schiedam WD maakt voorbehoud sluiting bibliotheken 50 BUITENKANSJES mm tKeukenmaxx ISUOWROOMKEDKEHS TEGEN ELK dS GSM SUPER SALE €0, A.S. ZONDAG, OPEN! mmsmmasmis Burgemeester Scheeres herbenoemd Oaar is Se Klant pas Mag! Van Wijk: 'De bibliotheek, VOOR SNELLE BESLISSERS DECORRECT WINTERSALE KRANT Schiedam wordt oud 6 WEKEN VOOR 17,50 Weer volop mode in deze krant.... Lage woonlasten in Schiedam Van 11.00 tot 17.00 uur. www.wooning.org Verkoop parkeerpas uitbreiden Tachtig zaken opgelost Of bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 16 januari 2002 9e Jaargang nr 3 SCHIEDAM - De Schiedamse VVD-fractie kiest niet meer voor een resolute sluiting van de twee bibliotheekfilialen in Zuid en Nieuwland. Dat valt af te leiden uit een artikel van fractievoorzitter Will van Wijk in het mededelingenblad van de VVD. Opgeteld die beste Een pagina vol aanfoiedtngen! Kijk verder in deze krant. 4 4 vati? Wilt u duizenden Euro's besparen op uw nieuwe keuken? Kom dan vandaag nog kijken naar onze Red Label® collectie. Ruim 50 showroomopstellin- gen MET APPARATUUR EN TOEBEHOREN die we met kortingen tot 70% verko- pen, omdat ze DIRECT ruimte moeten maken voor nieuwe opstellingen. Wees er snel bij, want WEG IS WEG. Met 22.700,- bruto jaarinkomen 125.OOO,- hypotheek Voor de laagste rente van Nederland: 5 jaar vast v.a. 4,6% 10 jaar vast v.a. 5,2% HYPOTHEKEN 010-4129026 SHOWROOM MOET LEEG! fTTHT EL GRATIS GSM TELEFOON SONY CMD-J70 www.kinorama.nl 0900-KIN0RAMA SCHIEDAM - De gemeente Schiedam scoort goed in de rang- lijst van gemeentes met lage gemeentelijke woonlasten (bij- voorbeeld OZB, afvalstoffenheffing). Dat blijkt uit een onder zoek dat het Algemeen Dagblad 10 januari publiceerde. Schie dam neemt dit jaar de derde plaats in van de goedkoopste ge meentes. Er zijn zestig gemeentes onderzocht. Rotterdam Olympiaweg 44a, (naast de Kuip), telefoon: 010-4791944 m i Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50 38,56). Vul snel de bon in I I I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 ct p. min.) Schiedam weekbladen Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek In het verkiezingsprogramma van de VVD -dat eind november werd gepresenteerd- stond nog: „Gelet op de kwaliteit van de centrale bi bliotheek is de VVD van mening dat de bibliotheken in Zuid en Nieuwland moeten worden geslo- ten." honderd en Hn keukens, duizend en ffn IdeeSn REEUWIJK, Reeuwijksepoort 304, Tel. 0182-399355 Ma t/m Woe 10.00 -17.30 Do Vr 10.00 - 21.00 Za 10.00 -17.00 Voor echt onafhankelijk adv.es Voorbeeld maandlasten: hypotheek 125.000,- 5 jaar rentevast: nettolasten 420,- Voorbeeld bruto jaarinkomen: 27.500,-: max.hypotheek 151.250,- 34.000,-: max hypotheek 187.000,- Ook voor oversluiten www.vanmaurikhypotheken.nl m De plannen van de VVD vielen slecht bij de gebruikers van de twee bibliotheken en het perso- neel. „Als wij kunnen aantonen dat het filiaal in Nieuwland, en ook het filiaal in Zuid een functie heeft, zullen ze wel moeten meegaan", zei Magda Meijer, filiaalhoofd Nieuwland in december vorig jaar over het programmapunt van de VVD. „Ik geloof dat de VVD wel geschrokken is van alle reaches. Volgens Will van Wijk is dit niet het hele verhaal van de VVD. „Het is een misverstand te veronderstel- len dat in een verkiezingsprogram ma uitgebreid op zaken kan wor den ingegaan", schrijf hij in het VVD-mededelingenblad onder de titel 'De bibliotheek, helder kie zen!!' „De VVD is er zich van be- wust dat dit tot discussies kan lei den en constateert tot haar genoe- gen dat die discussie inmiddels in voile gang is." Sluiting van de twee filialen kan nu volgens Van Wijk worden voorkomen 'wanneer de mogelijk- heden en activiteiten in de filialen Nieuwland en Zuid worden ver- breed, waarbij plaats blijft voor een beperkte bibliotheekfunctie'. Van Wijk pleit voor een onderzoek hoe vraag en aanbod in Zuid en Nieuwland beter op elkaar kunnen worden afgestemd. „Als dat niet gebeurt kan je beide filialen beter sluiten, want dan wordt onvol- doende ingespeeld op de huidige ontwikkelingen binnen onze maat- schappij." SCHIEDAM - Twee kale plekken herinneren nu nog aan cafe William's en de Top-hypotheker, meer niet Ze moesten het veld ruimen voor TramPlus en het plan Stadsas. Meer allure voor de Broersvest, meereenheid in stenen en straatmeubilair. De tram zal straks door het midden van de Broersvest lopen, dat een meer boulevard-achtig karakter zal moeten krijgen. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM -Burgemeester Reinier Scheeres (hier tijdens de nieuwjaarsreceptie in gesprek met Theo Schoenmakers) is voor een nieuwe periode van zes jaar herbenoemd. Franssen, de Commissaris van de Koningin, C&A Tot 330 uur standby Tot 540 minuten spreektijd SMS met geluid en plaatjes Jog-dial .c.m Ben' SOMS Ben' soms pernudnd 30 min. .oor 7,50 afschnft nodig Voor een contract op rekening van de zaak dient u een zakehjk uittreksel van de K.v.K. mee te nemen. (Dit uittreksel is met ouder dan 12 maanden) Prijs is in combinatie met een 2-jarig BEN contract CMt3-47G Rotterdam W.C. Alexandrium [I], W.C. Zuidplein Hoogstraat 141, Bergse Dorpstraat Vlaardingen Liesveld 147 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek DOOR MEER INFORMATIE BELT U: (0900-54667262) 0.35 per minuut zetfouten voorbehouden. Prijs inclusief B.T.W. Geldig t/m 23 januari 2002. heeft Scheeres beedigd voor een nieuwe ambtstermijn. Deze nieuwe termijn van zes jaar begint vandaag. De officiele beediging volgt op een al eerder genomen Koninklijk Besluit. Bij de procedure tot herbenoeming is de gemeenteraad op eigen verzoek betrokken geweest. De raad heeft een commissie herbenoeming samengesteld die vertrouwelijk heeft gerapporteerd over het functioneren van de burgemeester aan de Commissaris van de Koningin. Burgemeester Scheeres begint aan zijn vierde ambtsperiode. Daarvooris Scheeres wethouder geweest. Foto Roger van der Kraan De goedkoopste gemeente is Veenendaal met een totale woon- last van 412 euro per jaar, gevolgd door Amsterdam (475 euro). Daar- na volgt Schiedam (477 euro). Buurgemeenten Vlaardingen en Rotterdam zijn met totale woonlas ten van respectievelijk 604 euro en 522 euro per jaar aanzienlijk duur- der voor de burger. Ook de bewo- ners van gemeenten Spijkenisse (599 euro) en Hellevoetsluis (505 euro) moeten per jaar meer betalen dan de Schiedammers. BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111 EN 125 SCHIEDAM - Maar liefst veertien keer moet burge meester Scheeres er dit jaar op uit om een inwoner van Schie dam te bezoeken die honderd jaar of ouder is geworden. Mits die ouden-van-dagen ook allemaal hun verjaardag halen, want in de krant van morgen kan niemand kijken. Opmerkelijk is dat het om al lemaal vrouwen gaat. Geen enkele man wordt er dit jaar ouder dan honderd jaar in Schiedam. Een ander opmerkelijk feit dat zich dit jaar voordoet is het hoge aantal paren dat zestig jaar getrouwd is. „Die zijn dus in de oorlog getrouwd en na- vraag heeft geleerd dat toen- tertijd het praatje ging dat je niet naar Duitsland hoefde als je als man getrouwd was", legt een voorlichter van de ge meente uit. „Later bleek dat weer niet waar te zijn, maar toen waren al die paren al ge trouwd. Het zou een mogelij- ke verklaring kunnen zijn." Tot dusver bedroeg het aantal bezoeken dat burgemeester Scheeres jaarlijks af moest leggen aan jubilarissen rond de veertig. Dit jaar zijn dat er dus aanzienlijk meer. Toch is Scheeres volgens een woord- voerder 'gewoon van plan al die bezoekjes zelf te doen'. SCHIEDAM - De Vereni- ging Bewoners en Onderne- mers Brandersbuurt, kort- weg BOB, heeft de gemeente in een schrijven laten weten het aantal verkooppunten waar prepaid-parkeerkaar- ten in Schiedam te koop zijn, te gering te vinden. Nu zijn deze kaarten slechts te verkrijgen in de Stadswin- kel en bij de VW. „Beiden zijn gesitueerd aan de oost- zijde van het centrum en de Stadswinkel is in de week- einden gesloten", schrijft de vereniging. „Kortom: een slechte verkrijgbaarheid en dus een slechte dienstverle- ning aan het publiek." De vereniging bepleit een uitbreiding van het aantal verkooppunten en een bete- re spreiding daarvan over de Schiedamse binnenstad. De gedachten gaan daarbij uit naar bijvoorbeeld win- kels en horeca. Deze ver kooppunten zouden dan te- rug te vinden moeten zijn op de parkeerautomaten. BOB-Iid Dekocay Van Loe- nen op de Dam heeft volgens de BOB al aangegeven be- reid te zijn verkooppunt van de prepaidkaarten te willen worden. SCHIEDAM - De Rotter- damse recherche heeft in de cember een onderzoek afge- sloten naar ruim dertig be- rovingen en vijftig inbraken en diefstallen. In totaal wer- den 24 verdachten, allemaal geboren op Curacao en af- komstig uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, aangehouden. In Schiedam en Vlaardingen werden vooral pizzakoeriers slacht- offer van de bende. Ook werden hier een aantal bromscooters gestolen. Van de 24 verdachten zitten er nog twaalf vast. veauaiMeail KORTING! I Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Naam: I Ad res J Postcode: I Telefoon: I Bank/gironr.: Voorl: Nr; m/y Plaats: (i.v.m, controle bezorging") Handtekening; Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: p Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 6 Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldigom met uwgegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. aMi' .-JS3k «J*I.ARE TAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1