klbE life style Osteoporose (botontkalking); achtergrond en behandeling z 3 1 maasstad video preview gezond bekeken puzzel Sterkste man van Europa opent 'Witgoed Plaza' uitgaans agenda m Een vijftig plusser die bij een val iets breekt, blijkt nogal eens te lijden aan osteoporose (botontkalking). De gevolgen van een breuk kunnen ernstig zijn. Vooral na een breuk van de heup kan er sprake zijn van langdurige invaliditeit of zelfs overlijden. Andere breuken, zoals van pols en wervels, hebben minder ern- stige gevolgen maar kunnen toch veel pijn en gedeeltelij- ke invaliditeit veroorzaken. Top 10 veec etc! DANS EXCURSIES MARKTEN EN BRADERIEEN MUZIEK OVERIGE THEATER Dtnsdaq 7 met 2002 Blond wordt nog altijd geassocieerd met dom. Dit gegeven heeft al veel komediemakers geinspireerd bij het maken van een film. Zo ook de ma kers van de komedie 'Legally Blonde'. Reese Witherspoon speelt in 'Le gally Blonde' Elle Woods, een Californische blondine wiens grootste prestatie is het winnen van enkele missverkiezingen. Ze is vooral gei'nte- resseerd in uiterlijk, make-up en designerkleding. Op een dag wordt ze ge- dumpt door haar vriend, de rijke en geziene Warner Huntington III (Mat thew Davis). Hij gaat aan Harvard studeren en zegt Elle dat zijn familie er- op rekent dat hij een meisje met aanzien mee naar huis neemt in plaats van een schoonheidskoningin. Elle is na deze mededeling helemaal van slag, maar weigert bij de pakken neer te zitten. Ze volgt Warner naar Harvard om daar rechten te gaan studeren. Op die manier wil ze aantonen dat ze meer kan dan alleen mooi zijn en hoopt ze bovendien Warner voor zich te- rug te winnen. Ze wordt inderdaad aangenomen en groeit vanzelfsprekend uit tot een verrassende studente. 'Legally Blonde' is zo'n film die je be- kijkt en vrijwel meteen weer vergeet. Veel origineels heeft 'Legally Blon de' dan ook niet te bieden. Het verhaal is niet echt vindingrijk en ook de uitwerking blinkt niet uit in originaliteit. Dat de film desondanks werkt komt vooral door hoofdrolspeelster Reese Witherspoon. Zij weet 'Legally Blonde' nog enigszins boven het gemiddelde uit te tillen. Maar ook niet meer dan dat. Vincent Wernke Voor wie graag een trendy kapsel wil, is Toni&Guy haarverzorging de ideale range. Het assortiment bestaat uit een complete serie shampoos, conditioners, styling- en finishing producten met spre- kende namen in opvallende ver- pakkingen. Toni&Guy zijn twee Italiaanse broers die midden jaren vijftig met hun ouders naar Groot- Brittannie emigreerden. Ze werden bekend door hun vernieuwende ideeen op het gebied van hairsty- ling en boekten hier grote succes- sen mee. Toni&Guy haarproduc- ten onderscheiden zich doordat ze trendy en modieus zijn met de fo cus op styling. Ze zijn innovatief, stijlvol, trendy en 'edgy'. Ook al is je kapsel goed geknipt, pas met styling maak je er een persoonlijk statement van. Je creeert elk ge- wenst kapsel volgens de laatste trends.-Het maakt niet uit welk ty pe haar je hebt: Toni&Guy heeft er de shampoo of conditioner en het styling of finishing product voor. Osteoporose is het gevolg van ja- renlang botverlies van het gehele skelet. Dat verlies heeft als gevolg dat het bot, meestal bij een val, ge- makkelijker breekt. Deze breuken (fracturen) treden vooral op aan de pols, heup en wervels. Het is nor- maal dat bij ouder worden, zowel bij mannen als bij vrouwen, de hoeveelheid bot afneemt. Bij vrou wen treedt rondom de overgang (menopauze) gedurende enkele ja ren extra botverlies op. In Nederland zien we bij personen ouder dan 55 jaar als gevolg van osteoporose jaarlijks 15.000 heup- fracturen, 12.000 polsfracturen en naar schatting meer dan 40.000 wervelfracturen. Vrouwen die de leeftijd van 55 jaar bereiken, ma ken 40 procent kans om in de rest van hun leven een fractuur ten ge- volge van osteoporose te krijgen, terwijl voor mannen een kans geldt van 14 procent. Risicofactoren Als iemand onder andere een of meer van de volgende risicofacto ren heeft, bestaat er een verhoogde kans op osteoporose: -een reeds doorgemaakte breuk na het 50ste levensjaar; -een reeds bestaande wervelinzak- king; -indien een moeder een heupfrac- tuur heeft doorgemaakt, dan heeft de dochter een verhoogde kans op osteoporose; -een laag lichaamsgewicht (vooral bij anorexia nervosa); -erg weinig lichaamsbeweging; -een tekort aan calcium en vitami- ne D; -gebruik van corticosteroiden (zo als bijvoorbeeld prednison). Daarnaast zijn er sommige ziekten zoals van de schildklier, bijschild- klieren en nieren die osteoporose kunnen veroorzaken. Als iemand een of meer van bo- venstaande risicofactoren heeft, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts. Dat moet zeker ge- beuren bij rugpijn en ook bij afge- nomen lichaamslengte. Vervol- gens zal de huisarts bekijken of er sprake is van wervelbreuken, bij voorbeeld door een rontgenfoto te laten maken en lichamelijk onder- zoek te doen. De huisarts kan ook beslissen een zogenaamde bot- dichtheidsmeting aan te vragen om daarmee de hoeveelheid bot te me- ten in de heup en/of wervels. Een nogal eens voorkomend mis- verstand is dat indien men maar voldoende vitamine D en calcium gebruikt er geen osteoporose kan ontstaan. Voldoende gebruik van calcium en vitamine D is zeker no- dig, maar voorkomt niet in alle ge- vallen osteoporose, zeker niet bij het bestaan van risicofactoren. Indien een vrouw in de overgang komt, is het zeker verstandig bij verhoogd -risico op osteoporose te gaan praten met de huisarts. Bij verdenking van osteoporose kan aanvullend onderzoek, zoals ront genfoto' s, bloedonderzoek en/of een botdichtheidsmeting aantonen of er sprake is van osteoporose. Met een botdichtheidsmeting kan worden aangetoond of de botdicht- heid te laag is. De patient kan ver- volgens met de huisarts overleggen wat dan de beste behandeling is. Bij reeds geconstateerde osteopo rose heeft de huisarts verschillende medicijnen ter beschikking. Deze versterken het bot en voorkomen voor een deel (nieuwe) breuken. Aangezien deze medicijnen jaren- lang gebruikt moeten worden, is het belangrijk te kiezen voor een zo effectief mogelijk medicijn met zo min mogelijk bijwerkingen. I. Hormonen Na de menopauze worden er in het Woensdag 15 mei 2002 viert Ne derland voor de negende keer De Nationale Voorleesdag. Die dag staat helemaal in het teken van het voorlezen. Net als andere jaren be- gint de dag met Het Nationale Voorleesontbijt. Op honderden peu- terspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen lezen speciale voor- leesgasten kinderen voor. Elk jaar staat een thema centraal en lezen be- kende en minder bekende Nederlan- ders voor. 's Middags vindt in Utrecht de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Een spannende gebeurtenis, met als hoogtepunt het uitroepen van De Nationale Voorleeskampioen In de Centrale Bibliotheek Rotter dam bij station Blaak wordt een voorleesestafette gehouden. Op de jeugdafdeling van de Centrale Bi bliotheek wordt de hele middag non-stop voorgelezen. Kinderen van 4-12 jaar worden van harte uit- genodigd om deze krachtsinspan- ning bij te komen wonen. De hele middag kunnen kinderen en hun ouders) naar spannende, ontroeren- de, enge, droevige en mooie verha- len luisteren. De estafette gaat om 13.00 uur van start met verhalen voor de jongste kinderen. Per ronde wordt de leeftijd opgevoerd. Om 17.00 uur hopen de voorlezers, mis- schien wel een beetje schor, over de finish te komen. In de bibliotheken Bloemhof en Vreewijk wordt op 15 mei ook de hele middag voorgelezen uit span nende, grappige, vrolijke, mooie en supergave boeken voor kinderen. Het thema van de middag zal zijn: Ik kies jou, boeken over de liefde. De verhalen worden voorgelezen door vrijwilligers van het '50-plus leest voor'- project en door mede- werkers van de bibliotheek. Het programma ziet er in beide biblio theken als volgt uit: 14.00-14.30 voorlezen voor kinde ren van 2-3 jaar 14.40-15.10 4-6 jaar 15.20-15.50 7-9 jaar 16.00:16.30 10-plus De toegang is gratis, reserveren is niet nodig. 1Paula Baillie-Hamilton - Het Detox dieet 2. Danielle Steel - De reis 3. Fred J. Lammers - Willem-Alexander Maxima 4. Jean P. Sasson - Sultana's droom 5. Naima el Bezaz - Minnares van de duivel 6. Manon Uphoff - De vanger 7. Majgull Axelsson - Augusta's huis 8. Anna Enquist - Hier was vuur 9. Een sprookjespaar 10. Pim Fortuyn - De puinhopen van acht jaar paars Maasstad publiceert tweewekelijks de po pulate top 10 collectie van de Gemeente Bi bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. sjaaksu D£ DORTER... SL'Jf IK DAW ALTiJD VERK00W6" OOOH KOAATU EAAK OOOR. KJOOIT DROP lichaam minder vrouwelijke hor monen (oestrogenen) gemaakt en daardoor ontstaat versterkte botaf- braak. Het klinkt dan ook logisch oestrogenen toe te dienen ter voor- koming van verdere botafbraak. De medicijnen hebben ook een gunstig effect op de overgangs- klachten zoals hinderlijke opvlie- gers. Een nadeel is dat bij langdu- rig gebruik deze oestrogenen moe ten worden gecombineerd met het andere vrouwelijke hormoon pro- gestageen, waardoor bij vrouwen die hun baarmoeder nog hebben er weer menstruele bloedingen wor den opgewekt. Er is bovendien een licht verhoogde kans op trombose en een zeer licht verhoogde kans op borst- en baarmoederkanker. 2. SERM's SERM's is de Engelse afkorting voor selectieve oestrogeen recep tor modulatoren (een soort namaak oestrogeen). Zij beinvloeden het bot positief (botaanmaak, minder breuken). Er is een zeer geringe kans op trombose. Verder hebben zij geen nadelig effect op het ont staan van borstkanker, integen- deel, het lijkt erop dat ze de kans op borstkanker verminderen. 3. Bisfosfonaten De meest voorgeschreven medicij nen bij behandeling van osteopo rose zijn bisfosfonaten. Deze ver sterken het bot en de werking houdt jarenlang aan. Er zijn relatief weinig bijwerkingen. De inname is lastig omdat menging met voedsel de opname van het geneesmiddel uit de darm zeer sterk vermindert. Daarom moeten de middelen inge- nomen worden op een lege maag. Er zijn verschillende soorten bis fosfonaten: een die cyclisch moet worden ingenomen (14 dagen wel en 76 dagen niet) en twee die iede- re dag moeten worden geslikt. Sinds ruim een half jaar is er ook een bisfosfonaat verkrijgbaar dat eenmaal per week moet worden in genomen. Horizontaal 1. Onderwijzer 6. Buitenzitje 12. Groot onheil 14. Poeder 16. Die- rengeluid 18. Vogel 21. Lidwoord 22. Plaats in Drente 24. Kippenloop 25. Beetje 26. Omroepvereniging 27. Akkoord 29. Nadien 31. Vrucht 32. Glazen uitbouw 34. Verwaand- heid 35. Enigszins zuur 36. Vogel 38. Balsport 39. Noot 40. Mechani- sche trap 41. Zijne Majesteit 43. Toespraak 45. Voorgebergte 48. Blaasvocht 50. Treiter 52. Drugs 54. Vuurkoord 55. Deel van de keel 57. Inwendig orgaan 58. Schotseri- vier 59. Bijbelse figuur 60. Eiken- bast 62. Kever 63. Operatiekamer 64. Afvoersysteem 67. Vader 68. Aanleg 69. Middag 71. Verrukke- lijk 72. Huidstreep Horizontaal: 6 Gala, 8 Rookver- bod, 10 Animator, 11 Natuur, 12 Etensresten, 13 Blanke, 15 Sparta, 18 Bevestiging, 21 Titels. 22 Ope- rator, 23 Diergaarde, 24 Ergo. Verticaal 2. Daar 3. Recht stuk water 4. Lief- desgod 5. Vrucht 7. Oosterse titel 8. Kier 9. Elasticiteit 10. Reeds 11. Bij voorkeur 13. De oudste 15. Jon- gensnaam 17. Jongensnaam 19. Reus 20. Deel van molen 21. Popu late groet 23. Kunstboter 26. Schil- dersgerei 28. Schoonmaakmiddel 30. Vleesproduct31. Vaas 33. Bra- bantse plaats 35. Daarnet 37. Straf- werktuig 38. Ganzengeluid 42. Hondenras 44. Takje 46. Atmosfeer 47. Voetbalterm 49. Vogel 50. Die- renverblijf 51. Deel van schip 53. Mislukking 55. Plaats in Korea 56. Gelaatskleur 59. Rechtstreeks 61. Varkensgeluid 64. Mannelijk schaap 65. Omroep 66. Scheeps- touw 68. Persoonlijk vnw. 70. Ne on. Verticaal: 1 Aanmanen, 2 Prater, 3 Eveneens, 4 Brits, 5 Monumen- tenzorg, 7 Aanstelleritis, 9 Onrust, 14 Etensbak, 16 Afgraven, 17 Ge- hoor, 19 Toeter, 20 Terra. ROTTERDAM - Met flink wat 'power' heeft de sterkste man van Europa vorige week aan de Kleiweg 45 in Rotterdam de sterkste witgoedwinkel van Nederland geopend: Witgoed Plaza. Met speels gemak verwijderde Berend Veneberg een stapel wasmachines die de ingang van Witgoed Pla za versperde en verrichtte zo de officieel opening. Bij Witgoed Plaza zijn alle bekende merken direct uit voorraad leverbaar en ontvangt men boven dien een tevredenheidsgarantie. Witgoed Plaza is te vinden aan de Klei weg 45 Rotterdam. Telefoon: 010-422.51.73. Rotterdamse Schouwburg,gr zaal Schouwburgplein 25; 010-4118110 Rooms Door Dansgroep Krisztina de Chatel. Choreografie: Krisztina de Chatel. Krisztine de Chatel vierde afgelopen december haar 25- jarig jubileum met een groot gala in de Stads- schouwburg Amsterdam, waar ze werd gerid- derd in de Orde van Nederlandse Leeuw. 9 mei; 20.15; 18,-/15,-/12,-; cjp/p65r'dam pas 15,50/12,50/9,50 Theater Zuidplein, Kleine Zaal Zuidplein 60-64; 010-2030203 De Kas Hiphopculture time. 12 mei; 15.00; 3,50 Cucosa Onder NS-Station Hofplein Raampoortstraat 16 Homus R. Urbanus Van Jordis Cordua Stichting Snad. Locatie-dansvoorstelling Homus R. Urbanus neemt u mee in een sche- merwereld tussen ratten mensen. 9 t/m 11 mei; 20.30; vr. en za. ook 22.30; Kaartverkoop: 010-2772277 www.lantaren-venster.nl Schemertour op het water Inschepen: Par- tyschip 'Alcmaria'. Vertrek onder leiding van een gids van Industrieel Toerisme. Excursie door de Rotterdamse haven. Afvaart bij mini- maal 20 personen. 010-2183131 3 apr t/m 25 sep (alleen wo); 19.00; 13,50 reserveren 010- 2183131 Centrum Beeldende Kunst Artoteek Rijn- mond Nieuwe Binnenweg 75; 010-4360288 Kunst verkennen De stadswandeling voert lang beelden die sinds de oorlog een plek heb ben gekregen in het centrum van Rotterdam. 15 mei; 19.30; 22,- ECTDelta Terminal Spelen met een giganti- sche blokkendoos. De omvang en complexi- teit van pa's grootste en modernste container- terminal is moeilijk te bevatten. 14 mei; 11.00; 17,50 Hist.Mus. De Dubbelde Palmboom Voorhaven 12; 010-4761533 Speciale kinderrondleiding 12 mei; 14.00 Charlois Braderie 15 mei; 10.00-18.00 Plein 1953 Braderie 11 mei; 10.00-17.00 Peppelweg Schiebroek Braderie 11 mei; 10.00-17.00 Ahoy' Rotterdam Ahoy'-weg 10; 0900-2352469 Blof Live in Ahoy'! 10 en 11 mei; 20.00; 27,50/26,-/25,- de Doelen, Expo Hal Schouwburgplein 50; 010-2171717 Muziek uit Turkije Zigeunermuziek Sou- per Zigeunermuziek en -dans van Edirne. Een onvergetelijk muzikaal festijn met zigeuner muziek uit Edirne, een van de centra van de zi- geunergemeenschap. 10 mei; 22.00; 13,50; cjp/p65/r'dam pas 11,-; tot 12 jaar 4,50 de Doelen, Grote Zaal Nieuwe muziek aan de Maas Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Markus Stenz. Gabrieli - Canzona; Dean - Beggars and An gels (Nederlandse premiere); Bartok - De hou- ten prins (integraal). 10 mei; 20.15 (19.15 uur inl. door Patrick van Deurzen 2,50); 29,50/ 22,-/13,50; cjp/p65/r'dam pas 25,-/17,-/10,- Carte blanche voor Bart Schneemann Bart Schneemann dirigeert Music for the Royal Fi reworks. Handel - Music for the Royal Fire works. 11 mei; 14.00 Muziek en theater voor kinderen Carmen. Nieuw Sinfonietta Amsterdam m.m.v. Frank Groothof. Carmen in de ogen van Frank Groothof. 11 mei; 15.00; 30,-; cjp/p65/r'dam pas 20,-; tot 12 jaar 4,50 Gouden Meesterwerken Rotterdams Philhar monisch Orkest o.l.v. Markus Stenz m.m.v. Robert Levin, piano. Haydn - Symfonie nr.7 'Le Midi'; Mozart - Pianoconcert nr.23; Schu mann - Symfonie nr.2. 15 t/m 17 mei; 20.15 (19.15 uur inl. door Eveline Nikkels 2,50); 29,50/22,-/13,50; cjp/p65r'dam pas 25,-/17,-/ 10,- Magische Moederdag Muziek Hekserij ho cus pocus in de boelen. Het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Peter Biloen. Vertel- ,ster Mary Sue Siegel, speciale magische gast. 12 mei; 19.00; gratis; wel kaarten bij de kassa v.d. Doelen 010-2171717 de Doelen, Jurriaanse Zaal Flamencomuziek en -dans De dagen v.d. hartstocht 'Mano a Mano'. Andres Marin Rafael Campallo. 10 mei; 20.15; 13,50; cjp/p65/r'dam pas 11,-; tot 12 jaar 4,50 Nieuwe Luxor Theater Posthumalaan 1; 010-4843333 Clouseau Clouseau is de perfecte weerspiege- ling van hoe een hobbygroepje uitgroeide tot een populaire en professionele popgroep. 13 mei; 20.00; 22,50/18,-; cjp/p65/r'dam pas 20,50/15,75 Oude Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4843333 Loes Luca - Het Rad Een draai aan het grote rad bepaalt in dit programma de categorie waarbinnen Loes Luca een liedje kiest. Het publiek heeft hierbij een actieve rol. Cafe- chantant zoals dat alleen in het Oude Luxor kan. En...de drankjes mogen mee de zaal in. 12 mei; 17.00; 17,50/15,-; cjp/p65/r'dam pas 15,25/12,75 Rotterdamse Schouwburg,gr zaal Schouwburgplein 25; 010-4118110 Ariodante van Georg Handel. De Nationale Reisopera. Regie: Tobias Hoheisel en Imogen Kogge. Orkest: Het Esterhazy Orkest. 11 mei; 20.15; 35,-/30,-/25,-; cjp/p65r'dam pas 30,-/ 25^20,- Jeugdth. Hofplein, grote zaal Benthemstraat 13; 010-2435050 Carmen op de muziek van Georges Bizet. Jeugdtheater Hofplein. Regie: Carla van Driel. 3 t/m 12 mei (alleen vr. za .zo); 19.00; zondag 14.00; Reserveren 010-2435050 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Orgelpauzeconcert Door Frans Gort. 15 mei; 12.45 Middagpauzeconcert Door Sarie Lust, dwars- fluit en Jan Gruithuyzen, piano. 16 mei; 12.45 Oude- of Pelgrimvaderskerk Aelbrechtskolk 20; 010-4774156 Genieen en supergenieen Concerto Rotter dam o.l.v. Marien van Staalen. Solist: Alexei Ogrintchouk, hobo. J.S. Bach - Suite nr. 1 in C; W.A. Mozart - Concert voor hobo en orkest; Haydn - Kindersymfonie; Handel - Watermu- sic suite 1 en 2. 11 mei; 20.15; 17 cjp/p65 14,75 Bluessocieteit L'Esprit Wendeldijk 25; 06-50992595 Rico Blues Combo ItalieBlues/rhythm blues swing. 11 mei; 20.30; 5,75; leden 3,50 Nighttown Basement West-Kruiskade 26-28; 010-4361210 Dalgoo 11 mei; 20.30; 7,50 Rotown Nieuwe Binnenweg 19; 010-4362669 Hond 12 mei; gratis Ikara Colt 11 mei; 22.00; 4,- Wijkgebouw de Esch Rijnwaterstraat 7-23; 010-4520520 Singing Birds 50 Plus. Jack van Dorp, Willy de Valjo, Joop Bongers e.a. vertolken de mooiste liederen. 14 mei; 14.00; 2,30 Theater Musica De Lugt 17; 010-4371361 Rent-a-Rock Kick off van uniek project. Rockconcert door en voor jongeren. Meer in fo: 06-18657779. 10 mei; Now Wow In het St. Jobsveem Lloydstraat 30; 010-477/074 Now Wow presents: STRIP Now: Lacroix, Marcella, Erik E. Visuals: Filter. RGB Bar- kode. Wow: Jip Deluxe, Bart Thimpels. 11 mei; 23.00-06.00; 12,- Waterfront Boompjeskade 10; 010-2010980 Ambitious Demo Festival 10 mei; Suimasen 90 day men (USA) 16 mei; 21.00 Strictly Techno DJ's Perry Michel guests. 11 mei; 22.00 Worm Rochussenstraat 169; 010-4762290 Multi media cultural Special event. 12 mei; 15.00 Dubbelconcert Judy Dunaway Erik Ross. 15 mei; 20.30; 6,- Improviaties en elektronica in ad hoc bezet- ting Cracks Guts. 10 mei; 20.30; 2,50 Zaal de Unie Mauritsweg 34; 010-4141666 Barber debat In April verscheem bij lemiscaat de Nederlandse vertaling van Jihad vs Mc- World van de Amerikaanse politicoloog Ben jamin Barber. 11 mei; 15.00; gratis Debat Godsdienstonderwijs en levensbe- schouwelijk vormingsonderwijs op de open- bare scholen: een gevaar voor de integratie?? Een panel, bestaande uit vertegenwoordigers van de politiek, het onderwijs en het platform zal aan de hand van scherp geformuleerde stellingen de discussie aangaan. 13 mei; 20.00; gratis Cafe Floor Schouwburgplein 25; 010-4045288 Floorshow De laatste van het seizoen! Maan- delijkse talkshow over kunst en cultuur in Rot terdam. Presentatie: Maria Heiden en Fred van de Hilst. 11 mei; 16.00; gratis Wijkgebouw de Esch Rijnwaterstraat 7-23; 010-4520520 Moederdag Brunch vol verrassingen Samen met vaders, opa's en kinderen (die voor de in- vulling moeten zorgen) gaan we kijken op welke wijze wij deze brunch feestelijk kunnen aankleden. Heeft u suggesties, wilt u meewer- ken of kunt u de moeders cultureel verblijden? Laat het ons dan weten: tel 010-4520520. 12 mei; 12.00 Arboretum Trompenburg Honingerdijk 86; 010-2330166 Rododendron-plantendagen Tevens weekend van de tuinarchitectuur in Rotterdam. Een groot aantal gespecialiseerde kwekers bieden hun producten te koop aan. U kunt terecht voor bollen en knollen, bomen, struiken, vaste planten en eenjarigen. Er zijn rondleidingen o.l.v. een gids vanaf 11.00 uur. 11 en 12 mei; 09.00-17.00; 2,25; deelname wandeling 1,25 p.p. extra Scheepswerf 'De Delft' Schiehaven 15; 010-2760115 De Duyfken Komt voor het eerst naar Rotter dam. De Duyfken zal bij 'De Delft' te bezoe- ken zijn. 15 t/m 17 mei; 10.00-17.00; 3,50; kinderen 2,50 Theater Musica De Lugt 17; 010-4371361 Voorronde talentenjacht Presentatie: Hans Somers. Finale op 15 juni in Theater Zuid plein. Meer info: 010-2251828 (St. Music Art). 11 mei; 3,50; res.: 010-4371361 Monro's kindershow Illusionist Manro zal met zijn magie Harry Potter doen verbleken. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 15 mei; 14.00; 2,25; res.: 010-4371361 OffCorso Kruiskade 22 Opening Van de tentoonstelling City lights. {6 mei; 19.00; gratis Prinses Theater Schiedamseweg 19; 010-4255050 Kindermiddag In het kader van het Dunya Wereldprogramma. 15 mei; 15.00; 1,- CNME Wilgenhof Ringdijk 76; 010-4223977 Rugzakroute Het gezin kan een rugzakje le- nen bij de Wilgenhof. In de rugzak zitten aller- lei materialen waarmee de kinderen natuurop- drachtjes kunnen doen. Zo kunnen zij met een schepnetje slootdiertjes vangen en bekijken, met een loep onderzoeken wat er in een knot- wilg leeft en met een kompasje het landschap verkennen. 13 mei t/m 15 sep; ma. t/m vr. 9.00-16.00; zo. 13.00-16.00; Meer info: 010- 4614940; gratis 5,- borg voor rugzak Oude Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4843333 Thomas van Luyn Acht. Acht is alweer het derde programma van Thomas van Luyn en gaat over het (on)zinnig opvullen van de tijd tussen geboorte en dood. Acht zit vol vqr- vreemdende humor en prachtige muziek. Zo extreem als Van Luyn is als verschijning en theaterpersoonlijkheid, zo subtiel en geraffi- neerd is hij als cabaretier', schreef De Volks- krant. 11 mei; 20.00; 15,- Theo Maassen Funktioneel Naakt. Thio Maassen is een begrip dat nauwelijks aankoh- diging behoeft. Na drie avondvullende vodr- stellingen en een sabbatical year is hij nu terug met Funktioneel Naakt, een programma dat al zijn talenten ruimere diepte heeft gegeven. 14 t/m 16 mei; 20.00; 17,50/15,-; cjp/p65/r'dam pas 15,25/12,75 R'damse Schouwburg, Krijn Boon Schouwburgplein 25; 010-4118110 Noodlot Naar Couperus door Peter Sonne- veld. Regie: Peter Sonneveld. Met: Titus Boonstra, Thomas Oerlemans en Marika van Weelden. In 'Noodlot' zoekt Sonneveld met drie jonge acteurs naar de grens tussen pathe- tiek en integriteit, tussen heftige emoties en zuiverheid in vorm. 7 t/m 11 mei; 20.45; 10,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Noodloi Naar Couperus door Peter Sonne veld. Regie: Peter Sonneveld. Met: Titus Boonstra, Thomas Oerlemans en Marika van Weelden. In 'Noodlot' zoekt Sonneveld met drie jonge acteurs naur de grens tussen pathe- tiek en integriteit, tussen heftige emoties en zuiverheid in voim 14 Vm 18 mei; ,20.45; 10,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Rotterdamse Schouwburg,gr zaal De Wespenfabriek ro theater. Regie: Guy Cassiers. Met: Steven van Watermeulen, Joop Keesmaat en Peter Paul Muller. Naar de ro- man van Iain Banks. "Raak beeld van een le- vensgevaarlijk kind". (NRC). 16 t/m 18 mei; 20.30; 13,-; cjp/p65/r'dam pas 10,50 Rotterdamse Schouw burg,kl zaal Wachten op Godot Van Samuel Beckett door Dood Paard. Met: Kuno Bakker, Gillis Bies- heuvel, Jeroen Perceval, Iwan Van Vlier- berghe en Oscar van Woensel. Twee mannen komen aan bij een boom, gaan zitten en wach ten. Twee andere mannen komen aan bij de boom. Geen van beide is Godot. Want die komt niet meer vandaag, zegt een jongen met een boodschap. Maar morgen komt hij zeker. 14 en 15 mei; 20.30; 10,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Proust salon ro theater. Vooruitlopend op de grootschalige theatercyclus naar Marcel Proust's meesterwerk A la recherche du temps perdu bespreken en bediscussieren regisseur Guy Cassiers en bewerker Eric de Kuyper hun fascinatie voor Proust's werk met het publiek. 13 mei; 20.30; 2,50 Theater Zuidplein, Grote Zaal Zuidplein 60-64; 010-2030203 Papa.com (6+) Theater Terra. Stein is 7 jaar. Samen met zijn vader schrijft hij spannende verhalen over twee avonturiers. Opeens veran- dert alles en staat de kleine Stein er helemaal alleen voor. Hij is verdrietig en boos, alles is anders dan vroeger. Op de computer van vader gaat Stein verder met het verhaal. 'Papa.com' is een vrolijke en ontroerende familievoorstel- ling. 12 mei; 14.30; 7,50 Theater Zuidplein, Kleine Zaal Vreemd Apparaatje Fokkemol! Na 'Kjokken- modding? Tvertimod!' komt Vreemd Appa raatje 'Fokkemol'!, dat vooral opvalt door haar uitspreekbare titel. Doen de twee hiermee een commerciele consessie? Is Vreemd Appa raatje gek geworden? Nee, maar het dient ge- zegd: ze doen uitermate hun best. Spelers: Marcel Harmsen en Thijs Goverde. 11 mei; 20.15; 11,50; cjp/p65/r'dam pas 9,- Bonheur Eendrachtsstraat 79; 010-4046716 Laten wij aanbidden Coproductie met Het Groene Balkon. Regie: Lidwien Roothaan. Met: Carola Arops, Jara Lucieer, Daphne de Winkel. Naar het succesvolle prozadebuut van Ann-Marie MacDonald. Rijk theatraal ver haal, over de moed van drie zusjes om met de onvoorstelbare gebeurtenissen in hun leven om te kunnen gaan. t/m 18 mei (beh. ma zo) (niet op 12-05-2002 20.30; Reserveren: 010-4046716 Laten wij aanbidden Coproductie met Het Groene Balkon. Regie: Lidwien Roothaan. Met: Carola Arons, Jara Lucieer, Daphne de Winkel. Naar het succesvolle prozadebuut van Ann-Marie MacDonald. Rijk theatraal ver haal, over de moed van drie zusjes om met de onvoorstelbare gebeurtenissen in hun leven om te kunnen gaan. 12 mei; 16.00; Met een Moederdag High Tea vooraf vanaf 14.30; Re serveren 010-4046716 R'dams Centrum voor Theater Mathenesserdijk 293; 010-4773891 Niemandsland 15 t/m 17 mei; 20.30; 6,-; res.: 010-4773891 www.rcth.nl De Delfhavense Soap De Soulmates. 10 mei; 20.30; 2,-; res.: 010-4773891 www.rcth.nl Voice Wice Muziektheatervoorstelling. 12 mei; 20.30; 7,-; res.: 010-4773891 www.rcth- .nl Dini's Poppenrijk atelier en theater Koninginneweg 1 B; 010-4795260 De Slagroomslang Hoog boven alles verhe- ven staat de grote wittetoren. Voor de leeftijd vanaf 4 jaar. 15 mei; 14.00; 5,- incl. iets te drinken ente snoepen Theater't Kapelletje v.d. Sluijsstraat 176; 010-4667778 Pluk de dag Improtheater. 13 mei; 20.30; 5,- Twee eenakters KRT. Vlees, van Frans Xa- vier Kroetz en Merg, van Judith Herzberg. Re gie: Jacqueline van de Geer. 10 t/m 12 mei; 20.30; zondag 14.30; 5,- Lantaren/V enster Gouvernestraat 133; 010-2772277 Oorlogje Van Olivier Provily. De voorstelling is gemaakt als een soort levend schilderij. 9 mei; 20.30 Een vriendelijk stuk over aardige mensen Van Esther Gerritsen door Keesen Co. De tekst van de jonge schrijfster Esther Gerritsen is lichtvoetig en humoristisch. 10 en 11 mei; 20.30; Na afloop een theatersalon Welkom in het bos Van De Mexicaanse Hond. Met: Annet Malherbe, Liz Snoijnk en Pierre Bokma. 16 t/m 18 mei; 22.00 Wijkgebouw De Larenkamp Slinge 303; 010-4804044 Ridder Tim Theater Snater. Kindervoorstel- ling vanaf 4 jaar. 15 mei; 14.00; 2,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 19