schiedam Achttien jaar en TBS voor doodslag Nienke 20 GB! ssplus Opgeteld de beste! Baden in tweede huid' Onderzoek naar tekort huisartsen Schiedam Projectcoordinatorvoor Stedelijk Museum Nomineren vrijwilligers nog mogeiijk tot 5 juni 10?8 13S» 1« HET CORRECT ZOMERMAGAZINE Uitspraak conform eis off icier 2e PINKSTERDAG ZIJN WIJ OPEN! UW GELD STROOMT NIET LANGER WEG VIA DE VAATWASSER! OPHUI5 Cricketderby Haring en Bierfeest Is Schiedam op de goede weg? 1000 MHz Notebook Met DVD, 256 MB (Ai tmiMiiijgi CAPELLEL UNIEKAAS 6 WEKEN VOOR 35,- Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 30 mei 20018e Jaargang nr 22 Gemeente Schiedam Zie elders in deze krant ROTTERDAM/SCHIEDAM - De rechtbank van Rotterdam acht bewezen verklaard dat de 31-jarige Vlaardinger K. B. het Schiedamse meisje Nienke op 22 juni 2000 in het Beatrixpark heeft verkracht en gedood. De president van de rechtbank leg- de de Vlaardinger een straf op van achttien jaar en TBS met verpleging. Dit is conform de eis van de officier van justitie. Zie de LIDL advertentie verderop in deze krant 179,- 3 "X x Altijd zonnig geprijsd! ZIE ONZE ADVERTENTIE! RUNDER- RIBLAPPEN UPLUS van tier Meat It PLUS van Dijk PICKWICK IJSTHEE DIV. SMAKEN Rotterdams Dagblad WIJZIGINGEN SLUITTIJDEN ADVERTENTIES IN VERBAND MET PINKSTEREN De MediaMixers aan de Maas 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010-4090140 Stem op de meest waardevolle vrijwilliger of organisatie van Schiedam ft f iff? t; Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in Naam: I Adres: Postcode: I I Voorl: m/v Nr: Schiedam weekbladen SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERTIJD DIRECT NIEUWPOORTWEG 8 SCHIEDAM TEL. 010- 4627676 K. B werd ook veroordeeld voor poging tot doodslag op Nienkes elfjarig vriendje. Volgens de recht bank heeft K.B. Nienke met haar laarsveter gewurgd uit angst voor ontdekking. De jongen werd met een mes in de nek en op andere plaatsen verwond. „In de veron- derstelling dat niet alleen het meis je maar ook de jongen gedood was heeft verdachte zich uit de bosjes naar zijn fiets begeven, zijn slacht- offers achterlatend", aldus de rechtbank. De Vlaardinger werd tevens ver oordeeld voor het eerder ontucht plegen met een jongen jonger dan zestien jaar en wegens een poging een kind tegen betaling seksuele handelingen te laten verrichten. K. B. had tegenover de politie de Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010-426 84 92 Exclusief gevlochten lederen schoen in blauw en bruin, met open hie doodslag op het meisje en de po ging daartoe op de jongen ver- scheidene malen bekend, maar trok zijn bekentenis later weer in. De raadsman van K. B. verklaarde tijdens de zitting dat de Vlaardin ger de bekentenis slechts onder druk van de politie had bekend. De rechtbank verwierp dat verweer, omdat de bekentenis van de man niet op zich zelf stond, maar steun vond in andere bewijsmiddelen. „Voornoemde delicten zijn onzeg- baar gruwelijk en veroorzaken on- peilbaar leed van levenslange duur voor bestaanden en mogeiijk nog onvoorspelbare schade voor het overlevende slachtoffer", moti- veert de rechtbank de strafopleg- ging. „Feiten als deze worden in de samenleving met afschuw en ver- bijstering vernomen en veroorza ken op grote schaal gevoelens van angst en onveiligheid." Volgens de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum was K. B. ten aanzien van de seksuele delicten verminderd toerekeningsvatbaar. SCHIEDAM - De Schiedamse metrostations in aanbouw vormen eindjuni en begin juli het bijzondere decor van een aantal culturele voorstellingen. Zaterdag 16 juni wordt in station Troelstralaan het 'bal' geopend met kindertheatergroep Leber Gorilla. Zaterdag 30 juni wordt vervolgens het ondergrondse station Parkweg omgetoverd tot een filmtheater waar het Rotterdamse LantarenA/enster een sneakpreview verzorgd. Metrostation Vijfsluizen geldt op zaterdag 7 juli als de afsluiting van de achitectuurmanifestatie. Barkode, een collectief van Rotterdamse kunstenaars, geeft terplekke een spectaculaire video- en geluidsperformance. Informatiecentrum Beneluxlijn, (010)208 86 66, is bereikbaarvooraanvullende inlichtingen. Foto R°9er van der Kraan SCHIEDAM - De Patienten Belangen Vereniging Schiedam wil het tekort aan Schiedamse huisartsen in kaart brengen. De vereniging vermoedt dat meer dan driehonderd Schiedammers momenteel niet kunnen beschikken over een huisarts. „Zolang niemand weet hoe groot het probleem is, wordt daar weinig aan gedaan", schrijft de Patienten Belangen Vereniging Schiedam. „Daarom willen wij graag weten wie niet bij een arts staat in- geschreven." De vereniging wil aan de hand van de meldingen (dit kan te- lefonisch via nummer 460 40 57 of schriftelijk via Postbus 587, 3100 AN Schiedam) een gesprek aangaan met de zorgverzekeraars en de verant- woordelijk wethouder. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft Stan Petrusa aangetrokken als projectcoordinator voor het Stedelijk Museum Schiedam. Hij moet het proces rond eventuele nieuwbouw van het museum zo soepel en snel mo geiijk laten verlopen. Petrusa, directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst van de provincie Utrecht en conservator hedendaagse kunst van het Stedelijk Museum, gaat zich vanaf 1 juni 22 uur per week bezighouden met de toekomst van het Stedelijk Museum. Hij begeleidde ook de voor- bereidingen en de bouw van een nieuwe vleugel van het Stedelijk Muse um Zwolle. Het is de bedoeling dat hij de komende maanden gaat werken het opstellen van een visie, missie en inhoudelijk beleidsplan formuleert. Daarna werkt Petrusa aan een ruimtelijk programma van eisen en een fi- nancieel en organisatorisch plaatje. Als alles volgens planning verloopt zullen de resultaten in november van dit jaar beschikbaar zijn. Het externe bureau Berenschot dat in november 1999 een rapport uitbracht over de toekomst van de Schiedamse musea, gaf de voorkeur aan de bouw van een Centrum voor Nederlandse Moderne Kunst en een Historisch Pakhuis voor de huisvesting van de historische collectie van het Stedelijk Muse um. Het huidige onderkomen van het Stedelijk Museum -het Sint Jacobs Gasthuis- zou als museumgebouw niet meer geschikt te zijn. Voor een select publiek speelde een aantal Marokkaanse jongeren uit Gouda afgelopen zondag in wijkcentrum De Blauwe Brug de voorstelling 'Kamelen in de polder'. Met humor en zelf spot werd in het stuk het onderwerp 'conflict' behandeld. In het uur dat 'Kamelen in de polder' duurde ging het over het conflict tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur maar om het conflict in de Marokkaanse gemeenschap zelf. Het toneelstuk maakte de afgelopen maanden reeds een succesvolle toernee langs theaters, jongerencentra en buurthuizen. Foto Roger van der Kraan Broersveld 127 SCHIEDAM tel. 010-473 3316 fax. 010-473 02 89 De inzendtermijn voor vrijwilli- gers die meedingen naar de eerste Lokaal Vrijwilligers Complimen- ten, is verlengd tot 5 juni. De uit- verkoren Schiedammmers of vrij- willigersorganisaties krijgen deze Investeringen die zichzelf terugverdienen... daarin zijn we allemaal wel gei'nteresseerd. Neem nu de Energiepremieregeling, waarmee energie besparen extra voordelig is. Is uw woning voor 1998 gebouwd en treft u energie- besparende maatregelen, dan krijgt u van de overheid een premie terug via ONS. Schaft u huishoudelijke apparatuur met het energie- zuinige A-label aan zoals een vaatwasser, dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling. Zo stroomt er voortaan minder water en minder geld weg via de vaatwasser! Kan het nog makkelijker? Meer informatie over de Energiepremieregeling? Bel (010) 262 1000, of surf naar www.onsgroep.nl Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl kilo VERS V/H MES EXTRA BEL. kilo literpak Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek 44 Ittl Wij verzoeken u de advertenties voor de Maasstad weekbladen van 6 en 7 juni vroegtijdig aan te leveren. IM advertenties dienen op vrijdag 1 juni vddr 11.00 bij ons binnen te zijn. Rotterdams Dagblad bv Advertentiegroep complimenten op 15 September uitgereikt in Fortis Theater aan de Schie. Ter aanmoediging gaat het compliment vergezeld van een aantal waardecheques. Alle genomineerde vrijwilligers krijgen eerder al, 16 juni, een diner aangeboden in het Schiedamse Novotel. Rotary Club Schiedam De Veste verzorgd dit etentje. Een stembiljet voor de vrijwilli- gers-nominatie kan gevonden wor den in deze krant op de speciale pagina van het Lokaal Vrijwilli gers Compliment Schiedam. Stem- biljetten zijn ook verkrijgbaar via de gemeente Schiedam, Ingrid Sahetapy of Cobi van der Beek, (010)246 50 11. Wie eerste Pinksterdag verlegen zit om een uitje, kan zondag een kijkje nemen bij de cricketverrich- tingen van Hermes DVS en Excel sior'20. Beide kemphanen treden op het Hermes-veld tegen elkaar in het strijdperk voor de eerste derby van het cricketseizoen. Het beloofd een spannende wed- strijd te worden want zowel de Hargaploeg als de Thurledeploeg zijn de competitie sterk gestart. Hermes DVS liet tot nog toe slechts eenmaal een steekje vallen. Excelsior'20 is daarentegen zelfs nog de ongeslagen koploper. Kijk in deze krant op de pagina van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam of bel voor informatie met 010 246 5001 Sfembiljetten kunnen worden uigeleverd tot 31 mei 2001 VLAARDINGEN - Het Ha ring en Bierfeest, het groot- ste feest van Vlaardingen, beleeft komende zaterdag zijn 29ste editie. Dit jaar wordt het feest gehouden onder het motto 'Wij teke- nen een feest', dat zowel let- terlijk als figuurlijk de rode draad van het feest zal zijn. De straten van Vlaardingen worden figuurlijk inge- kleurd met allerlei wellui- dende muzieknoten, dankzij de vele bands en muziek- corpsen die tijdens het Ha ring en Bierfeest acte de pre sence zullen geven. En in let- terljjke zin door bijvoor- beeld het straattekenen op het asfalt van de Schiedam- seweg -waaraan iedereen mag meedoen- en het werk van kunstenaars op de Westhavenkade voor het VW die voor een Vlaar- dings Montmartre-achtig sfeertje zullen gaan zorgen. Het weekend van het Haring en Bierfeest is dit jaar tevens het Pinksterweekend, een weekend dat in het hele land bekend staat als het week end van de muziekfestivals. Het Haring Bierfeest mag hier dan ook niet bij achter blijven. De vele podia door het hele centrum tekenen een straatbeeld, die gezeilig- heid en muzikaliteit oftewel een echt Haring- Bierfeest sfeertje teweeg zullen gaan brengen. Elk podium brengt een eigen genre ten gehore, zodat iedere bezoeker een herkenbaar eigen 'stekkie' in het centrum zal weten te vinden. Voor het Visserijmuseum worden ook tal van activitei- ten georganiseerd, zo kan De Balder worden bezocht, de laatste haringlogger van Nederland. Een van de onbetwistbare hoogtepunten van het Ha ring en Bierfeest is de Tap- toe op de Broekweg, in de avonduren. Na het succes van vorig jaar is de Taptoe echt een blijvertje gewor- den. SBUtW £M £XCaSlOl2 S4M£r4 ik HAUM?txme we Z'JK NO(b noott &p£6iMi7eeep W'J L£Hk£|Z W£l( DE VOORDELIGSTE RENTE a IIYPOTHEEK A D V |ES CENTRUM HAAL GRATIS OP CORRECT MAGAZINE BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111-125 KORTING! Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement I Telefoon: Bank/gironr,: Plaats: (6 weken voor slechts 35,- (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam I Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent g KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1