maasstad 'We zijn hier nu toch bezig met Groenoord en niet met partijpolitiek?' PvdA en GroenLinks: 'Met pijn in het hart slopen maar ook opknappen' Zeker uw stijl tapiM ill 0800-1415 Woontextiel krant netel Start projectcommissie SSTi'S Groenoord Per bus naar Hoogvliet om te zien hoe het niet moet Een ruime tweede Hypotheek. LilVERII VERINGMEIER SCHIEDAM maasstad kerk maasstad! weekbladen Bel gratis voor de Algero-vestiging bij u in de huurt SCHIEDAM - Paragnost Jan Bouw organiseert dinsdag 1 mei een avond met helderziende waarnemingen in De Blauwe Brag. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is een tientje. Disco Harmonia Maaspost niet ontvangen? Optreden Klaverjassen ZOS-radio Thurlede Lustrum If Woensdag 25 april 2D01 Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. zo 10.00 uur. ds G. de Lang, zo 16.00 uur. ds. W. van Vlastuin. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. ds. W.W. Verhoef. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. ds. J. Meinders. De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds. L.G. Bos. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur. dhr. A.F. Ruijl. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur. ds. E. van Dunne-de Bijl Nachenius. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: ds. A.D. van de Heuvel. 16.30 uur: ds. H. Smit. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds. A.G. Boogaard. 16.30 uur: ds. A.G. Boogaard. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur. hr. B. Griffioen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur. Gezongen euch.vie- ring. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: dr. E.M. Plantier. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M.de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H.Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 M. Anganois Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J.Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004490 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. q Yen XQ52 SCHIEDAM - „Ik denk dat u nog even aan elkaar moet wen- nen, maar dit is dan ook pas de eerste vergadering." Groene- weg sprak deze woorden afge- iopen maandagavond bij aan- vang van de eerste vergadering van de projectcommissie Groenoord, maar hij had het evenzo goed na afloop van de vergadering gezegd kunnen hebben. Het eerste kleine de- batje tussen de commissieleden ontaardde meteen in verwijten over en weer. „We zijn hier nu toch bezig met Groenoord en niet met partijpolitiek?", aldus Joop Gouweleeuw van Ge- meentebelangen. De aanvaring ging over de 'voor- lopige afwijzing' van subsidie voor het maken van een alterna- tieve visie op een flat aan het Jacq. Urlusplein. De betrokken bewoners zijn het er niet mee eens dat hun flat over een aantal jaren misschien wordt gesloopt en willen een ander plan maken. Groeneweg: „Het leek ons niet essentieel om de subsidie nu al defmitief af te wijzen of defhitief toe te wijzen." Hennie Hagen (GroenLinks) vond het een vreemde beslissing van Groene weg: „Deze mensen hebben van begin af aan blijk gegeven van een actieve inbreng. Is het mis schien niet iets voor een proef- project?", en werd daarbij ge- Steund door Maarten Reuderink (PvdA). Maar Engeline van Collenburg (VVD) ziet niets in het proefpro- ject: „Dan kunnen straks alle flat ten waar een wat minder welge- vallig besluit wordt genomen tot dit soort acties overgegaan. Dat werkt uitermate vertragend. Het kan alleen onder stringente voor- waarden." Bovendien gaat er volgens Van Collenburg een ver- keerd signaal vanuit: wanneer je 'lekker vroeg actie' voert, krijg je 'lekker jezin'. Yorick Haan (SP) zei het heel te- recht te vinden wanneer bewo ners geen zin hebben in een plan ze een eigen alternatief plan wil- y TO. wm Groenoord krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende plannen voor nieuwbouw, renoverning en sloop. Foto Roger van derKraan len opstellen. Reijnhout (D66): „Hebben we het nu over die flat waar de SP zich mee heeft be- moeid, met bemoeienis van een zeker Tweede Kamerlid?' Haan ontkende en vond het hele- maal niet relevant. „0, dan heb ben we het over die flat waar door de SP niets mee is ge- beurd?", reageerde Reijnhout. En dan wordt Gou weleeuw boos: „We zijn hier nu toch bezig met Groenoord en niet met partij politiek?" Groeneweg: „Ik denk dat het eer- der uw fractiegenote Liesbeth Fluiter is die bezig is met partij politiek, laten we nu niet de pot verwijten dat de ketel zwart ziet." De installerende vergadering van de projectcommissie Groenoord ging vooral over het afspreken oord de komende jaren dan ook veel te wachten. Ambtenaar Frans Griffioen spijkerde de ken- nis van de commissieleden nog even bij met een korte samenvat- ting. Bijna de helft van de huur- woningen in Groenoord krijgt de komende jaren te maken met de Wijkontwik- kelingsvisie van vergaderdata en de status van de commissie. De commissie houdt zich alleen bezig met Groenoord, maar er staat Groen- geveer 365 woningen ge sloopt, terwijl er zo'n 70 wo ningen ingrijpend worden ver- bouwd. Verder worden rond de 630 woningen verkocht, terwijl er 500 woningen voor ouderen wor den 'opgeplust'. De gemeente en Woonplus wer- ken daarbij samen, over de pre- cieze juridische samenwerkings- vorm wordt nog nagedacht. Momenteel wordt er bekeken of het mogelijk is huisartsen -waar- aan Groenoord en ook Schiedam een tekort aan hebben- tijdelijk in Groenoord in een 'ondereendag- praktijk' kunnen worden gehuis- vest. Het complex zou moeten verrijzen op het grasveld bij de kruising Mozartlaan en de Chur- chillweg. waar vroeger de nood- bibliotheek en het postkantoor stonden. De gemeente en Woon plus gaan nu eerst kijken of huis artsen inderdaad belangstelling hebben in het idee. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Vorig jaar was GroenLinks Schiedam fel tegen sloop van de flats in Nieuwland en Groenoord. Honend sprak de partij over 'het hek' dat oud- wethouder Adri Reijnhout (D66) wilde optrekken tegen de zoge- naamde stadsvenieuwingsnoma- den die vanuit de regio Schiedam zouden binnenvallen. Ook de grootste partij van Schiedam, de PvdA, was op voorhand tegen 'het bouwen van een muur om Schiedam'. Maar volgens deze partij valt nu 'helaas met pijn in het hart' aan het slopen van de goedkope huurwoningen niet te ontkomen. Er zijn te veel verou- derde flats en is daar geen vraag meer naar. Wei voor duurdere en ruimere woningen, aldus de PvdA. Coalitiepartner VVD, sprak onver- bloemd over de angst dat Nieuw land en Groenoord 'het afvoerput- je' van de regio zouden worden en dus dat slopen noodzaak is. Kort- om grote politieke en ideologische meningverschillen en dus goed voor een fris politiek debat in de extra vergadering 'Woningvoor- raad en ontwikkelingen op de Schiedamse woningmarkt' Maar alle coalitiepartijen bleken opeens op 6en lijn te zitten. Er bleek overeenstemming te bestaan voor de sloop van een aantal flats met daarvoor in de plaats duurdere huur- en koopwoningen. Alleen de Socialistische Partij was fel tegen en beschuldigde de PvdA en GroenLinks haar principes te ver- loochenen en zei sarcastisch 'Hoe het voortschrijdend inzicht onder woorden wordt gebracht zonder je gezicht te verliezen' Het werd vorig week al snel duide- lijk dat van een spetterend debat en enerverende vergadering bij de Commissie Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Milieu geen sprake kon zijn. Want de politieke partijen hadden achter gesloten deuren afspraken gemaakt om over deze netelige kwestie niet (al te) dwars te gaan liggen. Tijdens een besloten werkconferentie van 23 februari werden de meningsver- schillen uitgepraat en mogelijke knelpunten glad gestreken. Voordat de buitengewone verga dering van de commissie Stadsver nieuwing begon, konden de leden gaan kijken hoe buurgemeenten hun jaren 50 en 60 buurten aan het opknappen waren. Per autobus gingen raadsleden, plus ambtena- ren en Woonplus naar Rotterdam- Zuid, Hoogvliet en Maassluis. In de Zuidwijk op Rotterdam Zuid was al in 1993 begonnen met sloop, opknappen en nieuwbouw A nn 11 nn uur. Maandag t/m vrijdag 9.00 21 00 uur Zaterdag tO.OO 16.00 uur Bereken online hoeveel u kunt lenen: www.algero.nl van de wijk De Horsten. Door sloop van enkele flats en nieuw bouw is daar een wijkje ontstaan dat er keurig opgeknapt uitziet. Door de wijk dezelfde, neutrale kleur te geven ontstaat er volgens de raadsleden een chique wijk. Een frisse en opgeruimde tuinstad en dat op tien minuten afstand van de grootste rampwijken op Rotterdam Zuid. De gids vertelde de aanwezi- gen dat het geld er altijd komt als je maar genoeg duurdere woningen in de wijk bouwt, zodat de duurde re koopwoningen de goedkope huurhuizen financieren. Extra aan- dacht was besteed aan het straat- beeld: geen schuttingen maar lage hekjes voor de tuinen. Na al dit moois ging de busreis (misschien wel voor het schokef- fect) naar Hoogvliet. Daar worden in enkele jaren zo'n 10.000 wonin gen gesloopt en verschijnt overal nieuwbouw. Vooral in de wijk Nieuw Engeland konden de ge- meenteraadsleden de verpaupering met eigen ogen zien. Geschokt was VVD-er Engeline van Collenburg die de buurt als uitgesproken 'naargeestig en troosteloos' beoor- deelde. De bus stopte ook niet in deze wijk want de behoefte om naar buiten te lopen was niet aan- wezig. Rij na rij stonden de 'Nieuwland-flats' hier leeg te we- zen. Niet dat je dat aan de buiten- kant goed kon zien want de deelge- meente had nep-gordijntjes laten ophangen; de lampen gaan 's avonds automatisch aan. Pas bij meer dan 50 procent leegstand wordt de flat gesloopt, zo wordt voorkomen dat zwervers er in gaan wonen. Als laatste wijk werd de Compo- nistenbuurt in Maassluis bezocht. Daar staan ook Nieuwland-flats (Elementumbouw) waarvan de sommige hoge flats opgeknapt wa ren door er onder andere een extra etage op te bouwen. Een nieuwe methode waar de bouwer zijn nek voor had uitgestoken, was het zo- genaamde aftoppen tot twee etages van Dura-Coignet flats. Dezelfde flats die ook in Nieuwland staan. Dan blijft er een casco over van twee etages waarvan weer eenge- zinswoningen worden gemaakt. Een goed en innovatief voorbeeld van het hergebruik van de oude woningen, vond menig raadslid. Een nieuw begrip werd tijdens de vergadering naar voren: de woon- nomade. Nee geen yuppies die lie- ver huren dan kopen. Nee, daar- mee worden die mensen bedoeld die van de ene herstucturings- naar het andere stadsvernieuwingsge- bied moeten verhuizen. En hoewel volgens gemeentelijke statistieken Schiedam niet wordt overstroomd door Woonnomaden uit Rotter dam, waren toch raadsleden be- SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug wordt vrijdag 27 april een Blue Light Disco georga- niseerd voor 10- tot 12-jarigen. Toegang is fl. 1,50. Een pasje, dat nodig is om naar binnen te komen, kan worden aangevraagd door het invullen van een formulier en het voorzien van een pasfoto. Er kan zelf bepaald worden welke muziek er gedraaid wordt, als je muziek meebrengt. SCHIEDAM - Spirituele Vereni- ging Harmonia ontvangt donder- dag Paul Bregman die aan de hand van voorwerpjes helderziende waarnemingen doet. Aanvang is 19.45 uur in wijkcentrum Wibaut- plein. Toegang is een tientje. nauwd voor deze nieuwe groepen outcasts op zoek naar goedkope woningen. Wethouder Groenweg die tevrede- nen de eensgezindheid van de raad over de voortgang tot herstructure- ren aanhoorde, gaf complimentjes aan alle partijen en zegde toe dat de bewoners zelf als eerste -nog eerder dan de gemeenteraad-voort- aan op de hoogte worden gebracht van plannen tot sloop, opknappen of nieuwbouw. Ook Jos Feijtel van de wooncorporatie Woonplus zei toe dat de communicatie met be woners 'Het grootste belang is' en dat nu de megaoperatie versneld uitgevoerd moet worden. Maar nu al zeggen welk blok er zeker blijft staan is onmogelijk, omdat de situ- atie op het woningbouwgebied 'zo snel kan wijzigen'. Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost aisnog ophalen. Slgarenmagazijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plus van der Meer. Mgr. Nolenslaan 460 Plus Woud hoek, Geuzenplein 5/7 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 MaasKadothiek, Hoogstraat 168 SCHIEDAM - Lord Kalvin treedt vrijdag 27 april op in Cafe de Gro te Markt. Lord Kalvin speelt coun try en gospel. Aanvang 21.00 uur. SCHIEDAM - Elke vrijdagavond is er klaverjassen in De Blauwe Brug. Het is geen koppelkaarten en er is ook geen competitie. Inschrij- ven kan op de avond zelf tussen 19.30 en 20.00 uur. Deelname is fl. 2,50. SCHIEDAM - Het klassieke mu- ziekprogramma Divertimento is el ke woensdagavond te beluisteren bij ZOS-radio. Wie een verzoek- plaat heeft of iemand de groeten wil doen kan bellen met de studio, tel. 426 00 00. De zender is te be luisteren via het Schiedamse ka- belnet 91,5 fm. SCHIEDAM - In woon- en zorg- centrum Thurlede kan iedere woensdag deelgenomen worden aan het handwerken van 09.30 tot 12.00 uur. Belangstellenden kun nen terecht in de visiteruimte op de eerste etage. Iedere vrijdag is er Meer bewegen voor Ouderen van 10.30 tot 11.30 uur in de vergader- zaal op de eerste etage. SCHIEDAM - Muziekschool An- nelies viert 10 mei het tweede lus trum. Daarom zal een receptie worden gehouden van 14.00 tot 19.00 uur in de Oude Maasstraat 13. Van 16.30 tot 17.00 uur ver- zorgt de kleutergroep een demon- stratie en van 17.15 tot 18.00 uur geeft Mark Wilmer een demonstra- tie op piano. Naast prachtige meubelen en een goed advies kunt u bij Woonfacet ook terecht voor een complete collectie woontextiel: gordijnstof- fen, tapijt en vinyl. Er is rekening gehouden met ieders smaak, zodat u er zeker kunt slagen. Voor uw gehele interieur: Woonfacet, zeker uw stijl WONINGINRICHTING St. Liduinastraat 52 31 17 CT Schiedam Telefoon 010-426 01 93 Vo/op gratis parkeergelegenheid! DONDERDAG KOOPAVOND Vorig jaar was het Muziek- en Molenfestival plotseling een graot sucees. Na jaren van sukkelen wilde het maar niet vlotten met dit sympathieke maar oubollige evenement. Vaak bestond het festival slechts uit wat armoedige kraampjes waar de mythe van de Oud- Hollandse gezeltigheid en beschaving werd opgepoetst. Met hier en daar wat verklede kantklossende, spinnewielende en rietvlechten ambulante zakenlui die elke braderie opleuken. En voor de muziek waren goedwillende amateurs uit de kast gekomen. Een soort Soundmixshow in de openlucht met huppellende volksdansers op Portugese klanken, stoere Duitse Lederhosen-Marsmusik, Caribi- sche buikdanseressen en als veldwachters verklede drum- enfanfa- reorkesten. Leuk voorde deelnemers en de meegekomen familie. Maar verder trok het evenement weinig bekijks. Tot vorig jaar: een lekker zonnetje en echte attracties. Het festival werd getransformeerd tot een avondfestival vanaf vijf uur tot twaalf uur '.v nachts. Langs de Lange Haven was er een keur van attracties te zien, horen en te proeven. Met muziek op pontons, openlucht- films op het grootzeil van de historische schepoen en een proeverij waar je van de specialiteiten van Schiedamse toprestaurants kon smullen. O.K. ik geef het toe, niet bepaald een volksfeessie maar meer een elitaire party met een hoog cultureel karakter. Maar wel opvattend druk en gezellig op en langs de Lange Haven waar de hele avond nieuwsgierige Schiedammers en mensen van buiten bleven keuve- len bij een glaasje en een hapje. Lovende recensies in de kranten en iedere en, zelfs de altijd kritische gemeenteraadsleden, complementeerde de organisatie die bewees dat het ook in Schiedam gezellig kan zijn. Weg met alle barse ge- zichten en sombere geluiden, het kon en't bewijs was daar. Hulde aan kunstenaar Frans Huisman die met oude films en artis- tieke dia's de gracht tot een drijvende openluchtbioscoop omtover- de. Hulde ook voor De Gekroonde Brandersketel die een program- ma verzorgde met op een ponton Clous van Mechelen als stalmees- ter voor een keur aan muziek als smartlappen, shanty-liederen en Braziliaanse carnaval muziek en Italiaanse belcanto door onze ei gen Albert de Bruin. En het museum werd het centrum waar van- daan groepen mensen uitwaaierden na een borreltje. Maar de grootse complimenten kreeg 'het Preuvement' op het museumplein, waar de zes Schiedamse restauranthouders voor een symbolische prijs kleine hapjes voorschotelden. Ze hadden hun nek uitgestoken en het pleintje was te klein voor alle proevers en de meeste keukens waren (te) snel uitverkocht. Het was zosucces dat al in augustus nog een keer (en weer met succes) de proeverij werd georganiseerd op het Stadserf. En ja hoor, weer bingo. Kortom het Haven-, Muziek-, Molen- en Festival aan deSchie was vorig jaar een topper. En raad eens wat hoor ik net... dat dit enig echte Schiedamse festi val dit jaar met doorgaat. Volgens persmedewerkster Joke Winkel- man lukt het organisatie comite niet om weer zo'n dag/avond te or- ganiseren. Omdat andere activiteiten al zoveel tijd opslokken. Nou, welke dan? Volgens haar de voorbereidingen van 't Schat (het tweejaarlijkse openlucht theater dat eind mei bij de Oude Sluis wordt gespeeld). En bovendien zit die Frans Huisman in Amerika dus geen film kijken op een oud schip. En het succes van die proe verij, tja zo verwacht zij dat zal heus wel weer komen op het Stadserf-festival tijdens de Brandersfeesten. Hebben we eindelijk iets om trots op te zijn, eindelijk een leukfeessie en dan heeft de or ganisatie het te druk. Zou het succes het ze in de bol gestagen zijn? Mijn mond blijft open staan van verbazing. Frank Willemse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 3