4*mLl maasstad 'Tekenen is denken met je handen' Afspraken gemaakt over hulp aan zwervenden en verslaafden 'Ik ben geen fan van Froger, maar hij is wel heel erg goed' to Diet Wiegman kiest 360 tekeningen uit 1700 werken f Gillion Grantsaan De bingo is terug Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidzorg Huiskamertje Dag van de Ouderen Publiek reageert positief op Zomerpop Nieuw schooljaar ingeluid met EnergieAgenda ONS MAASSLUIS - De vrijdagavond van Zomerpop leverde wei- nig bezoekers op, de zaterdag des te meer. Uiteindelijk bleef het eindtotaal steken op 6063. Het was overduidelijk dat Maassluis en omstreken meer warm te maken is voor een ou- derwetse Hollandse feestavond dan v oor een meer internatio- naal gezelschap van bekende muzikariiten. Vooral Rene Froger stal de show. „Ik ben geen fan van Froger, maar hij is toch wel heel erg goed", viel er her en der te bioren. Woensdag 19 September 2001 Door Frank Willemse SCHIEDAM - 'Eigenlijk is het een archief, mijn archieF. Een inventaris van een halve eeuw werken. Diet Wiegman geeft met brede handgebaren aan hoe hoog een stapel van ruim 1700 tekeningen is. Een hele grote sta pel netjes geordend op A4-for- maat. 'Bijna alles' wat hij in zijn 57-jarig leven bedacht heeft. Be- dacht ja, want tekenen is voor hem niets anders dan 'denken met je handen'. Hij heeft er twee jaar overgedaan al zijn oude ideeen, schetsjes en aantekenin- gen te kopieren en 'over te schil- deren' met penseel en waterverf. Resultaat: een tijdsbeeld, een ware bron waaruit hij onbeperkt kan putten. Zoals op dit mo ment, als hij 360 tekeningen en 20 keramische beelden laat zien tijdens zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Als een monnik dan wel ijverige ambtenaar heeft hij zijn alle schets jes, kladjes en opzetjes, overge- schilderd met water- en plakkaat- verf. Op deze manier heeft hij het archief van zijn eigen werk terug- gebracht tot A4 formaat. Vanaf kindertijd tot onlangs. Er zijn teke ningen waar een 6-jarige Wiegman Sinterklaas afbeeldt op een haas in plaats van een paard. Maar ook schetsen en ideeen waar grote beelden of installaties uit voort ge- komen zijn. In het museum expo- seert hij nu een keuze van 360 te keningen: miniatuurtjes in parel- moerglans kleuren. De expositie heet 'Zo z'n gangetje.nl'. Daarin klinkt al de ironie, de omkering die de kunstenaar wil bereiken. „Niets is wat het op het eerste gezicht lijkt'Alles lijkt rustig -z'n gange- tje te gaan- maar is dit wel zo? Diet Wiegman (1946) is een be- kende Schiedammer en gewaar- deerd Nederlandse kunstenaar. Zijn werken zijn in talloze tentoon- stellingen over de hele wereld te zien. In de jaren zeventig met met kleibeelden van bijvoorbeeld 'echt' lijkende schooltassen of pukkels. Bedrieglijk echt en juist dat is een terugkerende thema in het werk van Wiegman. Schijn be- driegt. In de jaren tachtig maakte hij scha- duw-projecten uit afvalmateriaal. Waar pas gezien door een projec- tielamp de werkelijkheid te zien was. Zo maakte hij een schaduw van het wereldberoemde David- beeld van Michelangelo. Deze Da- vid-installatie: was te zien in tv- programma's als hetKlokhuis. Zo is hij momenteel druk bezig met sculpturen en buitenbeelden. Voor de beel denroute op het Lan- ge Voorhout in Den Haag maakte hij ter plekki:: in enkele weken een 5 meter hoog betonnen beeld. Een beeld naar de contouren van Boc- cioni van maar liefst 20.000 kilo. Inmiddels is het te bewonderen voor het hoofdkantoor bouwbe- drijf Van Eeisteren in Barendrecht. Diet Wiegm an is een gekend kun stenaar uit een oud kunstenaarsge- slacht. Zijn vader Doop Wiegman was kunstsc hilder van landschap- pen, portrett en en havengezichten. Evenals zijn opa Gerard (Gerrit) Wiegman. Ook zijn broers werken graag met die handen en zijn alle- maal creatie:f. Tot zelfs broer Aad, die tot voor kort wethouder in Schiedam was. En het gaat maar door met cl.e Wiegmannen: zoals nu met zoon Mike (Redman) die beeldende kunst maakt als Veejay. Offtcieel is Wiegman kunstenaar sinds hij in 1961 naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotter dam ging. Grappig toeval dat hij daar nu zelf les geeft. Zelf 'stu- deerde' hij beeldhouwen wat he- den ten dage 'monumentaal' of '3D' wordt genoemd. Als docent geeft hij technische vaardigheden aan de basisklassen. Nu is hij dus even terug bij de ba sis: eenvoudige tekeningen met penseel en zachte verf. Ingedeeld in drie series: Colours uit 1999, Helios (licht) en Clouds uit 2000. Dit alles rechtstreeks uit zijn ar chief gehaald. Een archief dat ove- rigens zeker niet statisch is. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe ideeen uit zijn kindertijd vandaag weer ge- bruikt worden. Door het archief werkt hij ook efficienter, minder chaotisch. „Waar ik vroeger maan- den over een werk deed, doe ik er nu dagen of soms enkele uren over." Wiegman toont hoe zijn kinderte- keningen hem inspireren tot sculp- turen van keramiek. Uitvergrote kopieen van schetsen en kinderte- keningen die zijn gebruikt om de beelden op te bouwen. De tentoonstelling Diet Wiegman 'Zo z'n gangetje.nl' is van 22 Sep tember tot 19 november te zien in Stedelijk Museum, Hoogstraat 112 te Schiedam. Toegang gratis en el- ke dag open behalve maandag. SCHIEDAM - De van oor- sprong Surinaamse kunste naar Gillion Grantsaan ex- poseert van 16 September tot 14 oktober in het Schie- damse Pand Paulus. Uit Grantsaans werk spreekt een ironische, zelfs spotten- de, houding tegenover de, in zijn ogen, politiek correcte kunstwereld. Ook de Neder landse regering moet het 'als voormalig kolonisator' ontgelden. Grantsaan ver- pakt zijn maatschappij kri- tiek in lichtvoetige, humoris- tische assemblages en colla ges. Humor kan hem daar- bij niet worden ontzegd. De meeste van zijn werken bestaan uit afvalhout, ge- vonden voorwerpen en plaatjes uit tijdschriften. In een poging de kunst te ver- eenvoudigen, wordt het soms domweg met een speld tegen de muur geprikt. Het veelvuldig gebruik van afval legt Grantsaan uit als 'ver- zet tegen de onophoudelijke neiging van de politiek om de plooien in het weefsel van de multiculturele samenle- ving glad te strijken'. Gillion Grantsaan behoort tot een groep jonge succes- volle Nederlandse kunste- naars. Pand Paulus aan de Korte Haven 125 in Schie dam is geopend van donder- dag tot zondag van 13.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Na de nood- gedwongen verhuizing van de Stichting Lentefeest was de jarenlang zo vertrouwde bingo plotsklaps van het to- neel verdwenen. Evenzo plotsklaps is het populaire kansspel nu weer terug. Lentefeest reanimeert zijn bingospelletje deze week in wijkcentrum De Blauwe Brug in Schiedam-Noord. De eerste uitgave is gepland voor donderdag 20 Septem ber. De bingo wordt zowel's middags, vanaf 13.30 uur, en 's avonds, vanaf 20.00 uur, gehouden. XQ53 WATERWEG - Mensen die door psychiatrische problemen of een verslaving een zwervend bestaan leiden of overlast voor hun omge- ving veroorzaken, vormen een toe- nemend probleem in onze samen- leving. De drie Waterweg-ge- meenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, de GGD Nieuwe Waterweg Noord en de samenwer- kende geestelijke gezondheidszor- gorganisaties namen daarom enige tijd geleden het initiatief om plan- nen te ontwikkelen waarin deze problemen in de toekomst beter het hoofd geboden kunnen worden. De plannen zijn inmiddels in zo'n stadium verzeild geraakt dat vrij- blijvendheid moet worden omge- zet in bindende afspraken. Om dat moment te bekrachtigen wordt donderdag 20 September een con venant 'Openbare Geestelijke Ge- zondheidszorg' ondertekend. In het Vlaardingse stadhuis zetten vertegenwoordigers van 24 instel- lingen en organisaties, die werken met deze problematiek, en de drie betrokken wethouders Groeneweg van Schiedam, Kool van Vlaardin gen en Wesenhagen-Kastelein van Maassluis hun handtekening. Hier- mee onderschrijven alle betrokke- nen gezamelijk en met dezelfde in- tenties op te treden bij het opvan- gen en helpen van deze groep men- sen met psychiatrische problemen. Het is de bedoeling is dat de 'pati ent' zo weer een wat beter levens- perspectief voorgeschoteld kan worden. In het convenant stellen de onder- tekenaars zich tot doel zoveel mo- gelijk te verhinderen dat mensen de grip op het dagelijks leven kwijtraken of in het dak- en thuis- lozencircuit verzeild raken. Daar- toe moet dan vraaggerichte zorg worden geboden en een minimaal bestaansniveau gegarandeerd. Om de zorgvraag zo goed mogelijk te kunnen peilen krijgen ook de hulp- behoevenden een belangrijke stem in het Openbare Geestelijke Ge- zondheidszorg-beleid. De betrokkenen beloven elkaar, met de ondertekening van het con venant, inzet van menskracht en middelen. Daarnaast moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van iedere specifieke deskundig- heid afzondelijk. Alle partijen zijn ervoor verantwoordelijk dat de re- latie met de hulpbehoeftige in stand gehouden blijft. Voor dit sa- menwerkingsproces moet een nog standaardwerkwijze worden opge- steld. Hierin wordt aangegeven op welk moment in de ontstane situa- tie in te grijpen en hoeveel er mini maal voor de hulpbehoeftige gere- geld moet worden. De deelnemers aan het convenant zijn de districtshuisartsenvereni- ging, de sociaal pedagogische diensten, de regionale commissie gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorginstellingen, poli- tie, reclassering, woningcoipora- ties, thuiszorg, ouderenwerkinstel- lingen, zorgkantoor NWN, maat- schappelijke dienstverlening, op- vanghuizen, belangenorganisaties hulpvragers, de gemeenten Schie dam, Maassluis en Vlaardingen en de GGD NWN. Openbare Geestelijke Gezond heidszorg betreft een deel van de geestelijke gezondheidszorg dat niet vanuit een individuele, vrij- willige hulpvraag tot stand komt. Het gaat hierbij om de maatschap- pelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare personen die niet zelf- standig van de beschikbare voor- zieningen gebruik kunnen maken. Niet alle hulpsituaties spelen zich echter daadwerkelijk af in de open- baarheid. Sommige mensen die er niet in slagen zelfstandig het hoofd boven water te houden, onttrekken zich aan de buitenwereld en leven veelal in een isolement met moge lijk ernstige verwaarlozing of ver- vuiling tot gevolg. Naar schatting enkele duizenden inwoners uit de Waterweg-regio hebben te kampen met deze com- plexe psychiatrische aandoenin- gen, verslavingen en verborgen hulpvragen. SCHIEDAM - Er is de afge- lopen periode hard gewerkt om het nieuwe ouderenpro- ject 'Het Huiskamertje' in Schiedam Zuid van de grond te krijgen. Al enige tijd draait het project met enig succes proef. Daardoor kan 'Het Huiskamertje' nu 29 September officieel ge opend worden door wethou der Groeneweg. 'Het Huiskamertje' is een idee van Gorzenaren Atie Levering en Bart Bos. Zij bedachten, in het kader van de vergrijzing van de wijk, een rustpunt aan de Groene- laan voor tijdens het bood- schappen doen. Vanuit dit punt zouden meteen ook al- lerhande andere activiteiten als bingomiddagen, spreek- uren voor trombosedienst, et cetera kunnen worden ge- organiseerd. Ook zou de wijkagent er een plaatsje moeten krijgen. Belangrijk- ste functie blijft echter het bieden van een rustplaats in- clusief kopje koffie en een praatje. De uitvoering van het idee kwam in een stroomversnel- ling toen 'Het Huiskamer tje' tijdens de Wijkplusdag de eerste prijs won in een 'prijsvraag' voor leefbaar- heids verbeterende Schie- damse projecten. Daarmee kwam er geld vry en besloot de gemeente de ruimte van het voormalige wijkservice- punt aan 'Het Huiskamer tje' toe te wijzen. 'Het Huiskamertje' aan de Groenelaan 22a is doorde- weeks tussen 11.00 en 16.00 uur te bezoeken. SCHIEDAM - Dienstencen- trum de Vier Molens staat maandag I oktober in het teken van de Dag van de Ou deren. Op de dag dat wordt geprobeerd het negatieve beeld van ouder worden weg te nemen door ouderen een actief programma te bieden, wordt in Schiedam een lunch en een optreden van shantykoor Overstag ver- zorgd. Kaarten kosten 10 gulden. Wie alleen het optreden wil bijwonen betaalt fl. 3,50. Kaarten zijn tot 28 Septem ber te koop in de Schiedam- se dienstencentra. Het optreden van Rene Froger viel goec bij het Zomerpop-publiek. Door Vincent de Voogd Froger gaf ook een performance waar om acht uur 's avonds al de van formaat. Al langer is bekend dat de Amsterdamse artiest 'live' minstens even goed zingt als op de cd, nu kwam er nog een dimensie bij. Als toegift zong hij, voor de gevallen slachtoffers in de Ver- enigde Staten, 'You've got a friend.' Maar op de zaterdagavond alleen al was er voor 'elk wat wils' Jody Bernal vermaakte vooral de op de voorste rij toegestroomde jongens en (merendeel) meisjes. De Havenzangers creeerden zo- nodige polonaises. De avond werd gecoi npleteerd met One Two Trio en de Bloes Brodders uit Maasdijk. Rene Froger vormde uiteraard met een twee uur durend concert het spec! aculaire slotakkoord. Op v rijdag zat de Maassluise band Finall Exit in het voorprogramma. Judith, bekend door haar hitsong 'You', bracht kippenvel. Milk Inc. uit Elelgie zette de zaal (voor zover deze gevuld was) op zijn kop. QU II imiteerde Queen op knappe wij- ze en Def Rhymz amuseerde de mensen kostelijk. Def Rhymz was eigenlijk als Mystery Guest inge- huurd, maar omdat 'Snap' Los An geles niet kon verlaten omdat het Amerikaanse luchtruim was geslo- ten. besloot de organisatie de drie- koppige groep langer te laten spe len en Hans Dulfer gedurende slechts tien minuten in te huren. Paul Young sloot, zoals Froger dat de volgende avond zou doen, het evenement af met een lang optre den. Schrijnend was het om te zien dat de nu 45-jarige artiest slechts voor een handjevol mensen zijn optreden moest verzorgen. De vo lume in zijn stem was verdwenen en zijn sex-appeal ook. Toch bleef hij onverminderd enthousiast ten opzichte van zijn trouwste fans, die na afloop over hem te spreken wa- ren. „Jeugdsentiment, he", lacht Jim, een Paul Young-fan van de oude stempel. „Het is toch gewel- Foto Roger van der Kraan dig dat hij in Maassluis is?" „Is dit schuurfeest er elk jaar", zeggen twee meisjes enigszins ver- baasd. „Oh, is dit echt een groot festival in Maassluis? Tja, wij ko- men uit Amsterdam. Hoe we hier terecht zijn gekomen? Nou, we hadden een prijsvraag gewonnen in de Veronica-gids. Ja hoor, we hebben het prima naar ons zin." Op vrijdagavond was er in de wer- kelijk fabelachtig mooie tent een minuut stilte ter nagedachtenis aan de gevallen slachtoffers van de ter- roristische aanslagen in Washing ton en New York. Presentatrice Bridget Maasland (bekend van TMF en BNN) zei 'meer dan trots te zijn' op het stille publiek. Maas land verving overigens Manuela Kemp, die het festijn oorspronke- lijk aan elkaar zou praten. Kemp kreeg echter een brommerongeluk op haar Griekse vakantieadres, waardoor ze zich genoopt zag haar aanwezigheid te cancellen. Het is inmiddels al zo'n beetje traditie in Schiedam en populair bij zowel leerlingen als leraren: de EnergieAgenda van ONS, boordevol wetenswaardigheden over energie in relatie tot het milieu en aanverwante zaken. Gezien de aard van de dienstverlening van ONS-werkmaatschappij IRADO (afval, reiniging en dienstverlening), die zich ver uitstrekt buiten de stadsgrenzen van Schiedam, heeft ONS de agenda dit jaar ook aangeboden aan de basisscholen in de aangrenzende gemeenten: Vlaardingen, Maassluis, Naaldwijk, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel Rodenrijs. Verleden week kregen 5000 leerlingen van in totaal 56 scholen in de regio de EnergieAgenda 2001/2002 uitgereikt. In de agenda draait alles om bewust omgaan met energie en ons leefmilieu. Naast dat leerlingen alles te weten kunnen komen over de verschillende vormen van (duurzame) energie, staat de agenda boordevol tips om zelf thuis energie te besparen. Een greep uit de inhoud: interviewtjes met scholieren over de manier waarop zij met energiebesparing omgaan, een gesprek met cabaretiere en actrice Loes Luca (hoofdrolspeelster in de spotjes over de EnergiePremieRegeling), een kijkje achter de schermen bij 'Het Klokhuis', een artikel over de wereldwinkel, informatie over Natuurkracht, milieutips, proefjes, hersenkrakers en een wedstrijd waarbij kinderen worden uitgedaagd zich creatief uit te leven met afval. Leerkrachten kunnen de EnergieAgenda gebruiken om leerlingen vertrouwd te laten raken met het gebruik van een planner. Daarnaast kan door middel van de agenda in de klas aandacht worden besteed aan energiebesparing in relatie tot het milieu. Heeft u als basisschool nog geen agenda's besteld, dan kunt u dat alsnog doen. Telefoon (010) 262 1000. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen in het geval u als lezer ge'interesseerd bent in de EnergieAgenda of, vanzelfsprekend, als u vragen heeft over de in de agenda behandelde onderwerpen! Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010) 262 1000 www.onsgroep.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 5