maasstad weekbladen Vlietlandziekenhuis krijgt nierdialysecentrum Showroom- verkoop van keukens! BAIgero Zinin CORRECT CAR AKTIEDAGEN Woonplus geeft project Bospad nieuwe kans 7?!L 0800-1415 Oranjebrug wordt versneld gerepareerd SCHIEDAM CRICKETSTAD (aSoQPHUISf P. n i L Gift van 5,1 miljoen VSB-Fonds nieuwe stijl IZIE 0NZE| ADVERTENTIE ■ELDERS INI ■BLAB m FOT# foroor In stKvi'rt Commissie Groenoord P LU S Opgeteld de bestel kil° 10?? Een voordelig Doorlopend Krediet. Ons woningaanbod DEZE WEEK IN MAASPOST ligfietscentru™ Kunstzinnig rolluik Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 -18 april 20018e Jaargang nr 16 WATERWEG - Het nieuwe Vlietlandziekenhuis krijgt een nierdialysecentrum, dankzij een gift van 5,1 miljoen van de Stichting Fonds Schiedam en Vlaardingen en omstreken (het VSB-Fonds). Dat werd vorige week donderdag bekendge- maakt tijdens de viering van tien jaar VSB-Fonds Schiedam Vlaardingen in het Theater aan de Schie. In het nierdialysecen trum kunnen ongeveer 60 patienten met ernstige nierklachten worden behandeld. Op dit moment moeten deze patienten nog een paar keer per week naar Den Haag of Rotterdam reizen. Bij Wooning in Bergschenhoek wordt deze week een VERKOOP VAN SH0WR00MM0DELLEN gehouden. Tientallen keukens moeten plaats maken voor nieuwe modellen. ALLEEN DEZE WEEK: modellen tegen extra hoge kortingen (tot wel 70%) en enkele modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD weg gaan! Deze verkoop is uitsluitend bestemd voor PARTICULIEREN. De verkoop wordt gehouden bij Wooning in: BERGSCHENHOEK: Leeuwenhoekweg 2, Ind.terrein Weg en Land,telefoon: 010-5216977 6 Dagen per week open, vrijdag koopavond. 4 SCHIEDAM - Het stationsplein ondergaat de komende jaren een facelift. Het plein wordt na de opening van de Beneluxlijn een van de belangrijkste vervoersknooppunten van de Rijnmond, en heeft volgens de gemeente dan ook meer allure nodig. De gemeente is van plan hiervoor een blok woningen aan de oostelijke zijde te slopen; om mogelijke speculaties van onroerend goed handelaren heeft de gemeente een paardenmiddel van stal moeten halen: de Wet Voorkeursrechten Gemeenten. Zie verder de binnenpagina. SCHIEDAM - Woonplus heeft besloten om het project Bos pad, een woonzorgcomplex voor senioren in Groenoord, een nieuwe kans te geven. In een eerder stadium verklaarde Woon plus zich te beraden over de verdere uitvoering van het plan, nadat de gemeenteraad had besloten voor een 'verzwaarde' procedure, naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Hierbij zou niet het college van B en W beslissen over de vrij- stellingsprocedure, maar de gemeenteraad, als een stok achter de deur. KANIS 8c GUNNINK MAGER RUNDER- GEHAKT It PUIS van der M®er BELEGEN KAAS vers van't mes Bel gratis voor de Algero-vestiging bij u in de buurt: Bereken online hoeveel u kunt lenen: www.algero.nl 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Krrangemeniren zoa\m ligfietsen en paintballen ©101 - 41 204 Rotterdams Dagblad bestaat 10 jaar! 3 weken voor /10,-!H VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 APRIL CEINTUURBAAN 111, ROTTERDAM B. Verbiest (directeur) en C. Bokx (voorzitter) van het VSB-Fonds gaven de symbolische cheque aan twee vertegenwoordigers van het Vlietlandziekenhuis, Elting en Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Lekker lopen met deze design Attilio Giusti slangenleer ballerina met soft voetbed FoioKlein met I 6 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein Foto Video Audio KTV Telecom Verbey. En hoewel ziekenhuis nog moet worden gebouwd, wordt een gedeelte van het bedrag al gebruikt om nieuwe nierschoonmaakmachi- nes aan te schaffen. In een video film toonde nierpatiente Jacqueline uit Schiedam de behandeling die zij enkele malen per week moet ondergaan. Zij vertelde dat het een zware behandeling betreft en dat moderne, nieuwe machines de be handeling zullen verlichten. Ook zal het geld worden gebruikt om het nieuwe fusieziekenhuis gezelli- ger in te richten; meer een huiska- mer dan een ziekenhuis voor de langdurige behandelingen. Daarnaast werd op de feestelijke bijeenkomst in het Theater aan de Schie bekend dat het VSB-Fonds een nieuwe naam heeft gekregen: Stichting Fonds Schiedam en Vlaardingen e.o. (en omgeving). Ook werd het nieuwe logo ge- toond, een tekening van het nieu we kantoor van het fonds, de stads- villa IJzermans in Vlaardingen. Ie- dereen kent wel het prachtige mo- numentale pand, het voormalige Mees bankgebouw op de Schie- damseweg 53 gelegen pal naast de Stadsgehoorzaal. Na twee jaar zoe- ken heeft het bestuur haar oog la- ten vallen op de historische vila mede omdat het instand houden van het culturele erfgoed een on- derdeel is van het subsidiebeleid van de Stichting Fonds Schiedam en Vlaardingen e.o. (Zie verder de binnenpagina Foto Roger van der Kraan Directeur Jos Feijtel verklaarde toen: „Bij een plan als het onder- havige is er vrijwel altijd sprake van tegengestelde belangen. Het is kilo paka 500 gram 93 iS PLUS van Dijk Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek nn 91 HO UUf. bij uitstek de taak van de raadsle- den om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en dan een keuze te maken. Voor die keu- ze weglopen kan een politicus zich niet permitteren. Nu er zoveel kri- tiek is op de hulp van Woonplus, zal ernstig overwogen worden de aanvraag in te trekken." Woonplus gaat nu toch door met het plan voor de 46 ouderenwonin- gen, na grote druk van de betrok- ken initiatiefgroep de Vereniging voor Groepswonen Ouderen Schiedam. De vereniging is al ja ren bezig met de plannen. In het verleden passeerden twaalf moge lijke locaties de revue totdat de po- litiek uiteindelijk groen licht gaf aan het project Bospad. Als ook deze locatie wordt afgewezen, moet weer helemaal opnieuw wor den begonnen, aldus de vereni ging- Een andere reden om toch door te gaan is het feit dat de gemeente al op 18 december 1997 per brief in- stemde met de locatie Bospad. Het college van B en W heeft toen de voile verantwoordelijkheid van de locatiekeuze genomen, stelt Woonplus. Een overweging is ook nog ge- weest dat een belangrijk deel van degemeenteraad zich tijdens de raadsvergadering positief over het voorliggende plan heeft uitgelaten. Verder stelt Woonplus veel ver- trouwen in de toezegging van ver- antwoordelijk wethouder Luub Hafkamp dat hij zich persoonlijk tot het uiterste zal inzetten om de planprocedure zo kort mogelijk te houden. Binnenkort vindt er over- leg plaats tussen gemeente en om wonenden. SCHIEDAM - De Oranjebrug staat dit jaar op de planning voor een onderhoudsbeurt. Omdat de omwonenden veel last hebben van het lawaai van losliggende stalen platen op de brug, is nu besloten het karwei versneld aan te pakken. Niet alleen het wegdek en het me- chanisch gedeelte van de brug worden onder handen genomen. Ook de onderkant wordt volledig gereviseerd. De rondvaart (fluis- terjboten die vanaf half juni door de havens van de binnenstad gaan varen, kunnen er dan meteen veilig onderdoor. In de week van 9 april is begonnen met de voorbereidende werkzaam- heden. Van maandag 23 april tot en met zaterdag 5 mei wordt de brug afgesloten voor al het snel- verkeer. Omleidingsroutes worden door borden duidelijk aangegeven. Voetgangers, eventueel met een bromfiets aan de hand, kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Over de brug heen worden tenten gespannen. Die tenten hebben wel- iswaar een dempend effect, maar omwonenden moeten toch reke- ning houden met enige geluids- overlast. Hoewel er van 07.00 tot 24.00 uur wordt gewerkt, wordt er na 22.00 uur stilte in acht geno men. DOP&POP Vasteoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010 - 473 88 88 ONS voelt zich betrokken bij de mensen, bij hun welzijn. Daarom stimuleert ONS jeugd- sport en sponsort zij cricketsport. Schiedam is, mede dankzij cricketvereniging Excelsior '20, de laatste jaren verschillende keren landskam- pioen geweest in deze prachtige sport, lets waar wij als Schiedammers best trots op mogen zijn! Eind april gaat het cricketseizoen weer van start: als inwoner van Cricketstad nummer 1 komt u toch ook eens kijken? Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010) 262 1000 www.onsgroep.nl DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOJHEEK A DVi F SCFNTRUM verhuur - verkoop - &T5 Vraag onze gratia brochure www.ligfiets.net/ligfietscentrum NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ROTTERDAM 2001 Vrijdag 20 april 14.00-18.00 uur Zaterdag 21 april 10.00-17.00 uur Zondag 22 april 10.00-16.00 uur CONGRESCENTRUM AHOY' Zuiderparkweg - Rotterdam -Zuid TOEGANG EN CATALOGUS GRATIS SCHIEDAM - De project- commissie Groenoord ver- gadert maandag 23 april voor de eerste keer. De com missie is op 12 februari van dit jaar door de gemeente raad ingesteld, en adviseert over een duidelijk afgeba- kend beleidsterrein, project of gebiedsdeel. In de com missie zitten alleen raads- en steunleden. Tijdens de eer ste vergadering wordt onder meer gesproken over de mo- gelijkheden van een werkbe- zoek aan Groenoord. De commissie heeft in elk geval het idee om na de zomerva- kantie een bezoek te bren- gen aan een proefwoning voor het 'opplussen' van het Bachplein. Verder presen- teert Frans GrifHoen een toelichting op de wijkont- wikkelingsvisie Groenoord. De vergadering gaat 20.00 uur van start in de Aleid- azaal in het Stadskantoor. Woensdag 18 april wordt een extra commissieverga- dering gehouden over de toestand van de Schiedamse woningvoorraad, aanvang 19.00 uur. SCHIEDAM - Wethouder Luub Hafkamp onthuit za terdag 21 april om 16.00 uur een bijzondere schildering van de Schiedamse kunste- naar Pieter Zandvliet. Zandvliet heeft de schilde ring aangebracht op de rol luik van Artoteek Schiedam aan de 's Gravelandseweg. De onthulling betekent ver der de opening van een ten- toonstelling van werk van Pieter Zandvliet, te zien tot en met 19 mei. Zanvliet maakt zeer fantasierijke, cartoon/graffiti achtige kleurrijke schilderingen. Tijdens de opening zijn er verschillende optredens van F.F.F. (Electro Drum Bass) Generous Inc (gene- tisch gemanipuleerde rock- star) en eetcafe Dadel en Vijg. feestje? Het is feest. Rotterdams Dagblad wordt 10 jaar. Op 2 april 1991. rolde het eerste exemplaar van de persen. Twee Rotterdamse k rant en (Het Vrije Yolk en het Rotterdams Nieuwsbladt samengevoegd tot een krant. Omdat wij jarig zijn, verrassen wij a elke dag in april op een feestelijke iezersaanbieding. Profiteer van ons eenmalig verjaardagsabonnement Naam Adres Postcode woonplaat (i.v.m. controle bezor Telefoonnummer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1