schiedam 'Sloopplannen Nieuwland leiden tot verslechtering' 6 RAT IS FIIM FLESJE y ^11 ilpOPHUlS ••pu Ouderenadvies nu in winkel Heerko Gorter wint ^Ronde van Maassluis DE CORRECT SUMMER SALE KRANTi •i, Anarkt 2E EDITIE ti n) Klankbordgroep Nieuwland roept hulp Van Boxtel in GRATIS k i florama gl 'I u Van Huiji verl Schiedam ijgevoort "laat Renovatie Maas- boulevard 6 WEKEN VOOR 35,- Of bel gratis 0800 - 06 42 ■-anr Oplage 38.600 Totale oplage 628.1* 15 augustus 20018e Jaargang nr SCHIEDAM - Klankbordgroep Nieuwland Vernieuwend Verder heeft zich volledig gedistanti- eerd van de ingrijpende sloopplannen die woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schie dam met de naoorlogse wijk voorhebben. De Klankbordgroep, bestaande uit bewoners van Nieuwland, was juist in het leven geroepen om meer steun vanuit Nieuwland te krijgen voor het beleid van Woonplus en de gemeente Schiedam. ONTWIKKElEN EN afprukken www.kinorama.nl 20x30 MINIP0STER* VOOR SLECHTS 2!° EXTRA!* Abnormaal goedkope foto's! a o U b sa S3 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 Opgeteld de beste :t plus*** 3tf*MiSv««o<|k fr£Wl£N M£T J€ 6.S.M I &£LT££0£P i/ANM'NAUTo Moftaue ac i Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in r~ «r Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Rabobank Schiedam weekbt c m FUJI FOTOROL T.W.V. 7y95 (c 3,gi) gianzend papier GROOTFORMAAT tOXISCM kiipERSTUNTPRIJp /S.99 24 opnames 14,99 36 opnames /19,9 AANglgQlNio ALLEEN GELDIG VOOR KLEINBEELDFILMS. ROTTERDAM: W.C. Alexandrium [I] W.C. Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpstraat VLAARDINGEN: Liesveld 147 CAPELLE A/D IJSSEL WC Koperwiek fotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Fofo 'Bij O&A kleinbeeld ^TV kwaliteitsfoto's. Teletom klein 36 kwaliteitsfoto's voor slechts 10 x 15 op gianzend papier. Abnormaal In een vorige week verstuurde brief aan minister Roger van Box tel (Grote Stedenbeleid) en de commissie Brinkman spreekt de Klankbordgroep haar onvrede uit over de gang van zaken en vraagt Den Haag om in te grijpen. Nieuwland zou volgens Woonplus en de gemeente te veel goedkope woningen hebben, en te weinig koophuizen. Hierdoor zouden er in de wijk te weinig mensen wonen die meer te besteden te hebben, en dat heeft weer zijn weerslag op de omzet van de winkeliers en de voorzieningen in de wijk. Woon plus en de gemeente willen nu 1115 woningen slopen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe huur- woningen en koophuizen. De Klankbordgroep Nieuwland Ver nieuwend Verder ziet echter niets in de voorgestelde plannen. De bewoners van Nieuwland stel- len dat de plannen van Woonplus en de gemeente juist leiden tot een verslechtering van de woon- en leefomstandigheden in de naoor logse wijk. „In plaats van een ge- differentieerde wijk krijgen wij een kleiner gebied met grotere pro- blemen, omringd met een gouden randje. Wij willen dit niet", schrijft de Klankbordgroep in de brief. De vertegenwoordigers zijn bang dat er in Nieuwland een paar welvarende 'eilandjes' worden ge- maakt, waar de rest van de wijk niet van profiteert. De Klankbordgroep zegt 'erg onte- vreden' te zijn over de manier waarop de Stuurgroep Nieuwland Vernieuwend Verder die plannen heeft ontwikkeld. Verantwoorde- lijk wethouder Peter Groeneweg is voorzitter van deze Stuurgroep. „Voor wat betreft het proces is vooral van belang er op te wijzen dat het naar de mening van de Klankbordgroep niet kan, dat be woners in de positie worden gema- noeuvreerd waarin van hen ge- heimhouding wordt verlangd", schrijft de Klankbordgroep in de brief gericht aan minister Roger van Boxtel, het ministerie van VROM en de visitatiecommissie Brinkman. „De bewoners die in de werkgroep Stedenbouw hebben gezeten, hebben dus geen rugge- spraak met de Klankbordgroep kunnen houden. Ondanks hun gro te inspanningen moeten deze be woners en de Klankbordgroep vaststellen dat het kennelijk nooit in de bedoeling heeft gelegen om met hun inbreng rekening te hou den." De toezegging van Woonplus en de gemeente dat alle bewoners van de te slopen woningen desgewenst een nieuw onderkomen in Nieuw land kunnen krijgen, wordt in de brief in twijfel getrokken. Het is praktisch onuitvoerbaar, menen de vertegenwoordigers van Nieuw land. Verder gelooft de Klank bordgroep niet dat mensen die hun huis moeten verlaten, een gelijk- waardige woning kunnen terug- krijgen: „Om een en ander goed op een rijtje te zetten, zal de Klank bordgroep binnenkort een eigen woonwensenonderzoek laten uit- voeren." Ook vinden de bewoners dat er door de plannen van de gemeente en Woonplus te veel goedkope woningen verdwijnen. Bovendien meent de Klankbord groep dat het Sociaal Statuut, waarin alle regelingen staan waar de door de sloop getroffen bewo ners gebruik van kunnen maken (verhuisvergoeding) niet deugt: SCHIEDAM - De Summertourparty in de Voorhaven is maandagnacht rustig verlopen. De party van TMF trok veel minder bezoekers dan de organisatie had gedacht. Bewoners van Schiedam-Zuid waren vantevoren bang voor lawaai en overlast van partybezoekers, maar daarvan was geen sprake. Foto Roger van der Kraan „Het voorgestelde Sociaal Statuut voldoet ten enenmale niet aan de eis dat niemand van de huidige be woners er slechter van mag wor den. Tevens is de Klankbordgroep van mening dat dit statuut niet met het Stedelijk Overleg van Bewo- nersorganisaties (SOBO), maar met de Klankbordgroep had moe ten worden besproken." Een delegatie van de Klankbord groep wil nu met minister Van Boxtel en Elco Brinkman over het conflict praten. Nieuwe plannen moeten er nu worden ontwikkeld, vindt de Klankbordgroep, voor ge- varieerde buurten in heel Nieuw land. 05 4) Ox Q. tZ3 1 uur service 10x15 print dubbelprint 0,89 1,25 Snelservice (vandaag brengen, morgen klaar) 0,39 dubbelprint 0,69 APS (vandaag brengen, morgen klaar) vanaf 0,75 Ook voor uw pasfoto's Voor service met een glimlach Hoogstraat 137 Schiedam 1 HAAL GRATIS OP! 1 1 yw-x JSsejk- BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111-125 DE VOORDELIGSTE RENTE .HYPOTHEIK N DVl E SC HXTRUM Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. MgE.llolenstuR48C.SdM WATERWEG - Het aanbod voor ouderen met betrekking tot wonen, zorg en welzijn is uitgebreid en ge- varieerd. Regels veranderen, nieu we voorzieningen worden ontwik keld of instellingen besluiten sa- men te gaan. Het is daarom soms moeilijk om de weg in dit aanbod te vinden en een juiste keuze te maken. De Ouderenadvieswinkel van de stichting Ouderenwerk moet in deze regelingen-brij hel- derheid bieden. De opening van dit nieuwe informatiepunt in Vlaar- dingen was 14 augustus. De Ouderenadvieswinkel is een van de vele diensten die stichting Ouderwerk biedt aan 55-plussers. De winkel is gevestigd in het voor- malig postkantoor aan de Floris de Vijfdelaan 114 in Vlaardingen. Het telefoonnummer is (010) 248 68 90. Dagelijks kan men hier van 9.00 tot 12.30 uur terecht voor des- kundige informatie en advies of- wel voor het maken van een per- soonlijke afspraak met een oude- renadviseur. Het nieuwe informatiepunt is voor- zien van een overzichtelijke pre- sentatie van de meest uiteenlopen- de folders en brochures op het ge bied van wonen, zorg en welzijn. Ook wordt er geholpen bij het in- vullen van formulieren en wordt er doorverwezen. Aan deze service en de eventuele huisbezoeken van een adviseur zijn geen kosten ver- bonden. Naar verwachting kan er met de hulp van de stichting Ouderwerk- winkel beter gebruik worden ge- maakt van de beschikbare voorzie ningen. Vaak voorzieningen die het leven een beetje gemakkelij- ker, veiliger of plezieriger maken. De Ouderenadvieswinkel wil er zo toe bijdragen dat deze informatie op een voor iedereen gemakkelijke SCHIEDAM - Honderden jongleurs maakten er afgelopen woensdag een groot feest van op het Stadserfplein. Ondanks de regen, die soms ongenadig hard naar beneden viel, gingen de jongleerdemonstraties gewoon door, vaak op blote voeten. Zo zie je maar dat de tegels van het Stadserfplein nu hun geld opbrengen, zei loco-burgemeester Peter Groeneweg: „Op gewone bakstenen tegels had zoiets nooit gekund.Zie verder de binnenpagina voor een verslag. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Deze week wordt Schiedam bezocht door jongeren uit partnersteden Esslingen (Duitsland), Piotrkow Trybunalski (Polen), Vienne (Frankrijk) en het Sloveense Velenje. De jongeren zullen tot en met zondag 19 augustus optrekken met Schiedamse jongeren. Maandag gingen de jongeren naar het stadhuis op de Grote Markt voor een -zeg maar- staatsieportret. Op het programma staat onder meer een bezoek aan museummolen De Nieuwe Palmboom. Zie verder de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan manier toegankelijk wordt. De aanleiding tot het openen van de Ouderenadvieswinkel is gele gen in de uitkomsten van een huis- bezoekproject onder 80-plussers. Dit onderzoek werd begin 2000 gehouden. Hieruit bleek dat veel ouderen slecht op de hoogte zijn van de voorzieningen in de stad. Zij weten niet waar ze met hun vra- gen naar toe moeten, worden naar meerdere instanties verwezen en zien daardoor vaak af van voorzie ningen en diensten die zij eigenlijk wel nodig hebben. In een eerder onderzoek was ook al eens geconcludeerd dat met het verdwijnen van het Centraal Meld- punt in 1999 een gat is ontstaan in de informatievoorzieining aan ou deren. Net als in de periode van voor het Meldpunt blijken ouderen nu regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd te worden door diverse instanties. De bedoeling is dat de nieuwe winkel deze leemte als 'algemeen informatiepunt' gaat invullen. Het onderzoek wees ver der uit dat er grote behoefte bestaat aan op maat gesneden advies voor de oudere. De ouderenadviseur probeert de ouderen hierbij be- hulpzaam zijn. In ieder geval bij het verzamelen van de informatie maar, indien gewenst, ook om de klanten de te begeleiden bij het maken van een keuze uit de gebo- den mogelijkheden. Bij wijze van experiment finan- ciert de stichting Ouderenwerk de winkel voorlopig voor een jaar. Dan moet blijken of het informa tiepunt daadwerkelijk in een be hoefte voorziet. SCHIEDAM - Luc van Huijgevoort (42), hoofd af- deling Grond en Economi- sche Ontwikkeling, neemt per 1 oktober afscheid van de gemeente Schiedam. Van Huijgevoort heeft veertien jaar voor Economische Za ken gewerkt. Hij was ook se- cretaris van de Stichting Centrummanagement Schiedam, een samenwer- kingsverband van belang- hebbenden in de binnenstad. Van Huijgevoort verlaat Schiedam voor een nieuwe functie bij de gemeente Go- rinchem. SCHIEDAM - De oever van de Maasboulevard wordt door de gemeente opge- knapt. De oever is kapot ge- gaan door de kracht van het water. De afgelopen jaren zijn er veel plaatselijke re- paraties uitgevoerd, maar nu wordt de oever in zijn ge- heel vernieuwd. Als alles volgens planning verloopt, zal het project op 2 novem- ber helemaal zijn afgerond. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op het gedeelte van de oever vanaf het Hoofdplein (de kade) tot Restaurant Duchesse, onge- veer 450 meter verderop. Tot het einde van de bouw- vakvakantie zal er geen overlast zijn. Zodra de werkzaamheden starten, wordt de waternetsteiger af- gekoppeld, omdat de werk- mannen anders niet bij de oever kunnen. Wanneer het werk gedaan is, wordt de steiger weer teruggeplaatst. Ook de geplande evenemen- ten ondervinden geen hin der en kunnen gewoon door- gaan. hq m* p KORTING! I D J3, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement (6 weken voor slechts f 35,-) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bentgeweest. jMkZARE TAAV. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1