Parkeergarage Nieuwe Passage is speciaal op koopzondag 7 oktober geopend maasstad] centrumpagina 'De Broersvest wordt weer helemaal up-to-date' TramPlus 'Doodmoe maartevreden over geslaagde openlucht proeverij' OntdejdHHHHH TramPlus: een supersnelle verbinding met Rotterdam en Vlaardingen COLOFON Schiedam Centrum elke maand in Maasstad Valt't in de Smaak? Schiedamse JBI HI 1 Smaakmakers TramPlus Op koopzondag 7 oktober zijn de winkels in Schiedam-Centrum geopend tussen 12.00 en 17.00 uur Tweede Culinaire Terras op Brandersfeesten Schiedam... Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij: einde aan jarenlange leegstand Evenementen kalender Feestelijke opening Roelantshof Bijna negentien kilometer lang wordt de supersnelle TramPluslijn Schiedam/ Vlaardingen; 42 haltes, kos- ten 238 miljoen gulden. Het is een gigantisch project dat van grote invloed is op het centrum van Schiedam. Zo zal de Broersvest ingrijpend worden veranderd, de tram- lijn wordt naar het midden van de Schiedamse verkeers- ader verplaatst met verhoog- de perrons zodat reizigers ge- lijkvloers kunnen instappen. Ter hoogte van het Stadserf en de Nieuwe Passage komen comfortabele halteplaatsen. Het hele traject moet in 2005 ge- reed zijn; het Schiedamse gedeelte wordt eind 2002, begin 2003 opge- leverd. De snelheid van de TramP lus bedraagt gemiddeld 25 kilome ter per uur, in plaats van de gebrui- kelijke 18 kilometer. De hogere snelheid is mogelijk dankzij de goede baanligging met zo min mo gelijk bochten, waarbij de passa- gier comfortabel van zijn reis kan genieten. Marjoleine Degreef, roert door de thee en kijkt vanuit haar winkel Dernier Cri naar buiten, naar de Broersvest. Verkeer raast door; een paar meter verderop zijn enkele mannen bezig met de betege- ling. Het zijn de eerste teke- nen die erop wijzen dat de Broerstvest, ten van de be- langrijkste verkeersaders van Schiedam, een behoorlijke verandering te wachten staat. In de maanden oktober en november vinden de vol- gende evenementen in en rond het centrum van Schiedam plaats: Woensdag 3 tot zondag 7 oktober wordt het zesjarig bestaan van de Nieuwe Passage gevierd. Rond het thema 'Het is 6 voor Euro! worden er in het winkel- centrum allerlei activitei- ten in het teken van de Eu ro ontplooid. Zondag 7 oktober is het Koopzondag met onder meer de antiek- en curiosa- markt in het Broersveld. Vrijdag 12 oktober wordt er in het kerkgebouw van de NPB aan de Westvest een start gemaakt met een concertserie. De serie wordt geopend met een re cital door de Amerikaanse pianist Christopher Czaja Sager. Hij speelt werken van onder andere Bach, Chopin, Debussy en Schonberg. De kaartver- koop vindt plaats via de VVV, het Fortis Theater a.d. Schie en in de kerk. Zaterdag 13 oktober is er de jeugdworkshop 'Klus- sen met de kleine kunst- kar' in de Nieuwe Passage. Donderdag 18 oktober tot en met 18 november wordt er een Poezijn Saga gehou- den in Pand Paulus, Korte Haven. Zondag 4 november wordt er in het Fortis Theater a.d. Schie een Marokkaanse manifestatie gehouden, ge- organiseerd door de ge- meente Schiedam (aan- vang 14.00 uur). Vrijdag 23 november houdt Sint Radboud in het Fortis Theater a.d. Schie zijn jaarconcert (aanvang 20.15 uur). Ze zijn nog maar net beko- men van het lange weekend met de Brandersfeesten. Ed win Lansbergen van 'Le Pe- cheur' en Peter Zwaan van de 'Gauwigheid' moeten maan- dagochtend nog opruimen en zaken afrekenen. Doodmoe maar tevreden: het tweede Culinaire Terras was (weer) het hoogtepunt van de Bran dersfeesten. Leegstaande panden in het centrum kopen, opknappen en weer doorverhuren. Dat is misschien wel de belangrijk- ste taak van de Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij (VGOM) die begin volgend jaar naar alle waarschijnlijk- heid zal worden opgericht. De VGOM is een van de plannen die is geopperd door Seinpost, een adviesbureau dat door de gemeente is inge- huurd om de binnenstad nieuw leven in te blazen. Schiedam apt: raga *r*%i Trmm% mmS IramPiuslyrs Schiedam/Vtaa tdinge n In Schiedam worden twintig haltes gerealiseerd. De Broersvest zal in vier stappen worden aangepakt. Met de eerste stap, Oostzijde Broersvest, is inmiddels een begin gemaakt. Riool- en waterleidingen centrum Deze pagina is een uitgave van het Centrummanagement Schie dam, het overkoepelend orgaan van winkeliersverenigingen Hoogstraat, Dam, Broersveld, Broersvest en Nieuwe Passage. Redactie: Foto's JalmarTeunissen RoelDijkstra Frank Willemse Roger van der Kraan Vormgeving: Joop Langeveld In Maasstad Weekbladen Schiedam kan de lezer voortaan elke woensdag voor de koopzondag op deze pagina van het Centrum Management Schie dam vinden. Hierop wordt aandacht besteed aan (bijna) alles wat met het centrum van Schiedam te maken heeft. Een aantal rubrieken komt elke maand temg; zoals 'Ontdek Schiedam...', waarin aandacht is voor de toeristische trekpleisters van de stad, 'Schie damse Smaakmakers', waarin iemand die in het centrum werkt, woont of leeft voor het voetlicht wordt gehaald en Valt 't in de Smaak?', waarin re adies worden gepeild op het 'werk' van de geinterviewde Smaakmaker. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor actuele ontwikkelingen in het centrum en wordt er elke maand een evenementenkalender opgenomen. TramPlus, de snelle tramverbin- ding die Schiedam en Vlaardingen nog hechter met Rotterdam zal verbinden, zal hier eind 2002 gaan rijden; het plan Stadsas, die de Broersvest verandert in een statige wandelpromenade: het zijn alle- maal ontwikkelingen waar De greef als ondernemer erg blij mee is. „Het ziet er straks weer super up-to-date uit", zegt ze. „Het wordt een Al-locatie. Omdat de Broersvest er mooier gaat uitzien, zullen ook de winkels e mooier uit- komen." Vandaag (afgelopen vrijdag) is het precies zes jaar geleden dat Marjo leine Degreef met haar exclusieve modezaak is begonnen. In die zes jaar heeft de Schiedamse een trou- we klantenkring weten op te bou- wen. En nu, door TramPlus en de Stadsas, heeft Degreef nog meer vertrouwen in de mogelijkheden van de Broersvest. „Met de herin- richting van de Broersvest keert voor een deel de oude situatie te- rug", zegt ze. „Vroeger, toen reed de tram ook in het midden. Het wordt echt een verbetering, ook qua uitstraling. Mooi groen, mooie bomen. Er is meer gelegenheid om te wandelen, en de verbindingen worden veel efficienter, zeker voor de mensen die slecht er been zijn. Het is ideaal; de winkeliers gelo- ven in het plan, er wordt nu gei'n- vesteerd om de eigen winkels er nog mooier te laten uitzien." Het aanleggen van TramPlus zorgt onvermijdelijk voor enige overlast voor de winkeliers, zegt Degreef, dat kan nu eenmaal niet anders als je een hele straat ingrijpend anders gaat inrichten. Maar de mensen achter TramPlus zorgen er wel voor dat die overlast zo min moge lijk is. „De Broersvest blijft ge- woon open, het is niet zo dat alles wordt afgesloten", aldus Degreef. Werkzaamheden worden ruim van tevoren aangekondigd, ook de ONS werkt goed mee. „Bij ons voor de deur begon het eerste werk, de straat ging open voor de riolering. Als compensate voor de overlast zijn er nu voor de deur parkeerplaatsen gemaakt. En toen Degreef meldde dat een van de loopplanken voor de deur een beetje gammel was geworden, werd er meteen een nieuwe gelegd. dat was geen enkel probleem. TramPla\h)n Usielmmttfe mom t TramPlus i zijn vernieuwd (ter hoogte van, en gedeeltelijk in de Korte Singel- straat). Verder wordt er een tijde- lijke rijbaan aangelegd voor het verkeer in twee richtingen vanaf de hoek van de Broersvest tot aan de Overschiesestraat. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor de aan- leg van de TramPluslijn; fietsver- keer wordt tijdelijk omgeleid. In januari 2002 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe trambaan. De tweede stap houdt de aanleg van de TramPlusbaan in het mid den van de Broersvest in (vanaf ja nuari 2002 tot medio april 2002). Door de aanleg van een tijdelijke rijbaan aan de oostzijde kan de trambaan in snel tempo worden aangelegd, terwijl de Broersvest gewoon open blijft. De westzijde van de Broersvest is de derde stap. In de loop van april van komend jaar wordt een begin gemaakt met de reconstructie van de westzijde. Er komt nieuwe be- strating, nieuw straatmeubilair (bankjes) en lichtmasten, die mo dern zullen worden vormgegeven. In oktober 2002 is dit gedeelte naar verwachting gereed. De vierde stap wordt door TramP lus de 'grote finale' genoemd. wanneer ook de oostzijde aan de beurt komt. Er komt een nieuwe rijbaan, een nieuw fietspad, sierbe- strating, nieuwe lichtmasten en straatmeubilair. Nog voor eind 2002, verwacht TramPlus, is de gehele Broersvest weer op orde. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels van de Broersvest be- reikbaar. De Broersvest zal er na de operatie behoorlijk anders uitzien. Meer eenheid, meer uitstraling en beter bewandelbaar. De trottoirs en fietspaden krijgen dezelfde grijs- blauwe natuursteen. Door de ver- schillende manieren van afwerking van de grijsblauwe natuursteen zullen speelse effecten ontstaan. De Broersvest wordt een statige groene boulevard, mede dankzij de bomen. De bomen die er nu staan worden vervangen voor een dub- bele rij platanen in het midden van de Boersvest, aan beide kanten van de trambaan. De huidige bomen worden verplaatst naar een andere locatie in Schiedam. Hoe statig platanen kunnen zijn, kan gezien worden in bijvoorbeeld veel Fran- se steden. Beroemd zijn de plata- nenboulevard van Avignon, Aries en St. Remy de Provence. Marjoleine Degreef, blij met de komst van TramPlus. ma frQvqwmfm ulimitjntm tr> da regw mite* dam mt MM TtamPtusffirt 7 TramPlus tiff* Carfiissetende TtamPfvsfijn 70 Over TramPlus I De TramPSuslimen I Contact I links I Downloads Nu gebeurt het dat panden soms ja- renlang leegstaan, zonder dat er iets mee gebeurt. Gevolgd is dat het pand langzaam verpaupert, en dat heeft weer een slechte uitstra ling op de rest van de straat. Het college van B en W, stichting Cen trummanagement en de Initiatief- groep Binnenstad (bestaande uit ondememers en makelaars) willen hieraan een halt toeroepen. De negatieve spiraal moet worden doorbroken, en dat kan alleen door samenwerking tussen overheid (gemeente) en particulieren (on dememers). Hierdoor kan je de mogelijkheden die de gemeente heeft, goed koppelen met de mid- Wie zal de feestelijke opening van het Roelantshof gaan bij- wonen, op 23 november? Wie heeft Jan des Bouvrie uitge- nodigd om het designcentrum aan de Korte Haven luister bij te zetten? Komen 'de bla- den'? En verschijnt de inter- nationale pers ook echt naar Schiedam, zoals De Bouvrie heeft gezegd? Maar het Roelantshof kan al een maand eerder door het pu- bliek worden bekeken, half ok tober zijn de toonzalen al ge opend. Onder de deelnemers aan het Roelantshof is in elk geval een Schiedams bedrijf te vinden, de Doors. Andere ondememers zijn Brink Verlichting, Pielanen en Van Unen (beeld en geluid), Arsenaal Interieurs, Nell en Stutterheim Keukenarchitec- tuur, Gebroeders Daniels (open haarden), Portazul (tegels). Ook wordt er een brasserie geves- tigd in het Roelantshof. Op zaterdag en zondag stonden de beide organisatoren samen met ze- ven Schiedamse restaurants met tenten, stoelen, tafels, barretjes en podium op het Stadserf. Weer suc- ces ondanks dreinende regen. „Maar vergeet niet dat er een hele- boel organisatie achter zit en voor iedereen heel hard werken. Maar het was het waard. Het was beren- gezellig", zeggen Lansbergen en Zwaan. En zo hebben de Schie damse restaurateurs het Branders- publiek verwend met heerlijke hapjes en specialiteiten. En moest in allerijl leveranciers op zondag de uitverkochte flessen rode en witte wijn aan te vullen. „Ik denk dat er zo'n 7 a 8000 men- sen langs zijn geweest", vertelt Edwin Lansbergen. „Niet allemaal om te eten maar wel om te kijken en een hapje te proeven wat de Schiedamse restaurants te bieden hadden. Een groot succes ondanks de regen die zowel op zaterdag als zondagavond naar beneden viel. Gevolg was dat, vooral op zater- dagavond, juist alle droge plaatsen bezet werden gehouden. En met zo'n 500 overdekte plaatsen kon er dus niet meer verkocht worden. Anders hadden we misschien wel meer verkocht zeggen de organisa toren. Op zondagmiddag kwamen veel mensen van de zondagsmarkt om even te kijken en om hoogstens een klein hapje te nemen. Meer om eens wat te proeven. Of om naar de levende muziek te luisteren." Het Culinair Terras is nu voor het tweede een van de grote attracties van de Brandersfeesten. De geza- menlijke Schiedamse restaurants bieden dan kleinere, lekkere hapjes aan. Dit om te laten zien welke specialiteiten en kookkunsten zij in huis hebben maar om Schiedam- mers en die uit de omtrek te laten weten wat voor goede 'eettenten' Schiedam wel niet heeft. Daarbij let de organisatie, zo vertelt Peter Zwaan, dat er zowel voorafjes, toetjes en bijgerechten bij de hoofdgerechtjes zitten. Zo leverde Au Bon Clochard in Franse jene- ver gedrenkte gemarineerde zalm en 'Le Pecheur' natuurlijk vis met zeeduivel met koriander. De Ze- vende Hemel bracht mosterdsoep en Italia met gekonfijte speenvar- kenham. Opmerkelijk was de keuze van Hosman Freres die een oesterbar had gemaakt met daarbij champag ne. Een gewaagde keuze, volgens Edwin Lansbergen, omdat niet ie dereen van de zilte oesters houdt en daarom moeilijk in te kopen zijn. Een kleine 600 oesters ging over de tong samen met de Moet Chandon champagne. En Le Pe cheur deed het opvallend goed met nota bene speenvarken met zuur- kool, omdat het zeker laat in de avond best wat fris begon te wor den. De Stichting Culinair Schiedam bestaat nu zo'n twee jaar en er zijn elf Schiedamse restaurants bij be- trokken. Doel is om Schiedam en de restaurants op de kaart wordt gezet als Culinaire stad. Immers voor een gezellige en smaakvolle avond hoef je niet naar verre oor- den. Ook zorgen deze restaurants met heel verschillende keukens er- voor dat Schiedam van heinde en verre bezocht wordt. Bovendien is een belangrijk neveneffect dat sinds de Stichting bestaat een echte verbroedering is opgetreden tussen de horecazaken. „Wij proberen zelfs klanten te verwijzen naar on- ze collega's in Schiedam als we zelf vol zitten en 'nee' moeten ver- kopen." En dat mag best uitzon- derlijk worden genoemd. Volgens de beide organisatoren gunnen de horeca zaken elkaar de klandizie en wordt voor de toekomst aan ge- zamenlijke inkoop gedacht. Over het derde Grote Culinaire Terras (volgend jaar) hebben zij nog geen concrete plannen, eerst moet er afgebroken en opgeruimd worden. Toch denken zij dat vol- gende jaar ook de vrijdagavond er- bij zou kunnen komen. Gedacht wordt aan een groot drie of vier- gangen diner waar dan wel voor ingeschreven moet worden. Ook filosoferen de beide ondememers over een champagne brunch op zondagmorgen/middag. Allemaal nog maar ideetjes die met de ande re restaurateurs overlegd moet worden. delen die ondememers in handen hebben. De constructie wordt zo een PPS (publiek-private samen werking). Met de Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij kunnen alle partijen een betere grip houden op de ma- nier waarop winkelstraten als de Hoogstraat en Broersveld zich gaan ontwikkelen. Als lege panden immers zijn aangekocht via de VGOM, kan je ook zelf bepalen wat voor soort winkel er in het pand zal worden gevestigd. De komende maanden wordt geke- ken naar de deelnemers van het VGOM. Gedacht wordt aan een re- latief kleine, krachtige groep par tijen. De VGOM wordt geleid door een 'kwartiermeester', een buiten- staander. Een ander instrument dat door Seinpost is voorgesteld is het op- richten van een zogenaamde 'pan- denbank'. De pandenbank is een centraal verzamel- en coordinatie- punt van vraag en aanbod van on- roerend goed in de totale binnen stad. Alle vragers en aanbieders van onroerend goed dienen zich in eerste instantie bij de pandenbank te melden, zodat er een goed over- zicht bestaat van wat er leeft in de binnenstad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 19