schiedam VVD moet erfpacht slikken of stikken CORRECT FACTORY SALE PLUS ELKE SZ <e M O a I Jeugdland van start met Summer Party Onderzoek OM naar Schiedam? PHUIS* 0 2 Schiedamse ansichtkaart in het nieuw gestoken sUledia ^$fypiarkt College verontrust over vertraging Branderspoort maaspost Stadstoer op internet k w m w m Koninklijke onderscheiding ftp? ir 5 H I I l> A M Oeverbos weer hekloos Of bel gratis 0800 - 06 42 ErfpachtheiligvoorPvdA bij komende verkiezingen week een pagina vol aartbiedingen! Kijk verder in deze krant. >^4 Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 25 juli 20018e Jaargang nr 30 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Infinity over devesten 3 3116 ad schiedam Opgeteldde beste! iiPLUS„te^r iJPLUS SCHIEDAM - De Schiedamse PvdA-fractie blijft vasthouden aan het behoud van erfpacht. 'Essentieel', noemt wethouder Menno Siljee en tevens lid van de verkiezingscommissie van de PvdA de huidige Schiedamse grondpolitiek. In het concept verkiezingsprogram van de PvdA, dat maandag is gepresen- teerd, blijft erfpacht dan ook prominent aanwezig. Abnormaal aoedkope foto's! wmm?; groot. mm w& - Neem nu een spotvoordelig Tour de France mini- abonnement (4 weken voor 17,50) en beleef de Tour als nooit tevoren. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) weekbladen Schiedam DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHEFR DVI E SCFN T RUM CEINTUURBAAN 111 Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek „De grond in Schiedam is en blijft van de hele gemeenschap. Ik zeg expres niet van de gemeente maar 'gemeenschap Schiedam' want de grond is en blijft van iedere Schie- dammer", zei Siljee bij de presen- tatie van het concept verkiezings program. Met de 'heilig' verklaring van erf pacht is een keihard breekpunt voor een mogelijk hernieuwde sa- menwerking met de VVD opgetre- den. Deze zogenaamde erfpacht- kwestie kan daarmee inzet worden van de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. Sinds enige jaren probeert de VVD in praktisch elke raadsvergadering de Schiedamse erfpacht ter discus- sie ter stellen. Met deze uitspraak in het nieuwe verkiezingprogram legt de PvdA een keiharde eis op tafel voor een nieuwe coalitie met de liberalen. „Ik wil niet weer vier jaar lang discussies voeren over deze kwestie", zegt Siljee. Door deze uitspraak, die nog goedge- keurd moet worden door de leden afdeling Schiedam, spreekt de PvdA zich duidelijk uit. Zowel naar de kiezer als naar coalitiepart- ner de VVD die al jaren samen in het college van B en W zetelen, sa men met GroenLinks. Met deze dwingende eis zal, wil de VVD weer een paarse coalitie aangaan, de erfpacht moeten slikken of an- ders stikken. Siljee maakte wel het voorbehoud dat de PvdA genoeg stemmen krijgt en groot genoeg blijft om weer Schiedam te mogen 'rege- ren'. De Schiedamse afdeling handhaaft SCHIEDAM - De Culturele Stads toer zoals deze reeds een aantal malen in Schiedam is georgani- seerd, is nu ook in virtuele vorm mee te beleven. Vanaf dinsdag 31 juli gaat op www.culturelestads- toer.nl de Schiedamse stadstoer van start. Burgemeester Scheeres geeft de internetpagina's het be- slissende duwtje waardoor ieder- een vanaf dat moment op het inter net via foto's, geluiden en anima- ties een beeld van de stad wordt gegund. In deze digitale variant kunnen internetgebruikers zelf hun eigen Stadstoer bei'nvloeden. De virtuele Stadstoer is overigens geen VVV-achtige site. Door mid- del van opvallend vormgegeven, speelse items wordt geprobeerd de digitale bezoeker te prikkelen Schiedam eens echt te bezoeken. i kwa I iteitsf oto met zijn erfpachtstelling de PvdA partijlijn van de 'grote steden'. In de meeste kleine steden, zoals Vlaardingen en Maassluis, kan de grond wel in eigendom worden aangeschaft. De VVD Schiedam is fel tegen- stander van het erfpachtprincipe: huizenkopers zouden de grond ge- woon moeten kunnen kopen. Maar de letterlijke tekst in het (concept) PvdA verkiezingsprogramma laat geen enkele ruimte vrij voor ande- re interpretaties: 'De grondpolitiek blijft ongewijzigd. Wel zal het stel- sel van erfpacht worden bekeken op zijn administratieve zwakheden en verdient de tussentijdse over- dracht van erfpachtrechten de aandachtDit laatste omdat de ge meente Schiedam de waarde van de grond bij herwaardering van de contracten nogal ondoorzichtelijk vaststelt, aldus de wethouder. (zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - Kinderboerderij't Hoefblad heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. Vorige week maandag werder een stiertje geboren. De boreling is Frank genoemd, een rasechte rode Lakenvelder. Dit is een Oud-Hollands runderras watje niet elke dag in Nederland aantreft. Frank is vooriopig gestald op de kinderboerderij in het Beatrixpark. Enkele maanden geleden werd reeds op't Hoefblad een zwarte Lakenvelder geboren. Deze heeft de kinderboerderij verruild voor de voormalige landijsbaan in het park, 't Hoefblad is dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Hare Majesteit de Koningin heeft mevrouw G.M. Meijer-Hoornweg be- noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen en oorkonde behorende bij deze onscheiding zijn haar vorige week donderdag overhandigd door loco-burgemeester Menno Siljee. Mevrouw Meijer-Hoornweg ontvangt haar onderscheiding ter gelegenheid van haar af- scheid als vrijwillig peuterleid- ster bij de Stichting Peuterzaal 2+3 in Schiedam. In 1973 start- te zij als vrijwillig peuterleid- ster in de toen door moeders in Groenoord opgerichte peuter- speelzaal ondanks het feit dat zij gediplomeerd peuterleidster was en voor een bezoldigde functie kon kiezen. In 1997 zijn er naast de vrijwilligers ook twee bezoldigde leidsters aan- getrokken en vervulde me vrouw Meijer de functie van in- valskracht. Naast de kinderop- vang is mevrouw Meijer actief op andere terreinen. Van 1976 tot 1985 was zij instructrice bij de zwemvereniging Wilton- Feijenoord en van 1977 tot 1985 maakte zij deel uit van de ouderraad van de dr. v.d. Kuil- school. Sinds 1963 is zij actief in de scouting zowel op plaatse- lijk als regionaal niveau. Hier houdt zij zich eveneens bezig met de groep van de allerklein- sten. VIDEO KTV HIFI - COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal 1 SCHIEDAM - Het VVV Schie dam heeft een nieuwe serie an- sichtkaarten van Schiedam laten ontwikkelen. De serie van twaalf kaarten bevat typische Schiedamse plekjes, waaronder de vijf Schie damse molens. Ook worden het oude Stadhuis, het Zakkendragers- huisje en de Korenbeurs afgebeeld. Natuurlijk mag ook het nieuwe stadskantoor niet ontbreken. Deze lokatie is vereeuwigd met Vrouwe Aleida op de voorgrond. Het VVV wil de serie volgend jaar met meer nieuwe afbeeldingen uit- breiden. De kaarten kosten fl. 1,75 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de VVV Schiedam aan de Buitenha- venweg 9. SCHIEDAM - Jeugdland 2000 is afgelopen zaterdag van start ge- gaan met een energieke Summer Party. Met tal van springkussens en andere speeltjes was er veel ac tief vertier aanwezig op het Stadserf. Deze week stonden in het kader van Jeugdland 2000 verder een theatertotaaldag op de plan ning en een waterspektakel in en rond het water nabij het Doeleplein. Donderdag verandert het Beatrixpark vanaf 11.00 uur in een Indianenreservaat. Nabij de kinderboerderij worden avontuur- lijke verhalen verteld, spellen ge- speeld en een theatervoorstelling opgevoerd. Komende vrijdag wordt het uit- houdingsvermogen van de jeugdi- ge deelnemers op de proef gesteld met een step- en skatetour. Ver- trekpunt is het pannenkoekhuis in het Beatrixpark. Onderweg moe ten allerlei opdrachten worden uit- gevoerd. Het vertrek staat gepland voor 11.00 uur. Mee-skaters en steppers moeten zich wel vantevo- ren inschrijven: (010) 246 55 05. Dinsdagmiddag 31 juli wordt de tweede theatertotaaldag gehouden. Ditmaal in het Julianapark. Een dag later wordt een vanaf 11.00 uur een speltotaaldag gehou den in park Vlaardingerdijk. Foto Roger van der Kraan WATERWEG - Twee recre- atieterreinen in het Oever bos tussen Vlaardingen en Maaassluis zijn weer vrij toegankelijk. De hekken die het dagkampeerterrein en de speel- en ligweide om- ringden, zijn eind vorige week verwijderd. Beide terreinen waren op advies van de GGD sinds 12 april afgesloten. Onderzoek had namelijk uitgewezen dat de grond ter plaatse zo- danig met zware metalen en bestrijdingsmetalen was verontreinigd dat voor- zorgsmaatregelen genomen moesten worden. De afgelo pen periode zijn de veront- reinigde gebieden afgedekt met een halve meter schone grond. Omdat de terreinen echter pas enkele weken geleden opnieuw zijn ingezaaid, is de grasmat ter plaatse nog sterk genoeg voor intensief recreatief gebruik. Het dag kampeerterrein en de recre- atieweide zijn daarom dit seizoen nog niet voor hun ei- genlijk bedoelde doeleinden te gebruiken. Volgend jaar worden ze wel weer volledig in gebruik genomen. De DCMR zal nog wel het strandje bij restaurant het Oeverbos onderzoeken. De Vlaardingse fractie van GroenLinks heeft hierop aangedrongen. Raadslid Jan van der Kolk is bezorgd over de mogelijkheid dat 'drints', zware bestrijdings- middelen, via drainagepij- pen het strand hebben ver- vuild. Een medewerkster van de DCMR onderschreef Van der Kolks bezorgdheid tijdens de commissieverga- dering Milieu in Vlaardin gen. Zij maakte zich ook zorgen om aangespoeld mo gelijk vervuild slib. De Vlaardingse wethouder Kees van der Windt ziet geen reden tot het preventief afsluiten van het strandje. Hekken kunnen pas worden geplaatst als duideijk is of het strand vervuild is, en dat moet onderzoek nu juist uit- wijzen, stelt Van der Windt. 6RJ2R... k£T 15 IN WARM Mb RlER.. een 'betreurenswaardige zaak' dat de aangekondigde opleverdata niet worden gehaald. Het college dringt er bij Breur dan ook op aan om al- les in het werk te stellen om de op- gelopen achterstand zoveel moge lijk in te halen en verdere vertra ging te voorkomen. B en W wijzen Breur er verder op dat subsidieverstrekking verbon- den is aan het opleveren van de woningen voor 1 december 2001: „Dit houdt in dat voor die datum de oplevering geheel ten genoegen van de gemeente moet hebben plaatsgevonden. Wij vertrouwen erop dat u goede nota neemt van onze zorg hieromtrent en de ge- vraagde actie zult ondernemen." SCHIEDAM - Het college van B en W maakt zich grote zorgen over de oplevering van het bouwproject Branderspoort. In een brief aan Breur Bouwpro- jecten, die verantwoordelijk is voor de Branderspoort, schrijven B en W: „Helaas hebben wij signalen van kopers ontvangen waaruit wij afleiden dat in de afgelopen perio de opnieuw en bij herhaling vertra ging is opgetreden. Met name het herhaaldelijk uitstellen van ople verdata van de individuele wonin gen roept twijfel op ten aanzien van de haalbaarheid van uw totaal- planning." B en W vinden het voor de kopers TOUR I FRANCE _J Ja, noteer mij voor zo'n mini-abonnement* (4 weken voor slechts 17,50 7,94)) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geidt alleen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bent geweest. HLARE TAAL IftrttarrfaMt ftqptii(61

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1