Doe mee! Meningsverschil gemeente en El Furkan over nieuwe lokatie L Gratis naar FEYENOORD FC GRONINGEN m Open numentendag in Schiedam Smart- paper 1 irado OOPHUIS' $rm 0Muij 0800 - 06 42 Schiedam treuzelt te lang DE CORRECT BACK TO SCHOOL BACK TO BUSINESS KRANT f P p e in Laatste Stadstoer Voor al uw vragen belt u voortaan (010) 262 1000 Bungy- roeien Branders- feesten 'Ambacht? Uniek!' Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) I Schiedam JgSt 1 LI SCHIEDAM - Het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam, locatie Bijdorp is van de baan. Het fusieziekenhuis van de re- gio zal naast het huidige Holy Ziekenhuis in Vlaardingen wor- den gebouwd. De eerste paal zal begin 2002 in Vlaardingen de grond in gaan. Dit maakte Lucas Elting, voorzitter van het Vlietland Ziekenhuis, donderdag bekend. Miiiiiiiit'ii'i'iiMiHiaril 20x30 MINIPOSTER* VOOR SLECHTS 2f° EXTRA!* Van 139,- feeslprijs QPLAADBARE 3-KOPS PHIUSHAVE /lii „;:or Sr.:-bp;fos,dus overai ■- geb:u Aulomah'sche vollageaanpassing OP-OP .Bps <san Kijk site) Mnnerdn (2e m&m) voor de spelregels. de speterslljst en het deetnameformuiier. m li mmrni Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam ondertekenen afspraakTramPlus SCHIEDAM - Wethouder Luub Hafkamp, de Vlaaring- se wethouder Aart Kool en Nico Janssens (wethouder Rotterdam) ondertekenen vandaag een samenwerkings- overeenkomst over TramP- lus. Met de ondertekening eindigt de ontwikkelingsfase van TramPlus, die startte in 1994. Rotterdams Dagblad maassta In verband met Prinsjesdag zijn de aanlevertijden van advertenties voor Maasstad weekbladen van woensdag 19 September a.s. gewijzigd. Uw advertentie voor deze uitgave dient op maandag 17 September voor 10.00 uur bij ons binnen te zijn. Ingezonden mededelingen voor de krant van woensdag 19 September dienen op vrijdag 14 September voor 11.00 bij ons binnen te zijn. mi a Snelservice Opgeteld de teste. Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. 3tPLUSn.fi 21 PLUS ..mp. 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 rnj, WATG2 0O\C 6£f3£UlZT IS Of bel gratis r!T!'l weekbladen Nieuwziekenhuis naar Vlaardingen Het Vlietandziekenhuis krijgt deze nieuwe locatie door het uitblijven van voortgang in Schiedam, en zo kwamen berichten van het Minis- Antiques St integer Originele Lloyd Loom stoelen Westhavenplaats 1 3131 BT Vlaardingei telefoon 010 - 460 20 44 HAAL GRATIS OP! In het diepste geheim is vanaf eind juli tussen rijksoverheid en beide gemeentebesturen overlegd, waar-. bij de al gekozen locatie bij Station Nieuwland plotseling geschrapt werd 'Omdat de organisatie (de di- rectie van het ziekenhuis) niet lan- ger kan wachten'. Volgens de zie- kenhuisdirectie is het maatschap- pelijk en politiek draagvlak te ge- ring in Schiedam. Toen door de rijksoverheid een alternatief -de voortuin van het Holy ziekenhuis- werd toegestaan, koos de directie voor deze locatie, hoewel in 1991 deze locatie door een onderzoeks- bureau 'ongeschikt' werd bevon- den. 'Bij 0&A kleinbeeld kwaliteitsfoto's. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein 1 mm 6m mm Zie voor meer feeslprijzen de BCC adverlenlies elders in dil blatf terie van Volksgezondheid dat er naast Bijdorp een alternatieve lo catie gezocht mocht worden. Toen ging het balletje rollen en zou, vol gens Lucas Elting, de optie Holy in beeld zijn gekomen. De voordelen van deze locatie zijn dat er met (praktisch) hetzelfde ontwerp gebouwd kan worden. En wel naast, of zoals hij zei, 'in de voortuin van het oude ziekenhuis'. Het geld voor dure parkeergarage en grondaankoop wordt uitge- spaard en bovendien verwacht El ting geen oppositie van omwonen- den en politiek in Vlaardingen. De slechte bereikbaarheid denkt Elting samen met Vlaardingen op te lossen door de geplande snel- tram naar Vlaardingen Holy te kunnen doortrekken. Alhoewel er nog geen contracten zijn met de RET, denkt Vlaardingen door de sneltram met 'slechts' 500 meter erbij te trekken tot aan voordeur ziekenhuis deze bereikbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Dan zou het nieuwe ziekenhuis al in 2004 haar deuren kunnen openen. In de officiele persverklaringen wordt gemeld dat de eerste paal in Vlaardingen in het vooijaar van 2002 zal plaatsvinden. In Schie dam zou door onteigeningsproce- dures, bodemonderzoeken en be- zwaarschriften bij Raad van State op zijn vroegst in September 2002 kunnen worden begonnen. De di rectie boekt hiermee een half jaar tijdwinst. (Zie verder de binnenpagina SCHIEDAM - Deze maand vinden de laatste culturele stadsritten in de regio plaats. In Schiedam vertrekt de bus woensdag 19 September om 10.00 uur bij de Artoteek op de 's Gravelandseweg. De bustocht voert langs oud en nieuw Schiedam; ook wordt er onderweg uitgestapt. Een gids vertelt allerlei informatie over de geschiedenis van Schiedam. VOETBALSP SCHIEDAM - Midden in Pand Paulus staat de Jurk van Esther Zitman. Een vrolijke jurk met prachtige motieven die ooit in groter formaat midden in de Plantage zal verrijzen. De Jurk is de absolute blikvanger van de overzichtstentoonstelling van deelnemende kunstenaars aan Open Ateliers. In 24 ateliers tonen31 Schiedamse beeldende kunstenaars komend weekend recent werk. Meer over Open Ateliers elders in deze krant. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De islamitische ba- sisschool El Furkan en de gemeen te Schiedam verschillen van me- ning over de lokatie van een nieu we vestiging voor de onderwijsin- stelling. Nadat bleek dat uitbrei- ding van de huidige lokatie aan de Eduard van Beinumlaan stuitte op vele bezwaren van omwonenden, vroeg het schoolbestuur de ge meente mee te zoeken naar een nieuwe plek voor aanvullende huisvesting. Uitgangspunt van El Furkan is daarbij dat het een loka tie moest zijn ten zuiden van snel- weg A20. In dat deel van de stad wonen vele beoogde scholieren maar voor hen zou de afstand naar Schiedam-Noord te groot zijn. De gemeente Schiedam kwam echter slechts met een alternatief in Groenoord zelf en wees El Furkan op een leegstaand schoolgebouw aan het Bachplein. De islamitische school ging daar- toe zelf op zoek naar een mogelij- ke lokatie en kwam op de proppen met het gebouw van het voormali- ge Zadkine College aan het Wi- bautplein. „Dit is een prima tijde- lijke oplossing voor ons nijpende ruimtegebrek", meent el Furkan. „Daarnaast is het ook een niet te dure oplossing en kan zo tijd wor den gewonnen om te zoeken naar een structurele oplossing voor on- ze snel groeiende school." De gemeente heeft inmiddels de door El Furkan geopperde lokatie als onacceptabel van de hand ge- daan. „Dit gebouw heeft geen speelplaats en voldoet waarschijn- lijk niet aan de eisen die door het basisonderwijs gesteld worden", is de mening van de gemeente. Vanuit het Stadskantoor wordt in een adem nogmaals verwezen naar de Bachplein-lokatie. „Op het Bachplein kan de school zelfs uit- gebreid worden met nieuwbouw. Daardoor zouden in de toekomst alle leerlingen in een gebouw kun nen worden gehuisvest.", wordt gemeld. Bijkomend voordeel zou ook nog zijn dat het Bachplein pri ma bereikbaar is voor de school- bussen van El Furkan. De gemeente Schiedam heeft in middels haar plannen voor El Fur kan verder uitgewerkt. Ook wet- houder Menno Siljee blijkt voor- stander van het alternatief 'Bach plein'. Vanwege het gerezen me ningsverschil met El Furkan zal hij komende vrijdag. de uitgewerkte gemeentelijke plannen verder toe- lichten. De werkzaamheden in de Broers- vest zullen -als alles naar planning verloop- eind volgend jaar worden voltooid. In Vlaardingen zal later dit jaar een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. Een pre- cieze planning hiervoor wordt op dit moment nader uitgewerkt. Het ontwerp van de stadsas Broersvest, de materiaalkeuze en de verdere aankleding van de bui- tenruimte is volgens de RET be- sproken met de Klankbordgroep. Deze groep mensen is op initiatief van de gemeente Schiedam samen- gebracht en bestaat uit winkeliers uit de Broersvest en het centrum- gebied, en bewoners uit de omge- ving. Om de winkeliers te onder- steunen gedurende de periode dat de Broersvest wordt aangepakt, heeft de Stadsregio Rotterdam een nadeelcompensatieverordening van toepassing verklaard. Deze re- geling behelst een tegemoetko- ming in economische schade van 75 procent. Om de economische schade zo beperkt mogelijk te hou- den, stellen de winkeliers een pro- motieplan op met het doel de con- sumentenloop in de winkelstraat te behouden. Het trace van de TramPluslijn Schiedam/Vlaardingen loopt van Rotterdam-Oostplein tot Schiedam Spaland en Vlaardingen Holy. Het trace is 19 kilometer lang en loopt gedeeltelijk via het bestaande tra- ject van tramlijn 1 en gedeeltelijk via een nieuw trace. Dit nieuwe trace wordt aangelegd in de Broersvest waar de trambaan van de zijkant naar het midden verhuist en via de Overschiesestraat naar het openbaar vervoerknooppunt Schiedam Centrum. Verder wordt het trace langs Sveaparken geleid om de eindkeerlus bij het nog te bouwen NS-station Schiedam Spa- land te kunnen bereiken. Vanaf de Brederoweg vindt de aansluitnig plaats met de Europaboulevard in Vlaardingen. MkHliu Rotterdams Dagblad bv Advertentiegroep De MediaMixers aan de Maas Het nummer (010) 457 6700 is komen te vervallen. Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl 5*3 1 uur service 10x15 print 0,89 dubbelprint 1,25 fib# (vandaag brengen, morgenldaar) 0,39 dubbelprint 0,69 -*■» APS j5L (vandaag brengen, morgen klaar) mm vanaf 0,75 u Ook voor uwpasfoto's *2 Voor service met een glimlach O Hoogstraat 137 Schiedam Mgr. Notenslaan 460, Schiedam-Nieuwiand •in 7, Schiedam- Woudhoek DE VOORDELIGSTE RENTE IIYPOTHEEK ^ADVIESCENTRUM SCHIEDAM - De Branders- feesten gaat weer het water op. Op zaterdag 29 en zon- dag 30 September worden op de Korte Haven Bungy- roeiwedstrijden gehouden. Veertig bedrijventeams kunnen gedurende deze twee dagen strijden om de Bungy-roei-Trofee van Schiedam. De teams bestaan uit acht personen, een stuur- man en een begeleider/re- serve, in totaal dus tien teamleden. Aan de sloep wordt een bungy-koord ge- spannen die ook aan een paal in het water is beves- tigd. Het team moet probe- ren een zo groot mogelijke afstand af te leggen. De le- den van de Stichting Roei- sloep Stad Kampen treden op als jury. Per dag zijn er drie prijzen beschikbaar. De deelnamekosten bedra- gen 250 gulden per team. De teams worden verder ver- meld in de Maasstad van 26 September. Ook krijgen de deelnemers per team twintig consumptiebonnen voor het BR Meeting Point bij Bras serie Korenbeurs aan de Korte Haven. Voor meer in formatie kan men bellen naar 010-273 0803. SCHIEDAM - Werkgroep Ambacht? Uniek! laat 15 September van 11.00 tot 17.00 uur zien dat het plaatsje Kandelaar (dat nu tot de gemeente Schiedam behoort) de moeite van het bezoeken waard is. Bezoe- kers kunnen een kijkje ne- men in allerlei ateliers waar ambachten worden getoond. Het thema is 'Het vuur in de Ambacht' (glasblazers, pot- tenbakkers, smederij en ko- perslagerij). -A— i*r r"-• Voor maar 35,95 per maand 16,31) met automatische be- taling bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dagelijks de krant van Rotterdam en de regio in de bus. u krijgt ook twee toegangskaarten voor de wedstrijd Feyenoord - FC Groningen cadeau (speeMatum 14 oktoiwr). J— mm. mm mm mm mm mm j i Ja, noteer voor mij zo'n abonnement. (minimaar 3 maanden voor 35,95 16,31) per maand) j Naam:_Voori:m/v I Adres:Nr: Postcode: Telefoon:. Plaats: controls tezargirig! Handtekening: J Bank/gironr: I Stuur deze bon in een envelop zander postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service 1 Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 1 Geldt alleen als u de afgeiopen drie maanden geen abonnee bent geweest KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1