i schiedam Schoenmakers: liefst grote, brede coalitie pi i De toekomst van West ter discussie' Paradijselijke badkamers Nieuwe raad geinstalleerd mm s I Jaarconcert Harpe Davids in Theater aan de Schie Gesprekken met PvdA, WD en CDA maaspost Of bel gratis 10800 - 06 42 DVD-SPELER PRIJSDOORBRAAK Weer volop mode in deze krant A Slaapgedrag van peuters Badminton Katharen 6 WEKEN VOOR 17,50 5 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 20 maart 2002 9e Jaargang nr 12 KENWOOD DVF-3050 AHOY'-ROTTERDAM za.+ zo.23 24 MKT. io -ir uur opg SCHIEDAM - Deze week hopen de vier grote partijen in Schiedam eruit te komen. Dan zal blijken of een coalitie met verkiezingswinnaar Leefbaar Schiedam, de PvdA, WD en CDA mogelijk is. Formateur Theo Schoenmakers is hoopvol dat een nieuwe wethoudersploeg op 8 april zal kunnen aantre- den. Probleem blijft dat zowel PvdA als Leefbaar twee wet- houders wil en daarmee Schiedam zeker 6 tot 7 wethouders zou krijgen. Grote kans dat het CDA hiermee niet akkoord gaat en zo uit de boot valt. Vijand Welkom bij proef&eri OP OP www.kinorama.nl 0900-KIN0RAMA Concept Claimen f'TfWl' a v-i; r-; over devesten 3 3116 ad schiedam Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in r~-1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schied am BERGWEG 110 www.pcdiscount.nl Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. *t wm Mi m Mgr. Nolenslaan 460, Schiedaro-Nieuwland It PI 17, Schiedarn-Woudhoek „Het gaat om de inhoud", ver- klaart Schoenmakers uitdrukke- lijk. Maar duidelijk blijkt dat de wethoudersposten (de mannetjes dus) wel degelijk een grote rol spe- len bij de onderhandelingen. Zoals de zaken er nu voor staan bestaat het volgens Schoenmakers het 'in- gecalculeerde risico' dat er een partij niet in de coalitie komt. Zon- der het met deze worden te zeggen zou daarmee het CDA wederom in de oppositie komen. Vandaar dat de formateur ook onderhandelin gen heeft aangeknoopt met twee kleine partijen. Met GroenLinks, die eventueel een wethouder kan leveren met Anne- ke Meijer en zo voor een ruime meerderheid kan zorgen als het CDA niet meer mee doet. Zelfs met de bijna gezworen vijand van Leefbaar Schiedam, gemeentebe- langen Schiedam zijn nog afgelo- pen zondagmiddag onderhandelin gen gevoerd. Eerder liet Schoen makers weten dat tegen deze partij een 'barricade' was opgeworpen omdat deze partij zo flauw was om de Internetsite van Leefbaar Schie dam op te eisen. „Ze hebben nu ge- noeg gezweet en mogen nu weer meepraten", zegt Schoenmakers coulant. De onderhandelingen voor een college verlopen volgens forma- OA Met proefBeri kan iedereen nu GRATIS en vrijblijvend Ben beter leren kennen! Je hebt 60 belminuten om te ervaren hoe goed het netwerk van Ben nu is Je betaalt 5,- statiegeld Dit bedrag krijg je van Ben retour na inlevering van je statiegeldkaart! Kom nu snel naar Kinorama! Rotterdam: W.C. Alexandrium [I], W.C. Zuidplein Hoogstraat 141, Bergse Dorpstraat 32 Vlaardingen: Liesveld 147 Capelle a/d IJssel: WC Koperwiek VOOR MEER INFORMATIE BELT U: (0900-54667262) I OJi air mlnggl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs indusief B.T W Aanbieding geldig t/m 31 mei 2002 teur Schoenmakers in een open en positieve sfeer. Bij de onderhande lingen zijn nu zo'n veertigtal pun- ten naar boven gekomen waar de partijen over onderhandelen. Op punten zoals de omstreden rijks- weg A4, het nieuwe ziekenhuis, de aanbestedingen door gemeente, een nieuw museum en de handha- ving en het veiligheidsbeleid. Doel daarvan is vast te stellen of de partijen het eens kunnen worden over het beleid voor de komende vier jaar. Deze zou op zijn vroegst dit week end in een concept collegepro- gramma kunnen worden geschre- ven. Het aantal wethouders blijft het grote probleem bij de onderhande lingen. Leefbaar Schiedam wil twee wethouders leveren (Schoen makers zelf en hij zegt iemand -een vondst- gevonden te hebben van buiten de raad of politiek). Maar dan wil de PvdA -even veel zetels maar verliezer- ook twee wethouders claimen. Schoenma kers vindt dat de PvdA als verlie zer 'iets moet inleveren'. Schoen makers vergelijkt de PvdA met een boek wat je al jaren hebt geleend bij de bieb en waarvan je op den duur denkt dat het boek je eigen- dom is. Zo ook met de bestuursmacht van de PvdA die al decennialang de politiek bepaalt in Schiedam. Deze opstelling maakt het moeilijk om met een klein aantal wethouders aan te komen, meent Schoenma kers. {lie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - Lente: het zijn drukke tijden voor de Schiedamse boeren, zoals hier aan de Woudweg. Negentig lammetjes heeft de boer van deze boerderij op de wereld helpen zetten, en dat meestal's nachts. Elke moeder' zet zo'n twee tot drie lammetjes op de wereld. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is bezig in samenspraak met bewoners, ondememers en maatschappelijke instellingen een wijkplan te maken. Het gaat hier om plannen voor de aanpak van de kwaliteit van de woningen, het verkeer, de parkeerproblematiek, inrichting en beheer van de buiten- ruimten. In Schiedam-West zijn grote ver- schillen te zien in kwaliteit van de woningen. Vooral in het noordelijk gedeelte is de bouwkundige kwali teit onvoldoende en voldoen in sommige gevallen de woningen niet meer aan de eisen van de tijd. vindt de gemeente Schiedam. Aan de hand van een kaart zal inzichte- lijk worden gemaakt waar men nieuwbouw wil ontwikkelen en waar wordt voorgesteld aandacht te besteden aan de particuliere wo- ningverbetering. Het voorstel is ruim 500 woningen in de komende jaren aan te pakken. Ook worden Verenigingen van Ei- genaren actief benaderd om het on- derhoud van hun bezit planmatig- op te zetten. Ten slotte zal aan dacht worden besteed aan de aan pak van de funderingsproblemen. De verkeer- en parkeersituatie in de wijk komt ter sprake. De ver- keersveiligheid wil men bevorde- ren door het doorgaande verkeer te weren uit de woongebieden en de automobilisten te stimuleren de doorgaande wegen te gebruiken. De inrichting van de woongebie den is erop gericht snelheid van het autoverkeer te beperken, om de verkeersveiligheid van voetgan- gers en fietsers te verbeteren. Ook worden voorstellen gedaan om de parkeeroverlast te verminderen door parkeergelegenheden te spreiden over de wijk. De mogelijkheden die de mooie brede lommerrijke lanen, het mo- numentale Julianapark en de groe- ne parken aan de randen van de wijk kunnen bieden, komen onvol doende tot hun recht, stelt de ge meente. Een matig onderhoudsni- veau en de inrichting op een aantal plekken voldoen niet aan de vraag vanuit de wijk. Dit vraagt om een veranderde en samenhangende aanpak van onderhoud en beheer. V SCHIEDAM - Harpe Davids geeft zaterdag 23 maart zijn jaarlijkse concert voor dona- teurs en belangstellenden orga- niseren in het Theater aan de Schie. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door het harmonieorkest oder leiding van Jos den Boer, de drumfanfa- re onder leiding van Machiel Jongste, het B-orkest (oplei- dingsorkest) en de majoretten- groepen/twirlteams The Yellow Rainbows van de vereniging. Af- wisselend zullen deze afdelingen van Harpe Davids diverse optre- dens verzorgen. Het concert begint met een optre- den van het opleidingsorkest van Harpe Davids. Hierna is het de beurt aan de drumfanfare. De twirlteams zullen zich gezamenlijk presenteren met een show op mu- ziek uit de jaren 70. Voor de pauze zal een speciaal slagwerkensemble van de vereniging te horen en te zien zijn. Na de pauze vervolgt het harmonie-orkest van de vereniging met onder andere muziek uit de musicals Hair en Jesus Christ Su perstar. Daarnaast werkt een com bo mee aan muziek van Super- tramp en de The Beach Boys. De avond eindigt met een finale op muziek van A Brand New Day door alle afdelingen van Harpe Da vids. De toegang bedraagt 7.50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar: Bij het secretariaat van de vereni ging, tel.0104491591, e-mail: se- cretariaat@harpedavids.nl; in het verenigingsgebouw 'De Tamboe- rijn' aan het Faassenplein/Nijhoff- plein 22 in Schiedam Noord, tel.: 010-4705393 en aan de kassa van het theater op de avond zelf. Het jaarconcert begint om 19:30 uur. De zaaldeuren van de foyer van het theater zijn geopend vanaf 19:00 uur. In het wijkplan worden voorstellen gepresenteerd tot renovatie van en- kele locaties. Op deze wijze wordt de uitstraling van de wijk verbe- terd en komen er meer gebruiks- mogelijkheden voor uiteenlopende doelgroepen. Veel jongeren, hun ouders en wijk- bewoners zien deze stelling niet te- rug in de mogelijkheden voor ont- moeting en zinvolle vrijetijdsbe- steding. In het wijkplan wordt be- schreven waar jongeren terecht kunnen en hoe instellingen met de jeugd kunnen samenwerken aan een aantrekkelijk en veilig speel- en ontmoetingsklimaat. Op deze avond zullen ook instel lingen in de wijk, woningbouw- corporaties en de ONS hun inzet voor de komende jaren presente ren. Op maandag 25 maart vanaf 19.00 uur kunnen bewoners terecht in het wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32, om kennis te ne- men van de voorstellen. Zij worden actief uitgedaagd commentaar te leveren. Voor meer informatie: www.schiedam.nl SCHIEDAM - Het consulta- tiebureau aan het Bachplein organiseert voor ouders van peuters een aantal informa- tieavonden. Op 18 en 27 maart staat het slaapgedrag van peuters centraal. Aan- vang is 20.00 uur. Wijkver- pleegkundigen houden een inleiding over het peuterge- drag. Ook is er tijdens de in- formatieavond genoeg gele- genheid om ervaringen uit te wisselen. Deelname aan een avond is 2,50 euro. Telefonisch opge- ven kan via nummer: 246 73 00. SCHIEDAM - In de Blauwe Brug kan men vanaf 2 april terecht voor badminton op dinsdagochtend. De kosten zijn 14 euro voor tien keer. Inschrijven kan bij de balie of telefonisch: 247 04 64. Ook zijn hier computerles- sen te volgen. Die kosten 135 euro voor negen lesuren. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de balie of bij ILCR Educatie, tel. 0181-629865. SCHIEDAM - Roland van Vliet verzorgt woensdag 20 maart een dialezing over de Katharen in het kerkge- bouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB aan de Westvest 90-92. Aan- vang is 20.00 uur. De Katha ren vormden in de elfde en twaalfde eeuw een ketterse groepering die vooral veel aanhang had in de streek van Albi in Zuid-Frankrijk. Kenmerkend voor deze sek- te zijn het maken van een sterk onderscheid tussen goed en kwaad en het ver- werpen van alle sacramen- ten. De Katharen maakten ook onderscheid tussen de elite 'perfecti' en de massa van de gelovigen 'credentes'. Ze werden door de inquisitie fel vervolgd. De entree be draagt 4,50 euro. (40011- AviCND OM 5TOIS.CN T£ IOJICEM - Oft-tA KORTIIMG! _1 Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Naam: Voorl: m/v Ad res: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i-v.m. controte bezorging") Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: pi Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. **Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. ■i kIare tXal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1