J m^aJL t* Schiedams hout geschikt maken voor Schiedamse molens Heropening van molenwinkel, veerdienst en alle molens open 'Nog een paar jaar profiteren van de Big Brother-hausse' m a a cr cf SH H III d Cl WW l Cl U Balkengat tussen Kethelbrug en Drie Koornbloemen Monturencollectie van Het Huis. Geschiedenis Molendag Nationale Fietsdag Molens en jenever op Nationale Molendag Bijeenkomst voor en over leeskringen Politieke Infomarkt in de bieb Ruud Benard promoot zijn boek in Schiedam Eerste viscursus groot succes Kaarten Schiedam Proms Dinsdag 7 mei 2002 i €89,- Zien mag gezien worden WK naar nacompetitie Kluis tegenstander Brandersstad Zaalvoetbal bekerstrijd Ook jeugd Brandersstad sterk Damclub in halve finale Lagerwaard bondscoach Nieuw faxnummer Maasstad XQ53 Door Frank Willemse SCHIEDAM - Schiedam heeft na jaren weer een historisch bal kengat. Op de Vellevest tegen- over molen de Drie Koornbloe men liggen de eerste boomstron- ken in het kabbelend water. De iepen en wilgenstammen zijn bo- vendien afkomstig van Schie damse bomen die gekapt zijn. Door een tip kon de Restauratie Molenwerkplaats bepaalde bo men van de Plantsoenendienst krijgen. Door deze stammen drie jaar te 'wateren' kunnen de mo- lenbouwers het wilgen- en iepen- hout hergebruiken voor restau ratie en nieuwbouw van onze 'reuze' molens. Balkengat is de officiele en histori- sche naam voor een water waar boomstammen in liggen 'uit te wa teren' Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw lagen de Schiedamse grachten vol met houtbalken en stammen. Een oud en beproefd ge- bruik om vers hout zo te laten 'uit- werken' waardoor het minder krom trekt bij gebruik. In de Nieu- we Haven of in de Schie bij de Buitenhavenweg lagen grote vlot- ten boomstammen. Ideaal voor kwajongens om hun kunsten te to- nen bij het 'vlotje trippelen'. Een gevaarlijk spel waar menig stoere knaap een nat pak of 'zeikerd' aan over hield. 'Uitwateren' zo vertelt Jan Kies, technisch bestuurslid van de Schie damse Molenstichting, is nodig om bepaalde soorten hout te verduur- zamen. Het gaat houtworm tegen en het hout wordt vormvaster voor bewerking. In het water van de Vellevest liggen de eerste balken te drijven. Het doodlopende water voor de molen de Drie Koornbloe men is ideaal volgens de Molen stichting omdat het rustig water is. Het water heeft een klein beetje getij en loopt dood zodat de los drijvende stammen geen gevaar opleveren." Het gaat voorlopig om een tiental iepenstammen uit Schiedam. De plantsoenendienst van de ONS heeft deze bomen vanwege ouder- dom, ziekte of gevaar moeten om- hakken. „Na een tip konden wij deze krijgen", gaat Kies verder „en dit 'kromme' iepenhout is heel geschikt voor de tandwielen van de korenmolens." De boomstammen moeten zo'n Kwaliteit is het enige dat gezien mag worden bij Het Huis. Maar het oog wil ook wat. Daarom heeft Het Huis al jarenlang een eigen collectie modieuze monturen. Ook dit jaar zijn de modellen weer met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. En dat voor een vaste, vriendelijke prijs van 89,- per montuur. Zien we u snel? 0 l> T 1 C t S N S HET HUIS RINCK SCHIEDAM - 'S GRAVELANDSEWEG 612 TEL. (010) 427 02 69 HET HUIS ARGUS SCHIEDAM - ORANJESTRAAT 19, (010) 473 87 00, MAASSLUIS - KONINGSHOEK, (010) 591 90 39* - VLAARDINGEN - KORTE HOOGSTRAAT 23, (010) 434 84 50. drie jaar in het water liggen om daarna, gezaagd en wel, in open loodsen door de wind te worden gedroogd. Nabij de Westvest heeft de molenstichting ook een houtop- slagterrein kunnen huren waar de vele soorten hout voor de restaura- ties opgeslagen kunnen worden. Naast iepen kan de plantsoenen dienst ook wilgenhout leveren. Wilgenhout heeft een ruige struc- tuur en is daardoor geschikt voor de klompen, maar ook voor mo lens. Met name voor de 'vangen', remblokken van 30 bij 30 centime ter, is dit hout zeer geschikt. De remmen zijn dan voldoende stroef om heel het raderwerk en dus de molenwieken tot staan te brengen. „Een soort remblokken net als de blokjes bij fiets- of auto-remmen, alleen dan van hout." Het hout dat gebruikt wordt, wordt nauwkeurig bijgehouden en geno- teerd. Deze stammen komen uit het Beatrixpark en het wilgenhout uit de De Meestersraat in Nieuwland weet bijvoorbeeld Jan Kies te ver- tellen. Deze en andere houtsoorten heeft de Molenwerkplaats van Ba- tenburg hard nodig bij de restaura tie van de Schiedamse molens. En binnenkort hopelijk voor de bouw van de zesde Schiedamse molen De Kameel op het Doelenplein of voor de bouwplannen van een mo len door Distilleerderij Nolet. Zo zal in de nabije toekomst dan Schiedams hout voor Schiedamse Molens gebruikt kunnen worden. Op de Molendag van zaterdag 11 mei zijn de molenaars en vrijwilli- gers aanwezig om over de techniek van deze Schiedamse reuzen te praten. SCHIEDAM - De eerste Na- tionale Molendag vond plaats op 6 oktober 1973 en werd gehouden ter gelegen- heid van het vijftigjarig be- staan van Vereniging De Hollandsche Molen. De mo len diende (en dat is nog steeds zo) vooral als werk- tuig tot zijn recht te komen., De bedoeling ervan was on- der andere de molens meer onder de aandacht van het publiek te brengen en mede daardoor het maatschappe- lijk draagvlak voor het be- houd van de molens te ver- groten. De molendag kwam destijds tot stand in samenwerking met het Gilde van Vrijwilli- ge Molenaars, maar ook werd samengewerkt met on der meer de ANWB en het Nationaal Bureau voor Toe- risme. Deze laatste samen- werkingsverbanden ver- dwenen echter later. De oor- spronkelijke opzet was be- doeld als eenmalige gebeur- tenis, maar in 1974 besloot het bestuur van De Holland sche Molen vanwege het succes er een jaarlijks eve- nement van te maken. Te- vens werd besloten de mo lendag naar het voorjaar te halen en wel naar de tweede zaterdag in mei. Verder werd aan de deelne- mende molenaars gevraagd om bij of op hun molen een vlag te plaatsen, ten teken dat de molen voor het pu bliek te bezichtigen is. Later, begin jaren tachtig, is de in- middels bekende blauwe wimpel geintroduceerd. Mo lenaars gebruikten daar- voor vaak de nationale drie- kleur om aan te geven dat hun molen open was. Omdat de nationale vlag formeel niet voor dit soort activitei- ten mag worden gebruikt, ging men op zoek naar een eigen symbool en dat werd de blauwe wimpel. SCHIEDAM - Voor de fiets- liefhebbers gaat dit jaar ge- lukkig de combinatie van Nationale Fietsdag wel door. Vorig jaar moest worden ge- annuieerd in verband met de MKZ-crisis. Bij de VW is een route te koop voor 2,30 euro. SCHIEDAM - Als het weer za terdag even meezit -en daar ziet het wel naar uit- zal de Nationale Molendag weer een groot feest worden in Schiedam. Zaterdag 11 mei staan alle vijf Schiedamse molens open voor bezoek en is er langs de Lange Haven, Westvest, Vellevest en Noordvest van alles te doen. Met uitleg over molen- techniek, met kindervoorstellin- gen, extra veerdiensten en rond- vaarten, exposities, maar ook pure gezelligheid met picknick- tafels en swingende muziek. Hoogtepunt is de feestelijke (her- (opening van de molenwinkel in De Walvisch en de 'open dag' van het gedistilleerd museum met proeverijen van jenever, glasblazen en zakkendragen. Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse Nationale Molendag waar Schie dam met zijn vijf grootste molens van de wereld sinds 1973 aan mee doet. Net als tweehonderd andere molens in Nederland. Elk jaar is er veel te zien voor de molenliefheb- ber maar ook voor de Schiedam- mer en voor kinderen of culinaire bezoekers. Hoogtepunt dit jaar is de feestelijke (her-)opening van de molenwinkel in molen De Wal visch. Na het overlijden van de vo rige uitbater, de heer Boekesteijn, heeft men lang moeten zoeken naar opvolging. Die is nu gevon- den in twee molenvrijwilligers die samen de winkel gaan runnen: Fred Prins en Hans Schreutel- kamp. Zij zullen naast hun cate- ringbedrijf op de eerste en tweede zolder, het gezellige winkeltje op de begane grond van de molen gaan verzorgen. In de winkel zul len allerlei molenmeelpodukten als bakmeel, bloem en tarwemeel te koop zijn, artikelen uit grootmoe- derstijd als grutjes en rozijnen, maar ook ansichtkaarten en ouder- wets lekker snoepgoed. Voor de molen kunnen zaterdag onder het genot van sfeervolle mu ziek versgebakken 'molenbollen' en ander molenbanket gegeten worden. De opening is om 10.15 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur zal de bekende muzikant Pierre van Duyl uit Rotterdam met zijn accordeon levensliederen zingen. De herstelde molen werkt pas sinds kort weer volledig na de brand van enkele jaren geleden. Ook in de andere molens zal de blauwe wimpel uitstaan: ten teken dat de molens open staan en te be zichtigen zijn. Natuurlijk draaien de wieken en zullen rondleidingen worden gegeven. En denk niet dat alle Schiedamse molens eender zijn. Nee, allemaal hebben ze een ander verhaal en bovendien wor den ze nu anders gebruikt. Zoals bijvoorbeeld culinaire molen De Noord met haar restaurant en mu- seummolen De Nieuwe Palm- boom. Er is een foto-expositie in molen De Drie Korenbloemen en in molen De Vrijheid is er informa- tie over de Restauratie Werkplaats. Bij de Noordmolen kan een kijkje worden genomen in de keuken van het restaurant en wordt er uitleg gegeven over seizoenspecialitei- ten. Voor de kids is er in en rond museummolen De Nieuwe Palm- boom de expositie 'Molens, My- thes en Mysteries'. Bovendien komt theater 'Potdoosie' speciaal voor kinderen met spannende ver- halen. Wie al te moe wordt van het lopen kan de fluisterboot nemen met een stadsrondvaart van een uur met speciale korting. De Schiedamse Zeekadetten onderhouden een veerdienst voor een euro vise versa van de museummolen naar het Ge distilleerd Museum. Dit grote Ge distilleerd Museum heeft natuur lijk de hele dag 'open huis' met proeverijen van bijzondere glaas- jes, muziek van trio Bill Naad en een glasblazer die een voorproefje geeft voor de nieuwe (glas)exposi- tie. Tot slot is te vermelden dat het Co- operatiemuseum open is. En dat een workshop Delfsblauw schilde- ren in de winkel Schiedam Souve nir aan de Appelmarkt wordt gege ven. De Nationale Molendag op zater dag 11 mei is van 10.00 tot 17.00 uur te beleven rond de Schiedamse Molens en het Gedistilleerd Muse um aan de Lange Haven. SCHIEDAM - Voor mensen die al bij een leeskring horen en voor mensen die gei'nte- resseerd zijn in het starten van een leeskring, organi- seert de Openbare Biblio- theek Schiedam woensdag 22 mei een voorlichtings- avond. Op de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het leeskringabonnement van de bibliotheek, de leeskof- fers en het tijdschrift Boek- delen, gericht op leeskring- deelnemers.Ook wordt er een presentatie gegeven over het zoeken van informatie over literatuur op het Inter net. Er is ruimschoots de gele- genheid ervaringen uit te wisselen en boeken uit de leeskoffers te bekijken. De avond wordt afgesloten met een optreden van het Duo 'Hoed en de rand'. Deze twee heren met gitaar en ac cordeon spelen het pro- gramma 'Zwervers', een muzikale zoektocht door de Nederlandse Poezie. De bij eenkomst vindt plaats in de bibliotheek aan het Stadserf en begint om 20.00 uur. Deelname is gratis. Aanmel- den vooraf (tot 14 mei) is verplicht bij Greet van Nor- de, Bibliotheek Noord, tel. 470 37 28. SCHIEDAM - Met het oog op de verkiezingen van 15 mei heeft de bibliotheek aan het Stadserf een kleine in- formatiemarkt ingericht. Ter inzage liggen hier alle verkiezingsprogramma's en om mee te nemen zijn er de lijsten van kandidaten, de Postbus 51 folder over de verkiezingen en algemeen verkiezingsmateriaal. De verkiezingsmarkt is te bezoeken tijdens openings- tijden van de bibliotheek: Maandag en donderdag van 11.00 tot 20.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zater dag van 11.00 tot 15.00 uur. door Karin Moerman SCHIEDAM - Ze kennen hem allemaal nog wel, zegt ie niet zonder trots, maar een boek ko- pen, ja, da's toch effe wat an ders. Heel veel exemplaren van 'Ik laat me niet gek maken', het epos van 'Big-Brother' Ruud Be nard, zullen er afgelopen zater dag dan ook niet over de toon- bank zijn gegaan bij boekhandel Post Scriptum in het Hof van Spaland. Ruud vertelt in zijn boek over het leven voor, na en tijdens het Big-Brother-project van 1999. Hij won weliswaar niet, maar bleek later wel de mo- rele winnaar te zijn. Bij Bruna Uitgevers zag het 240 pagina's tellende werk van Ruud Benard onlangs het licht. Op de voorkant de Ruud zoals we die kennen: blond lang haar, brede glimlach en nonchalante spijker- look. Ook in Schiedam, waar hij was uitgenodigd om twee uur te lang te komen signeren, was dat beeld weer te zien. Een glimlach en een vriendelijk woord voor ie- dereen, zelfs voor degenen die be- weerden niets van 'dat Big Bro- ther-gedoe' te moeten hebben. Ruuds leven is er in ieder geval he- lemaal door op zijn kop gezet. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat hij nu bijvoorbeeld in Schiedam achter een tafeltje zijn boek zit te signeren in plaats van wielrensters te masseren, maar ook uit het boek zelfDat begint met het grote diep- tepunt na de eerste Big-Brother- hausse en eindigt met de tien tips van Ruud in geval van plostelinge populariteit. Best jammer dat zo weinig mensen zaterdag hun geld aan Ruud waag- den. Zelfs toen hij op aanraden van de fotograaf zijn tafel en stoel naar buiten had verplaatst, stonden er nog geen rijen. Hoogstaande litera tuur biedt '...Ik laat me niet gek maken' natuurlijk niet. Maar wel een blik in het proces van in korte tijd heel populair worden en het daar behoorlijk moeilijk mee krij gen. De populariteit die Big Bro ther hem bracht, heeft Ruud in ie der geval heel wat gekost. Zo liep zijn relatie met vriendin Trude op de klippen, hield hij van de tonnen geld die er binnenkwamen maar bijzonder weinig over en werd Ruud na een 'perfect 2000' weer ruw met beide benen op de grond gezet. „Nog nooit had ik me zo ellendig gevoeld. De week tevoren was ik met de wielerploeg van de KNWU naar de Tour de Lorraine geweest. Tijdens een van die etappes door Noord-Frankrijk kwam ik, op zoek naar het finishplaatsje, op een doodlopende weg terecht. Ik zag een grote boom en dacht: zal ik vol gas geven en mij auto er tegenaan rijden Dan is het meteen afgelo pen. Het is dan eind april 2001 „Ruim vijftien maanden geleden was ik het Big-Brother-huis uitge- komen en merkte ik verbaasd dat ik een van de populairste mensen in Nederland was. Nu was ik doodon- gelukkig. Als bekende Nederlander had ik veel geld verdiend, maar daar was ik niet rijk van geworden. Integendeel: ik kreeg de ene blau we belastingenvelop na de andere en had deurwaarders achter me aan. Vanaf dat dieptepunt kon het al leen maar beter gaan met Ruud, die in 1954 in Breda werd geboren. Door foto's leren we zijn familie en vorige vriendinnen kennen en de mensen met wie hij na het suc ces van Big Broteher allemaal in aanraking kwam. De verhalen zijn soms kostelijk, zeker die over zijn tijd in Het Huis. „Het probleem van dat relaxte le- ventje was dat we eerlijk dachten dat niemand er wat aan zou vinden om naar ons te kijken en dat we hooguit een paar duizend kijkers trokken. We wisten van Mona dat Martin na zijn vertrek bij Paul de Leeuw in het programma was ge weest maar dachten eerlijk ge- zegd dat ze aan het raaskallen was. Afkickverschijnselen kreeg Ruud na zijn vertrek uit het huis. Hij moest zich weer aanpassen aan zijn leven thuis, maar dat bleek een stuk moeilijker nu beroemde voet- ballers hem om zijn handtekening vroegen in plaats van andersom. Terwijl de echte winnaar Bart steeds meer op de achtergrond raakte, werd Ruud steeds populair- der. ,,Ik kreeg ook altijd en overal te horen: Ruud, jij had moeten win- nen, jij bent het boegbeeld van Big Brother. Gaandeweg kreeg ik daar zelf problemen mee en begon ik me af te vragen hoe het toch kon dat ik tweede was geworden. Nu, na een kleine twee jaar te heb ben rondgelopen in de televisiewe- reld, een opppervlakkige fake-we- reld vol onechte mensen, heeft Ruud zichzelf bekend dat hij daar- in niet thuishoort. Omdat hij nog steeds gezien wordt als het gezicht van Big Brother heeft hij zich nog een paar jaar gesteld om daarvan te profiteren met allerhande schnab- bels. Als het straks afgelopen is wil hij een eigen massagepraktijk be- ginnen, want op de televisie is niet echt plaats voor Ruud, zo werd hem duidelijk gemaakt tijdens een openhartig gesprek met John de Mol: ,,Zag hij mij bijvoorbeeld als kijk- cijfermagneet? Weer die lach: Ruud, je bent een lieve jongen, maar je kunt niet zingen ofpresen- teren. Wanneer zich onder de be- woners iemand met mogelijkheden had aangediend, waren we daar beslist mee verder gegaan, maar in geen van de drie Big Brother-ver- sies zat iemand met talent. Ruud Benard, '...Ik laat me niet gek maken". Uitgeverij Bruna, Utrecht. SCHIEDAM - Bij Hengel- sportvereniging Schiedam is woensdag 24 april de eerste viscursus van start gegaan in speeltuin In't Park, ofwel het speeleiland aan de Dr. Schaepmansingel. Voor de eerste cursus, die werd gege ven in samenwerking met de Stichting Welzijn Schiedam, hadden 14 kinderen zich in- geschreven. De cursus bestond uit drie dagdelen, op de derdedag werd er een examen afgeno- men. De kinderen leerden niet alleen hoe ze moesten vissen, maar ook hoe om te gaan met de gevangen vis. Ook werd aandacht besteed aan het milieu-aspect: rom- mel maken in de natuur was uit den boze. Alle kinderen hebben het examen met goed gevolg af- gelegd en kregen dus van de voorzitter van de visvereni- ging een diploma uitgereikt met de vergunning voor het vissen in de stadswateren van de visvereniging. De cursus krijgt binnenkort een vervolg. SCHIEDAM - In sporthal Margriet wordt vrijdag 24 en zaterdag 25 mei voor de tweede maal de Schiedam Proms georganiseerd. In de ze eigen 'Night of the Proms' zal een groot orkest met koor, band en solisten een avondvullend program ma brengen met bekende pop- en musicalnummers af- gewisseld met klassieke mu ziek. De solisten die medewerking verlenen aan de Schiedam Proms zijn niet de bekendste zangers van Nederland maar kwalitatief wel de be- tere, zoals zangeres Caselyn Francisco. Het orkest be- staat uit leden van St. Rad- boud. Inmiddels is de kaartver- koop van start gegaan. En- treekaarten kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij: Ra- bobank Schiedam en Vlaar- dingen, VW Schiedam en Vlaardingen en bij de leden. VOETBAL - VVK is er niet in geslaagd de nacompetitie te ontlopen. De ploeg van vertrekkend trainer Gerard Heijdra verloor afgelopen zaterdag een beslissingswedstrijd tegen Stellendam, 4-1Gevolg van de nederlaag is dat de Kethellappers nu via de nacompetitie het tweedeklasserschap moeten zien veilig te stellen. Het toetje op de competitie begint voor VVK op 18 mei met een wedstrijd tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Leonidas en Rohda'76. Ander voetbalnieuws: DRGS zondag is na de beslissingswedstrijd tegen Steeds Hooger rechtstreeks gedegradeerd naar de vijfde klasse en PPSC is de nacompetitie gestart met een nederlaag tegen Heinenoord, 0-2. TAFELTENN1S - De mannen van Brandersstad die onlangs in de tafel- tennis-eredivisie als zevende zijn geeindigd moeten om zich te handhaVen op dit hoogste nationale niveau een beslissingswedstrijd spelen op don derdag 7 mei. Inmiddels is bekend wie zij daarin als tegenstander treffen. Zaterdag is namelijk de onderlinge confrontatie geweest tussen de beide eerste divisie kampioenen Moret-Salamanders en Offermans Joosten/ Kluis. Salamanders won de wedstrijd en promoveert rechtstreeks naar de eredivisie. Het Geleense Offermans Joosten/Kluis moet nu met Branders stad uitmaken wie dit najaar de laatste vacante plek in de eredivisie mag invullen. ZAALVOETBAL - Sporthal Margriet in Schiedam is maandag 13 mei gastheer voor de bekerfinales van het zaalvoetbal in KNVB district West II. Op twee velden worden vanaf 18.30 uur de finales gespeeld van de hal- lencompetitie, de mannen categorie 1, 2 en 3, de dames en de jeugd. De SVVSMC B-jeugd zorgt voor een lokaal tintje tijdens de zaalvoetbal-ont- knoping. Zij openen het bekerbal om 18.30 uur tegen Dream Boys B. Overigens is deze officiele bekerstrijd bij de jeugd een nieuw fenomeen binnen de voetbalbond. District West II is hiermee dit seizoen in de regio Schiedam/Vlaardingen voorzichtig van start gegaan. De KNVB hoopt dit initiatief de volgende voetbaljaargang verder uit te breiden. TAFELTENNIS - Niet alleen de seniorenteams van tafeltennisvereniging Brandersstad gooien dit seizoen hoge ogen. Ook de jeugd van Branders stad draait uitstekend. Van de zes jeugdteams zijn er onlangs maar liefst vier kampioen geworden. Het eerste jeugdteam met Sander Vermeulen, Adriaan Schoenmaker en Charell Schoonbrood stroomt na het behalen van de titel zelfs door naar de landelijke competitie. Ook op de vorige week gehouden Nederlandse jeugdkampioenschappen was er eveneens Brandersstad-succes. Anissa Schoonbrood (10 jaar) werd in het enkelspel tweede en behaalde in het dubbelspel zelfs de eerste prijs. Haar ploeggenoot Dennis van de Burg (ook 10 jaar) werd ook Nederlands kampioen in het dubbelspel. De talenten zijn nu door de bond gescout. DAMMEN - Damclub Van Stigt Thans speelt zaterdag 11 mei in de halve finale van de landelijke bekerstrijd. De Schiedamse ploeg die tijdens de reguliere competitie van de hoofdklasse in de subtop meedamde, versloeg in de beker-kwartfinale Doetinchem met 8-2. In de halve finale is het ster- ke Witte van Moort de tegenstander van Van Stigt Thans. JUDO - Voormalig sportschooleigenaar Peter Lagerwaard is door de Ne derlandse judobond gevraagd om als bondstrainer/coach op te treden tij dens het Wereldkampioenschap judo voor veteranen (30 jaar en ouder). De Schiedammer begeleidt in Noord Ierland onder meer een pupil van zijn zoons sportschool Ped's Sports Centre: de 52-jarige Ger de Vries. SPORT - Sportverenigingen en individuele sporters worden opgeroepen persberichten, clubbladen, agenda's, etc. op te sturen naar de sportredactie van Maasstad, postbus 373, 3100 AJ in Schiedam. Het faxnummer is on langs gewijzigd in (010) 4004 366. Naar het e-mailadres kan gei'nfor- meerd worden bij de redactie: (010) 4004 322.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 5