maasstad weekbladen Gemeentebelangen boos over uitspraken Reijnhout Zeilmakerij na vier maanden weer aan de slag Zin in BALANSKRANT Programma Koninginnedag Schiedam 0800-1415 Interview VNG-magazine 'We zijn niet dicht, hebben juist goede moed' Geld besparen op uw geldlening. V SS P LU S Opgeteld de beste! 4S® 'Waar ik ook was, die brug loerde bijna altijd door de gebouwen' ^^sssssssst ATTRACTIEVE OPENING CRICKETSEIZOEN Actie voor vrijwilligers Viering 1 mei Groen Links en PvdA Medium wint Popprijs IOPHUIS' e m Schiedam Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 - 25 april 20018e Jaargang nr 17 Stem op de meest waardevolle vrijwilliger of organisatie van Schiedam™ SCHIEDAM - De fractie van Gemeentebelangen Schiedam zegt met 'verbijstering en toenemende boosheid een inter view te hebben gelezen van raadslid Adri Reijnhout (D66) in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het col lege van B en W omdat ze na lezing nu met 'brandende vra gen' zit. mmm aansi over devesl;er-» 3 31 1 e ad schiedam RUNDER- RIB- LAPPEN REDSTAR AARD- APPELEN ilPLUS van dv>v M it Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland 3! PLUS van Dijk Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Bel gratis voor de Algero-vestiging bij u in de burnt 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 G0H, £N M0I&&N N06 ££N 0PTR£D£N VAN MINI £N MAXIMA! AtaTOcM, WAAR T WRT Rotterdams Dagblad bestaat 10 jaar! 3 weken voor /10,-H! I k Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) HAAL GRATIS OP BERGWEG110, ROTTERDAM Kijk in doze krant op de pagina van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam of bel voor informatie met 010 246 5001 Stembiljetterl kunnen worden ingeleverd tot 31 mei 2001 In het interview stelt de voormalig wethouder dat de gemeente Schie dam door de projectontwikkelaars van Sveaparken meer en meer op het tweede plan wordt gezet. De laatste fases van de nieuwbouw- wijk zouden meer en meer gaan lij- ken op standaardprojecten die je overal in Nederland kunt vinden omdat dat goedkoper is en toch veel winst oplevert. „Ex-wethou- der Reijnhout laat een zinsnede op- nemen dat 'de gemeentelijke in- vloed bij het tweede deelplan al een stuk minder is' en 'de ontwik- keling van het laatste deel nu onder spanning staat, omdat de gemeente buiten de afspraken om van de ta- fel is gehouden' en 'Hoe heeft de gemeente dit laten gebeuren schrijft de fractie van Gemeentebe langen. „A1 deze zaken zijn voor Reijnhout zelf helemaal niet duide- lijk!schrijft Gemeentebelan gen aan het college. Als klap op de vuurpijl volgt daarop volgens Ge meentebelangen de zinsnede van Reijnhout 'waarschijnlijk hebben de ontwikkelaars de wethouders- wisseling benut' Gemeentebelangen wil nu weten hoe groot het college dit risico vantevoren had ingeschat: „Het college kan zich vast nog wel her- inneren dat Gemeentebelangen Schiedam deze wisseling niets vond en een motie indiende om Reijnhout zijn werk te laten afma- ken." Ook verbaast Gemeentebelangen zich over Reijnhouts opmerking dat er enorme winsten op wonin- gen worden gemaakt waar de ge meente niet in deelt: „Reijnhout heeft vervolgens de waarschuwing mee dat alles moet worden vastge- legd want anders plempt de ont- wikkelaar er vanuit winstoogmerk toch weer een standaard woning neer. Had de ex-wethouder dit niet eerder kunnen verzinnen toen hij in 1994 al continu met Sveaparken bezig was?" SCHIEDAM- Wethouder Hafkamp heeftzaterdag een tentoonstelling geopend van PieterZsindvlietin deArtoteek.Een MPfk voorafaaand aan de opening had de kunstenaar het roiluik voor de mgang van de Artoteek al beschilderd, zodat de wethouder dit als openingshandeling kon laten zakken. Zandvliet is een echte multimedia kunstenaar die vooraljongeren spreekt Zo is hij onder andere oprichter van Galerie Slaphanger waar self-made producties van jongeren fez/en z'/nen het Freelook Magazine Rotterdam, een jongerentijdschrift zonder enige vorm van censuur. De isntoon^itignr ^9 van het Freelook Magazine Rotten tot en met 19 mei te zien. MAITRE PAUL ORANJE FEEST- TOMPOUCEN 10 kilo doosa4st. 1'1"0 10J8 Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Paul Green, lekker zittende instapper in diverse kleuren VLAARDINGEN - „Als we niet zonder toestemming weer aan het werk waren gegaan, waren we nu failliet geweest", vertelt John de Bruijn van zeilmakerij de Bruijn en Meijer. De zeilma kerij staat tegen het afgebrande pand van Podium Gallery X aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen en heeft een be- hoorlijke schade opgelopen. De twee zeilmakers van de Bruijn en Meijer mochten van 20 de- cember tot 13 april officieel niet in hun pand wegens instortings- gevaar. „En daar hoor je helemaal nie- mand over", zegt Cor de Bruijn geirriteerd. Over de brand bij Podi um Gallery X hebben de kranten bol gestaan en heel Vlaardingen sprak erover. Wietboer Wadobra, onder Podium Gallery X, had bin- nen vier weken een nieuwe ruimte gevonden en voor de discotheek werd (met medewerking van de gemeente) ruimte geregeld om toch het eindejaarsfeest te kunnen geven. Maar naar de zeilmakerij is volgens John geen een handreiking gedaan. Zelfs niet vanuit de ge meente. „Ik weet wel dat alles niet veel sneller had gekund, maar er is zo geheimzinnig over gedaan. Ie- dere keer werd ons door de ge meente Vlaardingen verteld dat ze bijna klaar waren, maar uiteinde- lijk heeft het wel vier maanden ge- duurd. Zelf hebben we verschillen- de oplossingen aangedragen, maar alles werd afgewezen. We zijn ook helemaal niet op de hoogte gehou- Maandagt/mWM4a99n"9 21 Zaterdag 10_00_t6_00uur Bereken online hoeveel u kunt ienen: www.algero.nl den. We moesten alles via de eige- naar van het gehele pand, de heer Post horen. Die kon nog wel eens vertellen hoe ver het stond met de herbouw. Maar van de gemeente kregen we pas begin april een eer- ste brief. Het interesseert ze ge- woon niet." „We mogen sinds 13 april weer of ficieel aan het werk. Nu kunnen we dus eindelijk advertenties plaatsen en de roddels die over ons gaan uit de wereld helpen. Want we zijn niet dicht. We hebben juist weer goede moed." Cor en John hebben een schade- post die in de tienduizenden gul dens loopt, omdat ze niet in hun pand konden werken. Wel was er de mogelijkheid om in een andere ruimte aan de slag te gaan, maar de boel verhuizen is geen doen en de gemeente zou nooit toestemming hebben gegeven. Officieus zijn de zeilmakers sinds eind februari weer aan de slag. Zonder toestem ming en zonder te kunnen vertellen dat er weer gewerkt werd. De klan- ten zijn erg trouw gebleven. „Ge- lijk na de brand kregen we heel erg veel telefoontjes", zegt Cor trots, „Er werd ons ruimte aangeboden en klanten stelden hun opdrachten zoveel mogelijk uit. Maar onder- tussen zijn de klussen die op de korte termijn moesten gebeuren, wel ergens anders gedaan. De schade is ook ontstaan door de gro- te hoeveelheid wateroverlast. Het hele kantoorgedeelte van het pand was verwoest en de binnenplaats stond vol met een halve meter bluswater." „Gelukkig was de werkplaats niet getroffen. We kun nen nu dus gelijk weer aan de slag. Alles is weer schoon en ondanks dat er nog veel moet gebeuren blij- ven we optimistisch." Het bedrijf is een typisch Vlaar- dings bedrijf. John heeft nog bij Van Roon gewerkt, een zeilmake rij die bijna honderd jaar in Vlaar dingen heeft gezeten. Juist nu de gemeente probeert dit soort bedrij- ven te stimuleren en om het gebied rond de Koningin Wilhelminaha ven wat leefbaarder te maken, wordt zo'n bedrijf aan haar lot overgelaten. En dat is raar volgens de zeilmakers. „A1 hadden ze ons maar op de hoogte gehouden, zoals was toegezegd. Of meegedacht aan een tijdelijke oplossing om de be- reikbaarheid van ons pand te her- stellen. Dit is alleen maar negatie- ve publiciteit voor de gemeente." De zeilmakerij maakt en repareert niet alleen zeilen, maar ook wind- vanen en hoezen voor elektrische rolstoelen. Ook wordt er van alles gedaan voor de industrie. Zo heeft het bedrijf in samenwerking met een steigerbouwbedrijf de vuurto- rens van Texel en Schiermonnik- oog ingepakt, zodat deze gereinigd konden worden. Hetzelfde doen ze met bruggen en andere grote ob- jecten. Ook overdekken ze podi- ums en viskraampjes. „Eigenlijk maken we van alles", vertelt Cor, „Je kunt het zo gek niet verzinnen of wij maken het. Alles wat net een beetje anders moet, dat maken wij." ROTTERDAM - Een beetje vreemd vindt hij het wel. In ander- half jaar portretteerde fotograaf Er ik Schilt 54 personen met de Eras- musbrug. En nu poseert hij zelf met de brug voor een fotograaf. Aanstaande vrijdag presenteert Schilt het resultaat van zijn werk. Dan verschijnt het fotoboek 'Ver- halen aan de brug' en wordt de ge- lijknamige tentoonstelling ge opend in het Oceaanhuis in Delfs- haven. Als fotograaf krijgt Erik Schilt re- gelmatig opdracht om de Erasmus- brug te fotograferen. Op een gege ven moment vond hij het moeilijk om nog een origineel standpunt te vinden om te brug vast te leggen. „Maar als ik door de stad reed, bleef die brug overal opduiken in mijn ooghoeken. Die brug vroeg iets van mij. Toen ik hoorde dat Rotterdam in 2001 Culturele Hoofdstad van Europa zou wor den, ben ik een project gaan ver zinnen. Zo is het idee voor deze fo- toserie ontstaan." Zelf had Schilt niet iets speciaals met de brug, al ging de Zwaan hem wel steeds meer opvallen. „De brug is in korte tijd het symbool van de stad geworden. Hij is op zo veel plekken zichtbaar. Waar ik ook was, die brug loerde bijna al tijd door de gebouwen. Zo heb ik een foto gemaakt van iemand bij de Kralingse Plas. Heel in de verte zie je de Erasmusbrug liggen. Door er zo mee bezig te zijn, is die brug voor mij echt tot leven geko- men. Ik vind hem prachtig en de verlichting is fenomenaal. De brug is ook geen statische constructie. Hij ziet er soms krachtig uit, en op Schiedam Cricketstad De komende weken staan twee bijzondere cricketevenementen op het programma. Openingswedstrijd Excelsior '20 - Hermes-D.V.S. Vrijdag 27 april wordt van 17.30 tot circa 20.00 uur een wedstrijd gespeeld door de eerste elftallen van beide cricketteams. Locatie: Sportpark Thurlede. Open Dag Cricket Op woensdag 2 mei organiseert KNCB i.s.m. de gemeente en Schiedamse cricketverenigingen van 14.00 tot 16.00 uur een cricketmiddag voor de jeugd (10-12 jr). Met uitleg door o.a. spelers uit het Nederlands Elftal, demonstraties en wedstrijdjes. Locatie: Stadserfplein Schiedam. ONS stimuleert jeugdsport en sponsort cricketsport. www.onsgroep.nlwww.knvb.nl Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam SCHIEDAM - Deze week is de Stichting Lokaal Vrijwilli gers Compliment Schiedam officieel aan het werk gegaan, onder voorzitterschap van wethouder Peter Groeneweg. In restaurant de Noordmolen presenteerde de stichting af- gelopen maandag zijn plan- nen om de vrijwilligers in Schiedam extra in het zonne- tje te zetten. Het is de bedoe- ling dat vrijwilligers door Schiedammers worden geno- mineerd vanwege haar of zijn grote inzet. De jury, onder voorzitterschap van burge- meester Reinier Scheeres, be- kijkt welke vrijwilliger of welke organisatie er echt uit- springt. De Stichting Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam is een initiatief van rotary club Schiedam De Ves- te. Zie verder in dit weekblad voor meer informatie. andere momenten juist weer fra- giel." De eerste foto die Schilt voor zijn boek 'Verhalen aan de brug' maakte was van een Zeeuws echt- paar in klederdracht. Via hen kwam hij in contact met Joop Zij- laard van restaurant Kaat Mossel. Gaandeweg kwamen er steeds meer personen bij. „Het is een ver- zameling mensen geworden die al- lemaal in dezelfde stad wonen. Ze hebben dus met elkaar te maken, zonder dat ze vrienden zijn." Naast 'gewone' inwoners, portret teerde hij ook bekende Rotterdam- mers zoals burgemeester Opstel- ten, wethouder Els Kuijper en Ju les Deelder. „Sommigen kozen de plek waar ik ze gefotografeerd zelf uit, met an- deren duurde het wat langer. Met sommigen heb ik een uur, ander- half uur rondgereden voor we een geschikte plek hadden." WATERWEG - De fracties van de Maassluise, Vlaar- dingse en Schiedamse afde- lingen van GroenLinks en de PvdA vieren dinsdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, gezamenlijk. ,JEen initiatief vanuit Vlaardingen heeft bewerkstelligd dat er een ge zamenlijk 1 mei-comite is geformeerd, dat de koppen bij elkaar heeft gestoken om een interessant en gevari- eerd avondprogramma op te zetten", zeggen de twee partijen. „Vanuit politiek Den Haag komen Wouter Bos en Kees Vendrik naar Vlaardingen, waar zij aan de tand zullen worden ge- voeld door discussieleider Cees van der Wel." De vie ring wordt's avonds gehou den in zaal De Harmonie, in de Vlaardingse Stadsge- hoorzaal. SCHIEDAM - De Rijswijkse band Medium heeft op vrij dag 20 april de vijfde editie van de Schiedamse Popprijs gewonnen. Behalve een geldprijs van fl. 750,- namen de bandleden een beker mee naar huis. Ook krijgt Medi um twee dagen studiotijd in Het Pand in Vlaardingen. De Schiedamse band Panic in Detroit won de tweede prijs, de Rotterdamse band Cellophane werd derde. Cellophane verving op het laatste moment Tjolk, die moest afzeggen vanwege een geblesseerde gitarist. De vijfde Schiedamse Pop prijs werd volgens de orga nisatie gekenmerkt door een zeer hoog niveau. Vooral door het verschil in stijlen was het voor de jury moei lijk om de winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk kwam Medium net iets eerder over de finish, stelt de organisa tie: „mede doordat de band op een vernieuwende ma- nier musiceerde en het expe riment niet schuwde." DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHEEK \nvl s( F.N I RUM VOL VAN W>... V paiot Of. (totrc feestje? Het is feest. Rotterdams Dagbiad wordt 10 jaar. Op 2 april 1991 roide het eerste exempiaar van de persen. Twee Rotterdamse kranten (Het Vrije Voik en het Rotterdams Nieuwsbiad) samengevoegd tot een krant. Omdat wij jarig zijn, verrassen wij u elke dag in april op een feestelijke iezersaanbieding. Profiteer van ons eonmalrg verjaardagsabonnement: KLARETAAL Rotterdams DagWad. AMehog Abonnee Service. AntwoordoumRKir .1579. 3090 V8 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1