A schiedam Even geen bouw in Westmolenstraat v Ol o.a.tOtiCk ADAM w Leerlingen sluiten het schooljaar sportend af CJV'er Jan van der Most krijgt lintje OPHUIS" Schrijversportretten van Karel Kindermans Stichting claimt deel grond 15 PLUS Opgeteld de beste I LET OP: VANAF V0LGENDE WEEK WEKELIJKS EEN PAGINA VOL AANBIEDINGEN IN DEZE KRANT. mr. maaspost i i Parkeerplan in de inspraak Tijdelijke sluiting Grote Kerk Of bel gratis 0800 - 06 42 I asuss* Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 27 juni 20018e Jaargang nr 26 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 SCHIEDAM - De plannen voor realisatie van 55 woningen en een eenlaags parkeergarage in het gebied rond de Westmolen straat zijn de afgelopen week in een keer flink op de tocht ko- men te staan. Tijdens een voorlichtingsavond over de ver- nieuwde plannen stond de stichting Amantia op die claimde ei- genaar te zijn van zeshonderd vierkante meter grond in het te bebouwen gebied. „Hoe durven jullie plannen te maken met onze grond?", riep een woordvoerder dreigend uit richting projectontwikkelaar Bokx en de gemeente. bermuda's vanaf fl 39,- RUltlllg pantalons vanaf fl 69 si dv polo's vanaff 39,- sweatshirts vanaf fl 59,- shirts vanaf Si 39^ ADAM HERENMOde jacks vanaf fi 129," Koemarkt z KOOPJESKELDER over de vesten 3 3116 ad schiedam Altijd zonnig geprijsd! relaxed Bel gratis 0800 - 0642 Mll&Ui jSSJSSt WJ V££KLM2. IKH6T OC6AK1UM vooe 6£0P£Mp Neem nu een spotvoordelig Tour de France mini- abonnement (4 weken voor 17,50) en beleef de Tour als nooit tevoren. Vul snel de bon in i id Ja noteer mij voor zo'n mini-abonnement* m/v Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam ffULARE TAM. weekbladen DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOTHEIK DV I E St ESTRUM Nadat plannen voor woningbouw in dit gebied een aantal jaren gele- den al waren stukgelopen op vormfouten en te hoge kosten, leek het vemieuwde plan alle kans van slagen te hebben. De bedoeling is een serie huizen te realiseren vanaf Broersvest 135 Schiedam Centrum Tel. 010- 426 84 92 sandaal voor de echte it PLUS van tier Wtee* It PLUS van Oijk Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Colberts vanaf f1 99," rr Schiedam 420.000 gulden en hiermee de ja- renlange kaalslag tussen Westvest, Walvisstraat en achterkant van de Lange Haven vol te bouwen. Pro jectontwikkelaar Bokx had al aan- gegeven snel de eerste paal de grond in te willen slaan, zodra de gemeente de vergunning af had ge- geven middels een artikel-19 pro cedure. Er was ook al wat grond aangekocht van prive-eigenaren rond het gebied, zoals van dans- school Sitton, Musis Sacrum en de ING-bank. Tijdens de voorlichtingsavond, af gelopen week, kwam echter ineens de stichting Amantia op de prop- pen. De stichting is sinds 1989 in het bezit van zeshonderd vierkante meter grond naast de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond. „Schandalig", riep de secretaris van de stichting, prof. dr. E. Kim- man. „Plannen maken op iemand anders terrein." De stichting is in geen geval van plan de grond aan Bokx, of een andere commerciele projectontwikkelaar, te verkopen, daar ze zelf op deze locatie een te- huis wil bouwen voor geestelijk gehandicapten. Ben ten Hove van Bokx project- ontwikkeling vertelt dat Bokx al geruime tijd bezig is om alle grond te verwerven in het gebied rond de Westmolenstraat. Hij benadrukt dat Bokx graag wil praten over aankoop van het stukje grond van de stichting maar dat deze stichting juist helemaal niet reageert op brie- ven of telefoontjes. Op de voorlichtingsavond bleken de bewoners vooral nieuwsgierig naar de capaciteit van de parkeer garage, die onder het project komt. Deze garage zal honderd plaatsen tellen, wat volgens de gemeente ruim voldoende is voor de bewo ners (1,3 per woning) en voor de overburen die hun parkeerterrein- tje (van de ING-bank) dreigen kwijt te raken. Bewoners van de huurflat aan de Korte Haven vre- zen dat de plannen ten koste gaan van hun woongenot met huizen en berging vlak achter hen. Huisbaas Woonplus is akkoord met de plan nen. Tijdens de commissieverga- voor de elite-amateurs werd uiteindelijk gewonnen doorDannyDegehng^ Btde sportklasse B renners wasPe>e ji snelste. Meer over de Wielerronde van Schiedam op desportpagma in deze krant. dering stadsvernieuwing en volks- huisvesting noemde ambtenaar Ju les Peppelaar het bouwplan 'goed' maar vreesde dat de gevraagde dubbele parkeergarage het plan niet exploitabel of te duur zou ma ken. Andere bezwaren van bewo ners, zoals de kosterwoning, wor- den volgens Bokx in goed overleg aangepakt door lagere bouwmaten zodat er meer licht in de kerk kan komen. Over de rol van de ge meente is duidelijk dat Schiedam aan de ontwikkelaar heeft ge- vraagd het voortouw te nemen om de oude bouwplannen weer vlot te trekken. Hiernaast blijft een rol voor de gemeente weggelegd dankzij strenge eisen aan bouw en omgeving. Een ander punt is de bodemvervuiling die volgens Bokx wel mee zou vallen. En hoe- wel de commissie het zonder uit- zondering een goed plan vindt, geeft Ben ten Hove van Bokx toe dat het stukje grond van de Stich ting Amantia wel essentieel is voor het doorgaan van de bouwplannen. Meer over de plannen in de West molenstraat op de binnenpagina van deze krant. n SCHIEDAM - Aquarobic'en in zwembad Groenoord en speed- playen en basketballen in sporthal Margriet. Daarmee sloten zo'n 515 leerlingen van de Schiedamse SANDOR-KEUKENSTAD SCHIEDAM VERKOOP VAN ALLE SHOWROOMKEUKENS LEVERT1|D DIRECT NIEUWPOORTWEG 8 SCHIEDAM TEL. 010- 4627676 CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM SCHIEDAM - In de openbare bi- bliotheek aan het Stadserf is van 5 juli tot en met 13 augustus een ten- toonstelling te zien met schrijvers portretten van Karel Kindermans. Bijna vijf jaar publiceert het Alge- meen Dagblad op de literatuurpa- gina schrijversportretten van Karel Kindermans. Zestien tekeningen met onder andere portretten van Harry Mulisch, Gerard Reve, An na Enquist en W.F. Hermans zijn geselecteerd. De portretten, die al- lemaal in opdracht zijn ontstaan, zijn paradoxaal genoeg het resul- taat van niet-resultaatgericht wer- ken. Zonder voorschetsen is gezocht naar het karakteristieke (niet het karikaturale) van de geportretteer- de schrijver. Karel Kindermans is grafisch ontwerper en tekenaar. Hij studeerde af in 1993 aan de Academie voor Beeldende Kun- sten in Rotterdam. Na de studie vestigde hij zich daar als zelfstan- dig ontwerper, in zijn opdrachten- pakket speelt het maken van illu- straties een belangrijke rol. In 1995 werd het boekje 'Jozef van den Berg door de ogen van Karel Kin dermans' uitgegeven. In 1997 maakte Kindermans een monografie over de kunstenares Ro Mogendorff en organiseerde hij een tentoonstelling van het werk van deze kunstenares. Ook gaf hij tekenonderricht aan kinde- ren. Er werden vijftien portretten als ansichtkaart uitgegeven door Art Unlimited, Amsterdam. Een set van vijftien kaarten is voor fl. 15,- in de bibliotheek te koop. De openingstijden van de biblio theek zijn: maandag 17.00 tot 20.00 uur, dinsdag en donderdag 13.00 tot 20.00 uur, woensdag en vrijdag 11.00 tot 16.00 uur, zater- dag 11.00 tot 16.00 uur. openbare scholen het schooljaar en hun basisschooltijd af. Vrijdag 22 juni werd de inmiddels de traditio- nele sportdag gehouden. Er werd een gezellige dag van gemaakt waarbij op een sportieve manier kon worden ontspannen. Ongeveer dertig studenten van de Haagse Academie voor Lichamelijke Op- voeding stonden de vakleerkrach- ten bewegingsonderwijs bij. Foto Roger van der Kraan Broersveld 127 SCHIEDAM tel. 010-473 3316 fax. 010-47302 89 if k. vakantiebaantje? ot surf naar www.fotterclamsdagblad.nl |k vso'd een RQtnkc linn i iihum «m SCHIEDAM - Het concept parkeer- en bereikbaar- heidsplan is vandaag, woensdag 27 juni, de in spraak ingegaan. De afde- ling Verkeer en Vervoer heeft het plan opgesteld in samenwerking met verte- genwoordigers van een aan tal plaatselijke belangen- groeperingen. De bedoeling is nu dat meer Schiedam- mers hun commentaar gaan leveren op het plan dat ter inzage ligt in de Stadswinkel aan het Stadserf. Een brochure met een popu- laire versie van het parkeer- en bereikbaarheidsplan en informatie over de in- spraakprocedure is de afge lopen dagen verspreid in on geveer 7500 huishoudens in en rond het centrum. Gein- teresseerden die de brochu re niet hebben ontvangen kunnen hem afhalen bij het Gemeentelijk Informatie- Punt in de Stadswinkel. Woensdag 4 en donderdag 12 juli worden informatieve inloopbijeenkomsten gehou den in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat tussen 15.00 en 18.00 uur en 19.00 en 21.00 uur. De inspraak- termijn loopt tot en met 25 juli. SCHIEDAM - Door de tij delijke sluiting van de Grote Kerk is enig misverstand ontstaan over het verplaat- sen van diensten bij de ver- schillende kerkgemeenten. De dienst van 10.00 uur van de 'gewone' Hervormde Ge meente wordt verplaatst naar de Magnalia Dei Kerk, waar dus Samen-op-Weg- diensten plaatsvinden met de gereformeerden. De dienst van 17.00 uur is van de Gereformeerde Bonders binnen de Hervormde Kerk en wordt gehouden in de grote zaal van de Magnalia Dei Kerk. (4 weken voor slechts 17,50 7,94)) Naam: I Adres: Postcode: Telefoon: Handtekening: Voorl: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service I Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geidt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. >KLARE TAM-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1