maasstad Tentoonstelling 'Daar komt de bruid...' in Het Schielandshuis Mercedes Sosa in het Nieuwe Luxor Theater Judith kruipt in de huid van Madonna tijdens Flashbacks Ali G. grof en vooral plat in filmdebuut 'Ali G. Indahouse' A film ipreview Het huwelijk door de jaren heen in verschillende culturen PO! Istad ROTTERDAM - Trouwen is nog steeds erg populair. Het gebeurt overal en in alle culturen. Het huwelijk staat centraal in de tentoonstel ling 'Daar komt de bruid...', die tot en met 3 november 2002 te zien is in Het Schie landshuis. In deze tentoon stelling wordt de bruidstijd belicht, dit gebeurt vanaf de vooraankondiging tot de bruiloft zelf in de Turkse, Marokkaanse, Hindoestaan- se en Nederlandse cultuur. ROTTERDAM - Judith Job- se, bekend geworden door haar cd 'Blue Tears', is toe aan een nieuwe uitdaging. Tijdens de Marlboro Flash backs zal de Nederlandse zangeres, die doorbrak met haar hit 'You', in de huid kruipen van popicoon Ma donna. De 31-jarige Culem- borgse is net als het publiek zeer benieuwd naar deze bij- zondere performance. ROTTERDAM - 'Is you Ma donna?', vroeg would be- gangsta rapper Ali G. ooit aan popdiva Madonna. Ali G. speelde een rol in haar video- clip 'Music'. Dat betekende de definitieve doorbraak van Ali G. bij het grote publiek. In kleine kring was hij al be kend dankzij 'The Ali G. Show'. Met zijn filmdebuut 'Ali G. Indahouse' heeft Sa- cha Baron Cohen zijn creatie definitief verkocht aan het grote publiek. ct #11* Dinsdag 7 mei 2002 TX51 ROTTERDAM - Sinds de oprich- ting in 1995 groeide Do Make Say Think (Toronto) uit van trio naar sextet. De instrumentale post-rock van de band groeide met elk album naar steeds grotere verfijning, rijp- heid en subtiliteit. Met sfeerrijke jazzy drums, analoge keyboards, blazers, weeft de band een dik en warm klanktapijt in elkaar. Don- derdag te zien in WaterFront. Vooraf zie je Sean Na Na. Aan- vang 21.00 uur, entree 8. Een dag later Lo-Lite, Franco Formica en Low Point Drains. Aanvang 21.00 uur, entree 6. En zaterdag Strictly Techno met Perry, Benny Rodriguez en DJ Roger. Aanvang 22.00 uur, entree 6. De muzikale munitie vliegt om je oren bij Ikara Colt en niet alleen maar omdat ze naar twee soorten vuurwapens vernoemd zijn. Als een van de meest opwindende en veelbelovende ontdekkingen van dit jaar voldoet Ikara Colt perfect aan de vraag naar jonge, intelligen- te gitaarbands. Op zaterdag 11 mei is de band te zien in Rotown. Aan vang 22.00 uur, entree'4. Wie Hond vorig jaar op het Rotown po dium heeft gezien weet dat ze ver- antwoordelijk zijn voor sferische pop, die het best te vertalen is als een mix tussen Zita Swoon en G- Love Special Sauce. Bovendien worden hun liedjes afwisselend in het Nederlands en Engels gezon- gen. Zondag is Hond weer te zien in Rotown. Aanvang 22.00 uur en de entree is gratis. In Baroeg donderdag een Dansfa- briek Benefiet: Matika. Aanvang 21.00 uur, entree 5. Een dag later De Metalen Inquisitie Benefiet, met Shadowlord, Wackmobile, Sa cramental Sachem en support. Aanvang 21.00 uur, entree 5. Za terdag in Baroeg Electric Wizard en Officium Triste. Aanvang 21.00 uur, entree 8. Zondag 12 mei Dansfabriek Gothic/Electro Bene fiet, met Asral, Angels Agony, Malochia, Drionide, Reel, NG-Pro en Gail of God. Aanvang 15.30 uur, entree 7. Vrijdag 10 mei in Nighttown Prospect. Een supervette line up neergezet met een hoog exclusivi- teitsgehalte: Bad Company, Dom Roland, Randomize Fractio nal, Th'Aquisition Eni-less (ad ditional scratching). En local heroes Volt, DSC (Prospect), Kei- ra (Dinky Dow), Noble (Crown- champ), Mack (Illy Noiz). Aan vang 22.00 uur, entree 15. Zon dag in Nighttown Popa Chubby. Aanvang 21.00 uur, entree 15. door Heleen Schaaf Er zijn speciale themahoeken in- gericht waar mensen verschillen- de aspecten, die met een bruiloft of de periode ervoor te maken hebben, kunnen bezichtigen zo- als: De bruidschat, de bruidsprijs, cadeaus van de receptie en de maaltijd die genuttigd wordt tij- dens dit feestelijke gebeuren. Al deze onderwerpen verschillen per cultuur enorm. Buiten het feit dat de themahoeken te bezichtigen zijn, is er ook een collectie bruid- jurken aanwezig. „De oudste ja- pon, die we in het museum heb ben, is een jurk uit 1760", zegt conservator Ingrid de Jager. „Men vermoedt dat dit een bruidsjapon is geweest, zeker we- ten doen we dit niet." „Vroeger had men veel meer met een kerkelijk huwelijk te maken en vanaf de Napoletaanse tijd is ook het burgerlijk huwelijk wet- telijk geworden." Naastde ver- schillende thema's die te bezich tigen zijn in dit museum, heeft ook een aantal bekende Neder- landers hun bruidsjapon ter be- schikking gesteld. Zo kan men de sahri van Nelly Cooman bezichti gen en worden de pakken van een homopaar tentoongesteld. „Verschillende trouwjurken laten zien hoe de bruidsmode zich van af 1850 ontwikkelde", vertelt De Jager. „Van simpel naar donker, zelfs zwart, via creme tot wit, tot Mercedes Sosa Alle facetten van het huwelijk in verschillende culturen komen aan bod in Het Schielandshuis. aan groen glanzende in 2002 ge- dragen jurken. Trouwen in het zwart gebeurde vroeger vaak in zeer gelovige gebieden. Terwijl trouwen in het wit vaak een be- wijs van rijkdom was. De meeste bruiden trouw- den in een nette jurk die later dienst deed als zondagjapon. Toch scheelt dit per cultuur aanzienlijk. Zo heb ben Turkse, Nederlandse en Hin- doestaanse bruiden een jurk en bij een Marokkaanse bruid kunnen dit er wel zeven zijn. Dit ligt er maar aan hoeveel geld er te beste- den valt in de familie. Een Ma rokkaanse bruiloft is een soort modeshow waarin de bruid een Zilveren, gouden, en witte jurken als ritueel draagt de jqrken die er dan bijkomen zijn vaak kleder- dracht." „Bij het Hindoestaanse huwelijk zijn vooral de rituelen belangrijk. Zo krijgt de bruid van de schoon- vader geschenken aangereikt. Dit kunnen dan goud, kleding en sie- raden zijn. De Hindoestanen heb ben ook veel werk aan de voorbe- reiding. Zij verrichten veel tradi- tionele handelingen. Zo gaat bij- voorbeeld eerst de man naar de Mahro, dit is de tempel, vervol- gens de vrouw en hierna gaan zij er samen naartoe voor het huwe lijk. Wanneer het huwehjlftn Ne- derland plaatsvindt gebeurt dit vaak in een zaal. Dit is goedkoper en het feest is uiteindelijk belang- rijker dan de plaats waar de vol- trekking plaatsvindt. Je kunt op zo'n bruiloft gerust plastic borden en bestek aantref- fen. Dit is ook niet belangrijk, het gaat erom dat er veel mensen blijven eten en dat er een groot feest wordt gege- ven", aldus Ingrid de Jager. In het museum kan een aantal vi deo opnamen bezichtigd worden verschillende soorten huwelijken van vroeger en nu en van ver schillende culturen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de uit- zet, iets wat vandaag de dag min- foto: Historisch Museum Rotterdam der voorkomt. Vroeger spaarden Nederlandse verloofden hun uit- zet bij elkaar met artikelen van het bedrijf Walra. Het verschil in uitzet is te bewonderen in het mu seum, men zien wat een Neder lands vrouw spaart, er staat een linnenkast uit de jaren dertig en er is een uitzet van een Turkse vrouw tentoongesteld. Ook kan men de speciale steek- penningen die gemaakt werden voor een zilveren of gouden brui loft bewonderen. Dit gebeurde met name nog in de 18e eeuw. De tentoonstelling 'Daar komt de bruid...' gaat met name over het huwelijk in deze multiculturele samenleving en de daarbij horen- de tradities en gebruiken. Voor informatie, kunt u contact opnemen met Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31 in Rotter dam. Telefoon: 010-217.67.67 ROTTERDAM - De wereldbe- roemde Argentijnse zangeres Mer cedes Sosa staat op 14 mei in het Nieuwe Luxor Theater. Mercedes staat bekend om haar gloedvolle vertolkingen van politiek geladen liedjes en ze zal die op een drietal plaatsen in Nederland ten gehore brengen. Haar hart heeft altijd ge- klopt voor de volksmuziek van haar land Argentinie. Mercedes Sosa is altijd blijven zoeken naar wegen om zich muzi- kaal te vemieuwen. Ze heeft echter nooit concessies gedaan aan de commercie, want liedjes moeten in de eerste plaats getuigen van eer- lijkheid, is haar stellige opvatting. Hierover verklaarde ze ooit: „Mijn leven lang heb ik eerlijke liedjes gezongen. Ik zing geen protests- ongs, geen getuigenissen, geen aanklachten, maar eerlijke lied jes." Mercedes Sosa heeft altijd een open oor gehad voor het talent van jonge muzikanten en die kun nen in Argentinie dan ook rekenen op haar steun. Ze heeft al meerdere jeugdige Argentijnse tekstschrij- vers in het zonnetje gezet door ma- teriaal van hen op te nemen. Aanvang concert 20.15 uur. Kaartverkoop via Ticketservice: 0900-3001250 <45 eurocent/mi- nuut) of via het Nieuwe Luxor The ater, telefoon 010-484.33.33.. Zangeres Sita was op 5 mei te zien op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Ondanks de regen was er toch nog behoorlijk wat publiek afgekomen op het muzikale programma op het Grotekerkplein. foto: Rob Kamminga Judith: „De jaren tachtig-nummers van Madonna zijn gewoon geweldig. foto: Marlboro Flashbacks Judith heeft altijd eigen teksten en muziek geschreven en hanteerde zonder moeite de gitaar. De gevoe- lige, dramatische klanken lijken uit het diepst van haar ziel te komen en bij navraag blijkt dat die veron- derstelling juist is. „Ik laat me in- spireren door het dagelijks leven", vertelt Judith. „Voor mijn muziek neem ik mezelf als uitgangspunt. Het gaat om mijn eigen beleving, mijn ei^en emoties." De Culemborgse was als klein meisje al bezig met muziek: „Ik ben ermee geboren, het zit in mijn genen. Vanaf mijn tiende speel ik al piano en zing ik. Op mijn zeven- tiende begon ik bovendien met gi taar spelen. Mijn ouders hebben me nooit gepusht, maar toen ze merkten dat ik echt interesse kreeg, hebben ze het gestimuleerd. Ambi- ties heb ik niet zozeer, ik wil ge woon muziek maken en daar een belegde boterham mee verdienen. Van mijn hobby mijn beroep ma ken", aldus de zangeres. Tijdens de Marlboro Flashbacks speelt Judith muziek van Madon na. De keuze voor de popdiva ligt volgens Judith meer voor de hand dan mensen gezien haar eigen re pertoire zouden denken: „Alanis Morrisette of Skunk Anansie heb ben meer gemeen met mijn werk, maar ik kan Madonna qua stem heel goed nadoen, kan heel goed in de huid kruipen van... Ik heb veel nummers van haar gezonden in de tijd dat ik met coverbands optrad. Het repertoire van Madonna ligt me gewoon goed." „De jaren tachtig-nummers van Madonna zijn bovendien gewoon geweldig", zegt ze. „Ik ken alle liedjes, kon ze als puber allemaal meezingen. Het waren hits die het altijd deden. Tja, ik kan wel voor een of andere culturele muziekhy- pe kiezen, maar iedereen kent Ma donna. Ook heb ik veel respect voor die vrouw. Als je zo lang al in de muziekwereld meeloopt en nog steeds meegaat, is dat heel knap. Ze laat zien hoe het moet, lapt ge woon alles aan haar laars. Ze durft als geen ander trends te zetten." Judith durft de uitdaging van een heel andere muzieksoort aan, maar zal toch bewust haar eigen stijl la- ten doorklinken in haar optredens: „Ik vind dat ik haar goed kan neer- zetten. En dan niet qua soundmix, maar qua gevoel. Ik zal niet precies als Madonna klinken, maar het op mijn eigen manier doen." Hoewel dat misschien vrij complex klinkt, denkt de zangeres dat dat makke- lijker is dan echt iemand te imite- ren: „Als ik Madonna's exacte stem had, had ik haar wel nage- daan bij de Soundmixshow." Welke nummers van Madonna het publiek gaat horen, houdt Judith nog even geheim. „Waarschijnlijk worden het grotendeels liedjes uit de jaren tachig, zoals 'Material Girl', 'Like a Virgin' en 'Bordeli- ne'Maar hang me er niet aan op, we moeten het repertoire nog goed doorwerken en uitzoeken." Judith verwacht een soepel optreden en een hoop lol voor de fans en Judith zelf. Daarnaast denkt ze haar muzi kale grenzen te verleggen: „Mijn eigen muziek is heel serieus, tij dens de Marlboro Flashbacks zet ik iets heel anders neer. Dat is ab- soluut een uitdaging. Veel meer kan ik er niet over vertellen. En al zou ik het wel kunnen... laat de mensen maar nieuwsgierig zijn en komen kijken!" Te zien in Plan-C op 22 mei. Aan vang 22.00 uur, entree 8. Ver- krijgbaar via Plan-C en Velvet Music CD's. door Vincent Wernke Waarmee overigens niet gezegd is dat Ali G. niet meer leuk is. Want wie openstaat voor het soort humor dat in zijn film 'Ali G. Indahouse' te zien is, kan hier veel lol aan be- leven. Plat en grof zijn sleutel- woorden. Er zijn genoeg mensen die afhaken bij Ali G. die, vastge- ketend aan een hek, per ongeluk door een blinde man wordt afge- trokken. Of een parlementslid dat orale seks heeft met een paard. Of Ali G. zelf, die bevredigd wordt door zijn hond, terwijl zijn moeder binnenkomt. Je vindt het hartstikke leuk of je vindt het helemaal niks. Dat soort humor dus. Sacha Baron Cohen studeerde ge- schiedenis met als specialisme de zwarte cultuur, toen hij zich aan- meldde bij een prestigieuze acteer- opleiding. Hij werd daar niet toe- gelaten en dook het Londense co medy-circuit in. Via een lokaal te- levisiestation kwam hij uiteindelijk bij Channel 4 terecht, waar zijn creatie Ali G. een eigen televisie- show kreeg. Hij interviewde grote sterren op eigen, vooral brutale wijze. Ondertussen groeide Ali G. uit tot een fenomeen. Als zoals dat vaak gaat moest ook dit fenomeen uitgemolken worden. Er volgde een optreden in de videoclip van Madonna, de prestatie van de MTV Awards en een heus boek: 'Da Gospel According to Ali G.'. De filmkomedie 'Ali G. Inda house' is een logisch vervolg. 'Ali G. Indahouse' is een grote pa- rodie op het gangsta-leven in Ame- rikaanse achterbuurten. Ali G. woont bij zijn moeder in een rusti- ge wijk in het Britse Staines. Daar naast maakt hij deel uit van een bende en geeft hij les aan kinder- tjes in het plaatselijke buurthuis. Als hij te horen krijgt dat dit buurt huis wegens geldgebrek moet slui- ten, komt Ali G. direct in actie. Hij laat zich vastbinden aan een hek en Ali G. laat zich in zijn filmdebuut omringen door vele schaars geklede bitches. foto: uipNetherlands trekt daardoor de aandacht van vi ce-premier Carlton (Charles Dan ce). Die zoekt op dat moment juist naar iemand die de verkiezingen in Staines kan winnen. Ali G. stelt zich verkiesbaar en komt in het parlement terecht. Voor hij het weet lost hij verschillende proble- men in Engeland op en mag hij zelfs bemiddelen bij een interna- tionaal conflict in Afrika. Het verhaaltje van 'Ali G. Inda house' is npg dunner dan dun. De verhaallijn springt van de hak op de tak en kent weinig logica. Dat was ook vast niet de bedoeling van de makers. Alles in deze film staat in dienst van de grappen. Die zijn rijkelijk aanwezig. De een nog platter of grover dan de ander. Zo wordt het internationale conflict in een handomdraai opgelost als Ali G. een flinke hoeveelheid cannabis in de thee van de wereldleiders kiept. En als twee van zijn beste vrienden dreigen het loodje te leg- gen, besluiten ze om seks met el kaar te hebben. 'We konden het toch net zo goed proberen', is hun logische verklaring. 'Ali G. Indahouse' is een grote Ali G. show. In de meest bizarre en kleurrijke creaties rent hij over het scherm, vergezegeld door schaars geklede bitches en andere elemen- ten die we kennen uit rapclips. De ene grap is geslaagder dan de an der, al kun je vraagtekens zetten bij een secretaresse die vanuit haar be- nen ijsblokjes wegschiet of een parlementslid dat een paard pijpt. Wie ervoor openstaat kan er vast en zeker hartelijk om lachen en zal ongetwijfeld uitkijken naar het tweede deel. Want dat het succes van Ali G. niet ophoudt bij deze film, dat lijkt wel duidelijk. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 15