De Vrijwilligers van Schiedam zetten wij in 2001 in 't zonnetje a V jf t Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door: Rotterdams Dagblad t; T i,mi ftJ"" FORTIS BANK Novotel ^£okaa\^ 'If EDDY'S AUTO HI-FI CENTER Vink Evag 2 O O 1 <0^ Burgemeester Scheeres: „Alle reden om de vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten" Wethouder Peter Groeneweg voorzitter van Schiedams Lokaal Vrijwilligers Comite 2001 pi# IFfL De uitreiking van het eerste Lokaal Vrijwilligers Compliment 2001 Schiedam is mede tot stand gekomen door: Gemeente Schiedam Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Itho Danfoss Hoek Loos Zorgverzekeraar DSW Accor ROTTERDAM - SCHIEDAM Al. (010) 262 10 00 Uw opendaken specialist WEBASRO v.a. 499,- incl. montage Tel 010-4260092 Chris Coppens Naam: Voornaam: Postcode: Plaats: Telefoon: Gustoweg 55 Rotterdam (grens Schiedam) Mobiel: draagt onderstaande persoon/organisatie uit Schiedam voor als kanshebber voor het eerste Lokale Vrijwilligers Compliment van Schiedam. Motivatie op apart vel schrijven in max. 25 woorden. Q Persoon Q Organisatie Naam persoon:m/v Naam organisatie: Ad res: Postcode: Plaats: Telefoon: STICHTING LOKAAL VRIJWILLIGERS COMPLIMENT SCHIEDAM DRUKKERIJ MERCATOR Voor al uw drukwerk Broersveld 13-17 Schiedam Telefoon: 010 - 426 77 35 Telefax: 010 - 473 78 05 Al 75 jaar Ford dealer voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Energie, milieu, infrastructuur en media (010) 262 1000 Jan Evertsenweg 6, 3115 JA Schiedam, telefoonnummer (010) 426 46 90 iVl/\/vorwo i (V Internationaal J a a r van Vrij will igers IHIB *•111 In Nederland zijn bijna 4 mitjoen mensen actlef betrokken bij vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk bestaat op veel ver- schillende gebieden, zoals natuur en milieu, ouderenzorg, hulpverlening, jon- gerenactiviteiten, sport, gezondheids- zorg maar ook politieke partijen, bewonersverenigingen en lokale om- roepen draaien op vrijwilligers. Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal jaar van Vrijwilligers. Het hele jaar zal wereldwijd aandacht gegeven worden aan vrijwilligers en vrijwilligersactivitei- ten. Het mondiale startschot is op 28 november 2000 gegeven door de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. In 2001 zal wereldwijd aandacht gegeven worden aan vrij willigerswerk en vrijwilligersorganisa- ties. Ook Schiedam doet mee. Schiedams Lokaal Comite In elke gemeente in Nederland wordt een Lokaal Comite 2001 gevormd. Het Lokaal Comite bestaat uit iedereen die voor het lokale vrijwilligerswerk belang- rijk is: organisaties, instellingen en indi- viduele personen. Ook wij kennen een Schiedams Lokaal Comite. Zij hebben zo'n 200 organi saties in onze stad die met vrijwilligers werken aangeschreven om de krachten te bundelen en vrijwilligerswerk centraal te stellen. Wethouder Groeneweg treedt namens de gemeente Schiedam op als voorzit ter van het Schiedams Lokaal Comite. mmmmm - - i ment Schiedam streeft er naar: Om vrijwilligers te waarderen voor hun (levens)werk. Een bewustwording tot stand te brengen bij jongeren en ouderen wat vrijwilligerswerk inhoudt en dat wij niet zonder inspanningen van vrijwilligers kunnen. Sl-V/TfUMHindiner voor geno- mineerden Lokaal Vrijwilligers Compliment 2001 Schiedam in Novotel Rotterdam-Schiedam Voorafgaand aan de uitreiking van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schie dam zullen alle genomineerden worden uitgenodigd op een speciaal voor hen geserveerd diner in Novotel Rotterdam- Schiedam op 16 juni 2001. Schiedammers nomineren hun stadgenoten in april en mei 2001 Alle Schiedammers worden via radio, televisie, kranten en folders opgeroepen om vrienden, kennissen, familie en organisaties die zich in de sfeer van vrij willigerswerk uitermate verdienstelijk hebben gemaakt aan te melden bij de Stichting Lokaal Vrijwilligers Compli ment Schiedam en hen zodoende de kans te geven definitief te worden genomineerd door de jury. Vanaf medio april tot eind mei 2001 hebben zij deze mogelijkheid. 15 September 2001: uitreiking Lokaal Vrijwilligers Compliment 2001 Schiedam Een specifiek voor dit doel opgerichte Stichting Lokaal Vrijwilligers Compli ment Schiedam zal op 15 September 2001 in het Fortis Theater a.d Schie in Schiedam tijdens een bruisende feestelijke avond het eerste Lokaal Vrij willigers Compliment van Schiedam uitreiken. De stichting doet dit in nauw overleg met het Schiedams Lokaal Comit6. Stembiljet Vul de gegevens op het stembiljet op deze pagina duidelijk en volledig in. Knip het biljet uit en hecht deze aan een apart vel papier. Hierop schrijft u in maximaal 25 woorden kort waarom u vindt dat deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor het eerste Lokaal Vrijwilligers Compliment 2001 van Schiedam. BSSfjLokaal Vrijwilligers Compliment 2001 Schiedam De heer drs. R. Scheeres, burge meester van Schiedam, voorzitter. Mevrouw A.G. de Jong-van der Laan, coordinator Welzijn Verpleeg- en reakti- veringscentrum Drie Maasstede te Schiedam, lid. De heer mr. A.F.L. Geerdes, rechter, lid. Tot en met 31 mei 2001 kun je het stembiljet gefrankeerd in een enveloppe verzenden naar: Stichting Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam Tuinlaan 46, 3111 AV Schiedam Nadere informatie: telefoon 010 246 5001 SCHIEDAM - Vrijwilligers worden soms ondergewaardeerd, zegt burgemeester Reinier Scheeres, voorzitter van de jury Lokaal Vrijwilligers Compartiment Schiedam, ook in professionele organisaties. „Een simpel voorbeeld: het kerstpakket. Vaak gaat men dan alleen de personeelslijst af van de mensen die in vaste dienst zijn, waarbij de vrijwilligers worden vergeten. Het is geen opzet hoor, er wordt gewoon niet bij stil- gestaan. Maar het doet wel pijn bij de vrijwilligers." Het is verbazingwekkend hoeveel vrijwilligers zich in Schiedam belangeloos inzetten. „Het zijn er meer dan je denkt. Pas als je goed nadenkt besef je hoeveel organisaties en verenigingen drijven op vrijwilligers, het gaat echt om duizenden mensen. En ik denk dan niet alleen aan het verenigingsleven die zonder vrijwilligers niet zouden kun nen draaien, maar ook aan de professionele sector. De hele zorgsector drijft op vrij willigers. Zij vullen de gaten in de organisatie op, zij kunnen tijd vrijmaken voor een gesprek met een patient. Loop bijvoorbeeld een zorginstelling binnen: je hebt een goede kans dat de eerste persoon die je tegenkomt een vrijwilliger is, ook in Schiedam. Reden te meer om het vrijwilligerswerk een zekere rehabilitatie te geven." Scheeres merkte afgelopen maandag bij de start van de campagne nog eens hoeveel vrijwilligers betekenen voor de samenleving. Hij coordineerde een rampenoefening, natuurlijk speelde de brandweer een grote rol in het verhaal (er was een vliegtuig op Schiedam neergestort): „Wist u dat de helft van de Schiedamse brandweer uit vrij willigers bestaat? Het is toch een professionele organisatie. En neem Maassluis, de eerste stad aan de Waterweg, de brandweer bestaat daar voor de voile honderd pro- cent uit vrijwilligers, op de commandant na." En meestal gaat het om vrijwilligers die naast een fulltime baan bereid zijn om nog iets extra's voor de samenleving te doen. Het is steeds lastiger om vrijwilligers te werven, beseft ook burgemeester Scheeres. Het heeft voor een groot deel te maken met de economische voorspoed, de krapte op de arbeidsmarkt. Ook wordt de samenleving meer en meer individualistischer ingesteld, vooral de laatste jaren. „Er is vooral belangstelling voor het eigen kleine kringetje, voor zelfontplooi- ing, en dat is natuurlijk ook best belangrijk. Maar je ziet wel dat de ouderwetse gemeenschapszin aan erosie onder- hevig raakt. Alle reden dus om de vrijwilligers dit jaar eens extra in het zonnetje te zetten", zegt Scheeres. Hij weet nog niet welke criteria de jury gaat hanteren bij het beoordelen van de genomineerden, daar is nog niet over gesproken. „Het is heel moeilijk om de vrijwilligers met elkaar te ver- gelijken, maar ik kan me zo voorstellen dat we gaan kijken naar de overtuiging en het enthousiasme, de tijd die een vrijwilliger kwijt is en de successen die ze boeken." "De gemeente, moet Scheeres toegeven, heeft de laatste jaren niet echt heel veel gedaan om het vrijwilligerswerk te stimuleren: „Er is niet hard aan getrokken, alle reden om in 2001 er veel aandacht aan te besteden, en de komende jaren ook." SCHIEDAM - Vaak weten mensen niet eens dat ze belangrijk vrijwilligerswerk doen, ..vrijwilligers zijn vaak de mensen waarop verenigingen, instellingen en stichtingeri draaien", zegt wethouder Peter Groeneweg. „Zonder vrijwilligers zou onze maat- schappij er een stuk harder en onmenselijker uitzien. Ze zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. En het gekke is dat de maatschappij deze vrijwilligers vaak vergeet en dat de vrijwilliger vaak zelf niet eens weet dat ze zulk belangrijk werk doen." Respect, waardering en bewustwording voor het werk van de vrijwilliger, daar wil het Schiedams Lokaal Comite 2001 wat aan gaan doen. Het was dan ook vanzelfspre- kend voor de wethouder dat hij ja zei toen hem werd gevraagd om voorzitter te wor den van het Schiedams Lokaal Comite 2001. Neem nou die oude baas die al veertig jaar lang het materiaal verzorgt van zijn sport- cluppie. Dat zijn de echte vrijwilligers. Of die mevrouw die elke week het oude echt- Paar bezoekt waarvan de man dementeert. Dat zijn de mensen waar ons comite voor opkomt, zegt Groenweg. Voorbeelden te over: de buddy's of vrienden die de Aids- patient bijstaat en als een echte makker er gewoon is. Maar ook die Rode Kruismedewerker, die toch elke keer klaar staat met zijn Eerste Hulp bij ongelukken op grote manifestaties en feesten. Of neem nou die man die elke week gratis en voor niks de techniek bedient voor de ziekenomroep. Allemaal mensen die onbetaald werk doen voor andere mensen. Soms uit noodzaak, soms ook gewoon voor het plezier. Bij de gemeentelijke afdeling Werk en Scholing worden de activiteiten van vrijwilligers geregeld en op elkaar afgestemd. Organisaties, zowel kleine als grote, kunnen bij deze Vrijwilligers Centrale advies krijgen over allerlei zaken die spelen bij het vrijwilli gerswerk. Zoals een tegemoetkoming voor de onkosten voor de vrijwillige helper. Zo zijn met de belastingdienst afspraken te maken over onkostenvergoedingen en hoeft er niet gekort te worden op een uitkering. En deze centrale geeft ook cursussen voor vrijwilligers of kan doorverwijzen naar opleidingen. Hoewel Peter Groeneweg zelf vooral in de politiek zijn vrijwilligers werk heeft gedaan ('foldertjes stencilen') heeft hij als nieuwbakken voorzitter al een enkele bijeenkomst gehad met vrijwilligers om te bepalen waar zij behoefte aan hebben. En daarin bleek dat veel vrijwilligers vooral waardering willen hebben en adviezen bij hun werk. Op het Bureau Werk en Scholing is ook een vacaturebank waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Daar kunnen organisaties zoeken in de kaartenbakken naar soorten vrijwilligers. Maar ook kandidaten kunnen zich opgegeven voor dit onbetaalde maar genoegdoening gevende werk. Bovendien blijkt uit de praktijk dat dit vrijwilligerswerk vaak een opstapje is naar een vaste baan. Vooral langdurig werkeloze mensen wor den zo weer op het paard geholpen. Het was de vraag van gemeenteraadslid Catelijne Raaphorst over wat de gemeente ging doen aan het Jaar van de Vrijwilligers?, die wethouder Groeneweg wakker- schudde. Immers, de secretaris generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, had in november 2000 het startsein gege ven van het Internationale Jaar voor de Vrijwilligers. Met als gevolg dat vele steden in Nederland hieraan besloten mee te doen. En dus ook Schiedam. In samenwerking met de plaatselijk Rotary Club Schiedam De Veste, zul len twee feestavonden worden georganiseerd voor Schiedamse vrijwil- ligers. Met als doel dat elke Schiedammer zijn of haar favoriete vrijwilliger kan opgeven aan deze speciaal opgerichte stichting. En waaruit in September tijdens een groot Gala in het Fortis the ater de prijswinnaars bekend zullen worden gemaakt. En dat alles onder het motto: er zijn wel winnaars maar geen verliezers. )it» k ipev» f u* s* 0 fa fa hotels S^\|ERLENIN6 Adviezen vormgevmg: 'T Hart Communicatie Schiedam Drukwerk: Drukkerij Mercator Schiedam Maaspost O R T Oranjestraat 64 - 3111 AP Schiedam - Telefoon: 010 - 426 87 17 's-maandags gealoten donderdags koopavond De Slaapvoorlichter voor hat Waterweggebied" Epameren -om de hoek nan de Nieuwe Haven. Westvest en Unge Nieuwstraat k m MaasposT Cf) Tuinlaan 46, 3111 AV Schiedam Telefoon 010 426 2561, Fax 010 473 1293 Vk.. .vM»,v^vtvv,,,unvivhld I W Lokaal Rabobank Schiedam-Vlaardingen Bankrekeningnummer 1254.12.347 Solid partners, flexible solutions 'e-aotn i-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 4