Ut maasstad Als ik een dag niet werk, kan ik mijn vinger niet meer bewegen' A Winkelwagentjes van Bas zwerven rond! wiik Midden-Delfland dag Het wordt steeds leuker bij Bas Mevrouw van Buuren zeven dagen per week vrijwilliger Avondvullende show in Theater aan de Schie vrijdag en zaterdag a.s. HAAGSE HAZELNOOTTAART 7.95 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 010 - 4733048 (Broersveld) 010 - 4701107 (Borodinlaan) maasstad kerk H weekbladen SCHIEDAM Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adressen kunt u de Maaspost aisnog ophalen. SCHIEDAM - Berichten voor de rubriek Kort Nieuws kunnen worden gestuurd aan de redactie van Maasstad, Over de Ves ten 3, 3116 AD of Postbus 373, 3100 AJ, beiden in Schiedam. Faxen kan ook: het juiste nummer hiervoor is: (010) 473 15 89. Berichten voor de krant van woensdag moeten uiterlijk de maandag ervoor binnen zijn. EHBOI EHBO II Ruilbeurs ZOS -radio Fresco's Ska BANKETBAKKEBIJ BASVANDERHEUDEN Woensdag 19 September 2001 Hervormde Gemeente Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur. ds. G. de Lang. Chr. Scholengemeenschap Aquamarijn zo 10.00 uur. dr P. Buitelaar. (Gereformeerde Bond) Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 17.00 uur. ds J. van Dijk. (Gereformeerde Bond) Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. mw Houwelingen-Ver- donck. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. ds J.A.A. vd Peppel. 19.00 uur. Avondmuziek. De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds W.R. van Wieren. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. 10.00 uur. ds G. de Lang. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur, ds W.W. Verhoef. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur. ds F.H. Blokhuis. 16.30 uur. ds E.A.W. Mouissie. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan. 09.30 uur en 14.30 uur. student L. van Dalen. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur. ds J.D. Wuister. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. D. Kool. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 15.00 uur. Afscheid pastor K. Veltman. zo 11.00 uur. D. Kool Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99 zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30 zo 10.30 uur. euch. viering. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur. euch. viering. zo 10.15 uur. hoogmis m.m.v. herenkoor IHD. RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55 10.00 uur. euch. viering. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur. ds J. van Aller. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur. eredienst. vr 20.00 uur. bidstond. za 18.30 uur. jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 uur en 17.00 uur. ds N. vd Want. wo 19.45 uur. ds N vd Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinks tergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur. wo 20.00 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a za 17.30 uur. zo 10.00 uur. Kerk der Zevendedags Adventisten Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. za. 10.00 uur. predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H. Wirtz Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 M. Anganois Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. Moerman - van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004490 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: D XQ52 Met de complimenten voor alle Schiedamse vrijwilligers SCHIEDAM - Vele stembiljet- ten werden het afgelopen voor- jaar doorgespit door de jury van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam. Uit de enorme stapel inzendingen wer den 33 persoonlijk genomineer- den en tien uitverkoren vrijwil- ligersorganisaties geselecteerd. Na aan het begin van de zomer reeds een gezamenlijk feest- maal voorgeschoteld te hebben gekregen, stond er voor hen af gelopen zaterdag een sho- wavond met alles erop en eraan op het programma in Fortis Theater aan de Schie. Als hoogtepunt werden hier, naast vele verbale, ook vijf tast- bare complimenten uitgedeeld. Twee voor de uitverkoren organi- saties en drie voor individuele vrijwilligers. De gelukkigen die in het gezellig voile theater nog eens speciaal in het zonnetje wer den gezet, waren de stichting Zie- kenomroep Schiedam, wijkcen- trum De Erker, Annelies Kars van muziekgroep De Rolantino's, Grada Meijer van de scouting en Wout van de Schalie van KNNV- centrum De Boshoek. Onder de genomineerden waren opmerkelijk veel personen die zich inzetten op het gebied van de zorg. De jury wilde echter graag vrijwilligers uit verschillende sectoren bekronen en kwam daar- om tot deze keuze. Kars wordt in het juryrapport "de spil van de Stichting Rolantino's' genoemd. Zij is de oprichtster en leiding gever van de muziek groep. Dit alles naast haar fullti- me baan. De jury roemt haar inzet ten behoeve van de gehandicap- ten, die hun eigenwaarde kunnen versterken via de muziek. „Een aanpak die vernieuwend is en ook nog een voorbeeldfunctie heeft." Meijer is al 23 jaar in de weer bij zowel de lokale als de regionale scouting. Daamaast toont zij als peuterleidster al 25 jaar betrok- kenheid in de kinderopvang. op het moment dat de peuterspeelza- len ontstonden uit particulier ini- "ifjar- tiatief, vervulde zij hierbij reeds een voortrekkersroi. Als voorzitter van de stichting Boshoek geeft Van de Schalie al 16 jaar leiding aan een grote groep vrijwilligers. In het jury rapport wordt het educatieve karakter van zijn na- tuur- en mi- lieu-inspan- ningen, als zeer belangrijk beoordeeld. Van de tien organisaties werd uit- eindelijk voor de ziekenomroep gekozen omdat deze kleine club mensen hierin veel goed werk verzet. Bij het verzorgen van ra- dioprogramma's voor zieken en ouderen zijn zo'n 35 medewer- kers (van 20 tot ver in de 80 jaar) actief en alien betalen zij nog jaarlijks contributie ook. De Erker is, in tegenstelling tot de ZOS, organisatie met veel vrij willigers. De waarde van dit wijk- centrum is volgens de jury echter gelegen in de vele activiteiten en cursussen die zij voor alle leef- tijdsgroepen op de rol zetten. Ook de verscheidenheid aan culturele achtergronden bij de vrijwilligers speelde een rol bij de keuze voor de Erker. Voor wie niet in de prijzen viel gold de feestelijke avond als mooie troost. In de theaterzaal werden optredens verzorgd door Anita Meijer, Ante Jansen, Rene Schumann en, als slotact. Grant Forsyth. Na- tuurlijk waren er ook voor de 'verliezers' ve le bemoedi- gende woor- den. Alle vrij- wilhgerswerk vormt immers een onmisbare schakel in het draaiend houden van onze samenleving. Zo zou- den er zonder lijnentrekkers of materiaalmannen geen voetbal- wedstrijden meer gespeeld wor den of zou de zorgsector nog ver- der verschralen als er geen men- sen meer zouden zijn die geheel belangenloos een sinaasappeltje voor zieken uitpersten of voor hen de gekregen bloemen ver- zorgden. De noodzaak van vrijwilligers- werk wordt ook grensoverschrij- dend onderkend. De Verenigde Naties riepen dan ook niet voor niets 2001 uit tot 'Internationaal jaar van de Vrijwilliger'. En met die constatering is de cirkel me- teen rond. Rotaryclub Schiedam De Veste haakte namelijk op dit gegeven in met het organiseren van het Lokaal Vrijwilligers Compliment Schiedam. Een initi- atief dat zaterdag met de sho- wavond tot een apotheose kwam. Met de complimenten voor alle Schiedamse vrijwilligers! Door Jalmar Teunissen VLAARDINGEN - Ze werkt ze ven dagen per week, en ze doet het nog vrijwillig ook. Mevrouw van Buuren (82) vierde onlangs haar 35-jarig dienstverband bij het Zonnehuis. Ze begon 35 jaar geleden als werkster ('dat wordt nu interieurverzorgster ge noemd') onder zuster Saraber ('hoe je dat schrijft durf ik echt niet te zeggen'), op afdeling West 2. Terwijl mevrouw Van Buuren haar thee drinkt, lopen bewoners van de Castor-afdeling door de gang. Het zijn mensen die in een vroeg stadi um van dementie verkeren. Een vrouw gaat naar mevrouw Van Buuren toe en geeft een kaart. Als dank voor de zorg die zij aan de bewoners besteedt. „Met sommige mensen die hier wonen, heb ik vroeger nog op straat gespeeld, mee samen in de klas gezeten. En nu herkennen ze mij niet meer, en dat is best moeilijk", zegt ze. Mevrouw van Buuren begon op 31 augustus 1966 in het Zonnehuis: „Ik dacht altijd dat ik op 28 augus tus was begonnen, maar ze hebben mijn arbeidskaart laten zien en er staat inderdaad 31 augustus op." Haar eerste week was een echte rampweek, herinnert ze zich. In een week gingen er van de 35 be woners van haar afdeling 5 dood. Het waren de jaren dat de zusters nog met een keurig kapje opliepen, hoewel ze maar recht hadden op slechts een kapje per week. Streng gelovig ook, en ze werd ook zeer autoritair behandeld door zuster Saraber, afstandelijk. En mee-eten met de zusters, ook dat mocht niet van het bestuur. Tijdens het bidden Sigarenmagazijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plus van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 PlusWoudhoek, Geuzenplein 5/7 Decokay v. loenen, Dam 37-45 Woonptus Schiedam, Valeriusstraat 3 Mevrouw van Buuren, zeven dagen per week, schenkt ze koffie en thee. SCHIEDAM - Vereniging Sint Li duina start in de laatste week van September een begincursus EHBO. De cursus bestaat uit zo'n negen- tien lessen op de donderdagavond. In zalencentrum De Ark aan het Hargplein in Schiedam-Noord wordt opgeleid voor het officiele diploma EHBO, in samenwerking met het Oranje Kruis en gediplo- meerde docenten. Binnen dit di ploma zit ook de opleiding Reani- matie. De kosten bedragen fl. 197,50 voor de gehele cursus in- clusief boekjes, materiaal, exa- menkosten, et cetera. Een training om het EHBO-diploma geldig te houden wordt op donderdag gege ven. Inlichtingen of aanmeldingen: (010) 470 63 03, (010) 470 09 35 of (010) 470 19 83. SCHIEDAM - Het Nederlandse Rode Kruis Nieuwe Waterweg Noord start op dinsdag 25 Septem ber met een cursus voor het EHBO-diploma. De lessen zijn in- clusief reanimatie. Er wordt opge leid door gediplomeerde instruc- teurs in samenwerking met een arts en Lotus-slachtoffers. Na zo'n 17 lessen kan naar verwachting in maart volgend jaar het examen worden afgenomen. De kosten van de cursus zijn 225 gulden. De les sen vinden plaats op dinsdagavond in het Rode Kruis-gebouw aan de Van Beverenstraat 40 in Schie dam. Inlichtingen of aanmeldin gen: (010) 434 27 00 of (010) 426 80 13. SCHIEDAM - In dienstencentrum de Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam wordt zon dag 23 September een ruilbeurs ge- organiseerd. Vanaf 13.30 uur ver- mocht mevrouw van Buuren ook beslist niet de kamer binnenlopen. Je behoorde als werkster echt tot de tweede categorie, zegt ze. En zo zijn er nog meer verschillen tussen toen en nu: „Toen ik begon moes- ten de zusters elke dag hun leren schoenen goed poetsen, ze moch- ten verder geen japon met korte mouwen en geen versierde kousen. Het is natuurlijk een christelijk te- huis." Nu is dat enorm veranderd, de 'meiden' die nu in het Zonne huis rondlopen zijn van een totaal andere generatie: „Als ik vertel hoe ik vroeger ben voorgelicht, be- ginnen ze meteen te lachten. Ik heb zelfs mijn moeder nooit in haar nachtjapon gezien De 'meiden' van het Zonnehuis gaan heel liefdevol met mevrouw Van Buuren om. Vertroetelen haar, zoals ook met haar jubileum- feest. Taart, cadeau's, slingers, het kon niet op! In die 35 jaar heeft ze gewerkt in het restaurant, in de lunchkamer, op allerlei afdelingen en geholpen bij uitvaartdiensten. „Ik ken alle hoekjes in het Zonnehuis", zegt ze. Op haar 65ste wachtte haar pensioen, ze kwam niet opdagen op haar afscheidsfeest (ze houdt er niet van om in de belangstelling te staan) en keerde twee dagen later doodleuk als vrijwilligster terug in het Zonnehuis. Schoonmaken doet ze niet meer, dat lukt niet meer door haar reuma- tiek. Ze laat haar vingers zien, een hand geven kan alleen met een vin ger. En toch blijft ze doorwerken, ook op advies van de dokter en de huidige directeur Bol waarmee ze heel goed contact heeft. „Als ik doorwerk, blijf ik in beweging, en dat is goed tegen de reumatiek", zegt ze. „Als ik een dag niet werk, kan ik mijn vingers niet meer be wegen. Het werk is gewoon hart- stikke leuk." En ze vertelt over die keer dat ze een paar weken heeft doorgewerkt met een gebroken voet, ze lacht er bij. De dokter dacht eerst dat het reuma was, en ze ging gewoon elke dag weer naar wisselen postzegels, munten, tele- foonkaarten en aanzicht- en prent- briefkaarten van eigenaar. De toe- gang is gratis, zo ook de onafhan- kelijke taxatie door een deskundi- ge- SCHIEDAM - De stichting Zie kenomroep Schiedam verzorgt op dinsdag het programma 'ZOS op verzoek'. Tussen 20.00 en 22.00 uur kunnen verzoekplaten worden aangevraagd, de groeten uitgewis- seld of een mooi verhaal verteld. De radiostation is te beluisteren via de kabel: 91.5 FM en de studio is bereikbaar onder telefoonnummer (010) 426 00 00. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt op vrijdag 28 Septem ber van 9.30 tot 11.00 uur een workshop 'fresco's maken' geor- ganiseerd. Deelnemers leren via verschillende technieken hoe op gips te schilderen. Er is een docen- te aanwezig die deze mogelijkhe- den demonstreert. De bijeenkomst is gratis en vormt een opstap naar een cursus die, naar verwachting, later wordt georganiseerd. Wie mee wil doen aan de workshop dient zich tevoren aan te meiden, (010) 426 77 67. SCHIEDAM - Podiumcafe De Graauwe Hengst staat zaterdag 22 September in het teken van de ska- muziek. Vanaf 22.00 uur treedt 'ala-ska' op, een achtmans-band rond drummer Leon Elias. De toe- gang is gratis. Kostenloos is ook de derde sessie van Kees van Krugten te bezoeken. Donderdag 20 Sep tember vanaf 21.30 uur is het the- ma 'Jazz'. Meegewerkt wordt door Pieter Ubbels, Edwin Beekman en Joke Hamminga. Archeologie en cultuurlandschap- pen zijn de onderwerpen die ko- mende zaterdag speciaal in de be langstelling tijdens Midden-Del fland dag. Hoofdbestanddeel van de themadag word een fietstocht langs archeologische bezienswaar- digheden in het gebied. De deelne- mende fietsers wordt gevoerd langs musea als De Schilpen in Maasland, Het Tramstation in Schipluiden, Archeologisch Histo- risch Museum De Hoogstad in Vlaardingen en De Timmerwerf in De Lier. Deze plaatsen gelden ook meteen als startplaatsen voor de fietstoer. Op deze punten zijn gra tis de routebeschrijvingen te ver- krijgen. De Midden-Delfland dag start 's morgens met een workshop over archeologie en cultuurlandschap- pen in de Schipluidense Dorpshoe- ve. Archeoloog Epko Bult, hoofd- redacteur van de Midden-Delf- krant, Frits van Ooststroom en his- torische verenigingsvoorzitter Jac ques Moerman verzorgen hier pre- sentaties. Informatie: (010) 298 10 10. De Midden-Delfland dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een gratis klassiek concert in het kerkje van't Woudt door Camarata Del- flandiae. Het totale programma van de Mid den-Delfland dag is te vinden op: www.recreatiegebied-midden-del- fland.nl. per stuk Lusthofstraat 54 tel. 4141530 Walenburgerweg 76-80 tel. 4672333 Statenweg113 tel. 4660807 Peppelweg 156 tel. 4184166 Foto Roger van der Kraan het Zonnehuis. Je moet niet ergens vies van we- zen, vertelt mevrouw Van Buuren over haar werk. Het komt wel eens voor dat een bewoner haar een ca- deautje geeft, een keuteltje. En dan blijft ze vrolijk, daar wen je aan. Soms vindt ze het wel eens moei lijk als ze ziet hoe hard de ver- pleegkundigen moeten werken in het Zonnehuis, en wanneer er wei- nig tijd overblijft om met de bewo ners te praten, zeker in de vakan- tieperiode: „De mensen die hier wonen, hebben Nederland na de oorlog opgebouwd." Ze blijft doorwerken in het Zonne huis, nog steeds heeft ze het naar haar zin. Zeven dagen per week. Heel vaak gebeurt het, bewust of onbewust, dat onze winkelwagentjes, ondanks de muntsloten die erop bevestigd zijn, niet terugbezorgd worden. Ze biijven op straat staan of verdwijnen in een schuur of kelder van een flat. En die zien wij dan vaak niet meer terug. Dat is erg jammer, want een winkelwagentje koSt al gauw een paar honderd gulden. Het is natuurlijk de bedoeling dat na het boodschappen doen de winkelwagentjes netjes achter de rij, bij de rest, aangesloten worden. Mocht u onverhoopt nog een winkelwagentje van ons zien staan, dan kunt u altijd even naar ons filiaal bellen. Dhr. M. Vlok, bedrijfsleider van filiaal Broersveld 68 of dhr. F. Barbaro, bedrijfsleider van filiaal Borodinlaan 74 in Schiedam zullen er dan voor zorgen dat het winkelwagentje direct opgehaald wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 3