schiedam Straatnaambordjes laten op zich wachten m Voetbalteam De Violier naar halve finales NK K Western Union Dunya Festival Schiedam, de rondvaartstad van Nederland? DIGITALE FOTO CAMERA SHOW BIJ CORRECT OPHUIS maaspost 1» 10» maaspost z Schiedam en Vlaardingen onderzoeken restafval VOOR JEZELF BEGINNEN?! Sveaparken nog steeds een doolhof HEMELVAARTSDAG ZIJN Wli OPEN! y CAPELLE E-mailers Leefbaar Schiedam massaal tegen Bijdorp Handgranaat onschadelijk gemaakt Bouw gestart van havenvilla's Andere aanpak legionella S 01 bel gratis 0800 - 06 42 3S P LU S Opgeteld de beste! w u I i r- Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 22mei 20018e Jaargang nr 21 Schiedam 8 SCHIEDAM - Als het allemaal niet zo ingewikkeld had ge- hoeven, hadden de wijken Sveafors en Sveaholm allang straat naambordjes kunnen hebben. Nu ziet het er naar uit dat de bij- zondere, waarschijnlijk in Zweedse stijl, uitgevoerde bordjes nog wel een paar maanden op zich laten wachten. Een verve- lende zaak, vooral voor leveranciers die zich in de nieuwe wij ken een ongeluk zoeken. Het plaatsen van noodbordjes wijst de gemeente vooralsnog van de hand: „de bordjes gaan al zo ver boven burget, dat noodbordjes daar bovenop wel erg veel geld gaan kosten", aldus een woordvoerder. Woonboulevard I ZIE ONZE ADVERTENTIE! 'T BESTE AANBOD over devesten 3 3116 ad schiedam RIBCAR- BONADE WITTE PUNTJES j kilo 12«ji zak a 10 St. 18 PLUS van der Meer 18 PLUS van Pijk over devesten 3 3116 ad schiedam Stem op de meest waardevolle vrijwilligei of organisatie van Schiedam swcm Kom om 19.00 uur naar de Startersinformatiebijeenkomst. Woensdag 30 mei Rotterdamse Citrusveiling Marconistraat 19 Bel: 010-4057675 EERST EVEN LANGS JE KAMER VAN KOOPHANDEL 6 WEKEN VOOR 35,- Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I I I| C'CTflTA weekbladen ZATERDAG SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERTIJD DIRECT NIEUWPOORTWEG 8 SCHIEDAM TEL. 010- 4627676 De wijk Sveafors, in rood hout, is momenteel voor tachtig procent opgeleverd. De gele houtskeletwo- ningen in Sveaholm zijn al alle maal opgeleverd. Afgezien van de gebruikelijke en te verwachten on- gemakken die een nieuwbouwwijk met zich meebrengt, zoals natuur- lijk een slecht wegdek en slechte verlichting, hebben de bewoners behoorlijk wat last van het ontbre- ken van een goede straatnaamge- ving. Veel bewoners richten mo menteel hun huis in en dat betekent dat er nogal wat leveranciers in de wijken over de vloer komen. Met name voor hen is het lastig zoeken naar bijvoorbeeld Kalixfors, Ume- fors of de Odinholm. Vooral ook omdat de straten apart, dus niet recht-toe-recht-aan, lopen. Dan zit er vaak niet veel anders op dan aan te bellen bij een willekeurig huis en daar naar de weg te vragen. Volgens een woordvoerder van de gemeente hadden de bordjes er al lang kunnen staan als er weer niet iemand anders bij de gemeente wa geweest die de bestaande teke- ningen af had gekeurd en nieuwe had geeist. Inmiddels zijn er nieu- TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOTHIEK DVI E SCtNTRUM jm,.. V. MIJN MERK JONG BELEGEN KAAS VACUUM verpakt kilo Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Design Summer Shoe Floris van Bommel. Leder met rubber neus klitbandsluiting we ontwerpen gemaakt voor de straatnaambordjes in Sveaparken, maar een vergadering hierover laat nog zeker een week op zich wach ten. „Stel dat iedereen het dan eens zou kunnen worden en er een nieuw bordje uit zou worden geko- zen, dan zijn we er nog niet", waarschuwt de medewerker van de gemeente. „Want dan moet er nog een bestelling worden gedaan en het bedrijf dat de straatnaambord jes maakt heeft al te kennen gege- ven voorlopig geen tijd te hebben. Sinds 1 mei geldt namelijk de 'rechts heeft voorrang-regel' en daar moeten landelijk allemaal borden voor komen. En dat heeft bij hen weer voorrang." SCHIEDAM - De her-onthulling van het kunstwerk 'Horizontal Column of Five Squares Excentric II' van de Amerikaan George Rickev kreeq zaterdag voor prof. mr. P. Sanders een verrassend staartje. Na het onthullingskarwei gaf Sanders in het Schiedamse Novotel een inleiding over het werk van Rickey. Tijdens deze bijeenkomstarriveerdeburgemeester Scheeres om aan de Schiedamse professor de Aleidapenning te overhandigen. Sanders kreeg deze hoogste Schiedamse vanweqe de beiangwekkende initiatieven die hij de afgelopen decenma ontplooide voor de cultuur m deze stad.De inmiddels op leeftiid ziinde wetenschapper speelde daarnaast jarenlang een actieve rol in diverse Schiedamse mstellingen. De onthulling was overiqens nodig omdat het werk van Rickey onlangs is verplaatst van het Julianapark naar een vijver in het Beatrixpark. Deze verhuizinq was noodzakeliik omdat het beeld van de Amerikaanse kunstenaar in het Julianapark ten prooi viel aan vandalisme. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Tachtig procent van de reaches die zijn ontvangen op het eerste e-mail referendum van Leefbaar Schiedam spreekt zich uit tegen Bijdorp als locatie voor het nieuwe Vlietlandziekenhuis. Een op de tien inzenders noemt spon- taan Schieveste, het bedrijvenge- bied achter station Schiedam Cen trum, als betere locatie. De Vijfs- luizen of andere alternatieven die al eens eerder geopperd zijn, wor den door de deelnemers niet ge- noemd. E-mailstemmers pleitten wel een enkele maal voor het handhaven van de huidige twee lo- caties. Leefbaar Schiedam erkent dat hier niet per definitie gesproken kan worden van een representatief on- derzoek. De politieke partij is zich er terdege van bewust dat tegen- standers eerder geneigd zullen zijn te reageren dan degenen die met de voorgenomen ontwikkeling in- stemmen. Desalniettemin conclu- deert Leefbaar Schiedam dat er geen breed draagvlak voor het zie- kenhuis op de locatie bij station Nieuwland bestaat. De gemeente Schiedam en het ziekenhuisbe- Kijk in deze krant op de pagina van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam of bel voor informatie met 010 246 5001 Stembiljetten kunnen worden ingeleverd tot 31 mei 2001 stuur zijn er in het decennium dat de discussie over de nieuwbouwlo- catie inmiddels duurt, klaarblijke- lijk niet in geslaagd de bevolking van de juistheid van de locatiekeu- ze te overtuigen. Uit het referendum blijkt wel dat een goede communicatie in een vroeg stadium heel belangrijk is en dan niet in de vorm van eenrich- tingverkeer, waarbij een al geno- men besluit wordt verdedigd en aan alle bezwaren van de tegen- standers voorbij wordt gegaan. Leefbaar Schiedam is ervan over- tuigd, dat van de ervaring rond de nieuwbouwlocatie voor het zie- kenhuiscomplex, geleerd moet worden voor toekomstige bouw- projecten in de stad. Indien vroeg- tijdig een dialoog wordt aange- gaan, de bereidheid bestaat inzich- ten over te nemen en aangevoerde argumenten onderbouwd te weer- leggen, zou een basis voor accep- tatie van plannen worden gelegd, in plaats van een loopgravensfeer zijn gegroeid. Burgers krijgen net zo min als poli- tici graag ongelijk, maar Leefbaar Schiedam is ervan overtuigd dat zij niet per definitie doof zijn voor goede argumenten. Gebleken is wel dat de overheid zijn geloof- waardigheid verliest als zij tekort schiet in de informatieverstrek- king. SCHIEDAM - In het deel van het Beatrixpark waar momenteel de Poldervaart opnieuw wordt uitge- graven is zaterdagavond een hand granaat aangetroffen. Het gebied rond het wapentuig is enige tijd door de politie afgegrendeld ge weest. Na tussenkomst van de Ex- plosieven Opruimingsdienst is de granaat vervolgens onschadelijk gemaakt. De gearriveerde specia- listen van deze militaire afdeling kozen ervoor de handgranaat te be- dekken met grond en ter plaatse tot ontploffing te brengen. Omstreeks 20.45 uur klonk daar- om een doffe dreun en steeg een kleine stofwolk op. SCHIEDAM - Basisschool De Violier kan op woensdag 30 mei een door de KNVB-gecharterde bus op de stoep verwachten. Met dit luxueuze vervoermiddel wordt het jongens-voetbalteam met leer- lingen uit groep 7 en 8, gelijk dat gebeurd met betaald-voetballers, naar Nieuwerkerk aan de IJssel ge- bracht. Het talentvolle elftal van coach Bert de Munnink neemt daar deel aan het halve finale-toernooi om de Nederlandse kampioen- schappen school voetbal. Het Violier-team mag in de door vv Nieuwerkerk georganiseerde NK-wedstrijden uitkomen omdat het onlangs tot kampioen van deze regio werd gekroond. In Vlaardin- gen toonden de voetballers van de basisschool in Schiedam-Noord met enig machtsvertoon aan over het beste team van de Rijnmond- regio te beschikken. Coach De Munnink is er de afgelo pen periode in geslaagd een hecht team te smeden met spelers van al- lerlei clubs in de nabijheid van De Violier. In de huidige Violier-elf huizen overigens niet alleen voet ballers van Schiedamse verenigin- gen maar ook een enkeling van Sparta en Feyenoord. Mocht het 'Violier United' in Nieuwerkerk aan de IJssel net zo vergaan als in Vlaardingen dan kunnen zij zich opmaken voor het finale-toernooi op 9 juni. Dit NK wordt gespeeld in de Vijverberg, het stadion van De Graafschap. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - BOKX Vast- goed Ontwikkeling heeft de afgelopen week de eerste boom, een variant op de eer ste paal, geplant voor het project Nieuwe Haven. Waar vroeger het politiebu- reau gevestigd was bouwt BOKX momenteel aan twaalf havenvilla's, die twee aan twee worden gescha- keld. De woningen staan re- delijk dicht bij de kade en krijgen een royale tuin aan een binnenplaats, waar ook een garage en priveparkeer- plaats gerealiseerd wordt. De woningen zijn al ver- kocht. Op 16 maart van dit jaar kon de eerste paal de grond in. Momenteel is de aannemer bezig met de be- tonwanden van de begane grond. De oplevering zal naar verwachting kort voor de zomer van 2002 plaats- vinden. SCHIEDAM - De wethou- ders van Volksgezondheid en Milieu van de vier grote steden hebben in een brief aan minister Pronk en mi nister Borst gepleit voor een andere aanpak van legionel la. De wethouders plaatsen vraagtekens bij de effectivi- teit van de 'tijdelijke rege- ling legionellapreventie in leidingwater' zoals het mi- nisterie van VROM die heeft laten ingaan. De regeling stelt dat eigena- ren van collectieve waterlei- dingssystemen voor 15 okto- ber hun systemen moeten hebben aagepast. Maar dit onderzoek en de mogelijke aanpassingen kosten veie tienduizenden guldens per installatie. Geld, dat er vol gens de wethouders bij veel verenigingen niet is. Zij vre- zen extra subsidieverzoeken en bovendien zijn de ge- meenten zelf ook niet finan- cieel in staat om alles binnen een iaar aan te pakken. STAKI86 Hl£2 STAKING R4A2.., J£b£M.T W££kL0Ob1 N0U6M: b1AK£S IS ££Ni 26LUT; J of ki|k op www.rotterdam.kvk.nl SCHIEDAM - Op het terrein van Irado is donderdag 17 mei een on derzoek van start gegaan naar de samenstelling van het huishoude- lijk restafval in Vlaardingen en Schiedam. Voorkomen dat afval ontstaat (preventief) en het terug- dringen van de hoeveelheid restaf val door afvalscheiding draagt bij aan verbetering van het milieu en beperkt de gemeentelijke afvalver- wijderingskosten. Om de juiste miatregelen te kunnen nemen om afvalscheiding te bevorderen, heb ben de besturen van beide gemeen- ten en de directie van Irado be- hoefte aan betrouwbare informatie over wat er bereikt is en waar nog mogelijkheden ter verbetering lig- gen. Die informatie wordt verkre- gen uit het onderzoek naar aanbod en samenstelling van het huishou- delijk restafval. Het onderzoek houdt in dat er in Schiedam en Vlaardingen volgens een bepaalde systematiek, steekproefsgewijs af val uit de beide gemeenten wordt ingezameld. Het restafval uit Schiedam en uit Vlaardingen wordt apart ingezameld en apart gehouden en vervolgens door een gespecialiseerd bureau, uitgesor- teerd op vijftien componenten waaronder gft, drankenkartons, kleine electrische apparaten, pa- pieren verpakkingsmateriaal, hygi- enisch papier en textiel. Om sei- zoensinvloeden mee te nemen in het onderzoek gebeurt dit nu in mei, een keer in de zomer en 6en keer in het najaar. Na afloop van het onderzoek, hebben de gemeen ten en IRADO inzicht in de samen stelling van het restafval op basis waarvan het afvalinzamelbeleid in Schiedam en Vlaardingen verder gestalte gegeven kan worden. KORTING! noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 35,-) Naam: I Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: i Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam I Geldt alleen als u de afgelopen drte maanden geen abonnee Dent geweest. $*klaretaal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1