1 Expositie 'Rotterdam en de Rijn' in Maritiem Museum Bustour geeft publiek reeel beeld van dak- en thuislozen Jaren 40 en 50 herleven in Die goeie ouwe radio Verenigingen centraal in De Dubbelde Palmboom Goz Nuru Festivali: kunst uit Nederland en Turkije Islamitische leider houdt een 'confrontatiepreek' f Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa tx06 4 oktober/10 oktober 2001 ING /t=T Woensdag 3 oktober 2001 kt KOI TER' ROTTERDAM - Rotterdam heeft haar faam als havenstad niet alleen aan de zee, maar ook aan de rivieren te dan- ken, Binnenvaart heeft de af gelopen eeuwen een belang rijke rol gespeeld bij de ont- wikkeling van de haven. Een deel daarvan speelde zich op de Rijn af. Het Maritiem Mu seum Rotterdam brengt dit in beeld met de tentoonstelling 'Rotterdam en de Rijn'. Aan- staand weekend opent de ten toonstelling voor het publiek. ROTTERDAM - 'This is not your mother's bustour' is niet zomaar een toeristische rond- rit door Rotterdam. De titel geeft het al aan: je moeder zou er niet voor kiezen. Nor a's Soephuis aan de Schie- damseweg is de opstapplaats. Een oude stadsbus rijdt de passagiers langs diverse plaatsen in de stad, waar (ex-) dak- en thuislozen de toe- schouwer een unieke blik in hun leven gunnen. Maasstad weekbladen reed maandag mee met de eerste bustour. I 4 Rotterdam 2001 m Culturele Hoofdstad van Europa TIP V/D WEEK Giustino 8 oktober Manyfacts - Scapino Ballet Rotterdam 4 t/m 7 oktober Filmprogramma Jheronimus Bosch 4 t/m 9 oktober Not Your Mama's Bus Tour 4 t/m 19 oktober *Hartstocht Heimwee in Rotterdam Rotterdam en de Rijn t/m 31 december Danse jochie, danse! 6 oktober t/m 2 december Preken voor andermans parochie Rotterdams Kamerorkest 8 oktober Motta's Raadsledenhoekje, de tweede ronde t/m 26 oktober Tentoonstelling De Boompjes - Venster op de wereld Dining International/ Rotterdam, aan tafel! t/m 18 november Bosch leeft t/m 31 december Een schoone stad, Willem Nicolaas Rose (1801-1877) t/m 20 januari 2002 jmrnmSHm Kaartverkoop Ticketservice in publiekscentrum Rotterdam Service 2001, Las Palmas,de 151 groterepostkantoren, de33GWK Istationskantoren, de 12grotere VWkantoren. Ticket ABN-AMIRO <o> 4» flippy 1 - ywr ROTTERDAM - Nederlandstalige hits uit de jaren veertig en vijftig staan centraal in het muziekpro- gramma 'Die goeie ouwe radio'. Op woensdag 10 oktober vindt de eerste voorstelling plaats van een nieuwe reeks van dit programma. De vele bekende liedjes worden vertolkt door een uit zeven Rotter- damse muzikanten bestaand orkest onder leiding van Harry-Jan Bus. In mei waren de eerste vijf voor- stellingen van 'Die goeie ouwe ra dio' em vanwege het grote succes zijn er de komende tijd vijf extra voorstellingen. De eerste is op 10 oktober waarna de voorstelling tot 7 november iedere woensdag te zien is. 'Die goeie ouwe radio' is te zien in combinatie met de film 'Hartstocht Heimwee in Rotter dam', een documentaire over de geschiedenis van Rotterdam van 1850 tot de wederopbouw. De jaren direct na de bevrijding zijn voor vele oudere mensen on- losmakelijk verbonden met de mu- ziek en radiohits uit die tijd. Het waren de jaren van de wederop bouw en iedereen luisterde naar de radio. De generatie 65-plussers kunnen de meeste hits van die goeie ouwe radio uit de jaren vijf tig nog steeds meezingen. De hits en liedjes, nu wellicht ouderwets aandoend, waren in die tijd 'keu- rig'. De muziek werd bei'nvloed door de Amerikaanse Swing en Jazz en zodoende onweerstaanbaar swingend. Presentator/zanger Har ry-Jan Bus introduceert het live-ra dio orkest onder leiding van Bart Wijtman en kondigt de liedjes en solisten aan. Het programma is in- gedeeld in een aantal blokjes. Aanvang van alle voorstellingen 13:30 uur. Kaarten kosten 25 gul den en zijn verkrijgbaar aan de ba- lie van Rotterdam 2001 in Calypso en Las Palmas. Ook via Ticketser- vice Nederland en via 0900- 3001250 <99 c/pm). Het Rotterdamse Verenigingsleven staat de komende tijd centraal in De Dubbelde Palmboom. foto: Dick Sluijter ROTTERDAM - Het Rotterdamse verenigingsleven staat van 2 okto ber tot en met 24 februari 2002 centraal in museum De Dubbelde Palmboom. De fototentoonstelling 'Rotterdams Verenigingsleven' is een samenwerkingsproject tussen zes Rotterdamse verenigingen voor amateurfotografie, Historisch Museum Rotterdam en Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Eu- ropa. De expositie toont op een ori- ginele wijze de enorme verschei- denheid en dynamiek van het bloeiende maar voor het publiek vaak onzichtbare verenigingsleven in Rotterdam De zestig geportretteerde Rotter damse verenigingen, onder andere de Chabotgroep, Boksvereniging Schildkamp, Met zak en as, Speel- lieden van Voorne en Roeivalida- tievereniging Rijnmond geven in een bijzondere uitvoering een inte- ressant overzicht van het heden- daagse verenigingsleven. Ama- teurverenigingen die al meer dan honderd jaar bestaan, maar ook verenigingen die nog maar kort ge- leden zijn opgericht; allemaal leve- ren ze een belangrijke bijdrage in het Rotterdamse culturele en socia- le leven. Het aanbod loopt van sportverenigingen als Roeivereni- ging Rijnmond en Boksvereniging Schildkamp tot recreatieve vereni gingen als Bewegingstheater Krui- mels, Schildersclub Inspiratie en Shantykoor Albatros. De foto's geven niet alleen een mooi inzicht in openbare activitei- ten, zoals optredens of wedstrij- den, maar bieden ook een kijkje achter de schermen. Zo wordt goed zichtbaar hoe betrokken de leden zijn en welke betekenis het vereni gingsleven voor hen heeft. De ex positie toont de Rotterdammers en hun passie voor hun activiteiten 'op z'n mooist'. De foto's zijn ge- maakt door zes Rotterdamse ama- teurfotografieverenigingen,die ge- durende het afgelopen jaar het le ven van zestig andere verenigin gen hebben geportretteerd. Te zien tot en met 24 februari 2002 in De Dubbelde Palmboom, Voor- haven 12, Rotterdam-Delfshaven, telefoon 010-476.15.33. ROTTERDAM - Turkse kunst leeft in Nederland. Dat is te zien tijdens het Goz Nuru Festivali 2001 op 12, 13 en 14 oktober in de Doelen in Rotterdam. Het festival toont Turkse kunst en cultuur, uit Nederland en Turkije. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de rijkdom van Turkse beel- dende kunst. Bovendien vestigt het festival de aandacht op de bijzon dere plaats die het ambachtelijk handwerk inneemt in de Turkse gemeenschap in ons land. In het afwisselende programma staan drie dagen lang vijf exposi- ties centraal: 'Turkse kunst in vrije tijd' laat de inzendingen zien voor de gelijknamige wedstrijd. Veel sierlijk naaldwerk maar ook mooie schilderkunst, kalligrafteen, foto- grafie en beeldhouwwerk. Ook is er een verkoopexpositie met bij zondere kalligrafteen van Rauf Tuncer uit Bursa, Turkije. Vijf professionele Turkse kunstenaars in Nederland presenteren eigen werk in de expositie 'Turkse spo- ren in de beeldende kunst'. En 'Van het verleden naar de toe- komst - handwerk uit Anatolie' toont voorwerpen, zoals zilver- werk, keramiek en glas uit ver- schillende delen van Turkije. 'Sim ise' tenslotte toont verftjnd bor- duurwerk van de Turkse naaldkun- stenares Naziye Mumcu. Naast de exposities is er een cur- susmarkt waar Turkse en Neder- landse organisaties hun cursusaan- bod presenteren, zoals ebru, naald werk, naaimachineborduren en mozaiek maken. Op zaterdag is er een kinderatelier. Er zijn presenta- ties, workshops en lezingen, onder meer over het maken van glas in lood volgens oude Turkse technie- ken. Het geheel wordt omlijst door een muziekprogramma: zaterdag- avond 13 oktober zullen Izzet Al- tinmese en Canan Baskale optre- den op met een repertoire van Turkse volksliederen en op zon- dagavond 14 oktober zingen Zekai Tunca en Figen Akisik Turkse kunstmuziek. Openingstijden: Vrijdag 12 okto ber: 15.30—23.00 uur. Zaterdag 13 oktober: 10.00-23.00 uur. Zondag 14 oktober: 12.00-23.00 uur. De entree is gratis. Kaarten voor het muziekprogramma kosten 15 tot 25 gulden. ROTTERDAM - De Islamitische leider Mustafa Ceric komt zondag 7 ok tober naar Nederland voor een preek over het creeren van een krachtige en vreedzame relatie met het Westen. De groot mufti - na de president de be- langrijkste persoon in Bosnie - neemt deel aan een van de Confronta- tiepreken georganiseerd door Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa. In deze bijeenkomsten gaan spiritueel leiders, politici en kunste naars met elkaar in debat over onderwerpen op het grensgebeid van poli- tiek, religie en cultuur. Naast Dr. Ceric spreekt op 7 oktober tijdens deze Confrontatiepreek met de titel: Hoe kan angst voor de vreemdeling over- wonnen worden? ook Prof. Dr. Dries van Dantzig, bijzonder hoogleraar in de psychotherapie. Tevens neemt politica Judith Belinfante, Tweede Ka- merlid voor de Partij van de Arbeid, deel aan dit Engelstalig debat, dat on der leiding staat van Michael Zeeman. De Confrontatiepreek vangt aan om 14.30 uur in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3 in Rotterdam. Reserveren via Publiekscentrum Rotterdam 200101^1-4022001 Een nostalgisch beeld van bedrijvigheid in de Rijnhaven. door Dik Vuik Het Maritiem Museum Rotterdam heeft al een semi-permanente ten toonstelling over de binnenvaart in huis, die het leven aan boord be- licht. De tijdelijke tentoonstelling 'Rotterdam en de Rijn' geeft voor- al een beeld van de vrachtvaart. Twee eeuwen vrachtvaart op de Rijn wordt in al zijn aspecten be- licht. De liefhebber van scheeps- modellen komt daarbij goed aan zijn trekken. „We laten heel veel scheepsmodellen zien", aldus me- dewerkster Andrea Kieskamp van het museum. „Een heel bijzondere bruikleen is een verzameling Rijn- schepen uit Duisburg, allemaal op dezelfde schaal. Verder hebben we een model van een scheepstrein en een schipbrug. De modellen zijn echt heel divers." Naast de scheepsmodellen maakt de tentoonstelling onder meer ge- bruik van tekeningen, schilderijen, halfmodellen en historische docu mented Een topstuk is de originele Akte van Mannheim uit 1868, die als 'grondwet' gold voor alle sta- ten langs de Rijn. De Akte wordt deze week door een containerschip van het Sliedrechtse Danser Con- tainerline uit Straatsburg gehaald. „Vrijdag komt de Akte in Rotter dam aan en dan wordt hij door een sleepboot naar het museum ge- bracht", beschrijft Kieskamp de ceremonie waarmee de tentoon stelling feitelijk als geopend kan worden beschouwd. 'Rotterdam en de Rijn' laat ook een aantal fraaie panoramafoto's van de bekende fotograaf Frits Rotgans zien. Op groot forthaat hangen de sfeerbeelden uit de jaren vijftig en zestig boven de vitrines. In die vitrines zijn tal van bronnen over de Rijnvaart te vinden. Ge- bruiksvoorwerpen, douaneproce- dures, documenten en bouwteke- ningen van schepen wisselen el kaar af. De Tweede Wereldoorlog is een apart thema, dat was immers de tijd waarin veel schepen door de bezetters werden geconftsceerd om later in sterk wisselende staat weer te worden teruggevonden. Een aardig element uit de tentoon stelling is ook het in beeld brengen van hoeveel vrachtauto's er nodig zouden zijn om de lading van een Rijntransport te vervoeren. Een rij vrachtwagens symboliseert de file die het gevolg zou zijn. Het leven van de Rijnschipper komt ook te- rug in de tentoonstelling, aan de hand van fotodagboeken van twee schippers. Het publiek kan meekij- ken hoe hun loopbaan op het water zich ontwikkelde en krijgt zo een persoonlijke indruk van wat de be- drijfstak inhoudt. Wie eenmaal in de tentoonstel- foto: Maritiem Museum Rotterdam lingsruimte rondloopt, komt aan- vankelijk ogen tekort om alle mo dellen te bekijken. Vele modellen komen uit het eigen omvangrijke depot van het Maritiem Museum Rotterdam, maar ook de door Kieskamp genoemde collectie uit Duisburg is zeer de moeite waard. De samoreus, de overlander, tal van bij het grote publiek relatief onbekende typen schepen die ooit de Rijn bevoeren komen hier in modelvorm terug. Een nog ko- mend hoogtepunt tijdens de loop- tijd van 'Rotterdam en de Rijn' wordt de terugkomst van een echt Rijnschip in Rotterdam. De ijzeren stevenaak Helena wordt al enkele jaren door een stichting gerestau- reerd. Dit najaar wordt die restau- ratie voltooid en daarna hervindt de Helena haar plekje in de Maas- stad. Toepasselijker kon de band tussen Rotterdam en de Rijn bijna niet uitgedrukt worden. 'Rotterdam en de Rijnis te bezoe- ken vanaf 6 oktober 2001 tot en met 24 februari 2002. Maritiem Museum, Leuvehaven 1. Open: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00. Toegang: f 7,50. door Marlen Duvalois Een select groepje van twaalf men- sen is uitverkoren om op deze avond als eerste kennis te maken met de rit die als avontuurlijk en verrassend staat aangegeven in de flyers. De tocht begint om 19.30 uur en neemt ongeveer twee uur in beslag. Wat de aanwezigen precies te wachten staat, is onbekend. Evenals de route en de haltes. De gids in de bus stelt zich voor als Erik en houdt zijn welkomstwoord afwisselend in het Engels en Duits. In het kort wordt uiteengezet wat 'This is not your mama's bustour' niet is. Het is geen standaard rond- leiding door de stad waarbij de toe- rist kennis kan nemen van de Euro- mast die 185 meter lang is. Het is ook geen rit langs de Koopgoot en de Coolsingel met zijn stadhuis en WTC gebouw en er wordt geen be- zoek gebracht aan de havens. Het is vooral geen high class rondrit. Wat het wel is, wordt al snel duide- lijk zodra de donkerrode bus vanaf de opstapplek naar de Lage Erf- brug richting centrum rijdt: „Aan uw linkerhand ligt de wijk Span- gen, bekend om zijn criminaliteit, overlast en drugstoerisme", spreekt Erik ons via de luidspreker toe. Dat belooft wat voor het ver- loop van de toer. De bus voert ons langs diverse metrostations en de Maastunnel richting Dijkzigt. Ter- wijl Erik ons enkele tips geeft voor een warme en gratis ovemachting, naderen we de eerste stop. 'This is not your mother's bustour' geeft de kijker inzicht in het leven van dak- en thuislozen. foto: Dick Sluijter Het ziekenhuis is zijn plek, zijn herinnering aan een vroeger leven. Een leven zonder drugs of proble- men. Het optreden van de ex-dak- loze vindt plaats op het voorterrein van het ziekenhuis en dus worden de passagiers verzocht uit te stap- pen en plaats te nemen op de aan- wezige betonnen banken. In snel- treinvaart doet Erik zijn verhaal in vier tijdsfasen uiteen. Zijn jeugd als voetbalsupporter met zijn oude re broer, zijn werk als ziekenver- zorger in Dijkzigt, zijn relatie met een alleenstaande moeder en zijn drugsgebruik. Waar hij mee be- gon, wat hij allemaal heeft ge- bruikt, waarom en hoe het zijn le ven heeft veranderd. Met dit ver haal verandert ook de visie van de nietsvermoedende toeschouwer. Opeens gaat er een onbekende we- reld open en worden we meege- sleurd in een persoonlijk drama. In de bus is er weinig tijd tot na- denken. Eventuele overpeinzingen worden muzikaal bijgestaan door het pijnlijk gepaste 'I'm walking away from the troubles in my life' van Craig David. Erik ontpopt zich weer tot amicale gids en vertelt over de Pauluskerk en zomerse nachten in het Museumpark. Toch onthoudt hij ons niet van enige toe ristische bezienswaardigheden op weg naar zuid, alwaar een volgend acteur zich aan dient. Francisca staat op een landje bij de oude spoorwegovergang, uitkij- kend op de immer omhoog staande Hefbrug. Haar verhaal begint neu- traal en lijkt zelfs niet op zijn plaats. Pas als regisseur Berthold Gunster haar relaas in banen leidt en in rap tempo vragen stelt waar zij schijnbaar lachend alleen maar 'ja' of 'nee' op antwoordt, worden de gruwelijkheden in haar jeugd ons in zeer korte tijd duidelijk en ziet iedereen het verband met haar inleiding. Rillen doen wij niet meer van de kou en het is maar goed dat het donker is, want bij zo- veel onmenselijk leed, pinkt me- nigeen ongemerkt een traantje weg. De trein speelt in haar herin nering een belangrijke rol, daarom zijn wij hier aanwezig en in de bus wordt dan ook toepasselijk 'Stop that train' ten gehore gebracht. Dat de tocht vooral niet alleen om ellende gaat, toont Monica ons door het showen van verschillende veelkleurige en uitbundige crea- ties. Organisator Anneke de Goede benadrukt dat de rondleiding voor al leuk en leerzaam is: „We probe- ren de mensen een reeel beeld te geven van de dak- en thuislozen, terwijl de sfeer in de bus gewoon gezellig kan zijn." Enthousiast is iedereen in ieder geval wel gewor- den en de acteurs, die de rol van en in hun leven spelen, worden na hun optreden warm onthaald in de bus. De verhalen zijn intens, som- mige warrig, maar alle uit het le ven gegrepen. En een ding is ze- ker, niet alleen de toerist, maar ook de Rotterdammer zal na deze erva- ring anders naar onze stad en haar bijzondere inwoners kijken. Te zien op 4, 5, 9-14, 16-19 okto ber. Vertrek om 19.30 uur vanaf Nora's Soephuis, Schiedamseweg 112 in Rotterdam-Delfshaven. Internationaal vermaarde solisten brengen samen met het barokorkest II Complesso Barocco o.l.v. Alan Curtis een van Vivaldis beste opera's ten gehore: Giustino. Concert- en Congresgebouw De Doelen, 20.15- 22.15 uur, entree fl. 60,-150,-140,- Een niet alledaagse dansfantasie die zich afspeelt in de stad van de toekomst. Een combinatie van dans, architectuur en computergraphics i.s.m. met het Architectenbureau MVRDV (makers Holland Paviljoen EXPO 2000) RotterdamseSchouwburg, GroteZaal. Aanvang20.15uur, 7/IOom 14.30 uur, kassa: 010-4118110 Een speciaal Bosch-filmprogramma met de volgende films: 4/10: De Maagdenbron, 5/10Het Zevende zegel, 6/10 en 7/10Decamarone, 6/10: Conspirators of Pleasure, 7/10Mariken, 7/10 De Boom der Wensen en The Baby of Macon, 9/10Haxan. Theater Lantaren/Venster I Grote of St. Laurenskerk, meer info en kaartverkoop bij Lantaren/Venster 010-277 2277 Sponsor: RET Een zeer bijzondere, theatrale busreis door de stad Rotterdam voert het publiek langs diverse locaties in de stad die door (ex)daklozen zijn uitgekozen. Begin- en eindpunt: Nora's Soephuis, Schiedamseweg 112, Rotterdam, aanvang 19.30 uur. Reserveren: De Goede Bromberg tel: 010-26554 20 Entree fl. 25,- 4, 5,7,9 en 10 oktober Sponsors: ING, Shell, Dura Vermeer. Film over de geschiedenis van Rotterdam van 1850 tot de wederopbouw. Een digitale reconstructie van het vooroorlogs Rotterdam, waardoor u een reis door de tijd maakt. Calypso2001, Mauritsweg 5, aanvang 13.30en 15.30uur,4ll0en5ll0 tevens 20.00 uur, entree ft.10,-. Een tentoonstelling over de historische en hedendaagse verbondenheid tussen Rotterdam en de Rijn. Marttiem Museum Rotterdam, di - t/m za 10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00-17.00 uur, entree fl. 7,50/4,-. www.maritiemmuseum.nl Een voorstelling over de legendarisch bokser uit Rotterdam; Bep van Klaveren, het schoffie uit de Pieretstaat dat wereldberoemd werd. Naar een script van Louis Lemaire en Jules Deelder. JeugdtheaterHofplein Pieterde Hoochweg 222, tel. 010-2435050 Zo 7 oktober Sponsor: BankGiroLoterij Confrontatiepreek: Hoe kan angst voor de vreemdeling overwonnen worden? Sprekers: Eugen Drewermann (theoloog, psychotherapeut, auteur) en Dr. Mustafa Ceric, groot Mufti van Bosnie. Gast: Judith Belinfante (Tweede kamerlid voorde PvdA). Voorzitter: Michael Zeeman. Remonstrants Kerk, Museumpark 3, Rotterdam, aanvang 14.30uur, entreegratis. Reserveren gewenst: 010-4022001 Officiele introductie van dit nieuwe Rotterdamse orkest met werken van Tchaikovsky en Sjostakovitsj. Concert- en Congresgebouw De Doelen, aanvang 20.15 uur, kassa 010-2171717 Defavoriete kunstwerken van raadsleden worden geexposeerd in de hal van het Rotterdamse stadhuis. Stadhuis Coolsingel, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur t/m 15 november Sponsors: Johan Matser, ING Baltimore, Barcelona, Hamburg en Londen inspireren Rotterdam voor de plannen en mogelijkheden voor De Boompjes om zich te ontwikkelen tot een attractief onderdeel van het stadshart. Willemswerf, Boompjes 40, ma-vr 9.00-17.00, za en zo 12.00-17.00 uur, gratis Tentoonstelling van spraakmakende Rotterdammers van nu en vroeger die elk een 'plekje aan tafel' krijgen. Een kijkje in het dagelijks leven aan tafel van o.a. Piet Heijn, Bep van Klaveren, Ivo Opstelten, Sparta-profvoetballer Nourdin Boukhari en de Turkse consul-generaal Serpil Alpman. Schielandshuis, di-vr: 10.0017.00 uur, za-zo: 11.00-17.00 uur, entree fl. 6, - Veertien immense afbeeldingen van 3 bij 4 meter en een heus Carnaval de Zotten bij de tippelzone aan de Keileweg laten de overeenkomsten zien met de schilderachtige taferelen uit de late Middeleeuwse cultuur en de apocalyptische fantasieen van Jheronimus Bosch. Benjamin Franklinweg (ingang Keileweg 26), entree gratis Tentoonstelling over genie-ingenieur W.N.Rose, een van de belangrijkste Nederlandse architecten van de 19e eeuw en stadsarchitectvan Rotterdam (1839-1873). Nederlands Architectuur Instituut, di 10.00-21.00 uur, wo-zo 11.00- 17.00 uur., entree fl 8,82, reductie fl 4.41. Publiekscentrum Rotterdam 2001 (informatie en kaartverkoop) Mauritsweg 5, tel. 0104022001. Open: ma-vr van 10.00-18.00, za-zo van 11.00- 16.00 uur. Kijk ook op: www.rotterdam2001.nl. Las Palmas (kaartverkoop) Wilhelminakade 66 (Kop van Zuid). Open: di - zo 9.30-17.30, wo 9.30-21.30 uur If;; ROB ECO l ini lever de kunst van communicatie Deze weekladder is vervaardigd in samenwerking met het Rotterdams Dagblad en Maasstad weekbladen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 29