geneesmiddelen sterven 'U wilt een hondje? Dan krijgtu een hondje' 25.-11,34) 39,75 18,04) 25,-/ €11,34 25,-/€11,34) I\l 'Mmmn mil iss#st&fwi 25,-/€11,34) 49,5022,46)| rnmmmmmmM Werken in de zorg is boeiend, afwisselend en dynamisch. Als zorg- of hulpverlener maakt u zich onmisbaar en zet u zich in om de kwaliteit van leven van patienten en clienten te verbeteren. Onze vaktijdschriften en boeken steunen u daarbij. Door u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, ervaringen uit te wisselen en vakinhoudelijke informatie te bieden. Door theoretische en praktische kennis over te dragen die onontbeerlijk is voor bet ieveren van goede zorg. Kies het vaktijdschrift dat bij u past en/of bestel een van onze boeken! Nursing/ uw verpleeg- kundig vaktijdschrift OMGAAN MET KraamSupport, alles over de verzorging voor moeder en kind Omgaan met geneesmiddelen Een ziek kind thuis 19,959,05) Tijdschrift voor Verzorgenden Suprmont mi m Qm-iis hm? de nmMdkmt wimUUmrt ,at, Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap 39,50/€17,95) Kinderopvang, uw zorg? EHBO bij ouderen Omgaan met sterven 29,95 13,59) EHBO bij ouderen 19,95/€9,05) Omgaan met Eerste hulp bij j kinderongevallen 19,95/€9,05) i sleMM it stervafi AS, vaktijdschrift voor doeners Zorg Welzijn, opinierend vaktijdschrift voor de sociale sector 45,-20,42 Zinpeving en ethiek in de jeugdzorg 39,5017,95) Met de muziek mee ONMISBARE VAKUTERATUUR VOOR ZORG- OF HULPVERLENERS T <t Nursing informeert u over alles wat actueel is op verpleegkundig terrein. Over de patient en zijn verzorging, over de verpleegtechnische aspecten van uw vak, over persoonlijke ervaringen van collega's, maar ook over alle fysieke, mentale en arbeidszaken die u bezig- houden. Nursing is het vaktijdschrift dat u niet alleen op uw werk, maar ook thuis bij de hand wilt hebben. Kennismakingsabonnement: 6 nummers voor 25,-/€11,34) Voor kraamverzorgenden, kraamzorg- mqnagers, medewerkers van consul- tatiebureaus, verloskundigen en kraam(wijk)verpleegkundigen brengt KraamSupport vakinhoudelijke onder- steuning. Dit blad is tevens het platform voor het uitwisselen van ervaringen. Kennismakingsabonnement: 6 nummers voor VPfSJMWi) 'JAUt WOC Oncolwp'n vrippi1 vvmegm vrukroi Srtw't hwitei mot M.T.A. Romgens, J.W.S. Merkus Als u dagelijks betrokken bent bij het toedienen van medicijnen, Is goede kennis van geneesmiddelen onontbeer lijk. Deze uitgave biedt die kennis. De belangrijkste groepen geneesmiddelen, de werking, bijbehorende effecten, bijwerkingen en de juiste wijze van dosering en toediening komen in dit boek in heldere taal aan de orde. ISBN 90 352 2059 5 244 pag. •Hmamheren Stoat van tiuftnn van tiinnan <jina """'4 tHfidtriiveip It at V'::'WV .'I Rescue Mag mijn kind naar school? Wanneer moet ik een dokter bellen? Welk risico lopen broertjes of zusjes? Een ziek kind thuis geeft antwoord op de vele vragen die u als ouder of verzorger van een ziek kind heeft. Zodat je kinderziektes tijdig herkent en maat- regelen kunt nemen. ISBN 90 352 2189 3/64 pag. Bent u verzorgende of helpende? Dan biedt het Tijdschrift voor Verzorgenden u een heldere visie op het vakgebied van de verzorgenden en helpenden in alle sectoren. Geeft gerichte, actuele informatie over de aspecten van de ver zorging, informatie over de achtergron- den en ontwikkelingen, theoretische aspecten en de praktijk. U leest over het denken en doen van collega verzor genden en helpenden en hoe zij vorm geven aan hun ideeen. Kennismakingsabonnement: 6 nummers voor JA, IK WIL EEN KENNISMAKINGSABONNEMENT OP: I J Nursing, 6 nummers voor f 25,- 11,34 (785 - Diooi) KraamSupport, 6 nummers voor 25,- 11,34 (796 - Diooi) Klnderopvang, 6 nummers voor 25,-/ 11,34 (271-D1003) J Tijdschrift voor Verzorgenden, 6 nummers voor 25,- 11,34 (268 - Diooi) AS, 6 nummers voor 25,- 11,34 (25P - Diooi) j Zorg Welzijn, 6 nummers voor 45,- 20,42 <26J - D1002) IK BESTEL GRAAG DE VOLGENDE BOEKEN: exemplaren van Omgaan met geneesmiddelen, f 39,75 18,04 (001P7 - M1002) exemplaren van Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap, f 39,50 17,92 (001P5-M1002) exemplaren van Een ziek kind thuis, 19,95 9,05 (001SM-M1002) exemplaren van EHBO bij ouderen, f 19,95 9,05 (001SH-M1002) exemplaren van Eerste hulp bij kinderongevallen, j 19,95 9,05 (001SF-M1002) exemplaren van Met de muziek mee, f 49,50 22,46 (01DYH-M1002) exemplaren van Zlngevlng en ethiek In de jeugdzorg, j 39,50 17,92 (OIADL-M1002) Naam: Functle: Werkzaam bij: Werkveld: Aantal jaren gediplomeerd: Adres prive/werk: Postcode/pleats; Telefoon: Datum: Handtekening: Voor een kennismakingsabonnement of ben van deze boeken kunt u de bon sturen naar (een postzegel is niet nodlg): Elsevier Gezondheidszorg, Afdeling marketing, Antwoordnummer 2594, 3600 VB Maarssen. Of fax deze naar 0346 - 577 950. Geldlg tot 31 dficombor 2001. Prijzen ttjdschrtften tncl. BTW en verzendkooten. Prijzen boeken tncl. BTW en excl. verzendkosten. PrIJswtJztgtngen voorbehouden. Abonnementen gelden tot actiriftelljke wederopzegglng. Boeken ztjn ook verkrljgbaar in do boekbandei. Statutalr gevestlgd te Amsterdam. Op alle aanbledlngen. offertes on overeenkomsten zljn van toepasolng do algemene voorwaarden die zljn gedeponeerd bij de KvK In Amsterdam. Handetsregjster Amsterdam 33.293.475. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebnilkt voor het toezenden van Informatie en/of speclate aanbledlngen door Elsevier bedrljfslnformatle en speclaal geselecteerde beddjven. Indian u hlertegen bezwaar heeft, stuurt u een brief near Elsevier bedri)fslnformatle b.v„ t.a.v. Adresreglstratle. Postbus 808, 7000 AV Doetlnchem Cecile Rost Zeer veel vrouwen ervaren tijdens en na hun zwangerschap pijn in of rond hun bekken. Ze weten niet goed wat te doen aan hun klachten: rust nemen of juist doorgaan, voorzichtig bewegen of anders bewegen, wei of geen hulpmiddelen gebruiken? Hulpverleners uit alle lagen van de gezondheidszorg krijgen te maken met deze problematiek. Verpleeg- kundigen en verzorgenden in de thuiszorg zijn er bij gebaat zich zo goed mogelijk te infor- meren over de aandoening. Zo kunnen ze actief meewerken aan het herstel van de patient. ISBN 90 352 2056 0/79 pag. BEKKENPIJN TIJDENS EN NA DE ZWANGERSCHAP JEN PROCRAMMA T€* VOORKQMINO VAN CHKONltCHE •IKKLNINSTAHUITtfT Cf CILI RdfT Klnderopvang is het enige vaktijdschrift In Nederland gericht op opvang van klnderen van 0 tot 12 jaar In kinderopvangcentra, zoals creches, peuterspeelzalen, gastouderopvang, buitenschoolse opvang en bedrijfsgerichte opvang. Het behandelt onderwerpen uit de praktijk, geeft tips en oplossingen voor op- voedingsproblemen. Bovendien bevat Kinderopvang rubrieken met vakpublicaties, ontwikkelingen op het gebled van speelgoed, kinder(voorlees)boeken en tips voor spelle- tjes, knutselen en leuke nieuwe liedjes. Kennismakingsabonnement: 6 nummers voor AruU huip lit dc tkuiiiLlwUz M. van den Berg Het bieden van goede zorg en steun aan stervenden en hun nabestaanden, gebaseerd op heldere communicatie, vormt het uitgangspunt van deze uitgave. Mag de familie iemand weigeren aan het sterfbed? Hoe ga je om met kinderen die betrokken zijn bij het sterven van een naaste? Dit boek verschaft een antwoord. Het onderscheid tussen de eigen waarden en normen en die van een ander staat steeds centraal. ISBN 90 352 1722 5 104 pag. Rescue Zorg je voor ouderen? Dan is het handig en soms van levensbelang om goede eerste hulp te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld in het geval van acute ziekte, of een ongeluk in huis. Dit instructieboekje geeft aan de hand van duidelijke tips en foto's weer wat je moet doen als eerste hulp nodig is. ISBN 90 352 2191 5/72 pag. it ""pjinf «,,|jp !ff;i Marinas van den Berg I Rescue De meeste ongevallen met jonge kinderen gebeuren in de thuissituatie. Dit boekje geeft duidelijke instructies, zodat je weet waar je op I moet ietten bij eerste hulpverlening. Ook krijg j je aile informatie over preventie en risico's bij I kinderen van verschillende leeftijden. I ISBN 90 352 2190 7/ 72 pag. Maandblad voor de Activiteitensector is het vaktijdschrift voor alle activiteitenbege- leiders. AS biedt zowel nieuws en actuali- teiten als achtergrondverhalen over ontwik kelingen in het vakgebied. Met name de rubrieken richten zich op concrete toepas- singen binnen het vakgebied. Kennismakingsabonnement: 6 nummers voor imrirrn "i/dwrium'ym dtkB Zorg Welzijn is het snelle en betrouwbare medium dat de gehele sociale sector elke twee weken voor- ziet van nieuws en achtergronden. Informatie die je niet kunt missen om snel en slagvaardig in te spelen op de vele ontwikkelingen in het veld. Kennismakingsabonnement: 10 nummers voor f- .-,7- ,7Vv7v'W.U;'if bllirlit! If !hw?n I.tpir,,ulirrHit .'77 '111 kill". iKbutiktm jptn/Kiiliiiifi;ri'> ■Simf,1 J to grw»T wn het liMfHni n,, Een jeugdhulpverlener moet een jongere niet aileen ondersteunen bij een hulpvraag. Steeds vaker komen ook zln- vragen in de hulpver lening naar voren, zoals: Waarom over- komt mij dit allemaal? Wat heeft mijn leven nog voor zin als ik toch alles verkeerd doe? Kan ik nog van mijn ouders houden na alles wat ze hebben gedaan? Als hulpverlener sta je dan soms met je mond vol tanden: het omgaan met zin- en levensvragen is niet vanzelfsprekend. Dat het wei hard nodig Is dat zinvra- gen boven tafel komen, wordt steeds breder erkend. ISBN 90 352 2370 5 112 pag. G. Bloemendal Muziek kan op vele manieren invloed uitoefenen op (dementerende) ouderen. Zo kan muziek voor rust en ontspanning zorgen, veiligheid bieden en aanzetten tot communicatie. Het is een veel toegepast middel bij activiteitenbegelelding van ouderen. De auteur beschrijft in dit boek overwegend groeps- activiteiten, die ook individueel uitgevoerd kunnen worden. Per activiteit is aangegeven voor hoeveel personen deze geschikt is, welke benodigd- heden er aanwezig moeten zijn en om wat voor werkvorm het gaat. De omschreven activitei- ten zijn vaak te koppelen aan bijvoorbeeld reminiscentie, geheugentraining en realiteits- orientatie. Daarnaast zijn ver schillende activiteiten te com- bineren tot een muzikaal uurtje. ISBN 90 352 2374 8 189 pag. Wist u dat Elsevier Gezondheidszorg ruim 600 boeken uitgeeft voor, door en over de gezondheidszorg? Dat wij 38 vaktijdschriften uitgeven voor evenveel beroepsgroepen, zoals Medisch Contact, Zorgvisie, Zorg Welzijn, Ouderenzorg, Kinderopvang en Nursing? Dat u zo'n 70 vakevenementen kunt bezoeken over uiteenlopende onderwerpen? Grote kans dat u bij ons vindt wat u zoekt. Kijk voor meer informatie op www.elsevierdezondheidszors.nl Elsevier Gezondheidszorg: een aantrekkelijke partner binnen de zorg! ELSEVIER Gezondheidszorg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 22