zorg. Het is de trend in Nederland dat kleine arbodiensten het moeten afleggen tegen de grote arbo-orga- nisaties. Ook verwacht de Arbo Unie dat de dienstverlening aan bedrijven en instellingen in Schie dam, Vlaardingen en Maassluis door de fusie wordt verbeterd. Verder denkt de Arbo Unie dat door de schaalvergroting de kosten lager zullen worden. Profiteer van onze speciale aanbieding3 maanden het Rotterdams Dagblad in de bus voor 35,95 per maand met automatische betaling. Eerste twee weken gratis Rotterdams Dagblad in de bus. Plus twee toegangskaarten cadeau voorde wedstrijd Feyenoord - NEC op zaterdag 21 april. 35,95 per maand) Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam |x f Geidt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee berrt geweest. i HI ARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1