Brandersfeesten 2001 Schiedam Taptoe weer opening Brandersfeesten 'De Brandersfeesten: een jaarlijks verjaarsfeest voor Schiedam' Ec'estbon 1 ■v. t aft Nissan laat nieuwste model zien Salsa op de Oude Sluis Novotel zorgt voor onderdak artiesten Landmacht present 'Je wilt toch telkens een stukje kwaliteit bieden' Van Ardenne, nieuwe penningmeester Brandersfeesten a J Hoogstraat 180 Hof van Spaland 59 Woensdag 19 September 2001 §ifg§ xq15 SCHIEDAM - Een primeur: Nissan showt tijdens de Brandersfeesten het nieuw ste model. De X-trail. Een zogenaamde 'sport utility vehicle', een wagen die zeer veelzijdig is, vertelt Nissan- directeur Driek Epskamp. Ook de Nissan Almera wordt getoond, de gezinsau- to van het jaar. Hij is een trouwe bezoeker van de Brandersfeesten, zegt Epskamp. Het is fantastisch om al die duizenden bezoe- kers te zien, in principe alle- maal potcntiele Nissan-rij- ders. „En bijna elk jaar verko- pen we een Nissan ter plaatse, echt waar." In de maanden daarna merkt Epskamp nog steeds de effecten van de Brandersfeesten. Mensen die de Nissan-stand hebben be- zocht, zo op een idee kwa- men, en later besluiten een Nissan aan te schaffen. Dus Epskamp zal er zeker weer zijn, tijdens de Brandersfees ten. SCHIEDAM - Minerva Dan ce Compagnie verzorgt zater- dagavond een wervelende Salsa en andere Zuid Ameri- kaanse dans demonstraties. Op de Oude Sluis tijdens het Muziek en Modefestival tus- sen de eeuwen oude Kolk bij de sluizen. Miverva -Griekse godin van de dans- heet de dansschool uit Rotterdam- Zuid en Den Haag en zal die avond een zogenaamde work shop of proefles geven. Waar toeschouwers gemakkelijk mee kunnen doen. Ik ver- heug me er erg op" zegt in structed Cees de Vroomen. Want de Brandersfeesten zijn tot ver in de regio Zuid wijd en zijd bekend". Dus voetjes van de vloer en met losse heu- pen. SCHIEDAM - Novotel het bekende hotel en restaurant aan de rijksweg zorgt al jaren- lang voor faciliteiten en cate ring van de Brandersfeesten. Artiesten en medewerkers, die van ver komen, krijgen hier gratis onderdak of hotelka- mers bij Novotel aangeboden. Bovendien is Novotel Schie dam al vijf jaar sponsor van de Brandersfeesten en verzorgt het hotel het sponsordiner na afloop van de feesten. Vol- gens directeur Rudolph Scho- ningh 'zijn de Brandersfees ten en Novotel al jaren onlos- makelijk met elkaar verbon- den'. SCHIEDAM - De Koninklij- ke Landmacht is present tij dens de Brandersfeesten. Dit jaar is de KL relatief be- scheiden aanwezig. Geen tanks of 4-tonners (vrachtwagens): die zijn alle- maal hard nodig voor de oefe- ningen in Duitsland, vertelt kapitein M. Friebel. „Veel oe- feningen waren door de MKZ-crisis uitgesteld, de tanks mochten niet de grens over. Nu kan dat weer wel, maar dat houdt in dat ons pro- motieteam niet over zwaar materieel kan beschikken." Het promotieteam neemt wel een Iuchballon mee. Bezoe- kers van de Brandersfeesten kunnen zich hijsen in een soort parachuteharnas en wor- den zo de lucht in getrokken. Een soort para-bounchen, ver telt kapitein Friebel. De Koninklijke Landmacht heeft duizenden nieuwe men- sen nodig, een gevolg van het opschorten van de dienstplicht in 1995. Het promotieteam zal folders uitdelen, en informatie verschaffen over dienen in het leger. De doelgroep zijn man- nen en vrouwen tussen de 17 en 30 jaar. SCHIEDAM - De Brandersfees ten gaan ook dit jaar weer van start met een Taptoe. Naast de shows van de Schiedamse Jeugd- Rijnmondband zullen er ook op- tredens zijn van Adest Musica uit Sassenheim, Drum- en Bugle- korps Jubal uit Dordrecht en de Leidse Show- en Marchingband Kunst en Genoegen. Tijdens het Wereldmuziekconcours te Kerk- rade werd de Leidse band kam- pioen, terwijl de leden van de Rijnmondband hun optreden bekroond zagen met een eerste prijs. Met de opening van de Brandersfeesten zal de Schie damse drumfanfare haar show, gebaseerd op muziek van Bern stein, nogmaals ten gehore bren- gen. De Brandersfeesten hebben het een aantal jaren zonder Taptoe moeten doen. Het evenement vindt nu echter alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar plaats. „Het idee is jaren geleden ontstaan", vertelt Gerrit Akkerman, manager van de Rijnmondband en organisa- tor van de Taptoe. „Wij werden vervolgens door de Stichting Bran dersfeesten gevraagd de organisa- tie op ons te nemen. Ook omdat wij deelnemen aan Taptoe's in heel Nederland." Met uitzondering van de Rijn mondband en de Rijnmondband zijn de bands die meedoen aan de Taptoe ieder jaar verschillend. Dit keer werd gekozen voor Adest Musica uit Sassenheim, Drum- en Buglecorps Jubal uit Dordrecht en Show- en Marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden. „Het zijn al- lemaal orkesten in de orde van drumfanfares. Harmonie- en fanfa- re-orkesten zijn zitorkesten, drum- fanfares voeren hun show lopend op. Daarnaast wordt er overwe- gend met koperen instrumenten gespeeld, zoals trompetten, bari- tons en schuiftrombones, terwijl de instrumenten in harmonieorkesten doorgaans van hout zijn." Show- en Marchingband Kunst en Genoegen, die onlangs tijdens het Wereldmuziekconcours voor de derde keer kampioen werd bij de showwedstrijden, beschikt overi- gens wel over houten instrumenten en heeft hierdoor een iets andere sound. Adest Musica is qua bezet- ting en stijl vergelijkbaar met de Rijnmondband. Zij richten zich echter meer op klassieke stukken. Drum- en Buglekorps Jubal is te vergelijken met een American Highschoolband. „Het zijn korp- sen die op niveau werken. Je wilt toch telkens een stukje kwaliteit bieden. Het publiek moet iets voorgeschoteld krijgen dat in haar geheugen gegrift blijft." De show van de Rijnmondband, waarmee zij op het Wereldmuziekconcours een eerste plaats wist te bemachti- gen, bestaat uit bewerkingen van muziek van Leonard Bernstein, zo als March American in Paris en Porgeys American Rhapsody. Over de belangstelling in voor- gaande jaren is Akkerman zeer te- vreden. „Afgelopen keer stonden er rond de tweeeneenhalf duizend man. Verder hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. De laatste jaren hebben we wat dat betreft echt mazzel ge- had." Programma van de taptoe: 20.00 uur: opening Adest Musica en welkomstwoord 20.05 - 20.20 uur: JeugdRijn- mondband 20.20 - 20.40 uur: Adest Musica 20.40 - 21.00 uur: Drum- en Bug lekorps Jubal 21.00 - 21.20 uur: Show- en Mar chingband Kunst en Genoegen 21.40-21.50uur: Rijnmondband 21.50 uur: finale. SCHIEDAM - In januari dit jaar kwamen ze voor het eerst bijeen. Het nieuwe bestuur van de Bran dersfeesten, waaronder de nieu we penningmeester, Rene van Ardenne, 35 jaar en werkend bij de Schiedamse ABN-Amro bank. Hij kende secretaris Kitty Buijten- dijk als Schiedamse onderneemster van bijeenkomsten van de 'Nijver- heid en Handel'. En daar werd hij gevraagd als de nieuwe penning meester. Een hele eer, vindt hij, waarvan hij nu pas ziet hoeveel werk het is om de Brandersfeesten te organiseren. Als Schiedammer kende hij na- tuurlijk al jaren het grootste feest van Schiedam, dat hij beschouwt als een jaarlijks verjaardagfeestje voor alle Schiedammers. „Voor mij zijn de Brandersfeesten altijd een feest geweest waarbij Schiedammers gezellig bijelkaar komen met een biertje en een hap- je", zegt de nieuwe penningmees ter. Hij heeft een positief gevoel als hij aan de oude feesten denkt. Toch is hij van mening dat de Brandersfeesten 'met zijn tijd' moeten meegaan. Daarom zei hij 'ja' toen hij voor het nieuwe be stuur werd gevraagd. „Ik heb be- wondering voor het oude bestuur dat vooral door Ruud Pillard bijna in zijn eentje werd gedragen", zegt Van Ardenne. Elk jaar zo'n groot evenement opzetten is beslist geen sinecure, merkte hij al gauw. Met het nieuwe en verjongde be stuur deelt hij de mening dat het festival wel 'op een beetje hoger peil' moet komen. Maar, zegt hij er onmiddellijk achteraan, je moet het kind ook niet met het badwater weggooien. Niet te pretentieus zijn. Gevolg hiervan is dat dit jaar het feest een mengeling wordt van nieuwe en oude activiteiten. Oude attracties als de markt, taptoe, en shantikoren blijven op het pro gramma staan. Nieuwe attracties DE LEKKERSTE NOTEN als een multicultureel evenement en open luchtfilms op de Oude Sluis moeten de Brandersfeesten een nieuw elan geven. Ook de Oldtimers show is een nieuw element. En daar weet Rene van Ardenne alles vanaf, dat is na- melijk zijn idee. Hij kende, via een kennis van een kennis, een oldti mers autoclub uit Rotterdam die bereid is om hun hobby -het op- knappen van oude wagens - te la- ten zien. Deze oude karretjes zijn voornamelijk jaren zestig automo- bielen zoals Lancia's die op de Lange Kerkstraat te zien zullen zijn. De penningmeester werkt bij de ABN-AMRO bank aan de Gerrit. Verboonstraat als manager zakelij- ke accounts. Logisch dat hij de post financien kreeg in het nieuwe bestuur. Een belangrijke functie, die van penningmeester met een budget van over de vijf ton. In ja nuari kree^ hij van de vorige pen ningmeester, Nico van der Wete- ring, directeur van de Fortis bank, de kas overgedragen met daarin een bedrag van enkele duizenden gulden. Geen geld, geen feest. En dus moest het bestuur de grote sponsors van de Brandersfeesten aanspreken. Allereerst ONS-Irado en het Schiedam-Vlaardingen Fonds die met grote bedragen het evenement wilden steunen. Met de gemeente moest onderhandeld om dat een grotere bijdrage werd ge vraagd om een dergelijk groot feest te organiseren. Van Ardenne: „Het is en blijft het feest van Schiedam." En met 250.000 men- sen die op het evenment afkomen heeft het volgens hem absoluut een grote uitstraling ver over de regio. Het nieuwe bestuurslid is een ge- boren en getogen Schiedammer. Geboren in Nieuwland en opge- groeid in de Woudhoek. Van Ar denne woont nog steeds in Schie dam en wel hartje centrum. Onderdelen als het Groot Schie dams Terras zijn 'absoluut noodza- kelijk' voor het slagen van de Brandersfeesten. Deze proeverij, georganiseerd door verschillende Schiedamse horecaondernemers, belooft na het succes van vorig jaar weer een hoogtepunt te worden van de feestdagen. „Een prima ini- tiatief en een welkome aanvulling op ons nieuwe programma", zegt de penningmeester. 'V, M- - I Vt-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 35