schiedam Remkes houdt geld nog in zijn binnenzak CAR HIFI NAVIGATIE WEEKEND PLUS "W- Rails voor TramPlus op zondag gelegd m Bieb moet met meer 'duf zijn I Onafhankelijkonderzoek bereikbaarheid ziekenhuis Staatssecretaris bezoekt Nieuwland en Oost PvdA en het Jongeren Lagerhuis Actie SP voor veiligheid scholen WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR PERSONEN DIE 1 JAAR GRATIS* HET NETWERK UIILLEN TESTEN! Extra straatnamen Sveaparken Horvathweg langeretijd dicht Theater als volwassene verder Theatersport Jongen beroofd van portemonnee 6 WEKEN VOOR 17,50 Of bel gratis 0800 - 06 42 I: i J Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 20 februari 2002 9e Jaargang nr 8 SCHIEDAM - Het had zo mooi kunnen zijn. Na afloop van het werkbezoek zou staatssecretaris Remkes de verklaring signe- ren. Waarin hij Schiedam een zak geld beloofde voor grote stadsvernieuwingsoperaties. Opgetelddebeste h Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland SCHIEDAM - De Schiedam- se SP-fractie heeft gisteren actie gevoerd voor veiligheid rondom scholen. SP-kandi- daten voor de gemeenteraad hielpen leerlingen van de Pe- perklip bij het oversteken. IEDERE www.kinorama.rii SCHIEDAM - Het verzoek van de gemeente Schiedam om te beginnen met de bouw van het nieuwe ziekenhuis is door de Raad van State voorlopig aangehouden. De Voorzitter van dit bestuurlijke college bepaalde dat eerst een onafhankelijk on- derzoek gedaan moet worden naar de bereikbaarheid van het nieuw-te-bouwen ziekenhuis in Bijdorp. Pas dan, over zo'n drie weken, doet hij uitspraak of het ziekenhuis daar wel ge- bouwd mag worden. maaspost Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in Ja noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Nr: Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam S- v v. l weekbladen ZATERDAG FEBRUARI FEBRUARI Een pagina vol aartbiedingenl Kijk verder in deze krant. Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Maar helaas, Remkes kwam, zag en... Hield het geld opzak. Voor nog even, zei wethouder Peter Groeneweg (PvdA) hoopvol. Poli- tieke en ambtelijke strubbelingen zorgen ervoor dat de beloofde 5,6 miljoen euro nog niet in de Schie- damse kas is beland. Probleem is dat Remkes liever het geld in een grote overeenkomst met de hele re- gio wil regelen. Maar hier stribbelt Rotterdam tegen en ook Schiedam wil liever een 1 op 1 overeen komst. Een 'hoog' politiek spel, zo vlak voor de verkiezingen. Staatssecretaris Remkes (WD) van Volkshuisvesting was donder- dag op werkbezoek in Schiedam. Hij bezocht onder meer Nieuwland en Groenoord waar uitgebreid ge- sloopt, gerenoveerd en 'opgeplust' gaat worden. Hij was onder de in- druk van deze aanpak. Remkes maakte tevens een wandeling door de wijk Oost waar naar particuliere woningverbetering en de funde- ringsproblematiek van de wijk werd gekeken. Ernstige verzakkin- gen die vooral in Oost maar ook in SCHIEDAM - Jongeren van Schiedam krijgen woensdag 20 fe bruari van 14.00 tot 16.00 uur de gelegenheid om met elkaar te spre- ken over het wonen en leven in hun woonplaats. In samenwerking met Scholenge- meenschap Schravenlant organi- seert de PvdA Schiedam een Jon geren Lagerhuis. Naast leerlingen van het Schravelant College zijn ook jongeren van andere scholen, sportverenigingen en clubs uitge- nodigd om mee te praten. Inmid- dels hebben tientallen jongeren zich al aangemeld. Het debat wordt geleid door ge- meenteraadslid Edwin Westen- berg. De jury bekijkt wie zijn of haar mening het beste onder woor- den kan brengen. Naast wethouder Menno Siljee, zullen ook vertegenwoordigers van verschillende andere Schie- damse partijen zitting hebben in de jury. Volgens SP-lijsttrekker Yorick Haan doet wethouder Menno Silj ee te weinig aan het verbeteren van de veiligheid rondom scholen: „Het onderwijs moet niet alleen kwalitatief goed zijn, de facilitei- ten moeten ook in orde zijn. Dit betekent niet alleen voldoende les- materiaal, computers en dergelijke, maar vooral veilige en schone scholen. Samen met het schoolbe- stuur en de medezeggenschapsraad had de wethouder allang moeten ingrijpen." Vorig jaar bedacht de gemeente Schiedam een 'kruisingsplateau', dat door de RET werd afgekeurd. De nieuwe lage-vloer-bussen zou- den het plateau niet kunnen passe- ren. Haan: „Na het afwijzen van het eerste voorstel had de gemeen te verder moeten denken. Met onze actie proberen we nu extra aan- dacht te trekken voor deze en an dere onveilige situaties bij scho len." Op vijf momenten per dag is er bij de Peperklip hulp nodig bij het oversteken. In opvallend blauwe campagne-jacks begeleiden de SP- ers de kinderen naar de overkant. De actievoerders werden daarbij ondersteund door een oude brand- weerauto. De SP heeft gisteren verder gesproken met de directie van de basisschool over de veilig heid in en rond de scholen. De brandweerauto trekt volgela- den met campagnemateriaal door de stad. Als de auto bij de school niet nodig is (buiten de oversteek- momenten), zal onder andere de weekmarkt op het Bachplein wor den aangedaan. U ONTVAHDT IEDERE I11AAIID 30 GRATIS TESTMIRUTERI LET OP!: ACTIE LOOPT T/M 2 m A ART *URAAQ NAAR DE UOORWAARDEN IN DE UIINKEU Rotterdam W.C. Alexandrium [I], W.C. Zuidplein Hoogstraat 141, Bergse Dorpstraat Vlaardingen Liesveld 147 Capelle a/d IJssel WC Koperwiek UOOR MEER INFORMATIE BELT U: Q900-KIN0RAMA (0900-54667262) cmint nnin Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T W Geldig t/m 2 maart 2002 Zuid en West heersen. Een groot aantal huizen moet dringend opge- knapt worden, want de zogenaam- de palenpest dreigt de fundering teniet te doen. Het ministerie van VROM onder- kent deze problemen en geeft forse subsidies aan particulieren, door het weer tot leven brengen van de vaak slapende Vereniging van huiseigenaren (WE) om zo geza- menlijk het onderhoud aan te pak- ken. Van nieuwe ramen tot totale renovatie waarbij het hele casco vernieuwd wordt. Subsidie tot zo'n 40 procent kan hiervoor via rijks- bijdragen worden gegeven. Extra geld voor deze oude wijken moet komen via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Een pijnlijke verrassing dus voor wethouder Peter Groeneweg dat het toch mondeling beloofde geld niet symbolisch werd overhan- digd. Maar niet helemaal onver- wachts; want bij de uitnodiging stond bij het onderdeel 'signeren verklaring' niet voor niets 'onder voorbehoud'. Volgens ingewijden, zoals ambtenaar Harry Exmann, wordt er 'hoog' politiek spel ge- speeld. In plaats van rechtstreekse onderhandelingen wil Remkes met de hele regio afspraken maken. Daarom -in plaats van een simpele intentieverklaring tussen Schie dam en VROM- wil Remkes een 'zwaar' convenant sluiten waarbij heel andere zaken in de regio als groenvoorziening, economie en dergelijke geregeld worden. Vooral Rotterdam houdt dit conve nant tegen. Wethouder Kombrink van Rotterdam wil met amende- menten en wijzigingen komen. Zo- doende hield de staatssecretaris het geld nog op zak. De beloofde 5,6 miljoen euro is bestemd voor parti culieren huizen waarvan er zo'n 1000 in wijk Oost staan en 500 in wijk Zuid en eep zelfde aantal in de wijk West. Schiedam zal bij af- wijzing hier fel tegen in verweer gaan, onder andere door het starten van een lobby bij bevriende Twee- de Kamerleden. Al eerder in 1997 had een dergelijke actie succes en kon subsidiegeld voor stadvernieu- wing binnen gehaald worden. Frank Willemse SCHIEDAM - De keuze van de straatnamencommissie om maar drie straatnamen in de wijk Sveaborg te vergeven, is van de baan. Op aandringen van Edwin Westenberg en Maarten Groene (PvdA) zijn toch zo'n tien namen gekozen voor de nieuwste wijk van Sveaparken. Nog vorige week adviseerde de raadscommissie AEZ om 'maar' drie namen te ge- ven aan de wijk Sveaborg. ABBA- borg, Olof Palmeborg en Malmo waren genoeg voor de nieuwste cirkelvormige wijk. Vooral Westenberg van de PvdA was hierover erg ongelukkig om- dat hij samen met Groene al een jaar geleden de pers haalde met zijn plannen voor straatnamen naar moderne Zweedse schrijvers, poli- tici en artiesten. Door de stervorm zou een straatnaam genoeg zijn, volgens voorzitter en archivaris Laurens Priester van de straatna mencommissie. 'Nee' was echter de reactie van Westenberg in een amendement tijdens de gemeente- raadsvergadering van afgelopen maandag. Westenberg kreeg met dit amende ment de raad aan zijn zijde. Op het CDA na dat vanwege de naam AB BA -wat ook vader in de bijbel be tekent- tegenstemde. Nu zijn dus namen als Astrid Lindgren en Sel- ma Lagerlof (schrijfster kinder- boeken) of filmsterren als Ingrid Bergman en Greta Garbo of histo- rische Zweedse figuren als Alfred Nobel en Dag Hammerskjold met een straatnaam geeerd. En natuur- lijk ABBA, „die als eerste van de wereld een straat krijgt in Schie dam", meldde Westenberg nog maar eens trots. ■i|»BS Z Iwat SCHIEDAM - Christine Lepidis als kerstbomenjaagster, Will van Wijk al strafregels schrijvend op het poltiebureau; de belangstellenden voor het Politiek cafe a/d Schie, dat vrijdagavond in de bibliotheek werd gehouden, kwamen heel v over de lijsttrekkers van de partijen te weten. Natuurlijk ging het niet alleen over jeugdzonden en -vreugden. De programma's werden goed onder de loep genomen en over de meest aansprekende punten werden de politieke kopstukken ondervraagd door discussieleider Han van der Horst. Meer over dit debat verder in deze krant. roto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het deel van de Horvathweg, tussen Plein 1940-1945 en de kruising van de Horvathweg/Stati- onsplein is sinds 18 februari voor langere tijd afgesloten voor verkeer. Voor de scheepvaart is tijdens deze periode de doorvaart over de Schie gestremd. Naar verwachting kan de Hor vathweg begin augustus weer open. De reconstructie van de Horvathweg staat in het ka- der van het verplaatsen van de bushaites van het Stati- onsplein naar de Horvath weg. Deze weg wordt naast station Schiedam Centrum ongeveer vijf meter breder. Op de Horvathweg komt een keerlus voor het keren van bussen en op het Stati- onsplein komen trappen naar de Horvathweg. SCHIEDAM - Het Theater a.d. Schie is de kinderschoe- nen ontgroeid en moet het, vijf jaar na opening, op ei- gen kracht kunnen redden. Dat is de mening van de ge meente die onlangs resul- teerde in de ondertekening van een volwassen contract met het theater. „Het thea ter kan bogen op een grote populariteit bij het publiek en uitstekende bezoekcij- fers", zo schrijft de gemeen te. De voorwaarden voor een goede samenwerking in de toekomst zijn vastgelegd in een convenant dat door burgemeester Scheeres en Peter Stadhouders (namens het theater) werd onderte- kend. In dit convenant is on der andere opgenomen dat de gemeente niet langer ver- antwoordelijk is voor even- tuele exploitatietekorten, maar wel subsidie geeft ter dekking van de personele en een gedeelte van de materie- le lasten. SCHIEDAM - TramPlus komt eraan. Na de sloop van twee kiosken en andere aanpassingen van de Broersvest is er afgelopen zondag een nieuwe stap gezet in de realisering van de snelle tram. Tientallen meter rails werden er gelegd, gadegeslagen door diverse belangstellenden. Ook volgende week zullen er nieuwe meters rails worden gelegd. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Theatergroep Fa- cetten uit Vlaardingen doet op zon dag 24 februari aan theatersport in Jeneverie 't Spul aan de Hoog straat in Schiedam. Theatersport is een competitie tussen twee groe- pen toneelspelers die elk, nadat dit gevraagd is, een opdracht krijgen vanuit het publiek. Zij gaan dit dan afzonderlijk ge'improviseerd spe- len, waarna er een jury punten geeft. Als het publiek het niet eens is met de gegeven punten, kunnen zij dit laten blijken door middel van het gooien naar de jury van natte sponzen. Als ze het daarente- gen wel eens zijn, gooit men met rozen. Het amusante schouwspel begint om 15.00 uur. SCHIEDAM - In de Begijnhof is een 15-jarige jongen zaterdag- avond rond half elf beroofd van zijn portemonnee. Twee knapen sommeerden het slachtoffer zijn geld af te geven onder bedreiging van een vuurwapen. Met hun buit van enkele euro maakten de daders zich uit de voeten. Vrijdagmiddag was de zitting bij de Raad van State in Den Haag om de schorsing op te heffen. De Raad van State had vorig jaar al beslist om het nieuwe bestemmingsplan (tijdelijk) te schorsen. En nu wilde Schiedam en het ziekenhuisbe- stuur deze schorsing teniet doen. De bewoners van de wijk Bijdorp zijn bang dat hun wijk veel over- last zou krijgen. De Voorzitter van het college van de Raad van State hoorde alle ar- gumenten van voorstander en te- genstanders aan. Daarbij werden de problemen met het parkeren en het zogenaamde dammetjes over de Poldervaart uitgebreid bespro- ken. Zo ook de andere bezwaren zoals de noodzakelijk grondontei- gening en de grondsanering omdat deze vervuild is. Dit alles kwam door de verschillende raadsheren uitgebreid ter sprake. De Voorzit ter oordeelde dat deze kwesties voldoende belicht en beargumen- teerd waren. Echter op het punt van de bereik baarheid van het nieuw te bouwen ziekenhuis, was er te volgens hem te weinig objectieve informatie. Daarom gelastte hij een onafhan kelijk advies naar deze bereikbaar heid. Een onderzoek ter plekke dat binnen veertien dagen afgerond moet zijn. Mocht de schorsing niet van het bestemmingsplan worden gehaald dan kan er geen bouwvergunning voor het omstreden nieuwe zieken huis worden verleend. Dan zal een zogenaamde bodemprocedure no dig zijn om het ziekenhuis daar te bouwen. Dat zal dan een definitief oordeel zijn. Maar het nadeel van een bodemprocedure is dat zo'n zaak maandenlang kan duren. Zo- dat de belofte van de gemeente Schiedam dat 'in het derde kwar- taal de eerste paal de grond in zal gaan' niet waargemaakt kan wor den. over devesten 3 31 16 ad schiedam 6£SOU|CT£ KAROIPATCN VOOHmNZ'JST 'HfbZWH SffVItt KORTIIMG! (6 weken voor slechts 17,50 Voorl: m/v (i.v.m. controle bezorging") Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: O Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam l£ Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. KLARE TAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1