schiedam Schiedam stelt alcoholvrije zones in OP EN TOP JVC BIJ ••PLUS ELKE aRATIS FHM FLESJE WIJNl yers Sveaparken krijger emeente fir I? Culturele Stadstoer op internet OOPHUIS Nieuwland krijgt moskee mmi Geen drank in de buurt van scholen Havenfoto's IMOKIA 333Q IBen B en W: 'Haan draagt bij aan negatieve beeldvorming' maaspost Zomerbridge sldedia^sflarkt Schiedam toeristisch in de lift Marianne de Mol stopt 0800 - 06 42 week een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. afdrukken ti RA GRATIS Iff i pHi i? Of bel gratis Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 1 augustus 20018e Jaargang nr 31 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam kent vanaf vandaag al coholvrije zones. In de binnenstad gaat het om het gebied dat omsloten wordt door de Broersvest, Koemarkt, het water van de Lange Haven, het water van de Schie en het Overschiese- plein. Binnen dit gebied is het verboden alcohol te drinken. Het verbod geldt niet voor de terrassen. Ook op de wateren mag men alcohol blijven drinken. beste. •SPLUS van St PLUS fJiJk ONTWIKKELEN EN tflL FLESJE %m J W/JN fe. A iUPERSTUMTPRUSfj ^Tuin wordt ontsierd door bouwsel kennelijk bedoeld als hondenhok' over devesten 3 3116 ad schiedam 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Abnormaal goedkope foto's! groot. Neem nu een spotvoordelig Tour de France mini- abonnement (4 weken voor 17,50) en beleef de Tour als nooit tevoren. Vul snel de bon in p. I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen BERGWEG110 ROTTERDAM Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek De gemeente en de politie denken door het instellen van een alcohol- verbod 'een handig instrumentje' in handen te hebben om overlast - veroorzaakt door drank- goed aan te pakken. aldus Hans Nossent, be- leidsadviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Schie dam. Jongens die op straat met blikjes bier rondhangen, dat ziet er gewoon niet uit, zegt Nossent, en bij sommige Schiedammers roept het gevoelens van onveiligheid op. Daar kun je nu wat aan doen. De politie kan dankzij het alcoholver- bod mensen op het drinken aan- spreken. Wordt er niet geluisterd, dan kan er een bekeuring worden uitgedeeld. Ook kan de drank in beslag worden genomen. Schiedam is met de nieuwe maat- regel niet uniek, stelt Nossent. Buurgemeenten Vlaardingen en Rotterdam kennen al jaren gebie- den waar een alcoholverbod van kracht is. Het alcoholverbod geldt verder voor het gebied op de Parkweg dat omsloten wordt door de Burge- meester van Haarenlaan, Parkweg en de Klaas Katerstraat. Daarnaast mag er geen alcohol worden ge- dronken op en binnen vijftig meter afstand van schoolpleinen, kinder- speelplaatsen, speelvelden, trap- velden en in zandbakken. Hierdoor wordt overlast veroorzaakt door hangjongeren verder verminderd, verwacht Nossens. In de omgeving van NS-stations Schiedam-Centrum en Schiedam- Nieuwland is het gebruik van alco hol ook verboden. In bussen en trams geldt al een drankverbod. De gemeente sluit daarbij aan door een alcoholver bod in te voeren 'voor elk gebied gelegen binnen een straal van hon- derd meter rond een bus- of tram- haltepaal'. SCHIEDAM - En het blijft fraai zomerweer, de komende dagen. De Schiedamse jeugd vermaaktzich op en rond het water, op zoek naar verkoeling. Wat oudere Schiedammers stappen op de fiets of maken een wandeling door het Beatrixpark. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In het Stedelijk Mu seum aan de Hoogstraat 112 zijn nog tot 26 augustus de Havenfo to's van de Schiedamse Gerard van Soest te bewonderen. De expositie heet 'Camera als sluitstuk. De foto's maken deel uit van Ha vens en Heerlijkheden, een regio- naal uitvloeisel van Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Eu- ropa. aiANZENP PAPIER. HROOT FORMAAT tOXISCM o ur FUJI FOTOROL T.W.V. 7,95 3,61 24 opnames 14,99 36 opnames 19,99 ALLEEN GELDIG VOOR KLEINBEELDFILMS. ROTTERDAM; W.C. Alexandrium [I] W.C. Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpstraat VLAARDINGEN: Liesveld 147 CAPELLE A/D IJSSEL: WC Koperwiek Opvolger van de succesvolle 3310 nu nog completer, Uitgerust met o.a. trilalarm, Screensaver, voice dialling en verbeterde software. Zelfs chatten is mogelijk met dit W@P toestel. TOT 6 MAANDiN GRATIS ,m. 1 jarig ben regelmatig, if ■Sit Ea SCHIEDAM - Sommige bewo- ners van Sveafors en Sveaholm houden zich niet aan de erf- pachtvoorwaarden die zij bij de koop van hun woning hebben ondertekend. Dat melden H. Dij- kers (voorzitter Gemeentelijk Projectteam Sveaparken) en J. Peppelaar (directeur Midgard Beheer) in een boze brief die vo- rige week aan de bewoners is verstuurd. Bewoners hebben hekken tussen de tuinen in een afwijkende kleur overgeschilderd, schrijft het 'te- leurgestelde' tweetal, en dat was tegen de afspraak. Verder is er bij een controle vast- gesteld dat een tuin wordt ontsierd door een bouwsel kennelijk be doeld als hok voor een huisdier", valt in de brief te lezen. Volgens Peppelaar en Dijkers zijn dit slechts twee illustratieve voorbeel- den in een reeks van overtredin- gen. In de brief wordt verder ge- meld dat de gemeente van plan is om binnenkort 'strak de hand te houden aan de regels'. „De bewo ners bij wie de overtredingen zijn vastgesteld, zullen wij persoonlijk benaderen met het verzoek de aan- gebrachte voorzieningen in de oor- spronkelijke staat terug te bren- gen", beloven Dijkers en Peppe laar. „Door ondertekening van de erf- pachtvoorwaarden heeft u de ver- plichting, beschreven in de bijzon- dere bepalingen van die voorwaar- den, aanvaard", wordt gewaar- schuwd. „Belangrijk voor het beeld in de wijk is dat een ieder, zowel de gemeente als de ontwik- kelaar, maar ook u zich houdt aan de afspraken over kleur, afmetin- gen en materiaalgebruik van erfaf- scheidingen en bouwsels." SCHIEDAM - Het college van B en W is niet gecharmeerd van de brief die SP-raadslid Yorick Haan twee weken geleden aan B en W heeft geschreven. Haan vroeg hierin het college het mo- gelijke strafrechtelijke onder- zoek naar milieucalamiteiten in Schiedam bij het driehoeksover- leg (burgemeester, korpsbeheer- der en Officier van Justitie) aan de orde te stellen. Haan schrijft dat justitie de asbest- vervuiling bij de Van Markenstraat heeft gecombineerd met de. asbest- vervuiling op het terrein van het toekomstige Vlietland Ziekenhuis, de stort van vervuilde grond in Schiedam Noord, het ongeval met chloor in Zwembad Zuid 'en wel- licht nog andere zaken'. B en W schrijven in een brief aan de raad: „Het gaat hier om een kwestie waarover nogal wat nega tieve beeld- en meningsvorming plaatsvindt. De brief van de heer Haan, en in het bijzonder de geko- zen bewoordingen, draagt daaraan DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOTHE E K ADVIESCEXTRUM SCHIEDAM - Het duo Govers/ Vegter heeft de zomerbridge-in- stuif gewonnen. Jaarlijks organi- seert Excelsior'20 in samenwer- king met de Schiedamse dienst Sport en Recreatie een tienweekse bridgecompetitie. Afgelopen woensdag stond de slotdrive op het programma en aansluitend konden de prijzen worden uitgereikt. Ach- ter Govers/Vegter (score: 60,28 procent) werd het duo Van Velzen tweede (60,52 procent). 36 kwaliteitsfoto's voor slechts to X is op glanzend papier. MM M: 010 411 VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal SCHIEDAM - Het aantal groeps- bezoeken aan Schiedam is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 21,3 procent. Dat zegt VVV-directeur Ruud Pil- lard in een interview op de speciale pagina van het Centrummanage- ment in dit weekblad. In de eerste helft van 2000 werden er 187 groepsbezoeken aan Schie dam gebracht, tegen 227 in de eer ste helft van dit jaar. Volgens Pillard zit Schiedam mo- menteel toeristisch in de lift. Steeds meer mensen, waaronder veel buitenlanders, brengen een bezoekje aan Schiedam. De fluis- terboot blijkt ook goed aan te slaan, aldus de VVV-directeur. SCHIEDAM - Het college van B en W heeft aan de Sociaal Culture le Islamitische Vereniging een bouwvergunning verleend voor de bouw van een moskee aan de Dr. Schaepmansingel in Schiedam- Nieuwland. Eerder dit jaar werd een bouwvergunning door het col lege geweigerd. Uit de bouwaan- vraag viel op te maken dat ook een zelfstandig te gebruiken winkel, aan de hoofdingang, deel zou uit- maken van het bouwplan, en dat past niet in het bestemmingsplan. In het aangepaste bouwplan is sprake van een kleine winkelvoor- ziening, gelegen binnen de moskee en alleen bedoeld voor de gebrui- kers van de moskee. Dit gebruik valt wel binnen het bestemmings plan en doet de overige midden- stand in Nieuwland geen concur- rentie aan, stelt het college. Het voornemen om aan de Dr. Schaep mansingel een moskee te bouwen bestaat al langer. In September 1997 sloten de gemeente Schie dam en de Sociaal Culturele Isla mitische Vereniging, die op dat moment een moskee in gebruik had aan de Vijgensteeg 2, een erf- pachtovereenkomst voor het ter rein. De bouwvergunning wordt bin nenkort in Het Nieuwe Stadsblad gepubliceerd en zal vervolgens ge- durende zes weken in de Stadswin- kel ter inzage liggen. Degenen die eerder hun mening over de bouw van een moskee aan de gemeente hebben kenbaar gemaakt, worden met een brief over het verlenen van de bouwvergunning geinformeerd. opnieuw sterk bij." Het college gaat er in de brief nog steeds van uit dat het Openbaar Ministerie al leen een onderzoek heeft ingesteld naar de asbestaffaire in de Van Markenstraat: „Voor zover onze informatie strekt beperkt het on derzoek van het Openbaar Minis terie zich tot deze kwestie en is de gesuggereerde koppeling met an dere zaken gebaseerd op een ver- onderstlling." Burgemeester Reinier Scheeres heeft geprobeerd de kwestie aan te kaarten in het driehoeksoverleg, wat het college als 'oneigenlijk en zelfs ongewenst' beschouwd. De gemeente Schiedam is in deze zaak immers partij, schrijft het college. B en W zeggen in de brief dat een koppeling tussen de vier zaken 'ons zou bevreemden omdat het hier om geheel verschillende situa- ties betreft': „Het via een publiek schrijven met elkaar in verband brengen van deze zaken heeft in onze beleving meer te maken met het leveren van een actieve bijdra- ge aan de (helaas) negatieve beeld- en meningsvorming rond de ge- noemde milieuzaken, dan met het zakelijk uitwisselen van informa tie." B en W vinden verder dat het SP- raadslid zijn bronnen moet mel den: „Dat draagt bij aan de door hem zo bepleitte openheid. Nu wordt er in de brief heel veel ge- suggereerd, terwijl de woordkeuze achteraf, bij gebleken onjuistheid, ruimte laat voor het nemen van af stand." SCHIEDAM - Marianne de Mol (WD) treedt per 1 Sep tember na zeven jaar terug als raadslid. De Mol wordt opgevolgd door Ineke van den Berg. Vorig jaar had De Mol het bestuur van de WD al laten weten niet voor een nieuwe termijn in de raad te gaan. „Dit vanuit mijn overtuiging dat het voor een bestuur van een stad niet goed is als dezelfde mensen langere tijd op de zelfde plaatsen blijven zit- ten", schrijft De Mol in een brief aan burgemeester Rei nier Scheeres. Ze heeft be- sloten al in September af- scheid te nemen, zodat haar opvolger ruim de tijd heeft zich in te werken. Wel blijft De Mol zich bezig- houden met haar kruistocht tegen de Schiedamse erf- pacht. Ze heeft zich dan ook geergerd aan het nieuwe concept verkiezingspro- gram van de PvdA. Wethou- der Menno Siljee zei bij de presentatie dat de PvdA blijft vasthouden aan het erfpachtsysteem: hij noem- de het een essentieel punt voor de PvdA waarover niet te onderhandelen valt. De Mol zegt 'niet gelukkig' te zijn over de heiligverklaring van de erfpacht door de PvdA, en noemt het afschaf- fen van de erfpacht voor de WD een van de belangrijk- ste campagnepunten van de komende verkiezingen. Veel steun voor de afschaffing van de erfpacht verwacht ze vanuit Schiedam-Noord, waar veel eigenaren van koophuizen wonen. De stel- ling van de PvdA dat 'de grond in Schiedam van de hele gemeenschap is', ziet De Mol als een vreemd ar gument. Nu kan je niet zien waar de opbrengsten van de erfpacht aan worden be- steed, zegt ze. Komt dat werkelijk toe aan de hele ge meenschap? Ook Arjan van Eersel stopt met het raadswerk. Hij emi- greert naar Oekrai'ne. ACM 6UT... W£0Z ££M m ZONki£5f££K.. FRANCE I 1—J J3, noteer mij voor zo'n mini-abonnement* (4 weken voor slechts 17,50 7,94)) Naam: Postcode: I Adres: Telefoon: I Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. HL ARE TA/VL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1