schiedam Keuzes voor de Hoogstraat Bewonersvereniging Oost boos op Woonplus PLUS a It ATIS FILM FLESJB WIJNI o mmm Onderhoud Maastunnel nijn van^fckstderb inlaatste'ov DCMRtelt 930 stankklachten in juli JBL 80 WATT LUIDSPREKER perstuk99.- mm Iadvertentie /Media ^$stsMarkf maaspost Metro Beneluxlijn als eerste toegankelijk via tourniquets OPHUIS' Schoenmakers lijsttrekker Leefbaar Schiedam Of bel gratis 0800 - 06 42 Professioneel kantoor- meubilair y-n P Verspreidpunten gratis woonkeuzekranten beperkt OP ONZE SPICULE f f, 6RATIS GRATIS kinorama m Ouderen- werkterug in Nieuwland Stations- plein 6 WEKEN VOOR 35,- Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 8 augustus 20018e Jaargang nr 32 qpgeteld de beste. It PLUS it PLUS SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam-Oost (BVSO) is boos op Woonplus Schiedam. De woonkeuzekrant ('Woon- selectie Rijnmond'), waar woningzoekers normaal gesproken fl. 2,95 voor moeten betalen, kon tot voor kort nog gratis bij de BVSO worden afgehaald, als extra service van Woonplus. Woonplus heeft echter besloten om het aantal verspreidpunten waar de krant gratis kan worden afgehaald, te beperken. 20x30 MINIP0STER* VOOR SLECHTS 21° EXTRA!* ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN www.kiriorama.nl Abnormaal goedkope foto's! groot. Drempel Voorlichting over devesten 3 3116 ad schiedam 0k m - "•*-< mmS** :#lf K00PJES- ■(ELDER! 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 VAA6EM Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Bewonersvereniging Schiedam- Oost heeft boos gereageerd op de beslissing van Woonplus. In een brief schrijft de BVSO: „Wij heb- ben in het verleden hemel en aarde bewogen om eveneens voor distri- butie in aanmerking te komen, om- dat wij van oudsher mensen bin- nenkrijgen met ook nog wel wat andere vragen aan de bewoners- Klein mel f 6 vakzaken altljd bij u in de buurl! Iklein OLANZBND PAPIBR Ci ROOT FORM A AT IOXI5CM 4 f FUJI FOTOROL T. W.V. 7r9S (C 3,6i) FLESJE WfJN 24 opnames /14,99 36 opnames 19,99 ALLEEN GELDIG VOOR KLEINBEELDFILMS. ROTTERDAM: W.C. Alexandrium [I] W.C. Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpstraat VLAARDINGEN: Liesveld 147 CAPELLE A/D IJSSEL: WC Koperwiek - in kwaliteitsfoto VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal vereniging. De ongelooflijke ma- nier waarop een bewonersvereni ging hier door een (vercommercia- liseerde?) sociale verhuurder bui- ten spel wordt gezet, zou eigenlijk de landelijke pers moeten halen." Woonplus zegt het te betreuren dat het aantal gratis verspreidpunten moest worden beperkt. Het was echter een noodzakelijke beslis sing. Een woordvoerder van Woonplus legt de voorgeschiedenis uit: „Wij hebben ons als corporatie er tegen verzet dat de woonkeuzekrant niet meer gratis werd verspreid door de Stichting Woonselect. Het was ze- ker niet ons plan, we wilden de drempel om een woning te zoeken zo laag mogelijk houden." Als service besloot Woonplus om de woonkeuzekrant op een aantal ver spreidpunten gratis beschikbaar te leggen. Nu heeft Woonplus kri- tisch gekeken naar de resultaten: waar worden de woonkeuzekran ten het meest afgehaald? Verder wil Woonplus een evenwichtige spreiding van de afhaalpunten over Schiedam. Daarnaast dient het verspreidpunt op donderdag en vrijdag geopend te zijn, en moeten de medewerkers voorlichting over het woonbon- nensysteem kunnen geven. Bewo nersvereniging Schiedam-Oost viel in de afweging af. Het Woon Informatie Centrum, dienstencen- trum Oost, de 4 Molens, de Blau- we Brug bijvoorbeeld niet. -S-/4, gESSil Het zijn de weekends van de bonte stoeten. Vorige week trokken onder een stralende zon honderden zomercarnavalgangers door de stad. Volgende week trekt er met de Fast Forward danceparade een caravaan van alles wat 'hot' is op dansgebied door de straten van de Maasstad en ook dit weekend was het raak. Voorafgaand aan het Europees kampioenschap jongleren dat in Schiedam plaatsvindt, gingen de jongleurs in optocht vanuit het Museumpark naar de Coolsingel. Het was een apart gezicht. Het hele scaia aan evenwichts- en behendigheidskunstenaars was vertegenwoordigd. Dat de stoet niet exciusief voor de steltenlopers en jongleurs was, bewijst de aanwezigheid van de vuurspuwer. Ook hij werd metapplaus begroet door het publiek dat zich langs de route had opgesteld. FotoDicksiuijter ROTTERDAM - In de nachten van woensdag 8, donderdag 9, woensdag 29 en donderdag 30 au gustus wordt de Maastunnel in de richting Zuid voor het autoverkeer afgesloten. Reden voor de afslui- tingen zijn onderhoudswerkzaam- heden aan de tunnel. De afsluitin- gen op de genoemde data zijn van 's avonds 21.30 tot en met de vol gende ochtend 6.00 uur en wordt bij de ingang van de Maastunnel met borden aangegeven. Het auto verkeer wordt omgeleid via de Erasmusbrug. De omleiding wordt met waar- schuwingsborden aangegeven. SCHIEDAM - Het dagelijks be- stuur van de stadsregio Rotterdam heeft de minister van Verkeer en Waterstaat toestemming gevraagd om het programma van eisen van de in aanleg zijnde metro Benelux lijn zo aan te passen, dat er draai- boeken geplaatst kunnen worden die toegang tot de metro geven. Als de minister instemt, krijgt de metro Beneluxlijn vanaf de inge- bruikneming (naar verwachting op 1 September 2002) als eerste tourniquets. In 2003 kunnen dan de tourniquets op de overige lijnen worden geplaatst. Met de hele ope- ratie is circa 70 miljoen ge- moeid. SCHIEDAM - Heel veel cricket- liefhebbers wisten afgelopen zon- dag het veld van Excelsior'20 weer te vinden voor de Schiedamse der by. En dit publiek kwam niet voor niets. Hermes DVS en Excelsi or'20 schotelden het publiek een spannende wedstrijd voor die pas in de laatste 'over' werd beslist. Excelsior'20 wist toen langszij te komen bij de lichtblauwe plaatse- lijke concurrent en op de valreep de felbegeerde winst te pakken. Hermes en Excelsior staan daar- mee weer 'quitte'. Hermes won immers eerder dit seizoen de derby in eigen huis (ook die keer maak- ten beiden er een zenuwslopende strijd van). Het gevecht tussen de Schiedamse Harga- en Thurlede- club is overigens dit seizoen een gevecht in de marge. Beide clubs spelen, als er geen onverwachte dingen gebeuren, geen rol van be- tekenis meer in de kampioensrace. Dat pleit lijkt reeds beslecht in het voordeel van VRA dat al 10 pun- ten meer heeft in de ranglijst dan regerend or'20 landskampioen Excelsi- Foto Roger van der Kraan RUNMOND -Op de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn in de maand juli 930 stankklachten behandeld. Dit zijn 239 klachten meer dan het gemiddelde over de maanden juli van de afgelopen vijf jaar. In 2000 kwamen in juli 410 stank klachten binnen. Industrie en ande re activiteiten kunnen stankklach ten veroorzaken. De meeste stank klachten kwamen deze maand bin nen over de volgende bedrijven: - AVRAM Compostering, Rotter dam Botlek. In de maand juli kwa men 214 stankklachten binnen op de meldkamer. De klachten met omschrijvingen als vies, smerig en chemische stank waren afkomstig uit Vlaardingen en Hoogvliet. De oorzaak was een grote hoeveelheid plantsoenafval die op het buiten- terrein lag. Hierin zaten veel coni- feren die een indringende lucht CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM DE VOORDELIGSTE RENTE i IIVPOTHEEK A DVI E SCENTRUM SCHIEDAM - Theo H.B. Schoenmakers wordt lijsttrek ker van Leefbaar Schiedam. Schoenmakers was de enige kan- didaat. Vorige week dinsdag hield Leefbaar Schiedam zijn eerste ledenvergadering. Leefbaar Schiedam probeert zich de komende maanden te profileren door het uitschrijven van een e- mailreferendum. Momenteel kun nen Schiedammers zich uitspreken over burgemeester Reinier Scheeres: „Zijn derde zittingster- mijn eindigt begin volgend jaar, dus is de herbenoeming van burge meester Scheeres aan de orde. Leefbaar Schiedam heeft gepleit voor een nieuw gezicht, een frisse wind, een nieuw elan", schrijft Leefbaar Maassluis. „Niet omdat we zo overmatig veel kritiek heb ben op de huidige burgemeester, Reinier Scheeres, maar omdat we denken dat Schiedam baat kan hebben bij nieuwe ideeen die een nieuwe burgemeester, die er met frisse moed tegenaan kan, met zich meebrengt. Bent u het met ons eens dat het tijd is naar nieuw bloed in de vorm van een andere kandidaat uit te kijken, of mag Scheeres van u best nog eens vijf jaar blijven zitten?" De readies kunnen worden ge- stuurd per e-mail naar leefbaar- schiedam@soon.com, per gewone post (Leefbaar Schiedam, Postbus 830, 3100 AV), en per fax (010 273 2183) en moeten voor 17 au gustus binnen zijn. Wie per e-mail regeert of een e-mail-adres ver- meldt, krijgt van Leefbaar Schie dam een e-mail met de uitkomst van het referendum. verspreidden. - Nerefco Europoort. Stank afkom stig van de waterzuivering van dit bedrijf heeft deze maand 67 klach ten tot gevolg gehad uit Oostvoor- ne en Hoek van Holland. Het be drijf onderzoekt alle mogelijkhe- den om de waterzuivering te ver- beteren. - 3B-De Leeuwenakker bv in Bergschenhoek. Het verwerken van een oude partij gedeeltelijk ge- composteerd afval heeft in totaal 44 stankklachten uit Bergschen hoek tot gevolg gehad. De partij was door de vorige eigenaar op het terrein achtergelaten en moest nu worden verwerkt. Het bedrijf heeft na overleg met DCMR maatrege- len genomen om de overlast te be perken. - Aluchemie, Rotterdam Botlek. Op 6 juli werden 10 stankklachten veroorzaakt door een storing in een van de ovens. De overige klachten zijn veroorzaakt door neerslaande rookgassen van het bedrijf in Spij- kenisse en Hoogvliet. In totaal zijn deze maand 31 klachten aan dit be drijf toegewezen. De meldkamer van de DCMR on derzoekt de klachten van de bevol- king en neemt waar mogelijk actie om de overlast te stoppen. De klachten worden geregistreerd, waarbij de gegevens van de kla- gers vertrouwelijk worden behan deld. De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (010)4733333. SCHIEDAM - Het ouderen- werk St. Jan de Doper is te- rug in Nieuwland, in de buurt waar de vereniging 39 jaar geleden is begonnen. Noodgedwongen moest het Ouderenwerk in mei vorig jaar het onderkomen in een dependance van het Maas- college verlaten, vanwege uitbreiding van het aantal leerlingen. „Een lange en moeizame weg hebben we moeten gaan om in Nieuwland terug te kunnen komen. Het is ons gelukt en er staat nu een mooie iocatie tussen het Maascollege en het Meester- werk", schrijft ouderen werk. De activiteiten van het Ouderenwerk omvatten: soos op maandag vanaf 13.30 uur, bridge vanaf de eerste dinsdagmiddag in September. Woensdag 8 au gustus om 13.30 uur de maandeiijkse bingo voor jong en oud. Vanaf Septem ber wordt dat weer iedere eerste woensdag. Donder dag is er om 10.30 uur gym- nastiek onder deskundige leiding. De biljarters moeten nog even wachten. Voor meer informatie: tel. 4738870 of 4738209 of tij- dens activiteiten tel. 4732574. SCHIEDAM - Het college van B en W is gestart met het aankopen van panden aan het Stationspiein en de PKO-laan. De gemeente maakt hierbij gebruik van de Wet Voorekursrecht Ge- meenten. De gemeente Schiedam kan dankzij deze wet als eerste de betrokken panden aankopen, voordat onroerend goedhandelaren de kans krijgen om de pan den later veel duurder aan de gemeente te verkopen. De panden maken plaats voor nieuwbouw waardoor het piein een betere uitstraling krijgt. euHOP££5 K4MPI0£MSC44P IH SCHlOMM. HoCLA! N0U N06 l£(2£N KORTING! Li Jdnoteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts/35,-) Naam: i Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: Handtekening: Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: (i.v.m. controle bezorging) Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. HLA RE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1