Zorgen aan de kant, de luie stoel op het zonnedek, genieten van omgeving en culinaire hoogstandjes Riviercruise meer dan zingen over langs de Rijn Varen met een cruiseschip op Rijn of Moezel maakt een vakantie bijzonder. A1 enkele uren na inschepen lijkt het alsof je reeds dagen onderweg bent. Varen is tijdloos vermaak in een sfeer van ongedwongen vriendelijkheid. Op een cruiseschip is het gist voor een zwellende gezel- ligheidsband met andere passagiers. Je ontmoet, bekijkt en begroet elkaar in aanvang met enige reserve in de gangen, op de dekken, in de lounge, tv-room of het res taurant. Het met elkaar in gesprek raken, duurt meestal niet lang. Nieuwsgierig kom je onvermijdelijk met een 'he, waar komen jullie vandaan'. Interesse in elkaar en aftasten hoort erbij. Het varen duurt nog dagen en je wilt weten welk vlees je in de kuip hebt. ^trrririrrifj Het motorpassagiersschip (mps) Victoria Cruziana in de Rijn aan de kade bij het centrum van Keulen. Genieten op het zonnedek op de Rijn ter hoogte van de monumentale Dom van Keulen, die op de terugvaart werd bezocht. Victoria Cri tekst en foto's Elisabeth Schop Inschepen aan boord van de Victoria Cruziana in Arnhem, waarna Bernkassei aan de Moezel het verste punt wordt van de route. Elke morgen gymnastiek op het bovendek voor wie er trek in heeft onder leiding van 'Amsterdamse Cor'. In Konigswinter in een boemeltje onderweg naar de tandradtrein naar de Drachenfeis. Op de voorgrond Trudy Egeter en moeder Truus. Daarachter (links) purser Rosa en stuurman Bianca Ernst. depassagiers en dagelijks meedoen aan gymnastiek op het bovendek. A1 zo'n dertig keer mocht ik in de afgelopen jaren over een loop- plank lopen voor inschepen op een cruiseschip. Dit keer de Victoria Cruziana van Bonaventura Cruises van directeur Jan van den Engel. Een insider vertelde enige maan- den eerder dat het bedrijf een bij- zondere formule hanteert. Zo in de trant van: 'kom aan boord en laat alles maar over je heen komen- '.Met de auto eerst naar Arnhem. Het is zaterdag, onderweg geen fi le. Zoals steeds, ben ik te vroeg. Purser Rosa de Mooy (51) mani- festeert zich als een schat van een vrouw en geeft toestemming de ba- gage, hoewel een uur te vroeg, aan boord te zetten. Vooraf was al een plek voor de auto besproken in de gemeentelijke parkeergarage aan de Langestraat, op een afstand van driehonderd meter. Weer terug aan boord, blijken mijn eigendommen al te zijn verkast naar de hut. „Ser- vice van de zaak," lacht Rosa bij het overhandigen van de cabine- sleutel. De andere passagiers blij- ven er niet van verstoken. De twee meter lange 'duizendpoot' Arthur Cats neemt buitenboord koffers, tassen en andere verpakking in ontvangst en tilt deze over railing van het tussendek. De matrozen Peter en Pavel nemen ze in ont vangst en zorgen voor transport naar de juiste hut. Niks zelf sjou- wen, alleen uitpakken in de hut en je spullen wegleggen in de kastjes. Een cabine aan boord heeft niet de omvang van een hotelkamer, is kleiner. Zo'n ding is daarom com pact ingericht, compleet met zitje, uitklapbaar bed (hoef je niet zelf te doen), toilet en douche van maten die minimaal zijn. Het heeft iets weg van kamperen, maar met een comfort dat acceptabel is op de momenten die je in je hut verblijft. De praktijk vertelt dat je er alleen slaapt of er bent op een moment dat je even alleen wilt zijn, wat nauwelijks voor komt. Van de prachtige omgeving, waar het schip vrijwel continue doorheen vaart, wil je niks missen. En al evenmin van de zon die op warme dagen op het enorme bovendek met zwembad 1.60 meter diep; in- houd van 36.000 liter water) zorgt voor een diepbruine huidskleur. Annie van Leeuwen (44) uit Ca- pelle aan den IJssel sluit er in een luie stoel samen met dochter Sabri- ne 18) regelmatig de ogen. Groot- vader Gerrit van Leeuwen (70) woont in de Rotterdamse wijk sll werkt. Pas daarna volgt het eind- examen. Als dat met goed gevolg is afgelegd, volgt na verstrekken van een werkvergunning aanstel- ling op een van de drie Bonaven- turaschepen. „Iedereen staat legaal op de loonlijst. Het is een construc- tie die prima werkt, ook naar de passagiers toe." De praktijk aan boord bewijst dat Van den Engel geen komma overdrijft; de bedie- ning is voortreffelijk. Vrijwel elke passagier steekt ongevraagd de lof- trompet. Dat geldt ook de voor- lichting die 'duizendpoot' Arthur Cats onderweg via de boordinstal- latie geeft. De 38-jarige Putters- hoeker werkt aan boord niet alleen als assistent-pursur, kelner en gids, maar ook als bingomaster als het weer tegenzit of bij langdurig va ren. ,,Mensen bezighouden en va ren vormen mijn grootste hob by's," vertelt hij op een rustig mo ment. Tijdens zijn eigen schaarse vrije uren studeert hij voor een nautisch vak. „Hoewel ik een ho- recabeest ben, wil ik me straks ook nuttig maken als stuurman, mis- schien wel als kapitein. Het zijn doelen die ik mezelf heb gesteld." Purser Rosa de Mooy zwaaide eveneens vaarwel naar de horeca op de wal. In Frankrijk werkte ze op een camping, was jaren achter- een eigenares van een Indonisch restaurant en actief op ook tal van andere fronten voordat de loop- plank lonkte. „Nu heb ik weer een rijk en gevarieerd leven. Geen dag is hetzelfde. Ik ging me danig irri- teren aan de route tussen mijn woon- en werkplek. Natuurlijk moet ik aan boord lang en soms hard werken, maar ik ben dan crea- tief en improviserend bezig. Dat zijn mijn beste eigenschappen." De zussen Jannie (72) en Sjaan Verhoef (65) uit Spijkenisse en Schiedam zijn na twee dagen varen geen bleekneusjes meer. „Wat een fantastische reis en wat een prach- tig weer," roept de jongste. Haar zus: „Dit is onze eerste varende va kantie, aangeboden door onze kin- deren. Volgend jaar, als de knip het toelaat, boeken we zeker weer. Natuurlijk dit schip, want we kun- nen geen klacht bedenken." Trudy Egeter (44) uit Blijdorp en haar moeder Truus (70) uit IJsselmonde hebben geen ander verhaal. „Af, zonder meer," vat senior aan het eind van de cruise samen. „Dit was de eerste keer dat ik op vakantie ben geweest. Alleen wil ik nu wel naar huis. Ik mis Beppie, mijn Duitse dog." Trudy lacht maar wat Het door Willeke en Willie Al- berti sinds jaren zo vrolijk en in- sprirerend bezongen 'Ja, dat reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn' is anno 2001 achterhaald als ver- heffing van de Rijn en andere bevaarbare rivieren en kanalen in Europa en ook Nederland. Het zijn geen cruises meer voor uitsluitend senioren van respec- tabele leeftijd, maar een dynami- sche uitdaging geworden voor jonge en ook iets belegen men- sen. Voor jonge kinderen is een riviercruise niet geschikt. Een bedrijf als Bonaventura Crui ses te 's-Gravendeel van Jan van den Engel heeft bijgedragen aan een positieve ontwikkeling op de ze vakantiemarkt. Een Rijn/Moe- zelcruise is bepaald niet meer al leen voorbehouden aan mensen die de zeven, acht of meer kruisjes zijn gepasseerd. Juist dat beeld werpt een schaduw over deze prachtige vorm van vakantie, waar steeds meer mensen vanaf dertig jaar en zelfs jonger jaarlijks een of meer- dere keren van genieten. Dat komt mede door een uitgekiend vaarpro- gramma, dat tal van mogelijkhe- den tot vertier op de wal mogelijk maakt. Afstappen hoeft overigens niet eens. De meeste schepen, waaronder de Victoria Amazonica, Victoria Regina en Victorica Cru ziana van rederij Bonaventura, hebben standaard een muzikant aan boord. 's Avonds kunnen de beentjes van de vloer en als deze moe zijn geworden, kunnen ze bungelen langs een kruk aan de ge- zellige bar. Wat dat betreft doet een rivierkruiser nergens voor on der. Recent maakten we een acht- daagse cruise mee aan boord van de Victoria Cruziana tussen Arn hem en Bernkassei. Anders ge- schreven: genieten tussen bergtop- pen, wijngaarden, interessante me de fijne onderdelen van mijn vak. Je vaart niet de gehele dag, maar geniet tussendoor van vrije uren. Zo zie je nog eens iets van de we- reld." Nog maar twee maanden vaart ze als eerste stuurman op de Victoria Cruziana. Eerder behaal- de Bianca Ernst haar papieren en doorliep een harde stage als ma- troos op zandschepen en tankers. „Nu ga ik voor het Rijnpatent. Wanneer ik het op zak heb, mag ik varen als kapitein. Dat is mijn gro- te ideaal." Het ontbijt, de lunch en het diner zijn van uitstekend gehalte. Chef- kok Frank Glaab (39) en zijn assis- tent komen elke dag met een hoog- standje. Al spoedig heeft hij als bijnaam 'culinair-artiest'. Glaab is achter het fornuis niet de eerste de beste. Hij werkte in gerenommeer- de restaurants in Zwitserland, No- votel Schiedam, Admiraliteit in Rotterdam, Australia en Bangkok. „Werken op een cmiseschip is fan- tastisch. Het menu is van mijn hand, zonder bemoeienis van wie dan ook. Dat is mijn werkwijze, lekker stressen en zorgen dat de passagier precies op tijd en op de juiste temperatuur eten op tafel krijgt. Dat geeft mij een kick. Een goed resultaat bereiken kan alleen met een goed team, en dat heb ik op de Victoria Cruziana. Het hore- capersoneel is afkomstig uit Tsje- chie en zeer gedisciplineerd." Directeur Jan van den Engel van Bonuventura Cruises beaamt men- sen uit het oostblokland in dienst te hebben. ,,Het is uitstekend gemoti- veerd en Engelstalig sprekend per- soneel, dat begrijpt hoe de vork in de steel steekt." Van den Engel leidt het personeel op via zijn kan- toor in Tsjechie, waar ook de Ne- derlandse taal aandacht krijgt. On- derdeel is een stageperiode in ho tels waarmee zijn bedrijf samen- en weet dat ze enkele dagen na het uitschepen haar dagelijkse arbeid in Diergaarde Blijdorp moet her- vatten. „Daar werk ik alweer ruim tien jaar in onder meer de horeca. Deze reis was fantastisch. Ik heb geen ongetogen woord gehoord." Geen vreemde, wel deftige woor- den komen van 'de heren van stand' Max en Paul Schumacher. De broers - diamantairs uit Zand- voort - lijken hun stembanden te hebben gebrand aan een hete aard- appel. Naast genieten van de zon, houden ze zich bezig met het tot op de komma uitspellen van roddel- bladen. Elke dag gaan ze aan wal voor het kopen van een Nederland- se ochtendkrant. „Voor de beurs- noteringen, kijken of we nog iets hebben verdiend," legt Paul uit met zijn aanstekelijke stemgeluid. Hij en zijn broer verklaren om het hardst 'zeer tevreden te zijn over het schip, de bediening en alle za- ken uit de keuken." „Ik ben zeker een halfpond aangekomen,"* be- weert Paul als op de slotdag de Rijnkade in Arnhem in zicht komt. Het idee dat ze worden afgehaald door een chauffeur in livrei in een glanzende limousine, komt niet uit. Het duo wandelt met een kleine koffer op wieltjes naar het station. Vrijwel iedereen wordt afgehaald of heeft de auto in een aanpalende parkeergarage achtergelaten. Voor 138 gulden mocht deze bewaakt overnachten. Inlichtingen over de activiteiten van Bonaventura Cruises zijn verkrijg- baar aan de Kerkstraat 21a, 3295 BD 's-Gravendeel, telefoon 078- 6736838. tot de culinaire hoogstandjes waarop hij de passagiers elke dag trakteerde. Een beetje rivierkruiser heeft een zwembad aan boord, zoals de Victoria Cruziana. Dus zwemmen terwijlje vaart door het water van de Moezel. Wielewaal en geniet mee met zijn dochter en kleindochter. Hij zoekt, als hij er genoeg van heeft, vervol- gens de schaduw op. De zon lonkt alle dagen van de reis en bezorgt iedereen een mooie teint. Sabrina kan het waarderen. „Een heerlijke reis," vertelt ze in Cochem am Mosel. „Alleen vind ik het wel jammer dat we telkens zo lang va ren. Vier uur per dag vind ik ge noeg." Andere passagiers klagen even eens, maar nemen kapitein Jan Blokzijl (61) en zijn stuurman Bi anca Ernst (23) de vertraging niet kwalijk. Deze groeit door het lange wachten op de schutbeurt bij de veertien sluizen op de heen- en te- rugroute op de Moezel tussen Kob lenz en Bernkassei. „Wanneer het meezit, vaar je in nog geen vier uur door een sluizengebied van vijftig kilometer. Zit het tegen, ben je ruim het dubbele aan tijd onder weg," luidt later de uitleg van ka pitein Blokzijl. Wachten is verve- lend, ook in het prachtige en afwis- selende decor dat de Moezel met zijn wijngaarden op de hellingen biedt. Willem en Trijntje van der Made (80 en 77 jaar) uit Vlaardin- gen vinden het niet erg. Het echt- paar geniet volop. De ex-stoker van sleepboten van Piet Smit kan er niet genoeg van krijgen. „Varen is onze lust en leven," vertelt de in korte broek gestoken ex-hardloper. „Dat kan ik niet meer, vanwege kwalen die mijn leeftijd nu een- maal meebrengt." De eerste aanlegplaats is Konigs winter am Rhein. Vrijwel iedereen gaat op excursie naar de mine van de burcht Drachenfeis. Een treintje brengt in twee keer het gezelschap naar een tandwieltrein, die de af stand van vijfhonderd meter naar de top overbrugt. Stuurman Bianca Ernst stapt ook in. ,.Dit is een van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 21