schiedam A4 plannen gaan gemeente Schiedam niet ver genoeg ;t plus m 1 cnoisagi mum «.z nil? i n Modeshow in Stedelijk Museum Gratis naar FEYENOORD FC GRONINGEN Diet Wiegman exposeert in het Stedelijk Museum Gemeente en El Furkan niet nader tot elkaar Tweede Cool Cult Event irado Jubileum met 'King Lear' $rm CMuif LEREN BANKSTEL OF STOEL SPUITEN. 'Wij willen de weg niethoren, zien Extra raad ziekenhuis 1 Voor al uw vragen belt u voortaan (010) 262 1000 480 uur dienstverlening geeist voor dodelijk verkeersongeval Condoleance register Van Eersel alleen verder Jenever proeverij Schiespoor rWia7 noteer voor mlj zo'n abonnement.* ir 0800 - 06 42 (ft Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 19 September 20018e Jaargang nr 38 Opgeteld cf© beste SCHIEDAM - Het leek er vorige week even op dat er een compromis gloorde over de aanleg van de A4-Noord, de auto- snelweg tussen Schiedam en Delft. Onder meer GroenLinks reageerde meteen verbaasd over het mogelijke staken van het Schiedamse verzet tegen deze verkeersader. Het Schiedamse college van b en w hebben echter vorige week gesproken over het zogenaamde 'plan Norder' waarin de verantwoorde inpas- sing van de weg door Midden-Delfland is onderzocht. Conclu- sie van het gesprek is dat Schiedam nog niet wenst te bezwij- ken onder de provinciale druk. Foto Video Audio KTV Telecom MARCO r0 Met een telefoontje weet u wat de mogelijkheden zijn. DOEN. XWDKIG re poqsi, pat eemre I Naam: Of bel gratis "CSSEa 1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladen I _I I Een pagina vol aartbiedingen! Kijk verder in deze krant. •8 S^LUS van tier Meer Mgr. Noienslaan 460, Schiedam-Nieuwland 88 i LUSvaoDiik Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM - De Schiedam- se gemeenteraad komt van- avond om 20.30 uur bijeen voor een extra ingelastte ver- gadering over het Vlietland ziekenhuis. De aanleiding om de politiek woensdagavond in zijn geheel op te trommelen, is gelegen in het feit dat het ziekenhuisbestuur onlangs de beslissing nam om de voorbe- reidingen voor de bouw van het streekziekenhuis in Schie- dam-Bijdorp stil te leggen. Het bestuur heeft nu plannen om het ziekenhuis in Vlaar- dingen te bouwen. Het CDA had eerder om deze speciale vergadering ge- vraagd. Antiques Sc interior Originele JJoyd Loom stoeUn Westhavenplaats 1 *3131 BT Vlaardingen telefoon 010 - 460 20 44 „Dit plan gaat niet ver genoeg", klonk het vastberaden vanuit het Stadskantoor. „Als het kabinet en de Tweede Kamer onverhoopt het besluit nemen om de weg door Midden-Delfland toch aan te leg gen, biedt het 'plan Norder' vol- gens ons onvoldoende perspectief op een verantwoorde inpassing van de weg." Volgens het college heeft wethouder Hafkamp in het regionale overleg overigens steeds dit Schiedamse standpunt verde- digd. „Schiedam wil de weg niet horen, zien of ruiken", luidt dat kort en goed. Het 'plan Norder' gaat volgens de gemeente niet ver genoeg omdat de manier waarop de weg zou moeten worden aangelegd onher- stelbare schade toebrengt aan de natuur in Midden-Delfland. Het college vreest dat deze wijze van aanleg een eerste stap is op weg naar verstedelijking van dit be- langrijke groene gebied. Daarnaast is de manier waarop het wegdeel dat tussen Schiedam en Vlaardingen gaat lopen nog veel te o'nduidelijk ingevuld. Zeker ook waar het de financiele onderbou- wing betreft. Het Schiedamse stadsbestuur ge- looft sowieso nog weinig van de 'kwaliteitsverbetering van het landschap' die het plan belooft. „De doorsnijding van Midden Del- fland betekent altijd een kwaliteits- verslechtering. En een goede ste- debouwkundige invulling van het gebied tussen Schiedam-Noord en Vlaardingen-Holy kan evenzeer - zo niet beter- worden vormgege- ven als er geen rijksweg ligt", rea- geert het college. Schiedam stelt dat als het 'plan Norder' het maximaal haalbare is bij de aanleg van de weg, er op- nieuw gezocht moet worden naar alternatieven B en w wijst daarbij een meer westelijk gelegen weg (de 'veilingroute'), een aansluiting van de A13 of de A16 ten noorden van Rotterdam Airport en het in combinatie met deze wegen aan- leggen Van light-railverbinding tussen de Den Haag en Rotterdam. Gisterenavond tijdens de commis- sievergadering Ruimtelijke Orde- ning, Verkeer en Vervoer kon de Schiedamse politiek zich over het 'plan Norder' uitspreken. Groen Links deed dat echter al vorige week. Zij stelden met name dat Norder met zijn rapport voorbij blijft gaan aan de vragen en voor- stellen die zijn gekomen van ver- schillende milieugroeperingen. Het 100-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging werdafgelopen zondag in Schiedam kracht bijgezet met een themadag over Roofvogels en roofdieren. In hetoog springend, maarook een beetje eng. waren daarbij de, in levenden lijve aanwezige, valken en havik. Deze vogels doen in het dagelijks leven dienstals 'vogelverschrikker' op vliegveld Zestienhoven. Nu waren zij, ter bewondering, eventjes samen met hun baas: de valkenier in natuurcentrum De Boshoek. Ook burgemeester Scheeres kwam even een kijkje nemen in Schiedam-Noord. Hij was uitgenodigd om tijdens deze feestdag de vernieuwde heemtuin op het KNNV- terrein te openen. Foto Roger van der Kraan J5(F EXTRA ROUTING FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! U loa n SCHIEDAM - Het gesprek dat on- derwijs wethouder Menno Siljee en het bestuur van de islamitische ba- sisschool El Furkan vorige week donderdag hadden over een nieu- we lokatie voor de basisschool, is op niets uitgelopen. Beide partijen houden vast aan hun aanvankelijke standpunten. De gemeente heeft voor de school een lokatie in ge- dachten op het Bachplein. El Fur kan wil zich graag met een tweede school vestigen in Nieuwland en heeft daarvoor het Wibautplein als mogelijke plek aangewezen. Tijdens het gesprek zijn deze standpunten nogmaals uitgewis- seld. Wethouder Siljee heeft daar- na in het gesprek aangegeven waarom het Wibautplein voor de gemeente geen optie is. „Het ge- bouw voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan een schoolge- bouw voor het basisonderwijs. Om dit gebouw geschikt te maken moeten extra kosten worden ge- maakt. Dit kan achterwege blijven als de Iokalen aan het Bachplein worden gebruikt. Die voldoen wel aan de eisen", aldus de wethouder. Een ander probleem bij de school op het Wibautplein is dat er een buitenspeelplaats ontbreekt. De door het schoolbestuur aangedra- gen alternatieve buitenspeelruim- ten blijken zich niet in de nabijheid van de school te bevinden. De ge meente doet ze daarom af als 'on- praktisch en onveilig'. Het schoolbestuur blijft vasthou- den aan een vestiging in Nieuw land en schermt met toezeggingen die daarover in het verleden zijn gedaan. Een ander probleem in de lokalen- problematiek is echter dat El Fur kan aan de Eduard van Beinum- laan gebruik maakt van noodloka- len. Deze Iokalen hebben slechts een tijdelijk karakter en zouden volgens eerdere afspraken reeds verwijderd moeten zijn. Omdat El Furkan zich niet wil schikken in de gemeentelijke plannen, dreigt de wethouder binnenkort een proce dure te beginnen om de noodloka- len van het terein te krijgen. SCHIEDAM - De Dienst Educatie organiseert in samenwerking met het gemeentearchief, de openbare bibliotheek, Fortis Theater aan de Schie, de artotheek en het Stedelijk Museum, Werkvorm, Els Inc, het Filmhuis, de jeugdtheaterschool en Het nummer (010) 457 6700 is komen te vervallen. Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl X-Change op 24 en 25 September voor de tweede maal het Cool Cult Event. Tijdens het Cool Cult Event wordt het vak Culturele en Kunst- zinnige Vorming gei'ntroduceerd bij scholieren. De deelnemende leerlingen lopen tijdens het evenement een van 13.00 uur tot 17.00 een traject door de stad. Onderweg bezoeken zij drie van de deelnemende instellin- gen. Hier krijgen de jongeren een activiteit aangeboden die het mid den houdt tussen 'kijken naar' en 'zelf doen'. Een en ander wordt af- gesloten in het Stedelijk Museum waar Broky B en Gerard Koot een dj/vj show geven. In tegenstelling tot vorig jaar is het culturele gebeuren nu uitgespreid over twee dagen. De maandag is bestemd voor derde klassen van het VMBO en de dinsdag voor vierde klassen van het HAVO/ VWO. Als een soort nieuwsgierig- heidsopwekker krijgen de deelne- mers vantevoren een speciale kaart opgestuurd. Op de dag zelf volgt een flyer -in de vorm van een kaar- tenwaaier- waarop de activiteiten van alle instellingen worden be- schreven. Om de eventueel gewekte interesse vast te houden krijgen alle jonge ren na afloop een uitgebreid pakket aan informatie over de bezochte instellingen. Ook handig bruikbaar bij de verdere CKV-activiteiten op school. Marco Leer Nijverheidsweg 31 3274 KJ Heinenoord Telefoon 0186-603268 www.marcoleer.nl SCHIEDAM - In de aula van het Stedelijk Museum werd afgelopen zondagmiddag plaats ingeruimd voor een modeshow. De Schie damse mode-ontwerper Peter Do- menie toonde in deze kunstzinnige omgeving zijn nieuwe najaars- en wintercollectie. Tien modellen toonden met veel avant-gardisti- sche muzikale ondersteuning de niet-alledaagse producten van Do- menie. Het publiek werd in het museum als het ware omringd met de crea- ties van Domenie. In tegenstelling tot hetgeen men in de modewereld gewoon is, gebruikte de Schiedam- mer niet een rechte catwalk maar een U-vormige. Zo hoopte hij de kenmerkende technische details van zijn kleding goed onder de aandacht van de bezoekers te bren- gen. Domenie runt in de Hoogstraat een eigen winkel Placebo waar hij zijn kleding onder de merken 'Alice-D in Wonderland' (iets minder ex- treem), 'In Construction' en Domi nion (lingerie/nachtkleding) ver- koopt. Zijn doelgroep bevindt zich vooral in de uitgaans- en party-sce ne. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In het Schie damse Stadskantoor aan het Stadserf bestaat sinds vorige week donderdag de moge- lijkheid om medeleven te be- tuigen aan de siachtoffers van de terreurdaden die in Amerika werden gepleegd. Daartoe ligt nog tot, in ieder geval, zaterdag 22 Septem ber een condoieanceregister klaar. Het boek kan op don derdag van 8.00 uur tot 20.00 uur getekend worden, op vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Afgelopen vrijdag werd ook in Schiedam ruimhartig deelgenomen aan de Euro- pese Dag van Rouw. Vlag- gen gingen halfstok en de wieken van de molens in rouwstand. Om ambtenaren en andere geihteresseerden gezamenlijk om 12.00 uur drie minuten stilte in acht te kunnen laten nemen, sloot de gemeente de Broersvest gedurende korte tijd voor alle verkeer af. SCHIEDAM - Gemeente- raadslid Arjan van Eersel stapt uit de WD. De jongste VVD-er uit de gemeente raad keurt de werkwijze van de Schiedamse WD af en verwyt de partij-afdeiing een 'te linkse' opstelling. De landelijke WD, waar hij eveneens afscheid van neemt, schrijft hij, sinds het vertrek vasn Bolkestein, een 'te slappe' houding toe. De, in het Schiedamse poli- tieke spectrum, niet echt kleurrijk bekend staande Van Eersel verdwijnt echter niet uit de Schiedamse raad. Hij zet zijn raadslidmaat- schap voort als eenmans- fractie. Hoe dat er gaat uit- zien, is afwachten. Geduren de zijn VVD-periode werd namelijk niet heel veel van de 'youngster' vernomen. Het WD-afdelingsbestuur betreurt dit besluit en wil in een gesprek meer over zijn beweegredenen vernemen. AF6£LOf£N W££K \J££L A6TlVlT£lf£K AFS6L4ST PGSk£N.. SCHIEDAM - Tegen Ionas A, de veroorzaker van het verkeersonge- luk in Schiedam-Noord waarbij de 15-jarige Roj Borstlap om het le ven kwam, is door de officier van justitie een taak- en werkstraf ge eist. De 18-jarige A. reed op 13 mei zonder rijbewijs en raakte op de Van Dalsumweg, te hard rij- dend, de macht over het stuur kwijt. De joyride kwam bruut tot een einde tegen een boom. De be- stuurder kwam daarbij, met slechts lichte verwondingen, met de schrik SCHIEDAM - De Schiedamse je- neverproefkring 'De Drie Glaas- jes' organiseert op zaterdag 22 September een grote jeneverproe- verij. In de aula van het Stedelijk Museum in Schiedam kiezen de kringleden tussen 15.00 en 18.00 uur de ultieme jenevers van het jaar 2001. De Drie Glaasjes organiseert deze middag in samenwerking in sa menwerking met jeneverie't Spul. Burgemeester Reinier Scheeres is aanwezig als ambassadeur van het Genever Genootschap en zal de oorkondes en Drie Glaasjes trofee- f*T\ vrij. Roj, zijn bijrijder, moest de klap met de dood bekopen. Op advies van de reclassering wordt afgezien van het eisen van een celstraf. De reclassering denkt met intensieve begeleiding dat A. op het rechte pad gebracht kan worden. A. krijgt, als het aan de of ficier van justitie ligt, ook een ont- zegging van de rijbevoegdheid. Deze geldt ook voor het rijden op een scooter. Voor de duur van drie jaar mag hij ook geen autorijles ne men. De rechtboek doet op maandag 1 oktober uitspraak in deze zaak. SCHIEDAM - Modelspoorvereni- ging Schiesppor organissert op za terdag 22 September een open dag. Het clubhuis aan de Westerkade 21 in Schiedam is van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Het entree bedraggt een gulden (Kinderen fl. 0,50). Za terdag worden foto's geexposeert van Arno Veenhof. Arnoud van der Zeijst toont daarnaast wat 'mo- dulebakken' zijn en hoe ze ge- bouwd moeten worden. Natuurlijk zijn ook alle spoorbanen in bedrijf en kunnen kinderen naar hartelust aan de gang op de rangeerbaan. Voor maar 35,95 per maand 16,31) met automatische to taling bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dagelijks de krant van Rotterdam en de regjo In de bin, u krijgt ook twee toegangskaarten voor de wedstrijd Feyenoord - FC Gronlngen cadeau (speektatum 14 oktober). (mimmaal 3maarvden voor 35,95 16,31) per maand) Arlrckc - -WW-" Postcode:.. Telefoon:_ "j&y Voort:_ Nr -m/v cantrotebezorging! j Bank/gironrHandtekening: a, tfv Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service pj Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam l| j •GeWt alleen als u de afgelooen drie msanden geen sboonee bent geweest. Q I KLARE T A A\_

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1