schiedam Kritiek op Schiedams evenementenbeleid 82 PLUS Familieportretten in '1000-en-1-nacht' sfeer zichzelf? Klagen over zwerfvuil Euro-wedstrijden in het centrum Oru Sin' Waar speelt Liesbeth List Conclusies SVP: Crisisopvang verontrust bewoners Boerhaavelaan ROTTERDAMS RADIO MUSEUM Klachten discriminatie gestegen Project 'Opvallend veilig' uwj Of bel gratis 0800 - 06 42 6 WEKEN VOOR 35,- Oplage 38.600 Totale oplage 628.100 7 november 20018e Jaargang nr 45 SCHIEDAM - SVP (Schiedam Vlaardingen Promotie) vindt dat de gemeente Schiedam voor evenementen een onduidelij- ke subsidieverstrekker is. SVP, dat een 'kenniscentrum' wil zijn en de 'ontwikkelingsmaatschappij' voor de stadspromotie van Schiedam en Vlaardingen, oordeelt dit na evaluatie van de Brandersfeesten van afgelopen September. crvuet excluste™ 'm"< dressed ORGANISEERT RADIOBEURS Foto Video Audio KTV Telecom 'opgetelddebesteH II PLUS vm ftifk 5LIH&MCN 5L£CHt2l&NC£bJ 1E5T04 H6ftK£lNPMf£H£lP van ve am Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in J Ja, noteer mlj voor zo'n voordellg proefabonnement* I I I I I I I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam weekbladei 0(l- FASHiv^ -wlusie ve Broersvest 6d Schiedam 4734568 Als voorbeeld van dit 'onduidelij- ke financiele beleid' noemt SVP de gewoonte van de gemeente Schiedam om schoonmaakwerk- zaamheden en afzettingen van stra- ten ook te laten vallen onder 'sub- sidie'. Afzettingen en schoon- maakwerkzaamheden zijn voor re- kening van de gemeente Schiedam en behoren dus niet tot de subsidie die de Stichting Brandersfeesten SCHIEDAM - Bewoners in Schiedam-Oost zijn bezorgd over de vestiging van een half- open opvangcentrum voor ver- slaafden in de Boerhaavelaan. Het gebouw dat voorheen als kliniek voor het Boumanhuis dienst deed, is de afgelopen pe- riode grondig verbouwd, en krijgt als het aan de directie ligt een nieuwe bestemming. Aanpassing van de huidige ver- gunning blijkt daarvoor niet noodzakelijk, zegt het Bouman huis volgens de bewoners. Die voorziet in de mogelijkheid om in het pand verslaafden op te nemen en te verzorgen. Nu de aard van de opvang echter dras- tisch lijkt te wijzigen, dringen de naburige bewoners er bij de gemeente op aan de vergunning nog eens tegen het licht te hou- den. Zij verwachten overlast te ondervinden van verslaafden die door de politie naar de op vang zullen worden gedirigeerd maar die ter plekke opname weigeren. „Die kunnen niet te gen hun wil vastgehouden wor den", is hun mening. Het Bou manhuis zou volgens de bewo ners de raad en de bewoners niet op de hoogte hebben ge- steld, omdat dat niet nodig was. De directie van Het Bouman huis stelt daar tegenover dat er voor dergelijke gevallen goede afspraken met de politie zijn ge- maakt. Als dat gebeurt komt de politie hen direct weer ophalen en worden ze teruggebracht naar de plek waar ze zijn aange- troffen, stelt de directie volgens de bewonersvereniging. JSC EXTRA ROUTING FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein ontvangt, meent SVP-directeur Ron van Aalst. Hij vindt verder dat de gemeente Schiedam de Bran dersfeesten jaarlijks een vast be- drag moet toezeggen, in plaats van dat de Brandersfeesten elk jaar op- nieuw weer subsidie moet aanvra- gen. Achteraf volgt dan verant- woording van het bestuur van de Brandersfeesten. Het huidige subsidiebeleid zorgt nu voor wantrouwen bij de Stich ting Brandersfeesten over de be- doelingen van de gemeente Schie dam, meldt Van Aalst in zijn be- vindingen. Van Aalst kraakt verder het 'eenin- gansprincipe' van de gemeente Schiedam. De contacten die de Brandersfeesten met de gemeente had, moesten via een loket van de gemeente lopen, en dat werkt niet, aldus Van Aalst. En dat terwijl het zoveel makkelijker kan: „De orga- nisatie van de Brandersfeesten is bekend met de voor de diverse za- ken verantwoordelijke mensen binnen de gemeente." SVP heeft ook gekeken naar het functioneren van het bestuur van de Brandersfeesten. De afspraken met de sponsors moeten voortaan schriftelijk worden vastgelegd, stelt Van Aalst voor. Momenteel dreigen sponsors af te haken omdat de met hen gemaakte afspraken niet worden nagekomen, stelt de SVP-directeur. De eerste Zilveren Kluit, een prijs van SVP, is gegaan naar Kakki Prakki. Dat werd afgelopen don- derdag tijdens een bijeenkomst van SVP duidelijk. De zilveren onder- scheiding is bedoeld voor Schie- dammers en Vlaardingers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor hun stad. De prijs werd toege- kend door een groep vrijwilligers, die voor SVP als testpanelleden de laatste maanden allerlei evenemen ten, tentoonstellingen en voorstel- lingen hebben bezocht. ZATERDAG10 NOVEMBER CEINTUURBAAN 104 EN 111 Een pagina vol aanbtedingen! Kijk verder in deze krant. St PLUS mOiiw Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM - Hij was de grote ster van de Marokkaanse Manifestatie, afgelopen zondag in het Theater aan de Schie. Said Mariouari. begeleid door een band, werd tijdens zijn optreden luid toegejuicht, en zijn nummers werden meegezongen. Het is de bedoeling dat de manifestatie volgend jaar weer wordt gehouden, evenals de Turkse Manifestatie. Zie verder de binnenpagina voor een verslag. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - 'Met andere ogen' is de naam van de fototen- toonstelling waarop Schiedamse families als een soort staatsiepor- tretten staan afgebeeld. Net als vroeger, toen oma, opa en alle kinderen netjes moesten zitten tegen een decor van plechtstatige bomen of een deftige salon. Deze plechtige sfeer waar iedereen duidelijk neergezet is door de foto- graaf, wordt nu weer herhaald al- leen dan in een Marokkaanse stu dio met paradijselijk decor gordij- nen en vazen met tulpen ervoor. Bewust gekozen door kunstenaars Sjef van Duin en Hassan waar de hele familie pontificaal opstaat en waar als extra een waardevol voor- werp (cultureel erfgoed) mee op de foto mag. Deze wonderlijke por- tretten zijn bovendien te zien op een historische plek, het voormali- ge weeshuis Lindenhof, waar de oude regentenkamer speciaal voor deze gelegenheid is opengesteld. Deze manifestatie met een Marok kaanse tintje past hiermee bij de eerste Marokkaanse manifestatie die dit weekend in Schiedam werd gehouden. En ook bij een tweede 'Marokkaanse' tentoonstelling, in de Artoteek waar drie Marokkaan se kunstenaars onder de naam 'De Bron van de Leeuw' hun werk aan de regio tonen. Daar staat ook de Arabische studio opgesteld waar, zo vertelt Julia Snikkers van de Ar toteek, nog steeds families met hun meest waardevolle voorwerp gefo- priteteeIt At •zxvAxdOjt*' lien staarvJe ovatie, dat is overweptJidend en ontroerend tegelijk Wmt«rtuin«n Afvat in de spotlights Lanzarote Wonen in oude boornqaatQ iaf 10 november bij u in huis tografeerd kunnen worden. De voorwerpen die de families meena- men op de kunstfoto varieren van een 'thepam' uit Sri Lanka, foto plus riem van de overleden hond tot hoeden, een wok en zelfs een bh. Deze laatste werd door de Franse familie meegenomen om dat vader een voorkeur voor ronde vormen heeft. Zo ontstaat er op de ze manier een overzicht van Schie- dammers met verschillende cultu- rele achtergronden die met hun persoonlijke voorwerp hun per- soonlijk cultureel erfgoed laten zien. Zo nam de familie Brust een oude prent mee van de Oude Sluis omdat zij sinds zij in Schiedam wonen, graag in het cafe Zeeman aldaar komen. Zo heeft elke foto zijn verhaal en deze verhalen worden bovendien opgeluisterd met tekstgedeelten uit het sprookjesboek 'Duizend en een nacht'. Fotograaf Sjef van Duin met zijn Marokkaanse collega ma- ken met deze expositie duidelijk dat er op verschillende manieren naar ons cultureel erfgoed gekeken kan worden. De kunst manifestatie Met Andere Ogen is ontwikkeld door de Pro- vincie Zuid Holland; er doen enke- le andere middelgrote plaatsen aan mee als Vlaardingen -met kunste naars over ideeen voor het nieuwe fusie museum- en Dordrecht met het naaimachinemuseum en een Marokkaanse modeontwerper. De tentoonstelling Met andere Ogen is te zien in het voormalig Weeshuis der Hervormden Lange Achterweg 84. De openingstijden zijn vrijdag van 11 tot 17 uur en in het week end van 13 tot 17 uur. SCHIEDAM - Het aantal klachten over discriminatie is vorig jaar gestegen, van 41 gevallen in 1999 naar 52 zaken in 2000. Dat meldt RADAR Schiedam. De meeste gevallen betreffen meldingen over discrimina tie op grond van herkomst, kleur en ras. In 3 gevallen zeggen Schiedammers gedis- cimineerd te zijn op grond van geloof. In 2 gevallen is volgens RADAR vast komen te staan dat er inderdaad sprake was van discrimina tie; in 17 gevallen wordt dis criminatie vermoed. In 14 gevallen is er niet gediscri- mineerd. In 9 gevallen kwam RADAR niet tot een oordeel; 8 gevallen zijn nog in behandeling. Na de aanslagen van 11 Sep tember is er in Schiedam een incident bekend waarbij een moslim werd gediscrimi- neerd. SCHIEDAM - De GGD Nieuwe Waterweg Noord is gestart met het uitvoeren van veiligheidsbezoeken bjj inwoners van de wijken Schiedam Centrum en West van 80 jaar en ouder. De be- zoeken worden uitgevoerd in het kader van het project 'Opvallend veilig'. Tijdens het bezoek controleert een veiligheidsmedewerker sa- men met de bewoner het huis op onveilige situaties. Doel van het project is om zo de veiligheid van ouderen in en om het huis te vergroten en de kans op een valonge- luk te verkleinen. De GGD voert dit onderzoek sinds 1998 in Schiedam uit. Oude ren die nog geen 80 jaar zijn, maar wel interesse heb ben in een bezoek, kunnen zich opgeven bij Marleen van der Wal (248 80 47). SCHIEDAM - De euro komt er- aan, reden voor de winkeliersver- enigingen van Hoogstraat, Grote Markt en Koemart om er verschei- dene wedstrijden over te organise- ren. Zo was er een Euro-kleurwed- strijd. De drie winkeliersverenigin- gen kregen veel inzendingen bin nen, waaronder een aantal zeer creatieve. Sommige kinderen had- den van de kleurplaat een trekpop gemaakt. Een onafhankelijke jury slaagde er toch in (rekening hou- dend met de leeftijden van de deel- nemers) om de prijswinnaars te be- palen (zie foto): Emmy Amster dam (7), Jeffrey Vroon (9), Mic key de Ruiter (10), Zico Heinebal (6), Kershaw Jansen (6), Brandon (8) en Lianne Odijk (4). De aan- moedigingsprijs ging naar Grisel- da Elants (2). Ook zijn er 25 troost- prijzen uitgedeeld. Veel volwassenen deden verder mee aan de Euro Prijsvragen. De prijsvraagactie was opgezet om de klanten vertrouwd te maken met de euro, en was gepubliceerd in Maasstad Weekbladen. Zo werd gevraagd hoeveel euromunten er in omloop komen (8) en hoeveel euro het grootste biljet waard is (500 euro). Uit de vele inzendin gen zijn vijf prijswinnaars getrok- ken. De hoofdprijs (een 3-daagse reis naar Parijs met een bezoek aan Euro-Disney) is gewonnen door familie De Vries uit Schiedam. Foto Roger van der Kraan Antiques (Bntcrior Originele, Lloyd Loom stoelen Weettwvanplaats 1 - 3131 BT Vlaardingen tet. 010 - 4602044 "TV KORTING! |P" fiR; W Naam: Adres: (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) I Telefoon: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1