schiedam Sloop AMEC-gebouw niet aan de orde GROTE WATERSCHADE VERKOOP 6 RAT IS FILM FLBSJB WIJH! Acedia WBAnarkt College wil kantoortoren absoluut behouden in 'Oost' krijgt weer gratis woonkrant i:' V~ Groot Schiedams Terras verder op zoek naar meer sponsors maaspost Kesperweg weer open Vrouwen op weg Dekker komt, Armstrong blijft vraagteken 6 WEKEN VOOR 35,- iSTJa Of bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 22 augustus 20018e Jaargang nr 34 SCHIEDAM - Het grote AMEC-gebouw bij station Schie dam-Centrum blijft overeind staan. Sloop van de kantoortoren is volgens het college van B en W 'zeer en onnodig kostbaar' B en W zijn niet bereid om bij de herinrichting van het Stati- onsplein in de planvorming ook rekening te houden met de sloop van het AMEC-gebouw: „Varianten zonder AMEC-ge bouw zijn financieel-economisch weinig realistisch." Het col lege antwoordt dit na vragen van de Schiedamse PvdA-fractie. VOOR SLECHTS 2f° EXTRA!* Abnormaal goeakope foto's! mhhhhhmhm ry^ c\ac K2 1 SCHIEDAM - Het is nog niet zeker of het Groot Schiedams Terras, een van de evene- menten van de Brandersfees- ten, kan doorgaan. 'T BESTE AANBOD Opgeteld de beste ttPLUS. TELEFOON: 010 - 4090140 I ...IK P£MK, IK6A££N frfOKKK 0M Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I l| ONTWIKKELEN EN AfORNKKEN Abnormaal SUPERSTUNTPRIJS weekbladeri De PvdA is voorstander van sloop van het gebouw, zodat er ruimte komt om het Stationsplein meer naar de Schie te verplaatsen. Hier- door wordt ook de levendigheid van het plein vergroot. Ook de be- oogde wandelroute naast de Schie zou zo veel aantrekkelijker worden voor wandelaars op weg naar het centrum. CORRECT KOOPJESKELDER CEINTUURBAAN 111 Maar B en W willen in het pand de Sociale Dienst huisvesten, evenals het Bureau voor Werk en Scholing en het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen. De Sociale Dienst zit nu nog aan de 's Grave- FotoKlein met 16 vakzaken allijd bij u in de buurt! 'Bij 0&A kleinbeeld kwaliteitsfoto's. Foto Video Audio KTV Telecom klein 36 kwaliteitsfoto's voor slechts landseweg. A1 jaren wordt er door ambtenaren geklaagd over de slechte huisvesting aan de 's Gra- velandseweg. Renovatie van dit pand bleek te kostbaar. De ge- meente heeft verder onder meer gekeken naar het pand van de voormalige provinciale biblio- theekcentrale aan de Havenweg, leeggegekomen kantoorruimten van de ABN-AMRO-bank en van Woonplus. Maar deze opties zijn afgevallen omdat de bereikbaar- heid per openbaar vervoer niet goed was. Ook is gekeken naar de bouw van een derde toren achter station Schiedam-Centrum. Momenteel wordt onderzocht hoe de Sociale Dienst, het Bureau voor Werk en Scholing en het CWI in het AMEC-gebouw kunnen wor den ondergebracht. Ook kijkt de gemeente samen met de eigenaar hoe het pand ook aan de buitenkant ingrijpend kan worden vernieuwd: „Beide zijn absolute voorwaarden en nodig, zowel voor een adequate huisvesting en outillage van de So ciale Dienst, het CWI en andere gebruikers, als voor de beoogde kwaliteit van het Stationsplein", antwoordt het college van B en W aan de PvdA. v..V f xQsm SCHIEDAM - Deze week zijn de eerste voorbereidenden werkzaamheden gestart voor de aanleg van Tramplus op de Broersvest. Volgens de gemeente krijgt de Broersvest dankzij Tramplus en het plan Stadsas de allure van een boulevard. Het werk is gestart in de Korte Singelstraat bij het kruispunt Broersvest/Korte Singelstraat. De Korte Singelstraat is afgesloten voor alle verkeer gedurende vier weken. Eind 2002 moet het hele Tramplus-project zijn afgerond. Foto Roger van der Kraan Stichting Culinair heeft nog te wei nig geld ingezameled om het Groot Schiedams Terras te laten door gaan. De organisatie van het eet- en drinkevenement heeft de ge meente Schiedam om subsidie ge- vraagd. De gemeente wil graag dat het Groot Schiedams Terras, een van de hoogtepunten van de Branders- feesten van vorig jaar, gewoon doorgang kan vinden. Maar het college van B en W wil niet funge- ren als de enige sponsor van het evenement, er moeten co-sponso- ren worden gevonden. De Bran- dersfeesten krijgen immers al een groot bedrag aan subsidie, stelt de gemeente Schiedam. over devesteri 3 3116 ad schiedam SCHIEDAM - Het is een on- verklaarbare kink in de ka- bel, zegt Woonplus Schie dam nu. Het opheffen van Bewonersvereniging Schie- dam-Oost als gratis ver- spreidpunt van de Woon- keuzekrant was een misver- stand. Kluphuis-Oost, het onderkomen van Bewoners vereniging Schiedam-Oost, blijft een van de adressen waar de Woonselect (de woonkrant) gratis kan wor den afgehaaid. Met ingang van vorige week donderdag is de verspreiding hervat. VLAARDINGEN - De rnr L.A. Kesperweg wordt vrij- dag 24 augustus weer voor het verkeer opengesteld. De Kesperweg is een half jaar lang afgesloten geweest in verband met de aanleg van de Tweede Beneiuxtunnei en werkzaamheden aan de A4. Vanaf 24 augustus gaat de tweede fase van start, het gaat hier om de reconstruc- tie van de Schiedamsedijk. De Schiedamsedijk wordt tussen het Benelux Work- park en de Vulcaanweg af gesloten tot 12 oktober afge sloten. Doorgaand verkeer tussen Schiedam en Vlaar- dingen is mogelijk over de Kesperweg naar de kruising Westlandseweg/Van Hogen- dorplaan. Alle bestemmin- gen blijven via omleidings- routes bereikbaar. De om- leidingen zijn aangegeven met nummers op borden. Fietsers kunnen gebruikma- ken van het nieuwe fietspad langs de Kesperweg. Het fietspad langs het af te slui- ten deel van de Schiedamse dijk is inmiddels verwijderd en komt niet meer terug. Sportpark De Vijfsluizen en het bedrijventerrein Bene lux Workpark blijven van- uit Schiedam en Vlaardin- gen voor alle verkeer be reikbaar vanaf de Kesper weg. SCHIEDAM - De Vereniging Bewoners en Ondernemers Brandersbuurt (BOB) vindt dat het alcoholverbod dat nu geldt in de binnenstad niet ver genoeg gaat. Ook de vroegere Branders buurt zou onder het verbod moe ten gelden, schrijft de BOB in een bezwaarschrift aan het colle ge van B en W. De ondernemers en de bewoners van de Brandersbuurt willen dat het alcoholverbod geldt in het ge- bied dat omsloten wordt door de SCHIEDAM - De Werkgroep Vrouwen en Bijstand, Bureau Werk en Scholing en Stichting Welzijn Schiedam organiseren ge- zamenlijk een cursus vrouwen. De cursus is bedoeld voor vrouwen die leven van een bijstandsuitke- ring of een minimumloon. De deelnemers moeten 21 jaar of ouder zijn en wonen inn Schiedam. De cursus bestaat uit twaalf lessen. Er wordt aandacht besteed aan het maken van keuzes, ontdekken waar men goed in is, rechten en plichten wanneer men een uitke- ring ontvangt. Verder wordt er ge keken naar ervaringen van andere cursisten De opvang van kinderen kan gratis geregeld worden tijdens de lessen. Ook de lessen zijn gratis. De cursisten worden na het volgen van de cursus geholpen door Bu reau voor Werk en Scholing bij zoeken naar een cursus, opleiding, betaald werk of vrijwilligerswerk. De cursus start op vrijdag 21 Sep tember, 9.00 tot 11.00 uur in Wijk- centrum Dreesplein. Voor infor- matie: Annelies de Groot; Wijk- centrum Dreesplein 4738671 Christine Pauw; Bureau voor Werk en Scholing 2465001. Broersvest, Koemarkt, Gerrit Ver- boonstraat, Oranjestraat, het water van de Nieuwe Haven, Vellevest, Noordvestsingel en Overschiese Plein. De Brandersbuurt is volgens de BOB het overgangsgebied tus sen de Schiedamse horeca en Nieuwland. „Met name Dam, Kor te Haven, Spinhuispad, Kethel- straat en Vlaardingerstraat zijn hierbij verbindingswegen", schrijft de BOB aan B en W. „Dit heeft tot gevolg dat veel kroegbe- zoekers van dichtbij (Hoogstraat) en van veraf (tramhalte vanuit Rot terdam aan de Broersvest) ziich- zelf en de lege verpakkingen van hun stapavond lozen op deze stra- ten." Verder willen de ondernemers en de bewoners van de Brandersbuurt dat de verordening wordt aange- past. De BOB is bang dat ook be woners die voor hun huis een drankje drinken, door de politie wordt aangesproken. Foto Roger van der Kraan Een pagirta vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Notoiwlaan 440. ScMtdam-Mtuwland ttPLUSmoMjfc Geuzenptoin 7. Schiodam-Woudhotfc SCHIEDAM - Ze zullen volgende week dinsdag vanuit Marconiplein Schiedam binnendenderen: de 150 deelnemers aan de 41ste Ronde van Nederland. Vijftien ploegen met bekende namen als Erik Dek ker (leider in het Wereldbekerklas- sement en winnaar van vier Tour- etappes), Michael Boogerd, Rob bie McEwen, Laurent Jalabert en Robert Hunter. Onzeker is of ook drievoudig Tourwinnaar Lance Armstrong de Schiedamse Koemarkt zal passe- ren. De organisatie van de Ronde van Nederland houdt het erop dat 'The Lance' zal afzeggen, hoewel de Ronde van Nederland op de ei- gen website van Armstrong (ww- w.lancearmstrong.com) gewoon in zijn programma is opgenomen. Armstrongs ploeg US-Postal doet overigens wel mee aan de Ronde van Nederland. (Zie verder de binnenpagina voor het programma). Foto Cor Vos DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHE EK A D V I 5 TNTRUM tjp. 1 uur service 10x15 print 0,89 dubbelprint 1,25 t* Snelservice If (vandaag brengen, morgen klaar) 0,39 if dubbelprint 0,69 j APS H (vandaag brengen, morgen klaar) p vanaf 0,75 Ook voor uwpasfoto's Voor service met een glimlach fej Hoogstraat 137 Schiedam ZMEWMfer 13 AU6 U5tU6 KORTIIMG! noteer mlj voor zo'n voordelig proefabonnement' (6 weken voor slechts 35,-) Naam: Adres: Postcode: I Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. oontrole bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam - Gelflt atleen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED aiAMXBMP PAPIBR iS ROOT FORM A AT IOXISCM **T;racHi3fften 49,99 24 opnames /14.99 36 opnames /19.99 AAMBIECMNG ALLEEN GELDIG VOOR KLEINBEELDFILMS. ROTTERDAM: W.C. Alexandrium [I] W.C. Zuidplein Hoogstraat 141 Bergse Dorpstraat VLAARDINGEN. Liesveld 147 CAPELLE A/D IJSSEL: WC Koperwiek Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1