schiedam Schiedams college vindt dekking voor tekort C tL m m I Ende naamis Liedewij maaspost VRIJDAG 5 OKTOBER BANENDAG Barendrecht met politici Feminfl Li w 'HP 1 MciAum WnjiJ] mm Open Bedrijvendag op 7 oktober! k UW GELD STROOMT NIET LANGER WEG VIA DE VAATWASSER! 0800 - 06 42 5 t/m 14 OKT.^ fTOP ONZfl Burgemeester Scheeres tekent opnieuw voor behoud ziekenhuis over devesten 3 3116 ad schiedam Kort geding tegen ziekenhuis Fractie- voorzitter CDA Freekde Jonge naar Schiedam h Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 3 oktober 20018e Jaargang nr 40 Ahoy' Rotterdam SCHIEDAM - Het Schiedamse college is erin geslaagd een dekking te vinden voor de tekorten die de begrotingen van de gemeentelijke sectoren opleverden. Dat blijkt uit de Meerja- renbegroting 2002-2006 die het gemeentebestuur afgelopen donderdag presenteerde. Daardoor kan er invulling gegeven worden aan het prioriteitenprogramma 2002-2006 waarin de gemeente haar beleidswensen voor de komende jaren heeft vastgelegd. FLA777^** CD-brander en DVD-speler, inriusief notebooktas Foio Video Audio KTV Telecom SCHIEDAM - Een kleine tienduizend handtekeningen (9461) heeft Theo H.B. Schoenmakers (lijsttrekker van Leefbaar Schiedam) op- gehaald voor het behoud van het ziekenhuis in Schiedam. Twee handtekeningen daar- van zijn dubbel gezet, die van burgemeester Reinier Scheeres. 9 opg eteld de beste - 8 PLUS v»« ster Mtxw A CHCF, IK KOM WAT LAT£gJA, IK WAV MEEWIKP, MA4K„ VAN 14.00- 21.00 UUR Zie onze advertentie elders in deze krant HAVEN ZIEKENHUIS Of bel gratis 17 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) weekbladen Schiedam 10 dagen 'n bruisend en gezellig Ahoy' waar je oooogen te kort komt... r m ...en je grenzeloos geniet van: WERVELENDE MODESHOWS workshops koken de lekkerste hapjes en drankjes 'n ONGEKENDE KEUKENSPECLAL fun en entertaiment een gokje wagen op de Lingo Show SFEER EN INTERIEUR(S) en nog heel veel meer... openingstijden: 11.00-17.00 en 19.00-22.30 uur zondag: 11.00-17.00 uur Met gratis creche, www.femina.nl Voordeligc OV/Toegangskaart verkrijgbaar bij de RET verkooppunten De sectorbegrotingen (zoals die van ruimtelijke ordening) leverden voor 2002 een tekort op van iets meer dan 2,6 miljoen gulden. In de jaren daarna zal dat tekort naar verwachting alleen maar stijgen. Het college heeft nu een aantal maatregelen bedacht. Een forse be- sparing verwacht het college te be- halen door nu te profiteren van de lage rentestand. Een herfinancie- ring van de bestaande getrokken leningen door lager rentende lenin- gen moet zo'n 1,6 miljoen opbren- gen. Daarnaast willen burgemees- ter en wethouders de onroerende zaakbelasting (OZB) verhogen, al zal dat niet met meer dan het infla- tiepercentage zijn. Ook een effici- entere organisatie van de gemeente en een bezuiniging binnen de di verse sectoren moeten de nodige tonnen opbrengen. „Er is immers geen groter budget dan in voor- gaande jaren maar er is wel nieuw beleid. Dan moet je dus bezuinigen op bepaalde punten", aldus wet- houder Menno Siljee. Het college gaf donderdag ook aan waar voor 2002 de prioriteiten voor het gemeentebestuur liggen. €2 7 67. EXTRA ROWING FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! kliin Burgemeester Reinier Scheeres, verantwoordelijk voor Algemene en Economische zaken: „De ruim- te voor bedrijven in de gemeente is bijna op. Daarom gaan we oude bedrijventerreinen opwaarderen om ze weer aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Denk daarbij aan 's Gravenland Zuid en Mathe- nesse. Ook Schieveste willen we verder ontwikkelen. Daarnaast moet ook het toerisme een impuls krijgen, onder meer door plaatsen voor passanten in de lange haven aan te leggen moet de binnenstad aantrekkelijker worden voor toe- risten." Wethouder Siljee, naast Financien ook verantwoordelijk voor onder- wijs in Schiedam, heeft de nodige plannen met de scholen in de stad. „We willen de komende jaren fors investeren in de schoollocaties. Met name het idee van de brede school willen we verder uitbou- wen." Ook wethouder Peter Groeneweg (Stedelijke vemieuwing, volks- huisvesting, welzijn en volksge- zondheid) wil de leefsituaties in de wijken aanpakken. Het aanstellen van meer ambulante jongerenwer- kers is een van de maatregelen die verbetering moet brengen. „Daar- naast wordt gewerkt aan een ver- dere verbetering van de wijken West en Zuid, in het kader van de wijkcarrousel. Op de nieuwe toe- komst van de Slachthuisbuurt wordt speciaal ingezoomd. Het is al vrijwel zeker dat de hoge flats aan de Vlaardingerdijk een grote onderhoudsbeurt krijgen. Luub Hafkamp, portefeuillehouder van Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Sport, benadrukt dat de binnen stad de komende tijd alle aandacht krijgt. „We willen ten eerste alle bestemmingsplannen op orde heb- ben en ook het beeldkwaliteitsplan moet gereed komen. Daarnaast zullen er nieuwe plannen komen voor de inrichting van de openbare SCHIEDAM - De achttiende Brandersfeesten hebben meer dan tweehonderdduizend mensen getrokken, schat de politie. Erg druk was het afgelopen zondag bij het optreden van Rene Shuman en de Nederlandse Everley Brothers op het plein bij het Stedelijk Museum. Ook de fluisterboten konden rekenen op veel belangstelling. Zie verder de binnenpagina. Foto RoeI Dijkstra ruimtes en het verkeer. Denk daar bij aan Tramplus en de Stadsas. Hetproj ect Sport-in-de-wij kis zeer succesvol geweest. We zullen dat zeker voortzetten. Bovendien wil len de link tussen school en sport verder versterken. Anneke Meijer (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Milieu) wil de dienstverlening voor clienten van Sociale Zaken vergroten. „We willen het AMEC-gebouw inrich- ten als een groot centrum voor werk en inkomen. Dat is een vrij ingewikkelde operatie, maar we doen ons best." Andere aandachts- punten zijn voor Meijer de intensi- vering van de fraudebestrijding, bodemsanering en de sociale werkvoorziening. Het is de bedoe- ling dat daar twee ambtenaren bij komen. Schoenmakers bood de burge meester tijdens de raadsvergade- ring van afgelopen maandag twee dikke ordners aan met handteke ningen van bezorgde Schiedam- mers die het maar niets vinden dat het nieuwe ziekenhuis in Vlaardin- gen wordt gebouwd (tenminste, als het kort geding van de gemeente Schiedam niets uithaalt). „Het overgrote deel van de handteke ningen is gezet door Schiemmers. Schiedammers uit alle delen van de stad, van alle leeftijden, uit alle bevolkingsgroepen en elke be- roepsgroep", sprak Schoenma kers. „Een beroepsgroep is echter nog niet vertegenwoordigd. Die van burgemeesters. Daarom willen wij u verzoeken deze handtekenin- genactie af te ronden en te bekro- nen door als laatste Schiedammer uw handtekening voor het behoud van het ziekenhuis te plaatsen." Scheeres tekende, al had hij zijn handtekening in een eerder stadi um al gezet. „De bestemming van de handtekeningen zal ik in over- leg met de heer Schoenmakers na- der bepalen", verklaarde Scheeres met een glimlach. Schoenmakers zei verder dat ook Vlaardingers de actie ondersteu- nen: „Af en toe kwam er een Vlaardinger tegen die misprijzend reageerde. Vaker kwam er een Vlaardinger langs die in eigen stad meende te hebben getekend voor het behoud van beide ziekenhui- zen, en uit solidariteit ook hier te kende." Investeringen die zichzelf terugverdienen... daarin zijn we allemaal wel geVnteresseerd. Neem nu de Energiepremieregeling, waarmee energie besparen extra voordelig is. Is uw woning voor 1998 gebouwd en treft u energie- besparende maatregelen, dan krijgt u van de overheid een premie terug via ONS. Schaft u huishoudelijke apparatuur met het energie- zuinige A-label aan zoals een vaatwasser, dan kunt u ook gebruik maken van deze regeling. Zo stroomt er voortaan minder water en minder geld weg via de vaatwasser! Kan het nog makkelijker? Meer informatie over de Energiepremieregeling? Bel (010) 262 1000, of surf naar www.onsgroep.nl Energie, milieu, infrastructuur en media Van Heekstraat 15 Schiedam (010)262 1000 www.onsgroep.nl *-1 Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM/VLAARDIN- GEN - De gemeente Schie dam voert vrijdag een kort geding tegen het bestuur van het Vlietlandziekenhuis: de rechter zal worden ge- vraagd het bestuur op te dragen de voorbereidingen van de nieuwbouw van het ziekenhuis op de Iocatie Bij- dorp te hervatten. Het zie- kenhuisbestuur wil het nieu we ziekenhuis nu in Vlaar- dingen laten bouwen, naast het huidige Holy Zieken huis. Het bestuur heeft er geen vertrouwen meer in dat met de bouw van het zie kenhuis op de geplande Io catie in Schiedam spoedig kan worden begonnen. De gemeente Schiedam is fel te gen de beslissing van het zie- kenhuisbestuur. Het zieken huis, zo meidt Schiedam in een communique, moet ko men op de gunstigste Iocatie, en dat is Bijdorp. Locatie- onderzoek heeft volgens de gemeente Schiedam uitge- wezen dat Bijdorp uitste- kend bereikbaar is via het openbaar vervoer en eigen vervoer. Advocaat mr J.C.G. Fran- ken (bureau AKD Prinsen Van Wijmen) zal de ge meente Schiedam in het kort geding vertegenwoordigen. Franken trad ook op na- mens de gemeente in de zaak Honki Ponk. SCHIEDAM - Christine Le- pidis-Daskalakis neemt het fractievoorzitterschap van het CDA over van Paul van Mansum. Van Mansum heeft het te druk met zijn werk. Van Mansum blijft in de gemeenteraad zitten; hij wordt nu vice-fractievoor- zitter. SCHIEDAM - De Branderfeesten werden door de Stichting Rond- vaarten Schiedam aangegrepen om haar tweede fluisterboot officieel in gebruik te nemen. Mevrouw C. Nolet nam zaterdag aan de Lange Haven, ter hoogte van het Gedistil- leerd Museum, de doopplechtig- heid voor haar rekening. Daarmee werd ook meteen de naam van de nieuwe aanwinst bekend gemaakt. Geheel in lijn van de naam van de eerste boot, Aleida, werd nu een tweede illustere Schiedamse vrou- we geeerd. De naam van de tweede fluisterboot is namelijk 'Liedewij', zeg maar, de andere naam van Li- duina. Met het in de vaart brengen van de tweede fluisterboot kan het hoofd worden geboden aan de grote vraag naar rondvaarten in Schie dam. De Liedewij zal daarbij voor- al worden ingezet voor de ontwik- kelde groepsarrangementen. Met het in de vaart brengen van de Liedewij werd meteen ook het wa- tersportweekeinde onder de titel 'Met vlag en wimpel' in gang ge zet. Een Brandersfeesten-evene- ment dat nog niet de allure heeft van de Gondelvaart maar een 'be- ginnetje' werd er in ieder geval wel mee gemaakt. Foto Roel Dijkstra SCHIEDAM - Cabaretier Freek de Jonge verzorgd een ingelaste voor- stelling in Fortis Theater aan de Schie. Speciaal voor alle Schie damse fans heeft het theater op dinsdag 13 november een extra avond geboekt van zijn Oudejaars- show in wording. Voor het reserveren van kaarten voor De Jonges Oudejaarsshow kan gebeld worden naar Theater aan de Schie, (010) 246 74 67. CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM De wereld thuis in t Havenziekenhuis 50% KORTING Neem nu een supervoordelig mini-abonnement; 4 weken voor 17,50 7,94) en volg het Europees avontuur van Feyenoord als nooit tevoren. Vier wedstrijden in oktober die de sportredactie voor u op voet volgt met uitgebreide voorbeschouwingen en repor tages. Vul snel de bon in. 0 Jcl, noteer voor mij zo'n mini-abonnement.* (4 woken vooi 17,50 (€7.94*. dat is eeri kortingvan 50%) Naam:Voorl:m/v Adres. i-«--—INr.- Postcode: Plaats: i Telefoort:(i.v.m. controte bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service H I Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam w I Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. L3l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1