schiedam r— •8 PLUS mun Politiedistrict verdeeld over vier wijken Politie: prioritieit aan jeugdoverlast, inbraken en agressie in verkeer Orientaalse sferen in westers ifiterieur Mieuwlanders eslissen mee Portretten in de artoteek Startsein voor opplussen in Groenoord-Midden Jalmar, sterkte! Eerste politiek cafe in de bieb GroenLinks 'wint' penalty-bokaal op sportpark Kethel :RANCI I Chauffeurs DE CORRECT WINTERSALE KRANT i $meti ($chuif Ifff' m I DePARA NORMAAL BEURS Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 6 februari 2002 9e Jaargang nr 6 SCHIEDAM - De Schiedamse politie geeft komend jaar extra aandacht aan het vandalisme van de jeugd, het tegengaan van inbraken in woningen en bedrijven en gaat met extra verkeers- controles het agressieve rijgedrag van auto's en brommers aanpakken. Dit maakte hoofdinspecteur van politie, C. Parra- do Curros maandagavond bekend tijdens een mondelinge toe- lichting op het Districtsjaarplan 2002. Hieruit werd ook duide- lijk dat de Schiedamse politie, in plaats van in twee, voortaan in vier verschillende wijkteams wordt opgedeeld bestaan. Er wordt nu gewerkt met speciale wijkagenten (18 stuks) voor Noord, Oost/Zuid, Nieuwland en West/Centrum. 1 g EDnit f MW t - A# life mm Opgeteld de beste- it i ffliji 1 11 111! Telefoonsystemen Advies, Service en Onderhoud Samsung, Nitsuko NEC, Panasonic Restaurant "Gauwigheid' bestaat 5 jaar <3ehele ma and februari 10% korting op vertoon van deze advertentie 's-Gravelandseweg 622 3119 NA Schiedam Tel. 010-2732200 M£PlA AANPACKT \£(L- PUATST Z(CU VAN HLT HM£L'JK W&& P*;' Maori: m/v Jfe Of bel gratis 0800-0642 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weef bl ad Het districtsjaarplan 2002 werd be- sproken in de commissievergade- ring Algemene en Economische Zaken (AEZ). De nieuwe plannen voor het politiedistrict Schiedam werden gepresenteerd door het hoofd Wijkgericht Werken. Naast www.boxcompariy.nl (zie elders in deze krant) S3 as de aandacht voor de nieuwe wijk- indeling meldde Parrado Curros dat veertien wijkagenten zijn be- noemd die het aanspreekpunt wor- den voor de hele buurt. Omdat de de korpsleiding al eerder heeft on- derkend dat de politie niet goed te- lefonisch bereikbaar voor de bur ger, krijgen deze nieuwe wijkagen ten binnenkort 'eigen' telefoon- nummers krijgen waarmee zij voor een ieder direct bereikbaar zijn. Speciale aandacht -de zogenaamde speerpunten- wordt door de wijk teams gegeven aan het jeugdvan- dalisme. De politie geeft aan dat bestrijding van jeugdoverlast zoals bijvoorbeeld hangjeugd bij scho- len en overlast van brommers een hoge prioriteit heeft. Bij de nieuw te openen metrostations in Oost, Nieuwland en West zal, zo werd beloofd, 'meer blauw' te zien zijn. Op plekken als Wilhelminaplein (Zuid), Hoge Hekkenplein (Noord) en Parkweg Noord (Nieuwland) maar ook andere be- kende hangplekken zal de politie vaker repressief aanwezig zijn. Het tegengaan van inbraken is een ander speerpunt binnen het nieuwe beleid. Deze woningcriminaliteit is niet wijkgebonden en deze last is over de hele stad verspreid. Met betere straatverlichting en voor- lichting over nachtsloten en die- venklauwen maar bovendien ook een betere nazorg bij de slachtof- fers, hoopt de politie deze vorm van onveiligheid aan te pakken. Het nieuwe Hoofd Wijkgericht Werken maakte bekend dat een- derde van de inbraken overdag plaatsvindt. Dus 'overdag op het nachtslot' is volgens hem een noodzaak geworden. Het aantal verkeerscontroles zal dit jaar op hetzelfde hoge peil worden gehandhaafd. Het gaat dan om wegversperringen waarbij besuur- ders worden gecontroleerd op snelheid, de papieren en de staat van het voertuig. Ook alcoholcon- troles blijven prioriteit houden. In samenwerking met de RET wor den weer kaartcontroles op tram en bus in het vooruitzicht gesteld. Zorgelijk noemde Parrado Curros de klachten over toegenomen agressief rijgedrag. Met name brommers en automobilisten ma- ken zich hier schuldig aan. Hij ver- zekerde de commissie AEZ dat hier streng tegen opgetreden zal worden dit jaar. Frank Willemse Schiedam SCHIEDAM - Verzakte en qescheurde muren; nee, met de Kethelbrug tussen de Damlaan en Kethelstraatwas hetde iaatstf tUd niet era aoed meer gesteld 1953 deed de brug dienst als vaste brag, terwijl hij dateert u,t 1863 Maar al en,get,id was bekend dat de brug nodig aan herstel toe was. Vorig jaar werd een begin gemaakt met de °Para^ 9ef"?tse' constructie werd gesloopt en vervangen door een onderheide betonnen constructie. Hierop werden de weg en d \emetselde muren met leuning aangebracht. Markant detail is dat de nieuwe leunmgen met gietijzeren paaltjes een exacte Oe nieuwe. veilige. Kethelbrug zal emd maart voor ^v^erope^ worden gesteld. k> Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland it Pi.II5 Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek 9 10 feb.. DE KEIP (Maasgebouw) Marathonweg, Rotterdam 125 stands, P gratis. Entree: 6,5 euro incl. gratis lezingen. Zaterdag 12.00 -18.00 uur, zondag 11.00- 18.00 uur. Info: VIEW 071-5611934 Kortingsbon op: itu ir.pararieu.nl SCHIEDAM - Agnes Wijers van het Nederlands Foto Instituut in Rotterdam heeft afgelopen zondag in de Schiedamse artoteek een ten- toonstelling met portretten van Morad Bouchakour en Sjef van Duin geopend. Bouchakour maakt de portretten in opdracht van de Federatie Kunstuitleen. De foto's maken deel uit van het project 'Ne- derland kiest kunst' Van Duin maakte zijn portretten voor verschillende aangelegenhe- den. Zo schoot hij foto's voor twee jubileumtentoonstellingen in het Stedelijk Museum en voor een boek over de kunstenaars van Kunstwerkt. De tentoonstelling in de artoteek aan de 's-Gravenlandseweg 802- 806 die nog tot 16 maart te zien is, wordt door leerlingen van het Schiedamse voortgezet onderwijs als uitgangspunt genomen bij een educatief project over fotografie. De resultaten van deze schoolop- dracht worden vervolgens tentoon- gesteld na 16 maart. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Groenoord-bewo- ner Antoon Groenendaal. wethou- der Peter Groeneweg en Woon- plus-directeur Karin van Dreven geven maandag 11 februari het of- ficiele startsein voor het 'opplus sen' van een aantal flats in Groen oord-Midden. De start van het op plussen aan de Mozartlaan en de Vivalidlaan geldt ook als begin van de uitvoering van de Wijkont- wikkelingsvisie Groenoord. Hierin staan maatregelen beschreven die de komende jaren worden geno men om Groenoord een aantrekke- lijke wijk te laten blijven met een gevarieerd woningaanbod. In het kader van de Wijkontwikke- lingsvisie worden de vier hoog- bouwflats aan de Mozartlaan, Vi- valdilaan, Henriette Bosmansplein en Cornelia van Zantenplein opge- plust. Bij het opplussen wordt de toegankelijkheid en bereikbaar- heid van bestaande woongebou- wen en woningen verbeterd zodat ouderen en mensen met een lichte handicap zo lang mogelijk zelf- standig kunnen blijven wonen. Be- halve voor bovengenoemde flats bestaan ook plannen om twee flats aan het Bachplein op te plussen. Hiervoor is in flat 2 een modelwo- ning ingericht om de bewQners te laten zien hoe een opgepluste wo- ning er uitziet. De uitwerking van de opplus-plannen vindt plaats in planteams waarin ook bewoners zitting hebben. De flats aan de Mo zartlaan en Vivaldlaan moeten vol gens planning in het najaar van 2002 zijn opgeplust. WATERWEG - Eerst 'zomaar' een collega. Later ook de vrien- din van..., maar vooral een fij- ne, lieve en hartelijke meid die altijd vrolijkheid bracht in het kantoor. Mariette Olsthoorn. Zaterdag 2 februari kwam er een veel te vroeg einde aan het leven van deze verslaggeefster van het Rotterdams Dagblad. Mariette werd 31 jaar. Een paar weken geleden ging ze het ziekenhuis in voor een ta- melijk standaard operatie. Aan- vankelijk ging alles goed, -na een dag stond ze zelfs alweer op het geopereerde been-, maar vorige week bleek een bacterie in haar bloed te zijn geslopen. Een bacterie die haar in korte tijd fataal werd. Onze gedachten gaan natuurlijk uit naar Mariettes ouders, zus, zwager, neefje en verdere fami- lie, maar vooral naar Jalmar, onze redacteur en haar vriend. Wij hebben hun liefde voor el- kaar hier op de redactie zien op- bloeien en staan nu aan de zij- lijn bij het zo verdrietige einde van hun fysieke relatie. Jalmar, ontzettend veel sterkte toegewenst door je collega's, verslaggevers en fotograaf SCHIEDAM - De Openbare Bibliotheek Schiedam orga- niseert met het oog op de ko mende gemeenteraadsver- kiezingen op vrijdag 15 fe bruari in de bibliotheek aan het Stadserf het Politiek Ca fe a/d Schie. Onder leiding van Han v.d. Horst discussieren vertegen- woordigers van alle Schie damse politieke partijen over drie actuele culturele items. De volgende drie items zullen aan bod komen: -Komt er een nieuw muse um in Schiedam? -Wordt de Openbare Biblio theek het kenniscentrum in de stad? -Komen jongeren in Schie dam aan hun trekken als het gaat om culturele voorzie- ningen? Elk item wordt, voordat de discussie losbarst, kort inge- leid door een spreker. Het item over het museum zal worden ingeleid door Adri- aan de Regt, hoofd afdeling Cultuur van de gemeente. De heer W. Kamerman, lid van de landelijke stuur- groep die zich bezighoudt met de herstructurering van het Nederlandse Openbare Bibliotheekwerk zal het the- ma over de Openbare Bi bliotheek bij de sprekers en het publiek inieiden. Het thema jongeren tenslot- te zal worden ingeleid door iemand uit de doelgroep zelf. Het programma van het Po litiek Cafe ziet er als volgt uit: 19.00 uur: bibliotheek open 19.30 uur: start politiek de- bat 20.30 uur: pauze 21.00 uur: vervolg politiek debat 21.30 uur: nazit met drank- je. Het debat wordt recht- streeks uitgezonden door de Ziekenomroep Schiedam (91.5 FM). Belangstellenden zijn uiteraard welkom. Antiquesinterior Originete Ltoyd Loom stotUn Westhavenplaats 1-3131 BT Vlaardingen telefoon 010 - 460 20 44 TEI.ECOMMUNI t'ATI E - S VST EM EN Hn Tel. 010-4076700 dinsdag t/m vrijdag lunch 12.00 tot 15.00 uur diner 17.30 tot 22.00 uur zaterdag en zondag diner 17.30 tot 22.00 uur 's maandags gesloten WATER WEG - Het Rode Kruis is op zoek naar chauffeurs en bege- leiders voor haar activiteit rolstoel- vervoer. Dit vervoersteam zorgt ervoor dat mensen die vanwege hun handicap niet van het open- baar vervoer gebruik kunnen ma ken, zeven dagen per week op de plaats van bestemming worden ge- bracht. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze goed met mensen kunnen omgaan, een dag in de week en af en toe in het weekeinde beschikbaar zijn en geen rugklach- ten hebben. Informatie en aanmel- dingen: Rode Kruis, Emmastraat 38 in Vlaardingen, 234 00 99 of 434 27 00 (tussen 09.00 en 12.00 uur op werkdagen). OKL£ &6G1N MA42. Met het speciale Rotterdams Dagblad Olympisch mini-abonnement krljgt u het gevoel alsof u er zelf bij bent! Elke dag het laatste oiympisch nieuws, voorbeschouwingen en voorspellingen door kenners, interviews met onze olympische top pers, indringende fotoreportages, speciaal overzicht tv-uitzendin- gen en een column door o.a. Leen Pfrommer. |9ja| ik profiteer van het speciale Rotterdams Dagblad Olympisch mini-abonnement (4 weken 8,75*) l SCHIEDAM - Het moderne kunst- grasveld op sportpark Kethel is vo rige week woensdag door de VVK en sc Spaland officieel in gebruik genomen. Sportwethouder Luub Hafkamp en DSR-directeur Jan van Vugt staken, vergezeld van zo'n 85 jeugdspelertjes, met de bal aan de voet het veld over om deze vervolgens in het vrolijk versierde doel te 'schieten'. Beide sportbe- stuurders konden zo aan de lijve ervaren hoe het kunstgi s dat ge- woon met voetbalnoppen bespeel- baar is en waar zonder gevaar op brandwonden slidings te nemen zijn, erbij lag. Clubs en gemeente toonden zich woensdag beiden te- vreden over de geboden kwaliteit van het veld. In het feestelijke openingspro- gramma was vervolgens ruimte ge- creeerd voor een wedstrijd tussen de hoofdmachten van sc Spaland en VVK, een mini-jeugdtoernooi en een wedstrijd om de 'lijsttrek- kers-penaltybokaal'Deze laatste strijd werd gewonnen door Groen Links. Een resultaat dat eigenlijk aanvechtbaar is. GroenLinks had namelijk niet lijsttrekker Henny Hagen afgevaardigd maar zette als vervanger het partij-voetbaltalent Ed van Duren in. Dit in tegenstel- ling tot bijvoorbeeld de WD die gewoon haar geblesseerde Will van Wijk inzette of het CD A dat de penalty's door een hooggehakte Christine Lepidis liet inschieten. Leefbaar Schiedam dat zo graag een vooraanstaande rol in de Schiedamse politiek wil spelen, liet zich tijdens de ludieke verkie- zingsstrijd niet op het kunstgras- veld zien. Lijsttrekker Theo Schoenmakers schuifelde sport park Kethel pas op toen alle hoog- waardigheidsbekleders al lang en breed de behaaglijke VVK-kantine hadden opgezocht. Foto Roel Dijkstra/Roger van der Kraan Naam: Adres; Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: Handtekening: ii.v.m eortiofc tteojrgtOg' 3S. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam GeJdt atteen als w de afeelopen drie maanden geen tbonnee bent geweest t« wirvy-tt i, ri'irtil HLA RE 1AM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1