maasstad Schiedamse jongeren ontmoeten Europese leeftijasgenoten Plannen 'herverkaveling' vallen slecht bij winkeliers Hoogstraat N van de krant netel Internationale Schiedam 'Subsidie voor verhuizen naar ander deel centrum is onzin' SCHIEDAM stad in Jongerenuitwisselmg in maasstad MM kerk weekbladen SCHIEDAM - Onze stad is deze zomer het toneel voor verschillende internationale evenementen. Waren het vorige week 2500 jongleurs uit heel de wereld die in het Beatrixpark hun kunsten vertoonden, deze week is Schiedam gastheer van de Internationale Jongerenuit- wisseling 2001, een op ver- zoek van de gemeente door Stichting Welzijn Schiedam georganiseerd evenement. Jongeren uit partnersteden Esslingen (Duitsland), Piotrkow Trybunalski (Po- len), Vienne (Frankrijk), het Sloveense Velenje en na- tuurlijk Schiedam zelf zul- len tot en met zondag 19 au~ gustus met elkaar optrekken en hun ideeen en gedachtes met elkaar uitwisselen. Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande ad res- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. SCHIEDAM - Berichten voor de rubriek Kort Nieuws kunnen worden gestuurd aan de redactie van Maasstad, Over de Ves ten 3, 3116 AD of Postbus 373, 3100 AJ, beiden in Schiedam. Faxen kan ook: het juiste nummer hiervoor is: (010) 473 15 89. Berichten voor de krant van woensdag moeten uiterlijk de maandag ervoor binnen zijn Wereldmuziek EHBO Bingo Spido Hervormde gemeente Magnalia Dei Kerk zo 10.00 uur. ds G. de Lang. Chr. Scholengemeenschap Aqua- marijn zo 10.00 uur. ds J.H. Lammers (Gereformeerde Bond). Magnalia Dei Kerk zo 17.00 uur cand W. Verwaard (Gereformeerde Bond). Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. ds W.W. Verhoef. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 09.30 uur. geen dienst. De Ark, Hargplein. 09.30 uur. ds W.R. van Wieren. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur. ds G. de Lang. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur. pas tor P. van Tilburg m.m.v. dhr E vd Steeg. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: ds W. Smouter. 16.30 uur: ds H. de Jong. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: leesdienst. 16.30 uur: leesdienst. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur. dhr Bob van Hoek. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur dienst van schrift en gebed. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za J8.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis m.m.v. he- renkoor IHD. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds J.F. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 18.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: N. v.d. Want. wo 19.45 uur: N. v.d. Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. ,(s KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H. Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 M. Anganois Telefoon 010 - 4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004490 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Woensdag 15augustus2001 xq52 'Cultural Explosion', culturele uitspattingen, dat is het thema van de Internationale Jongerenuitwis- seling 2001. De jongeren zullen hun ervaringen en ideeen uitwis selen over vrijetijdsbesteding: 'Hoe besteed jij je vrije tijd en hoe zou jij jouw vrije tijd willen besteden.' De doelstelling van de week is de jongeren uit de part nersteden verder te laten kijken dan hun neus lang is. Ze maken kennis met andere landen en cul- turen en leren over hun eigen stads- en landsgrenzen te kijken. Zo kunnen ze hun eigen leefsitua- tie vergelijken met de leefsituatie van andere jongeren in Europa. De SWS heeft bewust gekozen om jongeren met een lage oplei- ding voor de uitwisseling uit te nodigen. Het blijkt dat ondanks de steeds verdergaande eenwording van Europa er nog altijd grote ver- schillen bestaan in de wijze waar- op jongeren uit verschillende lan den hun vrije tijd doorbrengen. nemende landen door elkaar. (Un der leiding van ervaren vakkrach- ten worden er oefeningen gedaan op het gebied van toneel, film, schilderen, fotografie en zang. Daarom wordt er aan het begin van de week door de deelnemers van de verschillende steden een presentatie gehouden waarin de vrijetijdsbesteding en belevings- wereld van de desbe- treffende beeld wordt - - - tus in het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat aan de andere groepen wordt getoond. Ook is hierbij het gemeentebestuur aan- wezig. gebracht. Tijdens de rest van de Uitwisseling zullen de jongeren in groepen vele work shops volgen. Iedere groep be- staat uit deelnemers uit alle deel- Naar aanleiding van de work shops zullen de deelnemers met hun groep werken aan een eind- product, dat op vrijdag 17 augus- In het eindpro- duct spiegelen de jongeren hun manier van vrijetijds besteding aan het ideaalbeeld wat zij daarvan hebben. De orga- nisatie denkt dat juist door de ver- schillen in leefwereld, cultuur en mogelijkheden van de deelne mers de groepen tot een gemeen- schappefijk idee kunnen komen over hoe ze hun vrije tijd het Iief- ste en het beste door kunnen brengen. De Stichting Welzijn Schiedam hoopt dat de deelne mers leren om met open vizier kijken naar andere culturen en die respecteren. Naast de workshops leren de deelnemers ook Schiedam en zijn omgeving kennen. Zo zullen ze een bezoek brengen aan molen de Walvis, ontvangen worden door de burgemeester en in Rotterdam een boottocht maken door de ha vens. Door Frank Willemse SCHIEDAM - „Ik wil helemaal niet verhuizen. Ik ben het niet van plan. Ook al biedt de ge meente nog zoveel subsidie", zegt Michiel Terheggen van Stof Studio Shop op de Hoogstraat. „En met mij een heleboel goede en oude winkeliers van de Hoog straat." Hij is verbaasd en ver- bolgen over het rapport van Seinpost en de voorstellen om het winkelcentrum van Schie dam opnieuw in te richten. Met alle grotere winkels rond het Broersveld en de kleinere meer excentrisch op de Hoogstraat en de Broersvest. De winkelier ont- gaat de logica van deze plannen. „Moet ik dan verhuizen naar het Broersveld en een antiekzaakje in mijn pand laten komen?" Vorig jaar kwam Seinpost met een rapport 'De omloop binnenste bui- ten' waar de winkels van het cen trum opnieuw werden geordend. En vorige week werd bekend dat het college van B en W met het vervolg daarop (De omloop bin nenste buiten gekeerd) akkoord is gegaan. Het rapport van Seinpost stelt voor het winkelcentrum van Schiedam in vier gedeeltes te onderverdelen. Met op de eerste plaats het kernge- bied van De Nieuwe Passage tot Land van Belofte waar alle druk- bezochte winkels zich moeten ves- tigen. Dit zogenaamde Haltermo- del moet alle mode- en warenhui- zen gaan herbergen. Dan is er Broersvest en Koemarkt voor za- kelijke dienstverlening en horeca. Het begin van de Hoogstraat moet een gemengd gebied worden met kleinere winkels en zakelijke dienstverlening. En het laatste ge bied -waar Terbreggen zit- is het einde van de Hoogstraat. Daar tus- Slgarenmagazijn van cle Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plus van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 PlusWoudfioek, Geuzenplein 5/7 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Imm Terheggen: niet van plan de Hoogstraat vaarwel te zeggen. sen Stedelijk Museum en de Grote Markt moeten snuffel winkeltjes komen zoals antiekzaakjes, woon- en interieurwinkels en ambachte- lijke bedrijfjes. Michiel Terheggen (32 jaar) zit al 15 jaar met zijn stoffenzaak op de Hoogstraat, iets voorbij het muse um. Hij is verbaasd, ongerust en gepikeerd over de plannen. „Nou gaat het langzamerhand weer wat beter met de Hoogstraat en nou dit weer. Ik, maar ook mijn collega's zitten hier goed en nu zou ik moe ten verhuizen naar het Kernge- bied?" Volgens hem is het weer zo'n duur rapport van managers die het in theorie weten maar de praktijk niet kennen. En wat kost het zoveelste rapport wel niet? vraagt hij zich hardop af. En Terheggen, zo verzekert hij, staat in zijn kritiek niet alleen. Hij begint spontaan alle winkels op te noemen die aan het einde van de Hoogstraat daar al jaren zitten en toch maar de Hoogstraat overeind houden. Al langer dan 10 jaar zit ten hier Silco Fashion, Olympos Sportkleding, Toeras Rreisbureau, Fair Play automatenhal, Fuiji foto- zaak, Radiohuis Van der Bend, het Meubel en Rotanhuis, Creatieve Catering Cesant, Ooievaar baby- zaak (100 jaar), Suncenter, Eetsa- lon't Paard, C'est Bon notenbar, Caroussel kinderkleding, Van Til- borg Sport en Van Pelt schoenher- steller. Zeker veertig zaken die hier de kost verdienen en mensen servi ce verlenen. Moeten die dan maar gaan verhuizen? Nieuw in het laatste rapport is de subsidie die de gemeente de zelf- standige winkeliers wil geven om te verhuizen. Winkeliers die vol gens deze indeling thuishoren in een ander gebied krijgen een ver- huispremie. Opvallend daarbij is dat dezelfde plannen in de ge meente Vlaardingen (Westwijk) niet tot succes hebben geleid. Geen enkele aanvraag voor premie werd ingediend. Ook hier wil de gemeente een ont- wikkelingsmaatschappij opstarten om zo panden aan te kopen tegen leegstand. En deze aan de 'goede' winkels te verhuren en/of verko- pen. De gemeente als regelaar van de middenstand. Goed bedoeld maar Terheggen ziet het niet zitten, hoewel Seinpost eerder al succes had met de Witte de Withstraat in Rotterdam. „Bovendien is de Wit te de Withstraat geen winkelstraat Foto Roger van der Kraan en daarom wezenlijk anders dan onze Hoogstraat", zegt Terheg gen. „De kracht van het centrum Schie dam is en blijft het rondje Hoog straat, Kerkstraat en Broersvest om de winkelen. Deze zogenaamde Grote Omloop is een natuurlijk ge- geven en die moeten we niet opge- geven door dat Haltermodel, be- dacht door grote bedrijven." En de gemeente is heus goed bezig met fluisterboten en Jan des Bou- vrie, benadrukt Terheggen. Maar de gemeente moet zich dienstver- lenend opstellen en niet aan ver- plichte herverkaveling doen. Als voorbeeld noemt hij de kennis die een kledingwinkel wilde beginnen bij hem op de Hoogstraat. Maar hij zag er resoluut van af toen hij de plannen van de gemeente hoorde. SCHIEDAM - Leon Elias and Friends treden donderdag 16 au- gustus op in podiumcafe De Graauwe Hengst. Onder de noe- mer 'wereldmuzieksessies' heeft, de altijd enthousiaste, Leon Elias een groep ongeorganiseerde klank- kunstenaars rond zich heen verza- meld. SCHIEDAM - EHBO-club Kethel organiseert vanaf 19 September weer een beginnerscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken. De deelne mers worden opgeleid voor het of- ficiele eenheidsdiploma. De lessen worden gegeven in gebouw De Tamboerijn aan het Nijhoffplein 20 in Schiedam-Woudhoek. De kosten voor de cursus bedragen 200 gulden. Dit bedrag is inclusief leerboek, verbandleer, reanimatie en oefenpakket. Voor informatie en aanmeldingen kan contact op- genomen worden met Kethel-se- cretaris Van Komen, (010) 426 41 30, of voorzitter Seij, (010) 470 82 62. SCHIEDAM - Stichting Ouderen- werk organiseert dinsdag 21 au- gustus een bingo in dienstencen- trum Oost. Van 14.00 tot 16.00 uur worden zes ronden gespeeld. Kos ten zijn zeven gulden. SCHIEDAM - Vanuit diensten- centrum Oost vertrekt woensdag 22 augustus een groep 55-plussers om een rondvaart te maken met de Spido. Vertrektijd is 10.00 uur. De kosten voor het dagje varen met de Spido bedragen fl. 16,50. Pas 65- houders krijgen twee gulden kor- ting. R'dampas-houders kunnen op vertoon van bon 14 zelfs gratis mee. Naar aanleiding van het artikel 'Bewoners Sveaparken krijgen standje van gemeente' in Maasstad Weekbladen moet mij het volgende van het hart. De gemeente Schiedam is een van de laatste gemeenten in Nederland die meent dat haar burgers erfpacht moeten betalen. Het gaat om een der- mate hoog bedrag dat bijna gelijk staat aan de aankoopprijs van de grond. Hiernaast verbindt zij dan ook nog talloze voonvaarden aan deze bepaling. Veelplichten en weinig rechten. Als bewoner van Sveaparken dien ik mij aan vele voonvaarden te houden. De overeenkomst is echter naar twee kanten. Midgard Beheer en het Gemeentelijk Projectteam Sveaparken hebben zich ook aan afspraken te houden. Helaas schijnt hen dat nog niet helemaal duidelijk te zijn. Wij wonen al weer een aantal maanden in Sveaparken, maar onze straat heeft nog steeds geen straatverlichting. Weken hebben wij op straat- naambordjes moeten wachten. De straat was voor ons huis niet gelegd zodat wij vele weken diep door de modder ploegden. Een dieptepunt was toen bleek dat de gemeente vergeten was ons huis op de riolering aan te sluiten. Ik zal u de onsmakelijke details besparen. Verder wachten wij nog steeds op een erfafscheiding in de vorm van haagbeuken of een wit hekje. De bewoners van Sveaparken hebben een flinke som geld betaald voor het onderhouden van de gemeenschappelijke stukken groen. Nadat het graszaad was gezaaid kwam er van alles op, behalve gras. Het onkruid staat nu zo hoog dat wij onze buren niet meer kunnen zien. En de erfaf scheiding mocht toch maar 60 cm hoog zijn Alle maanden dat wij tevergeefs wachtten op oplevering van ons huis, hebben wij van de gemeente Schiedam geen enkele steun ondervonden. Maar de woningen zijn net opgeleverd, of wij zien rondleidingen met be- kende personen uit de gemeenteraad. Blijkbaar was Sveaparken toen wel te vinden. Over het ongekend hoge aantal gebreken waarmee de wo ningen zijn opgeleverd zal wel niet gesproken zijn. Met grote ergernis heb ik dan ook het betreffende artikel gelezen. In een wijk waar het Gemeentelijk Projectteam en Midgard Beheer het van alle kanten af laten weten, zijn er gelukkig nog mensen die hun best doen zelf voor het nodige groen te zorgen en hard aan hun tuin werken. Nu dit niet precies zo blijkt te zijn als de heren Dijkers en Peppelaar hoop- ten, reageren zij ineens wel snel. Hoe wonderlijk. Mijn tip voor hen is om nu eerst alle energie te steken in het nakomen van de door hen gemaakte afspraken. Mijns inziens zal de wijk er dan een stuk verzorgder uit gaan zien. En daar doen die paar hekjes lager dan 60 cm (neergezet om te voorkomen dat kinder en in het water vallen en huisdieren voor overlast zorgen) echt geen afbreuk aan. Marjolein Zwaan Marianne de Mol heeft lef. Dat vinden niet andere mensen maar dat zegt zij zelf. Zij heeft wel het lef om zkhzelf van het pluche te plukken. Dat stond letterlijk als citaat in de kop van de krant. En waarom heeft Marianne lef? Omdat ze tussentijds haar gemeente- raadszetel voor de WD per 1 September opgeeft. Jazeker zult u den- ken, die mevrouw Marian de Mol die heeft pas guts. No guts no glo ry, nietwaar. En waarom dan wel? Omdat zij uit depolitiek stapt. Er doodleuk mee op houdt. Er mee kapt. Er genoeg van heeft. Hart- stikke goed van jou, Marianne. Denkt de argeloze lezer. Er is niks op tegen om ergens mee op te houden. Maar geef dan wel eerlijk toe waarom En niet om net als Marianne dan het lef te heb ben, de gore lef, zeggen wij in Schiedam, om dan de zaken gewoon om te draaien. Dat is gewoon beneden alle peil, onbeschoft en voor- al oneerlijk. Zeg gewoon: ik heb er genoeg van, de bale ervan of 'k ben er schijtziek van... Dat zou pas moedig zijn. Nee hoor. Mevrouw zegt ijskoud dat dit het perfecte moment is. Hoezo perfecte moment; ben jij dan niet voor vier jaar gekozen? Heb jij je kiezers niet beloofd om vier jaar je stinkende best te doen om deze kiezers te representeren. Nou dan. Maar nee hoor zij kiest doodleuk voorde aanval. Een aanval naar voren, net als Van Gaal en de volgevreten voetballers doen als zij beweren dat de nipte winst op kleinduimpje Estland terecht was. Zaken omdraaien, Umwertung alter Werte. Niet gewoon eerlijk zeg gen: ik schei er teleurgesteld mee uit. Daar is niks mee mis. Maar als een viswijfin de kamikaze-aanval gaan. Glashard zeggen dat je bewust hebt gekozen omdat 'Dit het goede moment is' dat is goed mis. Haar uitgebreide verdediging van haar besluit verwoordt zij als volgt in het interview in het Nieu we Stadsblad. „Ik heb bewust geko zen voor dit moment. Ik heb vorig jaar al tegen het bestuur gezegd dat ik niet meer terug wil komen op een verkiesbare plaats. Ik zou nog mee kunnen doen aan de verkiezingen en aan de begrotingsde- batten, maar dan doe ik iets voor een kiezer die mij niet meer terug- krijgt. Dat vind ik kiezersbedrog. Need I say more? Dat is pas lef hebben. En dan erna zander dralen gaan kankeren op mensen die niet van het pluche af te branden zijn. Met als quote: „Als je het zo wilt noemen is mijn brief inder- daad wel een soort hint aan alle mensen die al te lang op hun plek zitten. Zo 'n drie maanden geleden schreef ik in een krantnetel mijn afkeu- ring uit datwethouder Wiegman er (ook) zo maar tussentijds er mee ophield. Dit verdedigde met dat hij zo zijn opvolger (Menno Siljee) de kans gaf zich goed in te werken. Kiezersbedrog concludeerde ik, hard maar eerlijk. Hetzelfde geldt, mutatis mutantis, voor mevrouw De MoL En dan maar klagen dat de politiek zo weinig interesse bij de burger opwekt. Toch jammer dat De Mol weg gaat, want gepeperde uitspraken met lef maakt de politiek juist aardig en spaakmakend, waarvan acte. Frank Willemse V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 3