Brandersfeesten 2001 Schiedam 'We proberen de hele Schiedamse gemeenschap in het feest te betrekken' Elvis More Rock 'n Roll Ccestbon 4 4 SVPfeliciteert bewoners met Brandersfeesten Colofon Henk Tas: Kunstenaar en Elvisfan It's Elvis time Speciale avondafvaart fluisterboot door grachten Kersverse voorzitterArno Geers: Tentoonstelling en live muziek gaan hand in hand 4 Hoogstraat 180 Hof van Spaland 59 Woensdag 19 September 2001 SCHIEDAM - Tijdens de Brandersfeesten houdt de Schiedam Vlaardingen Pro- motie (SVP) een onderzoek naar de kwaliteit van de af- zonderlijke evenementen. Een panel van speciaal geseiec- teerde mannen en vrouwen zal (anoniem) de verschillende at- tracties bezoeken. Deze activi- teiten worden op sterke en zwakke punten beoordeeld. Er- na worden de resultaten van dit testpanel geevalueerd samen het nieuwe bestuur van de Brandersfeesten. Directeur Ron van Aalst van het S VP-bureau wil met marketing- adviezen de 'nieuwe' Branders feesten helpen. Om zo tot kwa- liteitsverbeteringen te komen. De Brandersfeesten, zo bena- drukt hij, zorgen voor een be- Iangwekkende promotie van de stad Schiedam tot ver in de re- gio. Spin-off effecten voor toe- risme en economie zijn hiervan te verwachten. Daarom draagt SVP de Brandersfeesten zo'n warm hart toe en wil het met haar knowhow dit feest helpen aan een kwaliteitsimpuls. Als steun voor deze 'vernieuw- de' Brandersfeesten, wil Ron van Aalst het bestuur maar vooral ook de Schiedamse be- volking feliciteren met deze 'nieuwe' Brandersfeesten. SCHIEDAM - Eenmalig en bijzonder romantisch. Dat is de rondvaart tijdens de Bran dersfeesten die om 20.00 uur wordt gevaren. Alleen voor de Brandersfeesten zal op donderdag, vrijdag en zater- dagavond de fluisterboot 'Aleida' haar toeristische rondje maken door de Schie damse grachten. Bijzonder omdat de ronde op- haalbruggen 's avonds feeriek verlicht zijn. De historische ge- bouwen en kades die worden gepasseerd zullen sprookjes- achtig overkomen. Voor de boottocht moet ingeschreven worden bij het VW-kantoor in Schiedam tegen de reguliere vergoeding van fl.12,50. De 'nachtboot' vaart natuurlijk vrijdagavond langs het Open- lucht Bioscoop. En zaterdag- avond langs het RET Mode- en Muziekfestival op de Oude Sluis, De fluisterboottochten die sinds de opening op 16 juni door de Schiedamse wateren varen, zijn een succes te noe- men. Volgens de VW zijn de boot- tochten een succesnummer vooral door de promotiefilm- pjes die bij lokale omroepen als TV Rijnmond, TV West en Look TV worden uitgezonden. Binnenkort zal een tweede fluisterboot in de vaart worden genomen. En deze nog naamlo- ze - hoe zal ze heten? - boot zal speciaal voor groepsarrange- menten worden gebruikf. Zo heeft organisatiebureau Moza- iek uit Schiedam al ideeen gele- verd voor speciale bedrijfsboot- tochten. Maar ook kinderpartij- tjes kunnen op de nieuwe fluis terboot gehouden worden. Dit met speciale begeleiding en (kinder)amusement. Voor inschrijving voor de spe ciale avondboottocht door de Schiedamse grachten kan ge- beld worden naar de VVV Bui- tenhavenweg 9, (010) 473 30 30. Branderspost is een uitgave van Maasstad Weekbladen en kwam tot stand in samenwerking met't Hart Communicatie Schiedam. Redactie: Carly Ebeling JalmarTeunissen Vincent de Voogd Frank Willemse Fotografie: Roger van der Kraan Dick Sluijter Opmaak: Dennis Captein loop Langeveld Acquisitie: Maureen Anganois Jeanette van Merwijk Rob Scholten Siegfried Verzendaal SCHIEDAM - Het voorzitter- schap is leuk, zegt Arno Geers, maar vreselijk druk. Anke Bode- wes, voor wie Geers werkt, had hem van tevoren nog gewaar- schuwd. Een dag werken voor de Brandersfeesten wordt eerder een dag niet werken voor de ma- kelaardij van Anke Bodewes. En de rest van de week bellen, rege- len en overleggen om de Bran dersfeesten een succes te laten worden. Bodewes' voorspelling lijkt inmiddels te zijn uitgeko- men, Geers zit tot over zijn oren in het werk. Maar Geers klaagt niet. Geers is voorzitter van de Bran dersfeesten sinds maart dit jaar, als opvolger van Ruud Pillard die het feest jarenlang heeft begeleid en georganiseerd. Het was een idee van Chris Coppens, de voorzitter van het Centrummanagement, om Geers als eventuele voorzitter van de Brandersfeesten te polsen. „We kwamen elkaar tegen bij een bij- eenkomst van de Kring van de Ka- mer van Koophandel, hebben ge- zellig staan kletsen en toen bleek dat we over bepaalde zaken het- zelfde dachten. En toen vroeg Chris of het voorzitterschap niet iets voor mij was. Ik heb er heel even over nagedacht, en het leek me wel leuk. V6ordat ik het besluit nam, heb ik eerst kennisgemaakt met de rest van het bestuur en het klikte." Later volgde de eerste kennisma- king met het Schiedamse stadsbe- stuur. „Het overleg met de ge- meente verloopt in een prettige sfeer. Er wordt goed vergaderd", zegt Geers. Zeer blij is Geers met de speciale Brandersfeestentram van de RET die dwars door Schiedam en Rot terdam rijdt: „Het is een fantas- tisch promotiemiddel voor de Brandersfeesten, daar zijn we vre selijk trots op. En voor Schiedam, want Schiedam is nog steeds een ondergewaardeerde woongemeen- schap." Waar Geers wel wat zor gen over maakt, is Rotterdam 2001. Zijn de Rotterdammers, die normaal gesproken in groten geta- le de Brandersfeesten bezoeken, zo langzamerhand niet een beetje fes- tivalmoe? Niettemin is Geers ervan overtuigd dat de Brandersfeesten veel men- sen zal vermaken: „We hebben een prachtig programma in elkaar we- ten te draaien dat er iets anders uit- ziet dan voorgaande jaren. We pro beren de Brandersfeesten naar een hoger niveau te tillen, maar dat lukt je niet in een keer. Die trend die je neerzet zul je verder moeten uitbouwen. Wat je ziet is dat veel feesten neigen naar een braderie, maar er zijn daar inmiddels zoveel van: daar komen de mensen niet meer voor." Zo is de traditionele Zondagmarkt veranderd in de Brandersmarkt: een markt die werkt met thema's. Een gedeelte bijvoorbeeld met country wes- ternkraampjes, compleet met line- dance; het Gat van Bolmers en de Lange Kerkstraat waar oldtimers kunnen worden bewonderd. Niet alleen maar eetkraampjes dus. Verder wil hij de Brandersfeesten nog hechter aan Schiedam te kop- pelen: „We hebben geprobeerd de hele gemeenschap van Schiedam in het feest te betrekken. Eerst kij- ken wat Schiedam zelf in huis heeft, voordat we verder gaan kij- ken. Zo doet muziekcentrum Op- maat dit jaar mee, en zal de Rijn- mondband tijdens de Taptoe optre- den. Hetzelfde geldt voor de vrij- willigers, we vinden in Schiedam voldoende vrijwilligers die kwali- tatief goed zijn. Je vergroot de draagkracht van het feest door van binnenuit te werken. Vanuit Schie dam dus." SCHIEDAM - Wat heeft Rock 'n Roll met het Stedelijk Museum te maken? En wat moet Elvis bij de Brandersfeesten? Alles. Want op en rond ons deftige museum zal zaterdag en zondag de mani- festatie Elvis More Rock 'n Roll worden gehouden. In het museum een tentoonstelling van Elvis-fans en kunstenaar Henk Tas en op het museumplein twee dagen lang een Rockmanifestatie met een ode aan de Amerikaanse muziek van weleer. Op het plein rock 'n roll-artiesten als Rene Shuman, The Apeman en de Ne- derlandse Everly Brothers. En dat naast standjes met hapjes en drankjes en onder andere de El vis fanclub 'It's Elvis time' en Rock memorabilia. The USA met the return of the fifties in Schiedam. Hoe komt zo'n deftig museum bij de Brandersfeesten terecht? Phil Bosch, marketing medewerkster van het museum verklaart: „A1 een jaar geleden planden wij een ten toonstelling van de kunstenaar Henk Tas (1949). En deze Rotter- damse kunstenaar is beroemd om zijn adoratie voor Amerika en de popcultuur daar. Natuurlijk is zijn held Elvis Presley die hem inspi- reerde tot prachtige foto's van El vis. Maar ook met andere Ameri kaanse helden of iconen als Mic key Mouse en Marilyn Monroe. Mysterieuze foto's met geheimzin- nige warme kleuren. En toen de Brandersfeesten langskwamen voor een feest op het museumplein was de link met Rock 'n Roll snel gelegd". Daaromzal tijdens de Branders feesten in en rond het museum de manifestatie Elvis More Rock 'n Roll plaatsvinden. Binnen de gratis tentoonstelling en buiten op het museumplein zal het bol staan van de fiftiesmuziek en aanverwante spullen. Op het gezellig aangekle- de museumplein zullen verschil lende rockartiesten optreden. Zoals de Rotterdamse rockabilly band The Apeman die zaterdagmiddag vanaf twaalf uur het festival opent. Deze band staat onder leiding van Johnnie Zuidhof, die vroeger in Batmobile speelde en in the Ape- man rock- en surfmuziek ten geho- re zal brengen. Op zondagmiddag treedt er de Ne- derlandse Harmony Trail op. Vol gens kunstenaar Henk Tas - een kenner van Amerikaanse muziek - gaat onder de naam een soort Ever ly Brothersmuziek schuil. En rond 14.30 uur is de bekende rocker Re ne Shuman aan de beurt. Hij be- hoeft weinig betoog sinds hij al- weer in 1995 de Soundmixshow van Hennie Huisman won met zijn indrukwekkende Elvis-act. Een mooie combinatie, niet? Gratis is de tentoonstelling 'Why me Lord?' van Henk Tas bekijken, terwijl buiten de Elvis More Rock 'n Roll Show wordt gegeven. Samen met talkshows onder lei ding van Wink van Kempen. SCHIEDAM - Henk Tas (1949) Is een Rotterdamse kunstenaar die geboren is in Canada en die van de Ameri kaanse populaire cultuur houdt. Vooral pophelden als Frank Sinatra, James Brown en Elvis Presley. Maar ook filmhelden als Marilyn Mon roe en Mickey Mouse staan voor hem als iconen van de pop(ulaire) cultuur. Hij is dan ook verguld met het idee om zijn tentoonstelling te koppe- len aan een rock 'n roll-pro- gramma. Zo kan in de pauzes het publiek uitblazen in het Stedelijk Muse um en genieten van de foto's van Henk Tas. Op tientallen grote, billboardachtige foto's weet hij de Amerikaanse pop cultuur treffend uit te beelden. Foto's waarop Elvis vaak voor- komt maar ook andere rockar tiesten als The Kingsman, Ron nie van de Ronnettes en Hank Williams. De titels van zijn werken zijn vaak verwijzingen naar Elvis zoals 'Elvis in Heaven' of 'El vis versus God' en laten zijn fascinatie met The King of Rock "n Roll zien. Maar ook ti tels van hitsingels uit the fifties als Sweet Nothings en Nice and Easy (Frank Sinatra) en In Dreams (Roy Orbison) verwij- zen naar beroemde rocksongs. En zo is de kunst van Henk Tas heel herkenbaar en spreekt het rock 'n roll-liefhebbers en an- deren enorm aan. Een groot pu bliek dat misschien niet elke dag in een museum komt. En dus voor het museum een goede gelegenheid om een nieuw pu bliek aan te trekken. Rock 'n Roll - in the fifties een jeugdstijl - is inmiddels een populaire kunstvorm waarvoor het Stede lijk terecht aandacht vraagt. De tentoonstelling van Henk Tas 'Why me Lord?' is elke dag tot 21 oktober in Stedelijk Mu seum Schiedam te zien. SCHIEDAM - Veertig jaar geleden (8 januari 1962) werd de fanclub opgericht. Het was de tijd dat Elvis Presley va- ders en moeders tot wanhoop dreef. Elke jongen en elke meid hield van Elvis en die liefde zou tot ver na zjjn dood (1977) voortduren. Elvis fore ver. De fanclub 'It's Elvis ti me' is met 2500 leden de grootste en oudste fanclub van Nederland. En voorzitter Peter Haan uit Fijnaart komt met twee stands naar het Ste delijk Museum om te laten zien wat Elvis toen en nog steeds betekent voor de mu- ziekliefhebber. Elvis in het museum, dat heeft de fanclubvoorzitter nog nooit meegemaakt. Zaterdag en zon dag is hij dus aanwezig tijdens de Brandersfeesten in de aula van het statige museum. Een in- fostand van de fanclub en een uitstalling met collectorsitems over The king of Rock 'n Roll. Haan toont bijvoorbeeld echte gouden platen van Elvis uit Amerika of originele bakelieten 78-toerenplaatjes uit de vijfti- ger jaren. „Toch zijn niet alleen jongere ouderen van mijn leeftijd lid van de fanclub. Elvis leeft dankzij de muziek en films nog steeds bij de mensen. En zelfs de jeugd ontdekt 'de beste zan- ger van de wereld'. Elvis' carri- ere, volgens Peter de Haan. telt drie perioden; de vijftiger, zes- tiger en zeventiger jaren. Vanaf 1956 met wereldhits als "H&rt- break Hotel' en "Don't be cru el'. In de jaren zestig met 'It's now or never' en 'Lonesome tonight' en nog in de jaren ze- ventig met 'Suspicious Mind' en 'In the ghetto'. Volgens de Haan is Elvis Presley een we- reldartiest waar menig muziek- liefhebber nog veel van kan le- ren en genieten. Niet voor niets werd Elvis uitverkozen tot de artiest van de vorige eeuw. DE LEKKERSTE NOTEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 25