Brandersfeesten 2001 Schiedam J 'Ik ben altijd op zoek naar nieuwedingen' Jong, onervaren, maar heel enthousiast en betrokken Ec'estbon Bungy-roeien in Korte Haven Shantykoren zingen op Lange Haven RET Mode- en Muziekfestival te zien bij Oude Sluis i De Matrix in Openlucht Bioscoop Oude Sluis De top van het Straattheater te zien in Schiedam 'Oud'-gediende Buijtendijk over het nieuwe bestuur: II Woensdag 19 September 2001 ISiliiiiR" s&rf jrffe Hoogstraat 180 Hof van Spaland 59 fi'&i SCHIEDAM - De Branders- feesten gaan weer het water op. Op zaterdag 29 en zondag 30 September worden op de Korte Haven Bungy-roeiwed- strijden gehouden. Veertlg bedrijventeams kunnen gedu- rende deze twee dagen strij- den om de Bungy-roei-Trofee van Schiedam. De teams bestaan uit acht per- sonen, een stuurman en een be- geleider/reserve, in totaal dus tien teamleden. Aan de sloep wordt een bungy-koord gespan- nen die ook aan een paal in het water is bevestigd. Het team moet proberen een zo groot mo- gelijke afstand af te leggen. De leden van de Stichting Roei- sloep Stad Kampen treden op als jury. Per dag zijn er drie prijzen beschikbaar. De Brandersfeesten proberen met het Bungy-roeien weer voorzichtig naar de Gondel- vaart te gaan. Nog steeds heb- ben mensen het erover hoe fan- tastisch de Gondelvaart was, maar door gebrek aan vrijwilli- gers moest dit evenement wor den gestaakt. Nu, door bedrij- ven te laten meedoen aan het Bungy-roeien, hoopt het be- stuur van de Brandersfeesten meer draagvlak te krijgen voor een opvolger van de Gondel vaart. Het Bungy-roeien in de Korte Haven zal in elk geval een leuk spektakel opleveren. Blijven de deelnemers droog aan boord, of worden er teamleden door de kracht van het bungykoord het water ingelanceerd? SCHIEDAM - Shanty is het Engelse woord voor matro- zenliedje. En zeemans- of vis- sersliederen zijn dus precies het repertoire op het Shanty Koren festival op de Lange Haven. Daar rond de Appel- markt zal op zaterdagavond vanaf 19.00 uur het festival starten. Minimaal drie, mogelijke meer, shantykoren zullen laten horen hoe de oude, meest Engelse en Nederlandse, zeemansliederen klinken. Achtereenvolgens zul len Die Maeze Sanghers uit Maassluis, De Heliushaven Shantyzangers uit Hellevoet- sluis en De Zeekanters uit Noordwijk elkaar muzikaal proberen te overtroeven. Op de Lange Haven zal een ponton komen waar elk koor de ruimte heeft en voor ieder goed te zien zijn. Allereerst 'Die Maeze Sanghers' waar de oude naam al verwijst naar de oud- Nederlandse gebruiken. Dit koor bestaat uit zes mannen met bijna allemaal zeemansbloed. Zo zijn er oud-loodsen en -zee- varenden in het koor die menig lied al tijdens het werk op zee zongen. Dit Maassiuise koor heeft al vierhonderd optredens weg en staat onder leiding van Eric van Dalum. De Heliushaven Shantyzangers zijn alien lid van de Helius jachthaven in de oude garni- zoenstad Hellevoetsluis. Zij be staan uit veertig enthousiaste mannen die daar hun plezier- scheepjes hebben afgemeerd. Voor de Brandersfeesten zijn zij speciaal naar de Schiedamse grachten gevaren en liggen ter verfraaiing binnen de stads- grenzen. Deze zingende zeezei- lers, opgericht in 1980, zingen vooral oude zeemansliederen. Shantykoor De Zeekanters ten- slotte komen met veertig zan- gers en hun schepen uit visserij- stad Noordwijk naar Schiedam gevaren. Zij zullen de Bran dersfeesten opvrolijken met tra- ditionele Engelse shanties en met Nederlands zeemansliede ren. Ketelbinkie en De klok van Arnemuiden zal zaterdagavond zeker over de Lange Haven schallen. SCHIEDAM - De Brandersfees ten krijgen meer en meer een klassiek tintje, zegt organisator en presentator Ruud van der Heijden. Kijk maar naar vorig jaar, naar het succes van het Straattheater dat overal in het centrum van Schiedam te zien was. „Wij willen het niveau van de Brandersfeesten ook dit jaar verder gaan optillen en daarom komt het Straattheater weer te- rug." Gedurende de hele Brandersfees ten kan men in Schiedam op elke hoek van de straat bekende en pro- fessionele straatartiesten tegenko- men, zegt Van der Heijden, het Beste van het Straattheater. Veel vewacht hij van Topera, een straat- artieste die optreedt in een grote weelderige japon, meer dan le- vensgroot. Onder haar rokken gaat een piano verscholen, en zelf zingt ze gedeeltes uit bekende opera's. „Ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen", zegt Van der Heijden. ,,En zij is heel goed, ze komt overi- gens uit Amsterdam." Heel bijzonder is verder Alberto da Moreno, de 'zingende operaschil- der'. Van der Heijden: „Alberto gaat al zingend een echt Schie dams tafereel schilderen. Hij is een voormalig zeeman die na jaren op zee het varen zat was geworden." Alberto's grote voorbeelden zijn Mario Lanza, Franco Carelli en Enrico Caruso, en met zijn lyrische timbre kan hij het romantische re pertoire uitstekend aan. Tijdens het schilderen bepaalt Alberto vanzelf of hij Napolitaanse, Weense of Franse stukken gaat zingen, en daar past hij zijn kleding ook op aan. Door de stad zal verder Mang's Maskertheater lopen. Ze dansen op torenhoge stelten, begeleid door muzikanten, met de mooiste mas kers en de kleurrijkste kostuums. Mooi om te zien is een twaalf me ter lange Chinese draak, begeleid door twee trommelaars. Het pu- bliek zal omgeven worden door de draak. Mang's Maskertheater brengt verder verscheidene steltlo- pers mee die voorover gebogen contact met de mensen zal zoeken. En dat kan heel verrassend zijn. Van der Heijden: „Wie ook aparte dingen laten zien zijn Rozenstraten en Rozenstraten. Ze hebben twee keer het Amsterdamse Straatthea- terfestival gewonnen. Rozenstra ten en Rozenstraten zullen door de straten heenlopen en op een speci- ale manier allerlei typetjes uitbeel- den. Het verkeer regelen bijvoor- beeld, dat kunnen ze heel goed. Wat ze ook kunnen gaan doen, is een winkel spontaan een ander aanzicht geven. Ze zijn heel vreemd en extreem." Ook leuk om te zien is het Gro- ningse Ridicule: een louche verko- per probeert het publiek van alles te verkopen, horloges en zijn meis- je- „Ik denk echt dat Schiedam een aantal prachtige straattheaterarties- ten te zien krijgt", zegt Van der Heijden. Het Beste van het Straattheater is mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Stichting Centrum Management Schiedam. DE LEKKERSTE NOTEN SCHIEDAM - Het waren vorig jaar haar eerste Brandersfeesten als bestuurslid, veel meege- maakt, gezien en geleerd. „Het was best wel pittig", zegt Kitty Buijtendijk. „ik was betrokken bij het begeleiden van de vrijwil- ligers, de beveiliging en de bewa- king van het parkeerterrein op de Buitenhavenweg. Maar ik kreeg wel de smaak te pakken, het was heel leuk om mee te draaien in het bestuur." En toen kwamen voorzitter Ruud Pillard en penningmeester Nico van de Wetering met een onverwachte mededeling: 'Kit, je zal het nu verder alleen moeten doen'. Het bestuur besloot, na jaren de kar te hebben getrokken, te stoppen. Kitty Buijtendijk bleef als enige bestuurslid over. En zo zaten de Brandersfeesten tot begin dit jaar zonder bestuur, ver- telt Buijtendijk die het secretariaat onder haar hoede heeft genomen. „Burgemeester Reinier Scheeres bood zijn hulp aan om nieuwe be- stuursleden te vinden, maar het werd niet vanuit de stad opgepakt, er kwamen geen gegadigden. Toen zijn er via de burgemeester en Ruud Pillard allerlei visjes uitge- gooid. We hebben gekeken in onze relatiebestanden en zelf mensen benaderd. Het komt niet altijd van zelf naar je toe." Oud-voorzitter Pillard bleef mee- helpen in de zoektocht naar een nieuw bestuur. Buijtendijk: „Hij heeft zich jaren ingezet voor de Brandersfeesten, dat leg je niet zo- maar naast je neer. Je hebt iets op- gezet en dat wil je ook netjes af- ronden." En het zoeken ging ver der, eindelijk werden begin dit jaar de eerste resultaten bereikt. Er kwam een penningmeester, en an- dere bestuursleden, gevolgd door Amo Geers, de nieuwe voorzitter. Het is nu een heel jong bestuur, zegt ze, en nog heel onervaren na- tuurlijk. Pillard wist als VVV-di- recteur precies wie hij in de stad moest hebben als hij een vraag had, nu moeten de nieuwe be stuursleden zelf de weg in Schie dam proberen te vinden. Buijten dijk: „Maar we vragen natuurlijk veel aan Pillard en Van de Wete ring, hoe ging dit en dat vorig jaar." En veel steun hebben ze aan Jan Oeij, zeg maar de project-coor dinator van de Brandersfeesten, vertelt Buijtendijk. „Jan Oeij heeft jarenlange ervaring met de Bran dersfeesten, met Oeij erbij werkt het bestuur zo makkelijk, en hij heeft zoveel relaties." Het voor- deel verder met Oeij is dat hij op professionele basis werkt, zegt ze. „De bestuursleden hebben alle maal een baan en het voorbereiden van de Brandersfeesten kost tijd, het kost heel veel tijd." Het nieuwe bestuur zag elkaar in maart voor het eerst, in het etablis- sement van bestuurslid Marco Ja- ger. Er werd gebrainstormd over de Brandersfeesten, wat is er goed aan het Schiedamse feest, en hoe kan het evenement nog beter wor den? „Het straattheater van vorig jaar bijvoorbeeld was een goed element", vindt Buijtendijk. „Het nieuwe bestuur wil de trend van meer cultuur in de Brandersfeesten doortrekken, zo doet het Stedelijk Museum voor de eerste keer mee. Verder willen we de historie van Schiedam er nog meer in gaan be- trekken." Verder blijft het water belangrijk. Dit jaar weer helaas geen Gondel vaart, zegt Buijtendijk, maar de watersport blijft. Elk jaar is het be stuur van plan langzaam aan van plan waterelementen temg te bren- gen, te beginnen met de eerste Brandersfeesten Bungy-Roeiwed- strijd in de Korte Haven, waarvoor bedrijventeams zich tot 20 Septem ber nog kunnen inschrijven. Ver der komen er mooie schepen in de haven liggen, met vlag en wimpel, en zal de fluisterboot drie keer per dag langvaren. Ook's avonds: dat moet er fantastisch uitzien, zegt Buijtendijk, in de schemering langs de prachtig verlichte schepen varen. xq09 SCHIEDAM - Het is een van de mooiste plekjes in Schie dam, de Oude Sluis. Het Zak- kendragershuisje, de afrol naar Cafe Zeeman (het oud- ste cafe van Schiedam?), de schilderachtig oude panden. Op deze pittoreske locatie zal zaterdag 29 September (vanaf 20.15 uur) een van de hoogte- punten van de Brandersfees ten worden gehouden, het RET Mode- en Muziekfesti val, gepresenteerd door Ruud van der Heijden. In de Maasstad Weekbladen stond een tijdje geleden een op- roep voor amateurmodellen, in verband met het RET Mode- en Muziekfestival waar de najaars- mode van C&A zal worden ge- showd. Er kwamen ongeloof- lijk veel readies binnen: 2771 jongens, meisjes, vrouwen en mannen. Een jury heeft uitein- delijk 27 deelnemers uit-deln- zendingen geloot. Op een ponton in de Oude Sluis zullen de amateurmodellen de mode van C&A in drie werve- lende series aan het publiek la ten zien. De band Fade Out speelt tussen de series door be kende nummers. Verder treden er korte playback-acts op. „Er doet een jongen mee van veer- tien jaar", zegt Ruud van der Heijden, „Hij kan allerlei ar- tiesten nadoen, heeft ook opge- treden bij Hennie Huisman." Ook bijzonder is Yassin, een jongen van vier jaar uit Oud- Beijerland, vertelt Van der Heijden. Alleen al vanwege zijn jonge leeftijd is hij uitgenodigd, zijn act duurt ongeveer ander- halve minuut. Van der Heijden: „We zijn heel benieuwd." Daarnaast treden drie Schie damse meiden op: zij geven een demonstratie streetdance. De RET toont een speciale sportline-collectie, die ge- showed zal worden door mede- werkers van de RET. Hiermee wordt de verbondenheid van de RET met de Brandersfeesten nog eens een keer bevestigd. Want de RET laat ook al een speciale Branderstram door Schiedam en Rotterdam rijden, bestickerd en wel. Het publiek maakt verder kans op leuke prijzen, te winnen via het Bran- dersKanslot die zijn afgedrukt op de informatiefolder 'Met de RET Weekendkaart naar de Brandersfeesten in Schiedam'. De bezoekers van de Branders feesten kunnen onder meer VW-geschenkbonnen winnen en een weekend naar Euro Disney. Evelien Vierbergen, een aan- stormend talent in operaland, zal tussen de shows door ver scheidene opera-aria's zingen en een song uit een bekende musical. Ze heeft al opgetreden in de Scala in Milaan, en gezon- gen met Alessandro Saffina ('Luna'), niet de minste inder- daad. Ook heeft ze gezongen met Ernst Daniel Smit. SCHIEDAM - The Matrix is de spannende, succesvolle S.F. film die het Filmhuis heeft geprogrammeerd bij een nieuw onderdeei van de Brandersfeesten: De Open lucht Bioscoop. Op enkele pontons zullen tribunes voor het publiek als ook een enorm scherm van negen bij vijf me ter worden geplaatst. Het spectakel bij de Oude Sluis in Schiedam begint vrijdag 28 September om 19.45 uur met een documentaire van en over Elvis Presley. Enorme boxen zullen 'surround' het geluid over de toeschouwers strooi- en. ,J)at wordt smullen, ge- nieten, huiveren en misschien wel dicht tegen elkaar krui- pen", zegt programmeur Ge rard Sparla. Gerard Sparla is voorzitter van Filmclub Schiedam in gebouw De Teerstoof in Schiedam. Hij is gevraagd om de techniek en programmering te doen voor deze eerste Schiedamse open lucht bioscoop. ..Gratis en met kwaliteit", zegt Gerard zelfver- zekerd. Hij weet zeker dat deze films het goed zullen doen bij een publiek van jong tot oud. In de Matrix zien wij hoe compu- terjiacker Neo (gespeeld door Keanu Reeves) ontdekt dat de werkelijkheid slechts een illusie is. Een schijnwerkelijkheid voorgespiegeld door computer The Matrix. Neo gaat de strijd aan met deze supercomputer. Het is een duizelingwekkend science fiction film met ac- tiescenes. De film was bij pre miere in 1999 een kaskraker en over de hele wereld geroemd. Voorafgaand wordt een special over Elvis Presley vertoond. Dit als introductie voor de grote El vis manifestatie van de Bran dersfeesten. Op en rond het Ste delijk Museum zullen op zater dag en zondag het Rock 'n Roll tijdperk heersen. Rockartiesten zullen optreden, een Elvis ten- toonstelling van Henk Tas en de Elvisfanclub zal met memo rabilia present zijn. Daarom de ze Elvis film als opwarmertje. Maar vrijdag dus eerst de gratis 'buiten bios'; met de feature film The Matrix. CafS Zeeman kan daarbij voor een drankje zorgen en Ro Cronie voor een exotisch hapje. Ook benieuwd hoe een hypermoderne film het doet temidden van de eeuwen- oude panden aan de waterkolk?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 31