schiedam Asielzoekers kunnen vaak niet naar huis 88 PLUS t)NDERVLOER Hemelvaartsdag w Wat brengt het theater in 2002/2003 a I V mm TelevisieprogrammaThe Bar maakt mensen nieuwsgierig Big Brother Ruud signeert boek over leven voor, na en tijdens 'BB umrnx?! a ■J Vluchtelingenwerk luidt noodklok maasstad SUPER AAIMBIEDING 6 WEKEN VOOR 17,50 Ali G. Indahouse DISCOUNT r.miwr.\ Weer volop mode in deze krant.... DrieMaasStede kiest eigen minister Nieuwe nummers redactie Fietstocht voor 55- plussers 01 bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 7 mei 2002 9e Jaargang nr 19 Opgetelddebestel St PLUS It. PLUS SCHIEDAM - Vluchtelingenwerk Schiredam kreeg in 2001 131 nieuwe aanmeldingen te verwerken, waarvan het meren- deel uit China en Irak. Tien daarvan hebben het afgelopen jaar een vergunning als vluchteling (A-status) gekregen en vijftien een vergunning tot verblijf (C-status). Er waren 59 asielzoe kers in 2001, waarvan er drie als uitgeprocedeerd moeten wor- den beschouwd. In de praktijk blijkt het alleen heel moeilijk deze 'uitgeprocedeerden' ook daadwerkelijk naar het land van herkomst te krijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag van Vluchte lingenwerk Schiedam. DE COMPUTER K00PJES BEURS SPORTHAL MAR6RIET-SCHIEDAM HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Alleen bij aankoop op Hemelvaartsdag: Gratis isolerende ondervloer t.w.v. 2,70/m2 op alle parket- en laminaatvloeren! ALLEEN BIJ FOKA! RICOH ROC i7DO. digitale camera S5 wQ w i Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen Een pagirta vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek www.pcdiscount.nl ZONDAG 1 2 MEI 10-16 UUR Vluchtelingenwerk Schiedam be- schouwt 2001 als 'het jaar van de uitbouw' nadat in 2000 grote wij- zigingen in de wetgeving en veran- deringen in het vluchtelingenwerk zijn aangebracht. In 2001 werden de eerste resultaten zichtbaar van de nieuwe vreemdelingenwet die in 2000 is ingevoerd. Een wet met, volgens Vluchtelingenwerk, on- mogelijke uitvoeringsconsequen- ties. Een wet ook die verscherpt is naar uitgeprocedeerde asielzoekers maar die hun feitelijk vertrek naar het land van herkomst allerminst regelt. „Ook in Schiedam kwamen de eerste individuele situaties van asielzoekers die uit de opvang wer den gezet zonder dat zij feitelijk konden terugkeren naar het land van herkomst, aan het licht. Dit dreigt humanitair onaanvaardbare situaties op te leveren", schrijft Vluchtelingenwerk in het verslag. Het is daarnaast ook de vraag of te- rugkeer naar een aantal landen so- wieso wel mogelijk is. Of het prak- tisch en technisch wel haalbaar is. Zo heeft Somalie bijvoorbeeld geen centrale overheid die reisdo- cumenten kan verschaffen en is er geen vliegkverkeer op Irak moge lijk. Landen als Algerije, China en Soedan geven aan afgewezen asielzoekers geen, of zeer moei- zaam, vervangende reisdocumen- BIJ DE GROOTSTE KENNERS VAN PARKET, LAMINAAT EN KURK GRATIS VAN ALLE VLOEREN THUIS Lylantsebaan 2B, Capelle a/d IJssel, telefoon 010-22715 68. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. ten. Toen in december van het af gelopen jaar dan ook duidelijk werd dat voor een aantal asielzoe kers de voorzieningen zouden worden stopgezet in het eerste kwartaal van 2002, heeft Vluchte- linewerk contact gelegd met de Raad van Kerken. Daarmee is ge- keken of er draagvlak bestond bin- nen de diverse kerk- en geloofsge- nootschappen om ondersteuning te bieden aan de groep uitgeproce deerde asielzoekers. In 2001 verbleven ongeveer 62 personen in een Aanvullende Op vang (AVO) aan de Westvest waarin asielzoekers in Schiedam sinds een aantal jaren worden ge- huisvest. Het gaat hier om mensen die een asielaanvraag hebben inge- diend en in afwachting zijn van een definitief antwoord van het Ministerie van Justitie. Het groot- ste deel van deze 62 asielzoekers heeft het afgelopen jaar een eerste negatieve beschikking op het asiel- verzoek ontvangen, met als gevolg dat zij niet langer gebruik mogen maken van de COA-activiteiten die gericht zijn op integratie, zoals Nederlandse taallessen. Mede daarom is het volgens Vluchtelin genwerk voor deze groep een groot probleem invulling te geven aan een zinvolle dagbesteding. In de Centrale Opvang Woningen (COA) waarvan het aantal het af gelopen jaar werd uitgebreid van 3 naar 6, woonden het afgelopen jaar 24 personen. Het gaat dan om asielzoekers die redelijk zelfstan- dig kunnen functioneren. Het jaar 2002 zal bij Vluchtelin genwerk vooral in het teken ko- men te staan van de clustering van lokale Vluchtelingenwerkgroepen. Het is de bedoeling dat de huidige vierhonderd lokale vluchtelingen werkgroepen in 2002 binnen twin- tig tot veertig clusters moeten functioneren. De vijftien bestaande lokale groepen in de regio Rijn- mond zullen daarbij samen een cluster gaan vormen. SCHIEDAM - Medewerkers van DrieMaasStede kiezen op 13 mei hun eigen Minister van Volksge- zondheid. Uit eigen gelederen wordt de beste kandidaat voor deze uiterst belangrijke functie gekoze- zen. Uiteraard wordt sterk gelet op de kwaliteiten van het zorgpro- gramma, dat door de kandidaten is opgesteld. Maar ook is er aandacht voor de ludieke kwaliteiten. In deze maand van verkiezingen hoopt DrieMaasStede met het le veren van een eigen nieuwe min ster het nieuw te vormen kabinet wat extra impulsen mee te kunnen geven. In de afgelopen maanden hebben medewerkers zich als kan didaat voor deze belangrijke post op kunnen geven. De RDCi700 combineert een 3,34 megapixel CCD met een 3x optische zoomlens van 7,3-21,9mm. (bij kleinbeeld 35-105mm Met sluitertijden van 8 tot 1/1000 sec. en de ISO-waarden zijn automatisch en. instelbaar van 200 en 400 iso. Opnamen vanaf 1 cm zijn mogelijk. Tevens is hij uitgerust met een 3,5 inch kleuren touch-screen en een USB aansluiting. Ondersteuning met film- fragmenten en geluid maken fotografie met de deze Ricoh RDCi700 tot een snelle vorm van beeldcommunicatie. (S - MAAS a Van €1253.- /^|—Q nu voor VZ- LJ ROTTERDAM - CENTRUM Admiraliteits5traat 8 Pip Hoek □ostzeedijk Tel. DID 48 35 388 Scherp in Beeld en CSr-lniiil! Dai Ma gelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. 3. vanaf 9.30u, vrij. tot 21.00u, za. tot 17.00u 3.34 MEGA PIXELS It' SCHIEDAM - In een bomvolle Sporthal Margriet vierden kinderhelden Ernst en Bobbie afgelopen donderdag het verjaardagsfeest van Ernst. Honderden kinderen waren gekomen om dit feest mee te vieren en zongen twee uur lang uit voile borst de liedjes mee. Gelukkig werd aan het einde van de show de boef gevangen, zodat Ernst niet zonder verjaardagskado naar huis hoefde. Mo R°9er van der Kraan ROTTERDAM - Een rode loper en een gele Romeinse zuil kondi- gen de ingang van The Bar aan. Op de hoek van de Meent staat een lange rij wachtenden die naar bin nen wil. Een aantal camera's volgt de bezoekers in en buiten het cafe. Voor Pascal is dat bijzaak. „Je weet dat ze er staan maar ik let er niet zo op. Ik ben hier uit pure nieuwsgierigheid gekomen. In het Real Life televisieprogram- ma The Bar strijden twee teams, rood en geel, met elkaar om zoveel mogelijk omzet binnen te halen. Het programma is iedere dag te zien op Yorin. Tot op heden wij- zen de kijkcijfers nog niet op een SCHIEDAM - '...Ik laat me niet gek maken'Ruud Benard, deelne- mer aan het Big Brother-project in 1999 werd beroemd met die uit- spraak. Evenals met: 'Effe knuffe- len', dat nog altijd achter hem aan wordt geroepen als Ruud voorbij gaat. Voor zijn eerste boek, waarin Ruud vertelt over zijn leven voor, tijdens en na Big Brother koos hij voor de eerste kreet waarmee hij bekend werd. Vooral omdat het zo goed zijn levensmotto van dit mo ment weergeeft. Na een heftige periode na Big Bro ther, waarbij Ruud tweede werd, maar door velen werd gezien als de morele winnaar, verbrak zijn vriendin Trude de relatie, raakte hij huis en auto kwijt en stapelden de financiele sores zich op. In april 2001 bereikte Ruud een diepte- punt, waarna hij met hulp van zijn familie weer overeind krabbelde. Een van de resultaten daarvan is het boek, dat iedereen afgelopen zaterdag kon laten signeren bij boekhandel Post Scriptum in het Hof van Spaland. Foto Roger van der Kraan groot succes. Elk team heeft een eigen bar. De twee worden ge- scheiden door een grote, glazen wand. Het verliezende team van de week moet een teamlid aanwijzen voor de ontslagprocedure. Het pu- bliek bepaalt door te stemmen wie er mag blijven of niet.. Sinds de opening, twee weken ge- leden, draait The Bar erg goed. „Vooral de weekenden is het bij ons topdrukte", vertelt Gabrielle van Bar Rood. SCHIEDAM - De redactie van Maasstad is onlangs verhuisd en daardoor zijn ook de telefoon- en faxnum- mers gewijzigd. Alle oude nummers zijn komen te ver- vallen en vervangen door nieuwe. Teiefonisch is de re dactie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bereik- baar op nummer (010) 4004 322 en (010) 4004 401. Het faxnummer is: (010) 4004 366. Het e-mailadres van de redactie is ongewijzigd: re- dactiemaaspost@hotmail- SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk organiseert in samenwerking met de ge- meente en politie donderdag 16 mei een regionale fiets- tocht voor 55-plussers. De veiligheid van ouderen in het verkeer staat centraal. De Stichting Ouderenwerk vindt het belangrijk dat ou deren zich in het verkeer veilig voelen en dat ze, ook op de fiets, zo lang mogelijk mobiel blijven. De fiets kan gecontroleerd worden op veiligheid door een erkende fietsenmaker en er wordt uitleg gegeven over nieuwe verkeersregels en veiligheid. Daarnaast kan worden deel- genomen aan een aantal ge- zondheidstesten, een behen- digheidstest en een conditie- test. Het is mogelijk om alleen of in groepjes te rijden. De start is om 10.00 uur in Schiedam bij De Vier Mo- lens en deeiname kost vijf euro. Dit is inclusief lunch, koffie of thee en een aanden- ken. Inschrijven kan bij ieder dienstencentrum in Schie dam en Vlaardingen. KORTING! EJ Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* I (6 weken voor slechts 17,50 j Naam: Voorl: m/v Adres: Nr; Postcode; Plaats: I Telefoon: (i.v.m. controle bezorging" Bank/gironr.; Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: P Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service -1 Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. **Het Rotterdams Dagblad gaatzorgvuldigom met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1