schiedam 'Ernstige overlast' door hangjongeren lepenlaan PLUS HET CORRECT Z0NDAG GE0PEND ENGELEN HT is: py Vaccinatie op 9 en 10 juli tea en meningokokken C Een shuttletie slaan met Tweedehands de Europees kampioen Jj Grote Kerk n de steigers click- laminaat ZOMERMAGAZINE Filmnachten in het Filmhuis 6 WEKEN VOOR 17,50 Of bel gratis 0800-06 42 Burgemeester Scheeres belooft plan van aanpak Pas op voor wegslepen aanhanger Parkeermeters werken weer niet Weer volop mode in deze krant.... Audicien M/V Expo Airbag van het OKC Schapen scheren op't Hoefblad Dag van het Zweedse Wonen Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 29 mei 2002 9e Jaargang nr 22 Opgetelddebeste ••PLUS mwm SCHIEDAM - Openbare basisschool Het Windas in Tuindorp heeft ernstige last van hangjongeren die vernielingen aanrich- ten en andere jongeren intimideren. Dat werd maandagavond bekend in de commissie Algemene Zaken door vragen van Ca- telijne de Groot van het AOV. Burgemeester Reinier Scheeres belooft een plan van aanpak te zullen maken. ROTTERDAM SPIJKENISSE BARENDRECHT van 11.00 tot 17.00 uur 'HjBjBS SCHIEDAM - Het is met de nieuwe parkeermeters in het centrum van Schiedam een en al kommer en kwel. Dit stelt bewoners- en winke- liersvereninging BOB in een brief aan wethouder Ton de Swart (WD). KSyOORN ORTEbHNl! wmmmmmmm Gencfddl Paction dat lijkt me wel een geschikte kandidaat voor Pe{er\5ie... Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in r 1 I I mem Schiedam Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder in deze krant. it van d*r fttew Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek SCHIEDAM - Eigenaren van kampeerwagens, caravans en aan- hangwagens moeten goed opletten dat zij hun 'aanhangsel' niet langer dan drie dagen in de straat laten staan of parkeren. Burgemeester en Wethouders hebben namelijk eind maart de Algemene Politie Verordening uitgebreid met een artikel waarin gesteld wordt dat het in het algemeen verboden is om bovengenoemde aanhangers lan ger dan drie dagen op de openbare weg te laten staan. Na het verstrij- ken van deze termijn worden de vehikels weggesleept en de kosten van wegslepen en opslag in reke- ning gebracht. is BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111-125 In een brief van half april al stelden met de school en het wijkoverleg enkele ouders en leerkrachten vast dat hangjongeren het schoolplein van Het Windas terroriseren. In een noodkreet aan de politie mel- den de briefschrijvers dat de onvei- ligheid sterk is toegenomen. Ver- vuiling als graffiti, brandstichting en bedreigingen van leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners zijn 'aan de orde van de dag', wordt in de brief gesteld. In antwoord op deze vragen beves- tigt het plaatsvervangend hoofd van de Schiedamse politie de klachten random de basisschool in Tuindorp. Omdat er niet genoeg agenten beschikbaar waren, kon de politie nog niet eerder repressief optreden. Ook burgemeester Reinier Scheeres beloofde de commissie dat er vanaf 1 juni in samenspraak een plan van aanpak zal worden gemaakt. Wei zijn inmiddels afspraken ge maakt dat de jongeren na school- tijd op het schoolplein mogen voetballen. Maar als er opnieuw sprake is van overlast en terreur zal de politie met harde hand optre den, zo verzekerde de politie aan de raadsleden. De problematiek speelt vanaf 8 april en escaleerde met een inci dent op 20 april. In de brief, die een noodkreet wordt genoemd, zeggen de leerkrachten dat jongere leerlingen worden geindoctrineerd om de daders van de overlast niet te verklikken. Verder zijn de brief schrijvers bang dat niet alleen leer lingen maar ook ouders en leer krachten en buurtbewoners zonder ingrijpen gaan twijfelen aan de zin van hun werk. KEUKENS TE6ELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaan 19-41, (0181) 62 32 00 Barendrecht Von't Hoffstroot 8,(010) 482 52 71 SCHIEDAM - Het Filmhuis be- staat twintig jaar en dat wordt ge- vierd ook. In de nachten van 24 en 25 mei konden van 21.00 uur tot de volgende morgen 06.30 uur vijf films worden bekeken, met daar- tussen korte pauzes om de armen en benen even te strekken. Na de films wachtte de bezoekers een heerlijk ontbijt, waarna thuis snel het bed kon worden opgezocht. De komende tijd zullen ftlmliefheb- bers op nog veel meer activiteiten rond het jubileum worden getrac- teerd. Foto Roger van der Kraan De coordinerend wethouder wordt erop gewezen dat dit weekend alle parkeerautomaten die geschikt zijn voor de chipknip bij controle het niet deden. 'Tijdelijk buiten ge- Voor wie belangstelling heeft in geluid, gehoor en slechthorendheid bieden wij een interessante baan. Wij zoeken een leerling-audicien. Interesse? Zie onze advertentie in deze krant bruik', meldt de meter nadat het parkeerkaattje wordt gevraagd. Ook in de commissie Algemene Zaken deed Leo Uiterwijk het woord als voorzitter van BOB over zijn talloze brieven aan de ge- meente waar vaak pas laat een ant woord op komt. Brieven over het rapport Seinpost ('onzin' vindt de BOB), de herin- richting Dam (nog niet begonnen) en de slecht werkende parkeerau tomaten haalde hij aan. Ook de plannen voor de verordening Bur- gerinitiatief vond geen genade in zijn ogen. Dat honderd mensen hun handtekening moeten zetten vindt de bewonersorganisatie aan de hoge kant. Verder bestempelde hij de parkeer automaten als 'grote ellende'. Zelfs de prepaidkaarten bij de Stadswinkel zijn uitverkocht en de koopavonden zijn niet in de par- keerpalen opgenomen, mopperde hij. Zie verder de speciale Centrum- management Pagina) SCHIEDAM - Onder de titel De Toren van Babel wordt zaterdag 1 juni de derde tentoonstelling in de serie Airbag, over globalisering in de beeldende kunst, geopend. In Pand Paulus is werk te zien van voornamelijk in Nederland wer kende kunstenaars die uit verschil- lende delen van de wereld afkom- stig zijn, waaronder Rachid Ben Ali, Remy Jungerman en Mos- hekwa Langa. Pand Paulus is ge- vestigd aan de Korte Haven 125. Ook in het Stedelijk Museum en de Aroteek staan kunstenaars centraal met een niet-Nederlandse achter- grond. Zo realiseert de Japanse kunstenares Tomoko Take een performance waarin de verschil- lende betekenissen van Dutch Wi fe een belangrijke rol spelen. mm SCHIEDAM - Hetziet er eng en ingewikkeld uit: de spinsels die de spinselmotrups aanbrengt in zijn lievelingsboom, de prunus. Op het Bachplein lijkt de boom gevangen in een groot spinsel en ten dode opgeschreven. Maar niets is minder waar. Ook al is de boom dan in een week tijd helemaal kaalgevreten door de rupsjes en ingekapseld in wit spinsel, van de zomer moet het ergste leed alweer geleden zijn en zal de boom verder weinig last ondervinden van de massale aanval. De rupsen, die zich in de boom verschanst hebben, verpoppen zich dan en zwermen laterals nachtvlinders uit. Het spinsel zal dan vanzelf verdwijnen en dat is ook de reden dat de gemeente in leder geval niets aan de spinselmotrups in prunussen als deze doet. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Schiedamse peuters en kleuters tussen de 1 en 5 jaar en tieners tussen de 14 en 18 jaar wor den op dinsdag 9 en woensdag 10 juli in Sporthal Margriet verwacht voor hun vaccinatie tegen Menin gokokken C. Deze bacterie kan on der andere hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken en komt de laatste jaren steeds va- ker in Nederland voor. Daarom krijgen alle kinderen tussen de 1 en 18 jaar een inenting tegen de me- ningokok type c-bacterie. Vanwe- ge beperkte beschikbaarheid van het vaccin worden voor de zomer- vakantie eerst alle kinderen tussen de 1 en 5 en 14 en 18 jaar geent. Na de zomervakantie zijn de kinderen tussen de 6 en 14 jaar aan de beurt. Kinderen die na 1 juni 2001 zijn geboren worden vanaf 1 September tegen meningokokken C gevacci- neerd in het kader van het Rijks- vaccinatieprogramma als ze veer- tien maanden zijn. Alle kinderen en jongeren die voor de zomervakantie gevaccineerd moeten worden, krijgen in juni een oproep voor de inenting thuisge- stuurd. Het is niet nodig om zelf contact op te nemen met de GGD. De prik is gratis, er hoeft geen ei- gen bijdrage voor betaald te wor den. Op de oproep staat aangege- ven op welke datum, tijdstip en lo- catie het kind verwacht wordt. Het is nog niet duidelijk of er een in- haalcampagne wordt georgani- seerd voor kinderen en jongeren die verhinderd zijn op de aangewe- zen data. Daarover wordt op lande- lijk niveau momenteel nog overleg gevoerd. In de regio Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) gaat het om bijna 40.000 kinderen die worden inge- ent. Omdat de actie zo omvangrijk is zijn bijna alle medewerkers van de GGD bij de campagne betrok- ken. Niet alleen om te prikken, el- ke prikker vaccineert gemiddeld tachtig kinderen per uur, maar ook voor de administratie, begeleiding en logistiek. Er is een landelijk telefoonnummer geopend voor algemene publieks- informatie over meningokokken. Dit gratis nummer, 0800 - 300 80 51, is tijdens kantooruren bereik- baar. Het algemene publieksnum- mer van GGD Nieuwe Waterweg Noord ten bate van de menin- gokokkencampagne is (010) 248 20 20, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur. mmm SCHIEDAM - De jeugdafdeling van badmintonvereniging TSF kreeg afgelopen zaterdag vooraf- gaand aan de clubkampioenschap- pen een topsporter op bezoek. In de tennishal van Kethelhaghe ver- scheen om 12.00 uur Yao Jie, bad- mintonspeelster van be Amers- foort. De Chinese, regerend Ne- derlands en Europees kampioen, kwam naar Schiedam om een zo- genaamde 'clinic' te verzorgen. Dat hield in dit specifieke geval in dat elk jeugdlid van TSF even een shuttletje mocht slaan met de 'gro te' Jie. Niet te lang natuurlijk want iedereen moest die kans ook daad- werkelijk krijgen. Daartoe had de Schiedamse clubleiding een rou- leer-systeem bedacht waarbij steeds na enkele minuten de bel van de 'floor-manager' klingelde. Vervolgens moesten alle badmin- tonners een plaatsje aan het net op- schuiven zodat er steeds een ander tegenover de Europees kampioen kwam te staan. Jie moest zich in deze opzet nood- gedwongen beperken tot het louter terugslaan van de shuttle. Tijd om haar jonge opponenten te voorzien van wijze raad of andere aanwij- zingen was er gewoonweg niet. Wouter Perreijn, TSF-clubkampi- oen bij de senioren was, net als Jie, een allemans-tegenstander. Per reijn draaide dus niet mee als de bel klonk. Daardoor konden de jeugdige TSF-ers tijdens de clinic aan de lijve ondervinden of er veel niveauverschil is tussen de TSF- top en die van Europa. Na de gezamenlijke warming-up en de shuttle-sessie met Yao Jie was de TSF-badmintonjeugd vol- doende geprepareerd om onderling de rackets te kruisen. De clubtitel- strijd leverde aan het eind van de zaterdag de volgende winnaars op: Jeroen Gode (oudste jongens), An- gelique Smit (oudste meisjes), Erik van Dee (jongste jongens), Lize Booij (jongste meisjes), Nick Vis- ser (mini jongens) en Sanne Dirks (mini meisjes). Voor Jacco Mar- tijnse was er een speciale prijs voorhanden. Als jong aanstormend talent ontving hij de TSF-Kleiss prijs. Voor alle deelnemers was er na af- loop een tastbaar bewijs van hun spel tegen de Europees kampioen. Yao Jie die een dag later met be Amersfoort in de landelijke beker- finale moest aantreden, had voor vertrek haar handtekening ge- plaatst op alle aanwezige oorkon- des. SCHIEDAM - Bij het Ouder en Kind Centrum (OKC) aan het Broersveld kan op een goedkope manier aan kleding worden geko- men. Hier wordt namelijk tweede hands kleding verkocht. Door de wisselende menskracht willen de openingstijden nog wel eens ver- schillen. Op de ramen staan de juiste tijden aangegeven. Alles heeft een vaste en superlage prijs. Het OKC is te vinden aan het Broersveld 142, tel. 473 45 45. SCHIEDAM - Op kinder- boerderij 't Hoefblad wor den alle schapen zondag 2 juni ontdaan van hun wollen vacht tijdens het 'traditione- le' Schaapscheerdersfeest. Naast het scheren zijn er ve- le andere activiteiten ge- pland om van de dag een waar feest te maken. Het programma begint om 12.00 uur met de band Be Sharp!, waarna een half uurtje later de eerste demonstratie van het schapen scheren plaats- vindt. Om 13.30 uur treedt de band weer op, waarna om 14.30 uur weer een de monstratie scheren wordt gegeven. Op het terrein staan kraampjes waar deel- genomen kan worden aan activiteiten als kruidenthee proeven, wol spinnen, vilten poppetjes maken en kaarsen draaien van bijenwas. Ook kunnen kinderen zich laten schminken en kunnen zij meedoen aan een speur- tocht. De entree is gratis en bij slecht weer gaat het feest gewoon door. SCHIEDAM - In Fit Sport- land aan de Slimme Wate ring wordt zaterdag 8 juni de derde Dag van het Zweedse Wonen georgani- seerd van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag vindt de presentatie plants van een deel van de eengezins- woningen in het derde deel- plan 'Sveaborg', waarvoor ook inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn. Ook wor den er rondleidingen gege ven door de wijken Sveafors en Sveaholm, zodat te zien is hoe de wijk zich tot nu toe ontwikkelt. De dag begint met het in werking stellen van de fontein in Sveafors om 11.30 uur, waarna wet houder De Swart de Zweed se Dag om 11.00 uur officieel opent in de sporthal. KORTING! iZJ J3, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Voorl: m/v Nr; Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: n Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service t Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u deaTgelopen drie maanden geen abonnee bentgeweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. Hmm mt mm i yWLARE T A AL Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1