maasstad Herdenking 4 mei, Bevrijdingsdag 5 mei Zenuwslopende strijd rond strafschopstip 'Sluipend gif' te zien in Streekmuseum Jan Anderson jm Ronde van Vlaardingen Musis naar eredivisie Brede vervangt Venter IK Voorronde KNVB District Penaltybokaal v, ■'4J. It 4 Schiedam in de prijzen Agressie de baas Vlaardingen i| 5 mei maasstad *mrt° Moecfef Verregende cricket roadshow ODI op winnende spoor Fietsen langs elf dorpen Spanning in bridgecompetitie PED's vechtsport successen 4^2 Woensdag 1 mei 2002 VLAARDINGEN - De wie- lerronde van Vlaardingen krijgt ditmaal een drietal nationale kampioenen aan het vertrek. Ron Smit (Haarlem) bij de veteranen, Eric Nieuwerth (Lekker- kerk) bij de sportklasse en Louis de Koning (Zwarte- waal) bij de amateurs star- ten 5 mei tijdens de Bevrij- dingsronde in hun rood, wit, blauwe kampioensshirts. De wedstrijd van rcmd De Cou- reur wordt inmiddels voor 42e maal gehouden en voor de negende maal op het par- koers rond de Kethelweg in Vlaardingen. De wedstrijd maakt deel uit van het Rabobank Water- wegklassement. Naast de openingswedstrijd in Vlaar dingen zijn hierin elite- en neo-amateurs punten te ver- dienen in de ronden van Ro- zenburg, Schiedam en Maassluis. Winnaar van vo- rig jaar Tom Cordes heeft inmiddels alweer aangege- ven ook dit keer aan het klassement te zullen deelne- men. Het wielerprogramma be- gint zondag om 13.00 uur met de sportklasse B-rijders en de veteranen B. Zij ryden 40 kilometer aan rondjes. Vervolgens komen om 14.15 uurdeSportklasse A-rijders en de Veteranen A in actie. In deze koers van 60 kilome ter komen tal van regionale favorieten aan de start. Uit het Akkerman/Croon/Koe- vermans-team van wieler- vereniging De Coureur ly- ken op voorhand Maasslui- zer Iwan Jonkman, dit jaar al tweemaal succesvol, maar ook Rene den Boer en Ferry van der Touw kansrijk. Als klapstuk rijden om 15.45 uur de elite- en neo- amateurs hun 80 kilometer lange koers. In deze wed strijd gelden met name Ar thur en Edward Farenhout, John Talen, Perry Bothof, Nico Vuurens, Tom Cordes en Louis de Koning als de grote smaakmakers. Regio nale deelname komt in deze klasse van Vlaardinger Frank Hendriks, de Maas- sluizers Joris de Bruijn en Kees van Wageningen en de Schiedammer Stijn Bosch- ker. SCHIEDAM - Het bowling- team van Musis Sacrum keert na twee seizoenen af- wezigheid terug in de eredi visie van de vijfmans-league. Het Schiedamse team met de verwarrende naam 'Mu sis CAB Weert'(?) is inmid dels onbereikbaar geworden voor de concurrentie in de hoofdklasse. De voorsprong op nummer twee 'Vermeu- len Assurantien' uit Eindho ven is opgelopen tot 14 pun- ten. Afgelopen zondag in Breda werd de definitieve kloof ge stagen door in de kampi- oenspoule driemaal te win- nen. Het kampioensteam be- staat uit Theresa Groen, Fa- rida Pascoal, Jaap Jonge- jan, Adwin Minderhoud, Olaf van Kalken, Johan Breur, Charley Blom, Mar tin en Hans Snelting. SCHIEDAM - Hermes DVS moet het deze cricket compe- titie doen zonder beoogd speler/coach Kosie Venter. De Zuid-Afrikaan zou dit seizoen voor het tweede ach- tereenvolgende jaar de Schiedammers bystaan maar moest onlangs afha- ken wegen een zware blessu- re. Een koortsachtige zoek- tocht naar een vervanger van de Schiedamse cricket- hoofdklasser heeft inmid dels resultaat gehad. De 22- jarige Duncan Brede uit Au stralia versterkt dit seizoen de gelederen van Hermes DVS. De talentvolle bats- man/wicketkeeper speelt in Melbourne voor het tweede team van Victoria. Excelsior'20 en Hermes DVS willen de nieuwe cric- ketcompetitie overigens feestelijk beginnen. Vooraf- gaand aan de seizoensstart op 5 mei, ctaat voor vrijdag- middag/avond 3 mei een on- derllnge party tussen beide stadgenoten op het pro- gramma. XQ53 SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Schiedam besteedt dit jaar wei- nig aandacht aan Bevrijdings dag 5 mei. Alleen op het Fabri- plein vinden van 10.00 tot 17.00 uur feestelijke activiteiten plaats. Het programma van 4 mei, Dodenherdenking, is dit jaar ongewijzigd. Op zaterdag 4 mei vindt om 19.00 uur een speciale dienst plaats in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lange Nieuwstraat. Om 19.30 uur vindt de herdenking van de geval- lenen plaats bij het Oorlogsmonu- ment aan de kop van de Plantage. De ZOS (Ziekenomroep Schie dam) zendt zaterdag 4 mei tussen 19.00 en 21.00 uur een speciaal programma uit, dat in het teken staat van de Nationale Dodenher denking, met stemmige muziek en gedichten. Direct om 19.00 uur wordt overge- schakeld naar de Evangelisch Lu- thers kerk aan de Lange Nieuw straat, waar een korte herdenkings- dienst wordt gehouden en direct daarna wordt aandacht besteed aan de kranslegging bij het monument aan de Plantage. ZOS-Radio is te beluisteren op 91.50 Mhz van het Schiedamse ka- belnet. Het programma van 4 mei in Vlaardingen. 18.00 - De vlaggen worden half- stok gehesen. 19.35 - Vertrek van de stille tocht vanaf achterzijde van het Stadhuis naar het Verploegh Chasseplein- Tweede luitenant Peter G. Scotese (links) op 8 mei 1945 in Vlaardingen. Scotese leeft nog en woontin New York. Daarachter (met pijp) Hans van Swaaij, een Nederlandse Rode Kruisarts. Van Swaaij bracht vorig jaar nog een bezoek aan Vlaardingen voor een publicatie in voorbereiding. Het gezelschap had net een Vlaardingse verzetsman uit het Oranjehotel bevrijd. Collectie Streekmuseum Jan Anderson. Route stille tocht: Schoolstraat- Markt-Hoogstraat-Blokmakers- plaats-Westhavenkade-Schiedam- seweg. Vooraf wordt er bij het Geuzenmonument (Markt) een bloemenkrans gelegd. 19.30-19.59 - Alle torenklokken luiden. Verploegh Chasseplein 19.45-19.59 - Het muziekkorps van het Leger des Heils speelt ko- raalmuziek. 19.59 -LastPost. 20.00 - 20.02 - Twee minuten Stil- te. Vanaf 20.03 Lied gezongen door Cora de Koning. Krans-en bloemlegging Het muziekkorps van het Leger des Heils speelt de 'Dodenmars' van 'Saul' (G.F. Handel).Gedicht voorgedragen door een lid van de vioolgroep van Scouting. Hierna zal een herdenkingstoe- spraak worden gehouden door de heer Drs A. Maarleveld, oud-wet- houder van Vlaardingen. Mannenkoor Orpheus zingt: - O Heer die onze V ader zijt - Het lied van de achttien doden Tot slot worden twee coupletten van ons volkslied, het Wilhelmus, gezongen onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils. Na afloop afmarcheren van het muziekkorps van het Leger des Heils en defile door de aanwezigen langs het monument en bloemen en kransen. 21.15-22.15 - Samenwerkingsver- band kUNSTVLAM presenteert in de Harmonie een culturele 4-mei herdenking. Zes dichters van Schrijfgroep Rotonde doen voor- drachten in blokjes van 5 minuten met muzikale omlij sting door drie jonge mensen van Muziekcentrum OpMaat, op dwarsfluit, harp en vi- ool. Toegang gratis, zaal open om 20.45 uur. In Vlaardingen vinden van 11.00 tot 16.00 uur vliegerdemonstraties plaats op de weide bij de Surfplas. De organisatie is in handen van vliegerbedrijf 'De Paddestoel' uit Schiedam. 11.00 - 16.00 - Radiovlieger Be- vrijdingsfeest op de weide bij de Surfplas.Dit jaar zullen er bij de vliegeraars weer radioamateurs aanwezig zijn. Zij zullen hun an- tennes met vliegers en ballonnen optakelen om daarna met allerlei verschillende technieken verbin- dingen J:e maken over de hele we- reld. Bij mooi weer nachtvliegeren met verlichte vliegers. Verder wordt ook dit jaar weer een wielerronde gehouden door het centrum van Vlaardingen. w®stbtaak 1 SO postbus 1 685 3000 br rotterdam Door Norbert Veringmeier WATERWEG - Op het eerste gezicht zag het er allemaal onge- dwongen en ontspannen uit. Maar wie de moeite nam om de verrichtingen van de deelnemers aan de voorronde van de KNVB- Districts Penaltybokaal op het veld van voetbalvereniging Zwa- luwen beter te observeren, proefde weldegelijk de spanning onder de jonge strafschopne- mers. De strijd bij de B-junioren was daar vorige week vrijdag een heel mooi voorbeeld van. Een vijftiental voetballers nam in de 'B-junioren'-categorie deel aan deze penaltywedstrijd. De drie voetballers die de zeven te nemen strafschoppen het meest doeltref- fend achter de twee opgetrommel- de doelverdedigers wisten te mik- ken, zouden doorstromen naar de finale die zaterdag 18 mei wordt gespeeld in Roelofarendsveen. Aanvankelijk gaven de meeste jongens de keepers steevast het na- kijken. De ene bal vloog nog mooier dan de andere in het doel. De arbiter die de score nauwgezet bijhield, vreesde al snel dat het een tijdrovende kwestie zou worden om uiteindelijk tot drie geselec- teerden te komen. Maar halverwege de strafschop- penreeks waarbij alle spelers om en om hun 'pingels' namen, kwam de spanning plotseling om de hoek kijken. Het werd zelfs zenuwslo- pend want meer en meer straf schoppen gingen hoog over of werden zo onzuiver of slap inge- schoten dat de doelverdedigers er een makkelijke prooi aan hadden. Uiteindelijk bleek alleen Schie dammer Niels Heeze zijn zenuwen goed onder controle te kunnen houden. De SVVSMC-er scoorde zeven uit zeven en was daarmee meteen verzekerd van een finale- plaats. Een uitvoerige barrage die daarna volgde tussen de junioren die eenmaal het doel misten, lever- de uiteindelijk Jordi Kwa (Hermes DVS) en Eric van der Pijl (VFC) op als penaltynemers die Niels Heeze op 18 mei bij DOSR/Alk- mania gaan vergezellen. Namens de voetbalverenigingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die deelnamen aan de Penaltybokaal wisten, in de andere categorieen, ook de volgende voet- bal(l)(st)ers zich te plaatsen voor de finaledag waarop Carlo l'Ami zich als een van de keepers zal op- werpen. B-meisjes: Roxanne Bur- gemeester (RKWIK) en Mattanja Schupper (Zwaluwen). C-junioren jongens: Igor Markovic (HVO), Quinten Prins (HVO) en Cris Kampinga (Zwaluwen). C-junio ren meisjes: Milou van der Linden (Zwaluwen) en Ester Gaiidelius (Hermes DVS). D-pupillen jon gens: Jerroen van Vliet (MVV'27), Jeff Stans (VFC) en Mark Peters (Zwaluwen). D-pupillen meisjes: Michelle van Dijk (Hermes DVS) en Sacha Heemsbergen (Zwalu wen). E-pupillenjongens: Chesney Keimpema (DRGS), Abdulla Oz- soy (HBSS) en Leon van Kersber- gen (MVV'27). E-pupillen meis jes: Nikeh Dickhof (VFC) en Kel- lie Lieverts (Hermes DVS). De strijd om de penaltybokaal is overigens nog een betrekkelijk nieuw fenomeen in het Rijnmond- deel van KNVB district West D. Eigenlijk is het toernooi, met de fusie van de verschillende KNVB- districten, komen overwaaien van- uit de Haagse regio. Daar blijkt de penaltystrijd al jaren een populair fenomeen. En dat is een situatie die zich in het Waterweg-gebied nog moet ontwikkelen. Dat bleek vori ge week uit het aantal deelnemers dat zich uiteindelijk op het veld bij Zwaluwen aanmeldde. Maar een fractie van de clubs uit de regio had namelijk gehoor gegeven aan de uitnodiging om per leeftijdsca- tegorie twee jongens en twee meis jes af te vaardigen. Echter gezien het enthousiasme bij de deelne mers zal dit deelnemersaantal de komende jaren ongetwijfeld groei- fylfot Door Stella Schaper WATERWEG - De eigenaar van het streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen kan het zich nog goed herinneren. Een keurig ge- klede man stond met zijn fiets bij een lantaarnpaal aan het school- plein en riep: 'Jongens kom eens hier ik heb iets moois voor jul- lie.' Hij deelde boekjes uit met daarin gekleurde stripverhalen over Flits de herder en Bull de dog. Jan Anderson, toen nog kind, was onder de indruk van de gekleurde boekjes, die rond 1940 natuurlijk schaars waren. Hij wist toen nog niet dat de her der Hitler voorstelde, de Bull Churchill en dat de tuin het grondgebied was waar het uit eindelijk om draaide. Dit zoge- naamd 'onschuldige' boekje bleek een middel te zijn om het nationaal socialisme via kinde- ren te propageren. De nieuwe tentoonstelling 'Slui pend gif van het Streekmuseum aan de Kethelweg gaat over de ge- leidelijke propaganda van het na tionaal socialisme via boeken, tijd- schriften, film, radio en de pers. In dertig vitrines liggen, verdeeld in categorieen, allerlei propagandisti- sche boeken, zoals wetenschappe- lijke boeken, dichtbundels, kinder- boeken en liedjesboeken. Het is een verzameling die Anderson heeft geput uit zijn eigen biblio- theek van 25.000 exemplaren. Met de expositie wil Anderson mensen laten zien wat voor impact propaganda heeft en de manier waarop zoiets er heel geleidelijk in sluipt. De feiten worden opgeklopt en er wordt een vijandbeeld ge- schapen. ..Propaganda is op ver- SCHIEDAM - Voor de tweede keer in successie heeft het Schiedamplein de prijs voor het gezelligste cluster behaald tijdens de Business Dagen Rijnmond, op woensdag 24 en donder- dag 25 april 2002 in Ahoy Rotterdam. Naast deze eervolle onder- scheiding is ook de Bonte Koe Chocoladekunst in de prijzen gevallen. De Bonte Koe Chocoladekunst heeft de prijs gekregen voor het product dat zij op de beurs presenteerden. de klant- vriendelyke opstelling en de wijze waarop de stand was ingericht. De inrichting van het Schie damplein is ook dit jaar weer in handen geweest van Vink Standbouw, die er sa- men met de 21 deelnemende Schiedamse ondernemers en de gemeente er voor heeft gezorgd dat Schiedam op- nieuw in de prijzen is geval len. SCHIEDAM - De RIAGG geeft in mei opnieuw de cur- sus Agressie de baas. De cursus is bedoeld voor man- nen die moeite hebben om hun agressie onder controle te houden. De groep komt negen keer per week bijeen op de maandagavond. De cursus is bedoeld als een eer ste aanzet om agressieve im- pulsen beter te kunnen be- heersen. Om deze vaardig- heid onder de knie te krijgen is veel oefening nodig. Huis- werkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de oefenstof. Vooraf is een aanmeldingsgesprek om te kijken of de kandidaat voldoende baat kan hebben bij deze aanpak. Kandida- ten kunnen zich melden bij Marcel Kamerbeek, afde- ling Consult van de RIAGG Nieuwe Waterweg Noord, (4453426) of e-mailen naar mkamerbeek riagg- rnw.nl. schillende plaatsen in de wereld nog steeds aan de orde van de dag. Kijk naar Mexico. Maar er zijn ge- noeg voorbeelden te noemen, waarbij twee partijen 'de goede' en 'de slechte' tegen elkaar worden opgezet. Bijvoorbeeld voetbal; Ajax tegen Feyenoord, politiek; links tegen rechts, geloof; Christen dom tegen moslims", aldus de ei genaar. Anderson hoopt dat de mensen zich ervan bewust zijn dat propaganda nog steeds wordt toe- gepast en dat mensen zich ervoor moeten behoeden. „De beinvloeding via het boek was geraffineerd, omdat het karakter aan de buitenkant van het boek niet te zien was", zegt Anderson. „De boeken waren verhuld in mooie kaften. Er werden exposities ge houden in warenhuizen, zoals de Bijenkorf om de boeken aan te prijzen. Goed verzorgde tijdschrif- ten zoals 'De Hamer' en 'De Schouw' droegen met veel beeld het nationaal socialistisch volksle- ven en de cultuur uit." De propaganda verspreidde zich langzamerhand ook via verenigin- gen en kerken. Een voorbeeld hier- van is het boekje 'Het Calvinisme, de NSB en de gereformeerde kerk'. Behalve dat Duitsland verheerlijkt werd en de Duitsers helden waren, werden de joden en de Russen af- geschilderd als vieze en afschrik- wekkende monsters. Er versche- nen veel boeken en brochures over de invloed van de joden in Neder- land. Ook heeft Anderson huis- aan-huis verspreideboekjes liggen, waarin Hitler na de executie van de Geuzen in 1941 alsnog werd ver- goelijkt. De titel van de boekjes luidde: 'Hitler zoals men hem aan u getoond heeft, zoals hij werkelijk is'. Met bij het eerste stukje een spottende foto en tweede een mooie foto. De tentoonstelling heeft een uniek exemplaar van 'Van den Vos Rey- naerde', uitgegeven door R. van Genechten. Deze is gesigneerd door Mussert. De jood in het ver- haal is een neushoorn: 'het is een allerzonderlingst dier, mager met een dikke buik, korte beentjes waar het vel over hangt', staat erin beschreven. Bovendien zou deze neushoorn een distelsoort kweken, dat de hele wereld zou verpesten. De expositie is te zien vanaf 27 april tot en met 29 juni, iedere za terdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.OOuur. Het museum is gevestigd op de Kethel weg 50 in Vlaardingen. CRICKET - Een select gezelschap Engelse cricketprofs kwam afgelopen vrijdag naar Hermes DVS om de jeugd van de Schiedamse omnivereni- ging de fijne kneepjes van de cricketsport bij te brengen. De regenachtige omstandigheden verhinderden echter dat deze demonstratietraining op sportpark Harga een al te uitgebreid gebeuren werd. Al was dat niet de enige reden dat de cricket roadshow alweer snel de biezen pakte. De En gelse toppers bleken vrijdag aan het eind van de dag al danig vermoeid na hun promotietour langs meerdere Nederlandse clubs. Toch kon de erg korte clinic de cricketpret bij de Hermes-jeugd niet wegnemen. KORFBAL - Korfbalclub ODI dat dit seizoen in de reserve vierde klasse acteert, ging enkele weken wat zwak van start tijdens de tweede helft van de veldcompetitie. Inmiddels heeft het team van trainer Gerrit Verwaal het prestatievizier weer op scherp kunnen zetten. Vorige week werd subtop- per Ventura Sport verslagen en afgelopen zaterdag was het opnmieuw raak. In Zuidland tegen ZKV won ODI, 4-6. Vanaf moment een was de wedstrijd een spannende aangelegenheid. De twee aan elkaar gewaagde teams gaven elkaar door goed verdedigend spel weinig ruimte voor de aanval. Een versnelling van de Schiedammers in de laatste fase deed ODI echter de definitieve bres slaan in de verdediging van ZKV. ODI topscoorders werden Gerben Huiskens en Nico van Otterloo. Beiden waren tweemaal doeltreffend. TOERFIETSEN - Voor toerfietsers staat er zondag 5 mei een bijzondere tocht op het programma. Vanuit cafe 't Wapen van Maeslant aan de Kerk- weg 42 in Maasland kan op Bevrijdingsdag worden gestart in de 'Elfdor- pentocht'. Deze populaire fietstoertocht bestaat uit volledig uitgepijlde routes van 45, 80, 125 en 160 kilometer lengte uitgezet kriskras door het Groene Hart van de Randstad. De starttijden varieren, afhankelijk van de gekozen afstand, van 8.00 tot 12.30 uur (hoe langer, hoe eerder). Het in- schrijfgeld bedraagt 3,50 euro. Meer informatie bij de organiserende toerclub Stompwijk: Frans Olie- hoek (071) 58029 38. BRIDGE - De woensdagavondcompetitie van bridgesocieteit Tamboer ligt bijna in een beslissende plooi. In de spannende slotsesies bevechten met name de koppels Boon, De Braassem/Van Koppen, Kouwenhoven/ Wellens en titelverdediger Van Hoffe/Meerwaldt het kampioenschap. Ge zien het succes van de bridgewedstrijden in boerderij Landvreugd (zo'n 100 deelnemers) is de competitie voor volgende seizoen reeds geprogram- meerd. Het nieuwe kaartseizoen begint op 4 September. VECHTSPORT - PED-sporters Claudia Sukyo, Kevin van Wezel, Jolan- da Peerenland, Nathalie Frankis en Rory de Vries hebben op de regiokam- pioenschappen taekwondo zevenmaal goud, zevenmaal zilver en vijfmaal brons behaald. Door deze prestaties zijn zij alien verzekerd van een plaats op de Nederlandse kampioenschappen. Ook twee PED's judoka's slaagden er onlangs in een NK-ticket te be- machtigen. In Den Haag behaalde Wendy Nijman (tot 63 kilogram) het Zuid-Hollands kampioenschap en Fathi Karakoz (tot 81 kilogram) werd tweede. Joeri Cloosterman die derde werd, moet voorlopig op de reserve- bank plaats nemen tijdens het NK judo dat in Enschede wordt gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 5