niet alleen schiedam Bewoner en eigenaar spartelen nog tegen PLUS BIJ CORRECT VALENTIJNS- kadcsQ Een SP-paaltje voor elk niet afgerond Hafkamp-project Monsters in de bioscoop ouwende kritiek r tegenstemmen Postkantoren worden servicepunten Raad akkoord met bouw Westmolenstraat Smul van al dit nieuws! bruynzeel s# KWALITEIT IN GELUID! 6 WEKEN VOOR 17,50 mmcmrnI1WM1 0800 - 06 42 Smaakvolle «r" ft Polderwegen Midden Delfland minder druk door doseersysteem Van Boxtel naar Schiedam Tijdelijke Schie-brug GroenLinks in debat Of bel gratis Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 13 februari 2002 9e Jaargang nr 7 SCHIEDAM - De bouw van 54 woningen en maisonnettes aan de Westmolenstraat kan gestart worden. Wat de gemeenteraad betreft dan. Een bewoner en een grondeigenaar zouden echter nog roet in het eten kunnen gooien Het voorbereidingsbesluit voor het al eerder 'afgeblazen' woningcomplex is maandag door de overgrote meerderheid van de politieke partijen goed- gekeurd. Alleen de fracties van GroenLinks en Gemeentebe- langen stemden tegen. De herontwikkeling met woningen op de verpauperde en leegstaande kavels in hartje binnenstad staan al jarenlang in de planning. maaspost Opgetelddebestef 33 PLUS IK PUIS Restaurant "Gauwigheid' bestaat5jaar GeHele maand februari 10% korting op vertoon van deze advertentie 's-Gravelandseweg 622 3119 NA 5chiedam Tel. 010-2732200 Bruyitzeel Keukens J "3 JS MAEIMAT MOTION SUB SO ACTIEVE 5UBWOOFER. Met 22.700,- bruto jaarinkomen 125.000,- hypotheek Voonde laagste rente van Nederland: 5 jaar vast v.a. 4,6% 10 jaar vast v.a. 5,2% Voor echt onafhankelijk adwes i.« mm i HYPOTHEKEN 010-4129026 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in I I I I I I iWSWSFffHWBPfiff Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 8* M over devesten 3 311B ad schiedam 06-parkeren, makkeltjk!! www.park-line.nl Een pagina vol aanbtedtngen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Maar door 'foutjes en onzorgvul- digheden' bij de aanvraag tot de vrijstelling voor het bestemmings- plan, maakte dat boze buurtbewo- ners met succes de aanvraag bij de Raad van State tegenhielden. Een aangepast plan, het wegnemen van bezwaren en aankoop van bijvoor- beeld de bowling Musis Sacrum maken volgens Wethouder Haf- kamp de weg vrij voor nieuw- bouw. Al in 1994 werd een prijsvraag voor architecten uitgeschreven voor het oude gebied waar vroeger kuipers, branders en jeneversto- kers werkten. Een plan werd uitge- kozen met verschillende typen hui- zen en bebouwingen. Een pleintje zou komen aan de Westvestzijde waar vroeger de kleuterschool stond. Het uitgangspunt is sinds die tijd niet veranderd: het bouwen van woningen met eronder een parkeergarage en beperkte woon- werkplaatsen. Projectontwikkelaar dinsdag t/m vrijdag lunch 12.00 tot 15.00 uur diner 17.30 tot 22.00 uur zaterdag en zondag diner 17.30 tot 22.00 uur 's maandags gesloten Nieuwe modellen 2002 met verrassende kleuren Nieuwste apparatuur Proeverijen KEUKENS Rotterdam Alexandrium III Watermanweg 11, tel. 010 - 220 18 85 Rotterdam-Zuid Zuidplein Wevershoekstraat 380, tel. 010 - 423 13 11 Capelle a/d IJssel Hoofdweg 4, tel. 010 - 442 41 42 Bokx Bouw wilde bouwen en de onderhandelingenmet vele eigena- ren werden succes vol afgerond. De Stichting Amanda die een 250 vierkante meter in bezit heeft, is ei- genlijk de enige die weigert te ver- kopen. Bezwaren van omwonen- den hielden het eerste bouwplan tegen en de Raad van State besliste dat de Gemeente Schiedam haar huiswerk niet goed gedaan had. Op een inspraakavond riep voorzitter professor Kimman van Amanda dat hij de grond 'absoluut niet wil de verkopen' Nu na jaren lang onderhandelingen en gesteggel is er een tweede kans voor het (iets) gewijzigde plan uit 1994. Maar niet nadat de gemeen teraad uitgebreid over de voors en tegens had gesproken. Uiteindelijk is er nog een bewoner die bezwaar blijft maken. Wethouder Hafkamp hield de raad voor dat de gemeente ver genoeg was gegaan om aan de bezwaren van die ene bewoner te- gemoet te komen. Door, zo verze- kerde Hafkamp iets minder hoog en zo'n 7 a 8 meter verder vanaf de kosterwoning van de Westvestkerk te gaan bouwen. Toch moest ook Hafkamp toegeven geen garanties te kunnen geven of een eventuele zaak bij de Raad van State nu wel goedkeuring zou krijgen. Ook voor het missende stukje grond zijn de onderhandelingen nog gaande en de wethouder over- tuigde de kritische PvdA dat 'zij er wel uit zullen komen'GroenLinks en Gemeentebelangen bleven te gen omdat die bang zijn om voor een tweede keer 'nat te gaan'. Na een bemiddelingspoging door John van Gestel van de bewonersvereni- ging Centrum stelde deze luchthar- tig vast dat met een ietsje draaien van het plan de problemen met die ene boze bewoner makkelijk op te lossen is. Waarop Hafkamp bozig reageerde dat die fase van onder- handelen reeds voorbij is. Hij heeft er nu het volste vertrouwen in dat Schiedam deze keer geen gezichts- verlies zal lijden. Toch beloofde de wethouder na aandringen om de oplossing van Van Gestel nog eens nader te be- studeren. Waarna de raad zich ach- ter de wethouder stelde en het groene licht gaf om de plannen voor de Westmolenstraat verder te ontwikkelen. BERGWEG110 Precies wat muziekliefhebbers zo aan Magnat luidsprekdrs weten te waarderen, kristalhelder maar ook een krachtige geluidsweergave. Een opwaardering van uw huidige hifi set. Deze ACTIEVE bassreflex subwoofer heeft een vermogen van 50/100 Watt en een frequentie- bereik van 20-180Hz. Afmeting (bxhxd) 310x355x345mm. Van €189.- voor €139.- 1 I im—»« MA AS ROTTERDAM U- ROTTERDAM - CENTRUM Admiraliteitsstraat 8 Hoek Oostzeedijk Tel. DID 40 35 3DD Scherp in Beeld en I/iluirii Ma. vanaf 11.00 en vrij. tot 21.00 uur geopend. jT,4 pplpf SCHIEDAM - Het piano-duo Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar was afgelopen vrijdag te gast tijdens een nieuwe atlevering uit de Westvest-concertserie in de NPB-kerk. Ook vorig jaar waren zij daar reeds van de partg maar mochtennu bij wijze van uitzondering nog eens terugkomen. Dit omdat Jordans en Van Doeselaar dit jaar hun 25-jarig bestaan vierden. Maar eigenlijk ook gewoon omdat zij toen een sprankelende performance gaven. En dat deden ze deze keer nog eens dunnetjes over. Tot groot genoegen natuurlijk van de aan wezigen. Fofo R°9er van der Kraan SCHIEDAM - Op de Holyweg in Vlaardingen, de Harreweg in Schiedam en de Kandelaarsweg in Overschie zullen binnenkort met een doseersysteem worden uitge- rust. Door middel van een weg- klappende piramide worden auto's een voor een doorgelaten zodat het minder druk zal worden op de pol derwegen van Midden Delfland. De gemeenteraad nam gisteren met brede steun dit voorstel aan die de drukte vooral tijdens de spitsuren ongedaan moet maken maar tevens deze sluiproutes veiliger moet ma ken. Dat was immers ook een argu ment toen twee jaar geleden een fietster aldaar om het leven kwam. Ook in naburige gemeenten als Vlaardingen en Delft wordt een zelfde beslissing door de gemeen teraad verwacht. In Overschie en Schipluiden is al positief gerea- geerd op deze plannen. Merkwaardig was het dat de be- oogde nieuwe lijsttrekker voor D66, Marcel Houtkamp als inspre- ker een pleidooi hield tegen de paaltjes. Hij beschouwt de Harre weg niet als een sluipweg maar als een 'essentiele ontsluitingsweg'. Vreemd omdat de nu zittende D66- fractie wel voor het voorstel om het verkeer te matigen stemde. „Het is immers ook een natuur- en stiltegebied", verduidelijkte D66- lid Trudy van de Akker die hon- neurs van de zieke Adri Reijnhout waarnam, het fractiestandpunt. SCHIEDAM - Minister Roger van Boxtel brengt dinsdag 19 februari van 15.00 tot 20.00 uur een bezoek aan Schiedam. Het programma, dat uiteraard in het teken staat van het GroteStedenBeleid, is nog niet definitief maar zal in ieder geval een discussie met VWO-leerlingen op het Stedelijk Gymnasium om- vatten, een tocht met de fluister- boot en een wandeling in het stads- centrum waarbij ondernemers worden ontmoet. Ter afsluiting is er een discussie met burgers en vertegenwoordigers van bewo- nersverenigingen in de Aleidazaal van het Stadskantoor. SCHIEDAM - Schiedam dreigt voor 2005 drie postagentschappen kwijt te raken waar alle geldhande- lingen kunnen worden verricht. De postkantoren op de Lange Nieuw- straat en Bachplein blijven wel open voor geldzaken. Maar de kantoren op het Frans Rietveldpad, de Mgr. Nolenslaan en de Groene- laan dreigen slechts 'servicepun ten' te worden waar geen geldza ken geregeld kunnen worden maar alleen postzegels en dergelijke kunnen worden gekocht. Yorick Haan van de SP vertelde de raad dit nieuws en kreeg daarbij steun van de PvdA-wethouder Silj- ee. De gemeenteraad steunt een motie van een dorpje Nijefurd dat bij de regering in Den Haag be zwaar gaat maken. Vooral ouderen en gehandicapten willen hun ban- caire of geldzaken liever niet bij een pinautomaat doen. Met het wegvallen van deze service van PTT Post moeten de klanten voor geldzaken voortaan naar de over- gebleven kantoren op de Lange Nieuwstraat of naar het Bachplein toe. De raad steunde de motie en gaat dus ook protesteren bij de Haagse politiek. SCHIEDAM - De bewoners- verenigingen van het Hol- landiaterrein en de Del- flandseweg zijn met de ge meente tot overeenstem- ming gekomen over een tij delijke brug over de Schie. De afgelopen weken was er fel verzet tegen de komst van een brug tussen de Del- flandseweg en PKO-laan en dan met name tegen de bus- sen die over de brug zouden rijden. Nu is afgesproken dat alleen hulpdiensten, voetgangers en fietsers van de brug gebruik maken. SCHIEDAM - GroenLinks organiseert woensdag 13 en donderdag 21 februari the- ma-avonden. Woensdag van 19.00 tot 21.30 uur wordt er in het gebouw van bewo- nersvereniging Schiedam- Zuid aan de Leliestraat ge sproken over 'milieukwes- ties'. Waar trek je de Groe ne Grens? Mag een gemeen te aan haar bewoners voor- schrijven hoe hun tuin in te richten? En kun je mensen laten betalen voor een par- keerplekje? Een week later is er op don derdag een debat over werk, zorg en welzijn in Wijkcen- trum Dreesplein. Diverse Schiedamse personen en or- ganisaties zijn uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan over deze onderwer- pen. Uiteraard zullen ook de GroenLinks gemeente- raadskandidaten aan deze discussie deelnemen. Een fo rum van ongeveer vijf be- kende Schiedammers zal tel- kens met een korte inleiding en stelling de discussie ope- nen. Het debat begint om 19.30 uur. en zetfouten voorbehouden. SCHIEDAM - Vier paaltjes wer den zaterdag symbolisch in de grond geslagen. Tegen het slui- pend autoverkeer op de Hoog- straat. Kandidaten voor de ge meenteraad van de Socialistische Partij waren actief om stemmen te trekken met folders en pannen- sponsjes. Met deze actie wil de SP het beleid van VVD-wethouder Luub Hafkamp aan de kaak te stel- len. Twee jaar geleden beloofde hij, volgens lijsttrekker Yorick Haan, om de Hoogstraat met hy- draulische paaltjes af te sluiten. Zodat alleen vrachtwagens op de vaste tijden de winkels kunnen be- voorraden. Maar nog steeds is ech ter niets gebeurd. Daarom doet de SP het nu zelf maar. Onder de noemer 'Tijd om af te re- kenen' staat elk paaltje bovendien voor de andere onafgeronde pro- jecten van de VVD-wethouder. Waarom is het gat van Bolmers nog steeds niet gevuld? Of het Land Van Belofte? En ook de broodnodige nieuwe bestem- mingsplannen zijn en blijven ver- ouderd. Telkens belooft hij van al- les, volgens de SP. Nog een jaar geleden zou de offerte aange- vraagd worden. En afgelopen dins dag, tijdens de vergadering voor Verkeer, melde hij dat 'de offerte de deur uit was'. Zolang kan de veiligheid van winkels en publiek niet wachten. Vandaar deze actie op zaterdag in storm en regen. Foto Roger van der Kraan Voorbeeld maandlasten: hypotheek 125.000,- 5 jaar rentevast: nettolasten 420,- Voorbeeld bruto jaarinkomen: 27.500,-: max.hypotheek 151.250,- 34.000,-: max hypotheek 187.000,- Ook voor oversluiten www.vanmaurikhypotheken.nl KORTING! U j3, noteer mlj voor zo'n voordellg proefabonnement* (6 weken voor slechts €17,50) I Naam: I Adres: Postcode: I I Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: m/v Plaats; (i.v.m. controle bezorging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Geldt alieen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuidig om met uw gegevens. In de coiofon vindt u nadere informatie. Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1.579, 3000 VB Rotterdam KLARE TAAL Rotterdam* Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1