maasstad Jo Ouwens draagt onderscheiding op aan vader, vrouwen en vrouwenhuis w Lintjesregen valt op groot aantal Schiedammers VAN DE VOC V OETB ALTALENTEN krant netel 1 H 1 Slapeloze nachten of ik dat lintje welkan aanvaarden' maRiTiEm jvl musEum wiik kort Woensdag 1 rnei 2002 maasstad kerk maasstad weekbladen SCHIEDAM INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: SCHIEDAM - Normaal worden mensen die een lint- je krijgen met een smoesje naar het gemeenthuis ge- lokt. Om daar totaal verrast, omringd door gniffelende familieleden, de onderschei ding te krijgen. Maar zo ging het niet bij Jo Ouwens- Muller (74) die vrijdag lid werd in de Orde van Oranje Nassau. Ouwens heeft haar sporen verdiend op het ge- bied van vrouwenemancipa- tie, politiek en de gezond- heidszorg. Maar deze 'actie- ve rode mier' is niet op haar mondje gevallen en voor niets bang, zodat de aanvra- gers van het lintje (terecht) bang waren dat zij de Ko- ninklijke Onderscheiding niet zou willen ontvangen. Om deze blamage te voor- komen, werd zij vooraf ge- polst en gaf zij 'na een aan- tal slapeloze nachten' toe. 'Rooie mier'Jo Ouwens aanvaardt toch lintje. DE KLEURRIJKE WERELD I maritiemmuseum.nl I NATIONALE JUBILEUMEXPOSITIE SCHIEDAM - Berichten voor de rubriek Kort Nieuws kunnen worden gestuurd aan de redactie van Maasstad, Postbus 373, 3100 AJ in Schiedam. Faxen kan ook: het juiste nummer hier- voor is: (010) 4004 366. Berichten voor de krant van woens- dag moeten uiterlijk de maandag ervoor binnen zijn. leeskringen BB Ruud Internetcafe Fluisterboten VOETBALCLINIC OP WOENSDAG 1 MEI A.S. VOOR: Sportclub Neptunus organiseert voor jongens vanaf 16 jaar MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO v- zSSSSkj, sal® Si v. sjfs Hervormde Gemeente Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur. ds G. de Lang. Chr. Scholengemeenschap Aquamarijn zo 10.00 uur. (Gereformeerde Bond) Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 17.00 uur. ds M.A. van den Berg. (Gereformeerde Bond) Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur. ds W. Verhoef. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur. dhr J.W. Faasse. De Ark, Hargplein. 10.00 uur. ds L.G. Bos. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Alberdastraat. zo 10.00 uur, ds. G. de Lang. Vlietland Ziekenhuis Hal polikliniek zo. 10.30 uur, ds. W.W. Verhoef. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur. ds F.H. Blokhuis. 16.30 uur. ds M. Janssens. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-laan. 09.30 uur. ds. W. van Benthem. 16.30 uur. ds. W. Van Benthem. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. zo 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper/Visitatie Mgr. Nolenslaan 99 zo 10.30 uur. zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30 zo 10.30 uur. euch. viering. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur. Euch.viering. zo 10.15 uur. Hoogmis RK Parochiekerk van het Heilige Hart Lekstraat 55 10.00 uur. euch. viering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur. ds G. Duinker. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur. eredienst. vr 20.00 uur. bidstond. za 18.30 uur. jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 leesdienst en 19.00 uur, ds. J. van Rossem. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur. wo 20.00 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a za 17.30 uur. zo 10.00 uur. KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 0104004434 Fax 010 4128449 Emailadres: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 09002020299 (IQeuroct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: H. Wirtz Telefoon 010-4004276 VERTEGENWOORDIGERS: S Verzendaal Telefoon 0104004286 of 06 10921026 J. van Merwijk Telefoon 0104004391 of 06 10920979 M. Anganois Telefoon 0104004399 of 06 10921027 Tot dinsdag 10.00 uur IMA/P advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 0104004366 K.Moerman- vanderKnaap Telefoon 0104004322 J. Teunissen Telefoon 010 4004401 CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010 4004490 D. Captein(plv.) Telefoon 010 4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010 04736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. XQ52 Door Frank Willemse Jo Ouwens is een 'rooie rakker'. Een geuzenaam voor haar. Heel haar leven staat in het teken van de socialistische gedachte; delen van kennis en macht is voor haar noodzaak. Volgens het rapport bij de onderscheiding was zij ver- dienstelijk voor de samenleving op allerlei sociale terreinen. Voor de PvdA was ze bijvoorbeeld ge- meenteraadslid, van de Patienten Belangenverenigingvrijwilligster en oprichtster en voor de vrou- wen-emancipatie een strijdster. „Iemand met een nuchtere kijk en het vermogen alles simpel en dui- delijk uit te leggen", zo roemde burgemeester Scheeres haar. Een doodgewone mens dat graag wat doet voor anderen", zegt zij doodleuk in haar flatje aan de Mgr. Nolenslaan in Nieuwland. Hier woont ze sinds december, toen haar man kwam te overlijden, alleen. „Delen met anderen, vechten tegen onrecht en solidariteit met de onderdruk- ten. Zo ben ik opgevoed in Zuid Beijerland." Haar vader was landarbeider en (enige) socialist, zodat hij vaak werkloos was. Jo moest meewer- ken en kreeg op haar tiende ver- jaardag bagagedragertassen om de socialistische 'Voorwaarts' te gaan bezorgen. Aan haar vader draagt zij het lintje op voor zijn opvoeding en socialisti sche strijd 'die de rest van mijn leven in mijn hart en nieren is gaan zitten' Na de oorlog, Jo was toen zeven- tien jaar, moest ze gaan werken met alleen Lagere School op zak. Maar Jo had een 'vreselijke hon- ger' naar kennis en zodoende leest zij nu nog steeds 'alles wat los en vast' zit. Over ieder onder- werp kan en wil ze meepraten. In 1973 werd zij door Ruurd van Veer gevraagd om in de Gemeen- teraad te gaan zitten. Zij dacht 'dat kan ik nooit', maar zij werd met haar eigen mening zeker geen meeloopster. De opkomst van 'die doctorandussen in de PvdA' en het gemanipuleer van de groep Simons, maakte dat zij in 1980 teleurgesteld uit de poli tiek stapte. Bezuinigingen in de sociale sector maakten later dat zij zelfs bedankte als lid. „Maar stemmen op de socialisten blijf ik doen hoor, Ik kan niet anders." Hierna stortte zij zich op het vrij- willigerswerk. Zo is zij coordina tor van het Patienten Platform Rijnmond, begeleidde ze VOS- (vrouwen in de overgangjcursus- sen en was ze naast oprichtster ook zestien jaar penningmeester van de patientenvereniging. Maar ook zette ze zich bijvoorbeeld in voor Zwembad Zuid. De laatste jaren heeft het werk voor de Vrouwen- emancipa- tie haar be- langstel- ling. 'Liever Kwaad dan depressief staat op de button op haar blouse. En dat zegt precies hoe ze er over denkt. En er zijn altijd wel zaken waar strijd over gevoerd moet worden. Nu weer dreigt de vrou- Foto Roger van derKraan wenclub uit het pand aan het Broersveld te worden gezet. Kwaad wordt ze van dit onrecht. „Vooral als je bedenkt dat alloch- tone vrouwen daar hun hoofd- doekje af kunnen leggen en rustig een sigaretje kunnen roken." Jo Ouwens vindt het zelf niets bij- zonders wat ze allemaal gedaan heeft. Daarom had ze ook slape loze nachten of ze de onderschei ding wel kon aanvaarden. Maar na die slapeloze nachten kwam ze tot de conclusie deze te aanvaar den voor het werk van haar vader die zelf nooit een blijk van waar- dering had gekregen. En ook voor 'die meiden' van het Broers veld die haar voor hadden gedra- gen. Maar vooral „om te laten zien dat ook 'gewone' vrouwen die zich inzetten voor de stad waarin ze wonen een lintje ver- dienen. En dttar draag ik mijn lintje aan op." SCHIEDAM - Normaal is de uit- reiking op de dag voor Konin- ginnedag. Maar het is vakantie- tijd en daarom dat deze keer de Lintjesregen op vrijdag 26 april viel. Maar liefst zeven Schiedam mers vielen de eer te beurt een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen. Uit naam van de Ko- ningin: 'Het heeft Hare Majes- teit behaagd' werden de versier- selen feestelijk uitgereikt door burgemeester Scheeres. Aan mevrouw A. Geerdes-Jonker Roelants, telg uit de beroemde Schiedamse drukkers familie en vrouw van de directeur van de Hollandia Gistfabrieken. Zij kreeg haar benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau wegens haar werk voor het kerkelijk leven en de sport. Zij was al voor 1962 lid van de katholieke damesconferentie Sint Vincentius en later gezins- voogdes voor 'probleemkinderen'. Meer dan 18 jaar secretaris van het bestuur van de Liduina parochie en had zitting in het decanaat Schie dam van het bisdom Rotterdam. Al eerder ontving zij de onderschei ding Pro Ecclesia voor haar kerke lijk werk Ook was zij vrijwilligster bij het Rode kruis en daar 9 jaar se cretaris. Als laatste roemde Scheeres haar werk voor sportver- eniging Asvion waar zij 20 jaar penningmeester was. De heer P. Plaisier is al sinds 1966 vrijwilliger bij het verzorgingste- huis Spaland waar zijn vrouw met een spierziekte verblijft. Dagelijks maakt hij zich daar verdienstelijk zoals het werk voor het blad van dit tehuis. Tevens is hij sinds 1978 bestuurslid van de Historische Vereniging Schiedam en zo is hij beheerder van de Regentenkamer in het hofje van Belois. Hij is vanaf de jaren 30-40 lid van het CJMV De zeven gedecoreerden, met in het midden burgemeester Reinier Scheeres. van jongerenvereniging de Vonk op de Lange Haven beheren. Hier- uit zijn de Rijnmondband en voet- balvereniging HBSS uit voortge- komen. Ook hij kreeg de versierse- I £UK 1 jSgSBMi WAT DE VOC HET HEDEN BRACHT Peper, sambal, tijgerbalsem en kimono. De invloed van de Verenigde Oost- Indische Compagnie op ons dagelijks leven is makkelijk aanwijsbaar. En tastbaar, draagbaar, proefbaar. H m TOT EN MET 15 SEPT 2002 LEUVEHAVEN 1 ROTTERDam 1 6 0 2 - 2002 ROTTERDAM len als lid van de orde. De volgende decorandus was de heer B. Breugem die 35 jaar als ac countant in Delft werkt. Hij heeft gedurende een lange reeks van ja ren zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van onderwijs en ge- handicaptenzorg. Veelal binnen de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Vanaf 1971 was hij daar administrerend diaken en later voorzitter bij deze kerk. Daarnaast was hij veelvuldig begeleider van bejaardenvakanties. Zo organi- seerde hij ruim 20 jaar vakanties voor gehandicapten van het F.D. Roosenvelthuis te doom. En was hij adviseur bij de bouw van het kerkelijk centrum Kethel. Tevens heeft hij zich jarenlang ingezet voor contacten met kerkelijke ge- meenten Heckelberg in het voor- maligeOost-Duitsland. Wim Groeneweg is een hele be- kende Schiedammer. Vooral dank- zij zijn werk voor de plaatselijk ra dio en tv stations. Eerst bij de zie- kentelefoon met bandrecorder en later stond hij aan de wieg van de Lokale Omroep van Schiedam. Zijn stem is nog wekelijks te horen bij sport en politieke bijeenkom- sten. Zo was hij ook oprichter van de lokale partij Solidair 93 en ook muziek heeft zijn warme belang- stelling. Hij was voorzitter van het Schiedams Christelijk Mannen- koor en tot 1995 voorzitter van het rayon Zuid Holland van de zan- gersbond. Twee Schiedammers zijn zelfs tot ridder in de Orde van Oranje Nas sau benoemd. Allereerst Hans Klop tot voor kort ruim 21 jaar ambtenaar bij de gemeente Schie dam, Hoofd afdeling Personeelsza- ken. Hij heeft jarenlang les gege- ven aan de ambtenarenschool en verschillende publicaties staan op zijn naam. Ook als projectdirecteur 'cultuurvernieuwing' heeft hij de Gemeentelijke organisatie her- vormd. Daarnaast was hij actief op bestuurlijk terrein voor vooral de zwakzinnige en gehandicapten- zorg. Stichtingen als Schievaart, thuishulp Rotterdam, de Amantias- tichting en de stichting Educare zijn voorbeelden van bestuurfunc- Fo to Roger van der Kraan ties die hij vanaf 1975 vervulde. Maar ook de woonzorg voor oude- ren en bejaarden heeft zijn belang- stelling, zo zit hij zit in het bestuur van Thurlede als ook van de Stich ting woon- en zorg Harg- en Spa land. Tot slot kreeg H.L. Baartmans de ridderorde. Hij is oprichter en di recteur van Baartmans Internatio- naal Transportbedrijf uit Kethel. In 1964 gestart met zijn broer met twee vrachtwagens maar inmid- dels tot voor drie maanden geleden met meer dan 70 wagens in dienst. Toen is het bedrijf verkocht aan Zwatra-De Hoed in Delft. Daar naast bekleedde de heer Baartmans tal van bestuurlijke functies zoals binnen Transport en Logistiek Ne- derland en de Transportclub Rot terdam. Op maatschappelijk ge bied was hij veelvuldig betrokken bij hulpgoederen acties naar Polen, Roemenie en naar de partnerstad in voormalig Joegoslavie Velenje in Slovenie. Ook was actief als spon sor van sportverenigingen en hielp hij met bij de restauraties van de molens in Schiedam. SCHIEDAM - Voor mensen die al bij een leeskring horen en voor mensen die geinteresseerd zijn in het starten van een leeskring, orga- niseert de Openbare Bibliotheek Schiedam een voorlichtingsavond. Op de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het leeskringabonne- ment van de bibliotheek, de lees- koffers en het tijdschrift Boek-de- len, gericht op leeskringdeelne- mers. Ook wordt er een presentatie gegeven over het zoeken van in- formatie over literatuur op het In ternet. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 mei in Biblio theek Stadserf vanaf 20.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf (tot 14 mei) is verplicht'via nummer 470 37 28. SCHIEDAM - Big Brother Ruud signeert zaterdag 4 mei zijn boek 'Ik laat me niet gek maken' in boekhandel Post, Scriptum in het Hof van Spaland. In 'Ik laat me niet gek maken' vertelt Ruud Be- nard over zijn leven voor Big Bro ther, zijn verblijf in het huis en wat er daarna met hem gebeurde. Be- nard signeert zijn boek tussen 14.00 en 16.00 uur. SCHIEDAM - Binnenkort zal een gloednieuw Internetcafe voor 55- plussers worden geopend in de Marconihove. Bepaalde basisvaar- digheden zullen de mensen hier- voor worden aangeleerd. Bewo- nersvereniging Schiedam Oost zoekt nu mensen die als senioren- opleiders de beginselen van het in- ternetgebruik kunnen bijbrengen aan 55-plussers, individueel of in groepjes van maximaal twee per- sonen. Informatie en aanmelding bij: Bewonersvereniging Oost, tel. 245 01 69. SCHIEDAM - Afgelopen zaterdag is het nieuwe seizoen van start ge- gaan voor de fluisterboten. De rondvaarten vinden plaats van dinsdag tot en met zondag om 11.30 uur, 14.00 en 15.30 uur. Volwassenen betalen 5,50 euro, kinderen van 4 tot en met 11 jaar 3,50 euro en kinderen tot vier jaar varen gratis mee op schoot. (i.s.m. Betaald Voetbal Organisatie) op WOBnsdag 1 mei a.s. vanafi8.oouurinhetfamiliestadion van Neptunus aan de Abraham van Stolkweg (naast het dierenasiel) een voetbalcliriic waarin je kunt laten zien wat je aan talent in de benen hebt. Rob Jacobs {ex coach Excelsior, Sparta en Faijenoord), Nico Jalink {ex Sparta), Erik Tammer (ex Heerenveen) en Hans Eijkenbroek (ex Sparta) leiden de clinic. Meedoen? Meldt je op 1 mei in de kantine van Neptunus bij Dhr. Ad Lol (010-4375369) De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een aantal klachten van de afgelopen week. Twee klachtengolven Maandagavond 22 april komen bij de meldkamer van de DCMR 71 klachten binnen uit Naaldwijk, Hoek van Holland en Wateringen over stank van olie. De eerste klacht wordt om tiett voor half zeven gemefd. De laatste klacht, het is inmiddels tien uur, komt uit Zoetermeer. De oorzaak van de klachten is een morsing op het Scandinavische schip Astrakhan in de zesde Petroleumhaven In de Europoort Het schip ligt aan de steigers bij Nerefco. Ttjdens het leegmaken van de tanks wordt aardgascondensaat gemorst. Ongeveer 100 liter lekt in het water en een ander deel op het dek van het schip. Om half acht begint de Roteb met het opruimen van het gemorste aardoliecondensaat op het water. Tegelijkertijd verwijdert de bemanning van de Astrakhan de vloeistof van het dek. De tweede klachtengolf vindt plaats in de nacht van 24 op 25 april. Tussen tien uur woensdagavond en vier uur donderdagmorgen onlvangt de DCMR 68 klachten uit het Rijnmondgebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg. De klachten worden omschreven als brandlucht, rubberstank, chemisch, olie en rooklucht. Na onderzoek van de uitrukdienst van de meldkamer blijkt dat de stank niet veroorzaakt wordt door een bedrijf. Door de plotseling optredende zeemist is de atmosfeer zo stabiel geworden dat rookgassen van industrie niet verspreiden. www.dcmr.nl De milieuklachtentelefoon van de DCMR: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Vorige week weer eens in Het Arsenaal geweest. Ik kom er niet vaak, moet ik bekennen. Maar dit keer was Jan des Bouvrie zelf er, en dan kunje ah krant natuurlijk geen verstek laten gaan. Het viel me oprecht weer op hoe leak het er eigenlijk is. In de Korenbeurs natuurlijk, maar ook in de Roelantshof. En hoe mooi. Dat de Schiedammers dat nog niet echt ontdekt hebben, bleek ook. Van de stellen die er op het advies van Des Bouvrie af wa ren gekomen, bleek het merendeel buiten de stadsgrenzen te wonen. Geheel dus volgens de opzet van Het Schiedamse Arse naal, dat telkens maar weer benadrukt een regionale functie te willen hebben, Nou, die heeft het, zo heb ik zelf kunnen consta- teren. Van een parkeerprobleem bleken die mensen ook nog geen last te hebben, ik heb er in ieder geval niemand over horen klagen. Tot zover allemaal lof, lof en nog eens lof. Een leuk ini- tiatiefin een leuke omgeving die leuke (kapitaalkrachtige) men- sen aantrekt. Ik begin er zowaar in te gehven in die kwaliteits- impuls die Schiedam heeft gekregen in en rond de Lange Ha ven. Maar dan zit ik een paar dagen later Look TV te kijken en zie diezelfde Des Bouvrie, maar nu in gesprek met Look-boegbeeld Jan Willem de Boer. Het verhaal gaat natuurlijkover geld. „Kan de gewone Schiedammer dit wel betalen?", wil De Boer weten. Jan moet het antwoord schuldig blijven. En in plaats van even flink tegengas te geven en dat regionale karakter weer eens te benadrukken en eens lekker uit te halen over de koop- kracht die in Schiedam wel aanwezig is, doet Des Bouvrie de eerste concessie: in het najaar zal de collectie worden herzien, een stukje kleiner worden en (daardoor) betaalbaarder. Ik weet niet wat ik hoor! Wordt Het Schiedamse Arsenaal straks de dump van Des Bouvrie? Een Des Bouvrie-outlet. Nee toch zeker Hebben we eindelijk eens wat moois, moet het weer worden toegesneden op deSchiedammer? Als Jan des Bouvrie be- hoefte heeft aan mijn advies dan luidt dat: niet doen!!! Zet nou gewoon door en houdt geen rekening met die zogenaamde 'ar- moedige' Schiedammer. Sinds wanneer heeft die het voor het zeggen? Het dagje interieuradvies heeft volgens mij bewezen dat er met een beetje meer geduld heel veel publiek voor het Schiedamse Arsenaal te winnen is. Maar dan wel voor een vol- waardig Arsenaal en geen 'twee voor de prijs van een '-variant. Karat Moerman

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 3