schiedam 'Woonplus houdt zich niet aan afspraken' DE CORRECT it PLUS ZONNIGE AANBIEDINGEN! ZONDAG GEOPEND ENGELEN GRATIS CD! m David Bandy de grote man bij Excelsior'20 ft Kenner van Indonesische vorstenhuizen Kijksnelverder in deze krant. -ttr iff ill J Coaster weggesleept in Vlaardingen i liaS SP stelt vragen over leefbaarheid Nieuwlanc 1% ■m 6 WEKEN VOOR 17,50 Kijk op de Lifestylepagina enmaakkansop een van de 9 schitterende Guess Chrono's horloges t.w.v. 239,95. SUMMERSALE KRANT Rotterdam voertpreventief fouilleren als eerste gemeente in iamen scherp in priji dm Nieuwe nummers redactie Restauratie Grote Kerk is klaar gjj|pM«faf Of bel gratis 0800 - 06 42 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 7 augustus 2002 9e Jaargang nr 32 SCHIEDAM - Woonplus houdt zich niet aan de afspraken om het leegstaande deel van Nieuwland leefbaar te houden voor de omwonenden. Dat stelt Sinne Tolsma (SP) in een serie schriftelijke vragen aan het college van B en W. Volgens Tols ma is sinds de start van de exodus van Nieuwland de leefbaar heid van de wijk verslechterd. Opgetefd de teste J - FILIAAL ROTTERDAM van 11.00-17.00 uur ■ill GRATES www.ktnorama.nl www.foka.nl vrL ftercMiciMtiE CNH'jNKtWET 4| Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in P mmm mm mm mm mm> mm i d Ja, noteer mij voor zo'n voordeilg proefabonnement* I I LPJ'J J L Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 0.70 p/m HAAL GRATIS OP! M VCttRHrfEff BKUMV K 2E EDITIE BERWEG EN CEINTUURBAAN Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder In deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland tJS viinDijk Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek Achterblijvende bewoners voelen zich niet op hun gemak; leegstaan de woningen zijn duidelijk herken- baar en lijken onbewoonbaar. En ook de vervuiling neemt ziender- ogen toe en ongedierte en onkruid vinden een rijke voedingsbodem. Kortom, de buurt verpauperd, stelt deSP. Woonplus zou leegstaande wonin gen voorzien van vitrages of gor- dijnen, om de woningen er 'be- woond' uit te laten zien. „De ma- nier waarop de wooncorporatie dat nu doet, als het al gebeurt, is zo slordig dat meteen duidelijk is dat de woning niet wordt bewoond. Zij zouden ook de brievenbussen van leegstaande woningen dichtma- ken, dat wordt nagelaten. Inge- gooide ruiten worden niet vervan- gen. De gemeente zou, via de ONS, de openbare ruimte leefbaar houden. Het onderhoud en schoon- houden van groen en straten wordt niet gedaan", zegt Tolsma. „De si- tuatie voor de resterende bewoners wordt met de dag minder leefbaar. Het lijkt erop dat gemeente en Woonplus hier samenspannen om de wijk op een onfatsoenlijke ma- nier sneller leeg te krijgen." Bij Woonplus zijn er geen signalen bekend vanuit de bewoners en vanuit de politie dat de leefbaar heid in de wijk zou zijn afgeno- men. „Wij proberen de afspraken zo goed mogelijk na te komen. In verschillende woningen die leeg komen te staan, worden gordijnen opgehangen", zegt woordvoerder Vermeulen. ..Leegstaande wonin gen worden nog niet dichtgetim- merd. Ook wordt een aantal huizen tijdelijk verhuurd aan studentenor- ganisaties. Wij hebben extra com- plexbeheer ingesteld om toezicht te houden en een meldpunt opge- richt voor verontruste bewoners. Bovendien vindt er iedere maand wijk beheer overleg plaats, waar wij met de bewoners de stand van zaken bespreken'. Zij zijn tenslotte de ogen van de wijk." Woonplus wacht het antwoord van het college af. AL 25 JAAR - KEUKENi TEGELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (?183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaon 19-41, (0181) 62 32 00 Barendrecht Von !t Hoffstroat 8,(010) 482 52 71 w w w e ngelen-bv.nl RIJNMOND - U loopt op straat en een agent wil u fouilleren. Mag dat? Ja, als er tenminste sprake is van een speciale actie binnen een zogenaamd 'veiligheidsgebied'. Sinds 1 augustus loopt Rotterdam voor op wat inmiddels landelijke wetgeving is en binnenkort in heel Nederland kan worden toegepast. Voor de Rotterdamse proef is per 1 augustus een Algemene Plaatselij- ke Verordening aangepast. De Rotterdamse politiek houdt een oogje in het zeil op de werking van de nieuwe wet, Zo zal over een aantal maanden een evaluatie plaatsvinden. Vooralsnog lijken de meningen over de proef positief. Het zonder toestemming van de rechter mogen fouilleren is een ge- volg van de actie van de politie in de Millinxbuurt in 1998. Toen werd zonder pardon iedereen op straat gecontroleerd. Dat werd la ter als onwettig beoordeeld, maar in Den Haag werd nagedacht over mogelijkheden om de wetgeving te verruimen. Dit jaar is een dergelij- ke 'fouilleerwet' er gekomen. De landelijke invoering volgt binnen kort, maar in Rotterdam is nu al sprake van enkele proefgebieden. Dat zijn winkelcentrum Keizers- waard en stadion De Kuip en haar omgeving, twee van de in totaal 22 aangewezen veiligheidsgebieden in Rotterdam waar de nieuwe wet geldig wordt. Elk jaar zal opnieuw worden bekeken waar de fouilleer wet kan worden toegepast. De ge- meenteraad zal de werking van de wet begin volgend jaar evalueren. Vanuit de gemeentelijke fracties wordt overwegend positief gerea- geerd op de nieuwe wetgeving. „We hebben het in juli in de com- missie en de raad besproken," al- dus Els Kuijper (PvdA). „Het zal per actie worden toegestaan en al leen na een besluit van de burge- meester, politie en justitie. Op zichzelf is het goed dat het kan, maar we willen wel dat het heel precies gebeurt. We moeten de grenzen goed in de gaten houden en niet alleen maar willekeurig mensen aanhouden. We willen dat het heel goed geevalueerd wordt en dat heeft de burgemeester ook toegezegd. Na een half jaar, begin 2003, zal het weer in de commissie besproken worden." Hennie van Houts (WD) vindt de mogelijkheid tot preventief fouille ren 'een goede zaak". „Er lopen veel te veel mensen met wapens rond. Rotterdam moet gewoon weer veilig worden. De zorgvul- digheid is wel belangrijk. Het ge- fouilleerd kunnen worden is een stukje overlast, maar als mensen daar een stuk veiligheid voor terug kunnen krijgen" Wat Van Houts betreft is het preventief fouilleren niet het enige denkbare middel om de veiligheid op straat te bevorde- ren. „We zouden ook meer gebruik kunnen maken van particuliere veiligheidsdiensten. Maar als het college na de zomer haar program- ma presenteert zullen we daar nog wel op terugkomen." Ook Leonard Geluk (CDA) bena- drukt dat het preventief fouilleren maar een van de te nemen maatre- gelen is, maar wel eentje waar hij 'heel gelukkig mee is'. „Je moet preventief iets kunnen doen tegen mensen waarvan je kunt verwach- ten dat ze iets verkeerds doen. Als regels een belemmering vormen, moet je die belemmering wegne- men." Hij noemt enkele voorbeel- den waarbij wat hem betreft het preventief fouilleren een goede zaak is. „Denk aan verdovende middelen of het bezit van wapens. Ik denk vooral aan inzet bij drugs- overlast of heling, als daar sprake van is." Geluk ergert zich aan het verschijnsel van de draaideurcri- minelen, mensen die weliswaar worden opgepakt maar korte tijd later alweer vrij rondlopen. „Je kunt mensen langere tijd vasthou- den en dan is het frustrerend als dat niet gebeurt. Je moet die groep van misschien maar een kleine duizend man die voor veel overlast zorgt kunnen aanpakken." BU BE GOEBKOOPSTE FOTO ONTWIKKELAARS VAN NEDERLAND! PACKAGE DEAL VAIMAF: TIJDELIJK EEN GRATIS KLASSIEKE COI lO x 15cm GLAIMZEIMD FUJI FOTOROL t.w.v. 3,49 keuze uit o a BEETHOVEN, BRAHMS, P. BORODIN, DUKAS, GALLUP!, HAYDN, MOZART, RIMSKY-KORSAKOV, SCHUBERT, SMETANA, TORRE LI, TSCHAIKOWKY VERAC, VIVALDI ETC. Rotterdam WC Alexandrium (II (Tel. 010 220 55 10) WC Zuidplein (Tel. 010 480 70 10) Hoogstraat 141 (Tel. 010 412 88 01) Bergse Dorpsstraat 32 (Tel. 010 461 01 06) Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden Prijs inclusief B.T.W. Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbtj te vervallen. 12 OPNAMEN 3,99 24 OPNAMEN 6,99 36 OPNAMEN 8,99 Rotterdam Oostz^edijk Hoek Admiraliteitsstraat (Tel. 010 403 53 00) Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Maandag vanaf 9,30 uur, vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur SCHIEDAM Het was vrijdagochtend best wel schrikken. 'De Ster', de oude sodafabriek aan de Buitenhavenweg, stortte opeens gedeeltelijk in elkaar. Er is wat asbest vrijgekomen, maar volgens de DCMR levert het geen gevaar op voor de volksgezondheid op. De grote stofwolken bestonden voornamelijk uitstofvan oud cement, stenen en kalk. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Beter kon de Schiedamse cricketderby het niet treffen. Een heerlijk zomers zonnetje verwarmde afgelopen zondag het cricketveld op sport- park Thurlede en dus kon je, als het ware, over de koppen (en de onvermijdelijke klapstoelen en koelboxen) lopen langs de 'boun dary'. In deze gezellig drukke entourage maakten de cricketers van Excelsior'20 en Hermes er een ongemeen spannende spor- tieve strijd van. Excelsior begon aan bat en verza- melde in vijftig overs maar liefst 264 runs (voor vier). Alhoewel de ze achterstand voor Hermes bij- voorbaat een haast onmogelijke opgave leek, maakten de Harga- bewoners er toch nog een echte wedstrijd van. De blauw-hemden legden Excelsior'20 het vuur na aan de schenen maar bleven uitein- delijk steken op 253 runs (all out). Grote man bij Excelsior'20 was onmiskenbaar David Bandy. De Australische captain scoorde per- soonlijk maar liefst 103 runs (een 'century', dus). Ook Luuk van Troost liet zich niet onbetuigd voor Excelsior. De Schiedammer kwam tot 64 runs en ging niet 'out'. Aan Hermes-kant kwam Duncan Brede tot 63 runs en ook routenier John Verweij was aan bat goed op dreef. Door de overwinning stijgt Excel sior'20 naar de derde plaats op de ranglijst. De competitie-eindsprint van de Schiedammers komt overi- gens bijvoorbaat te laat. VCC uit Voorburg nam zondag namelijk met een winstpartij een zodanige voorsprong op de ranglijst dat zij het kampioenschap dit seizoen niet meer kunnen ontlopen. Hermes zakte door de nederlaag naar de zesde plaats van de cricket-hoofd- kiasse. Foto Roger van der Kraan f S i i SCHIEDAM - De redactie van Maasstad is dit jaar ver- huisd en daardoor zijn ook de telefoon- en faxnummers gewijzigd. Alle oude num mers zijn komen te verval len en vervangen door nieu we. Telefonisch is de redac tie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bereik- baar op nummer (010) 4004 322 en (010) 4004 401. Het faxnummer is: (010) 4004 366. Het e-mailadres van de redactie is ongewijzigd: re- dactiemaaspost hotmail- .com. SCHIEDAM - De restaura tie van de Grote of Sint Janskerk is klaar. Bij het begin van de bouwvakantie heeft de aannemer het werk opgeleverd. Een man, de restaurateur van de memo- mieborden, is nog bezig met het laatste bord, maar dat vormt verder geen belem mering om de kerk weer in gebruik te nemen. De Grote Kerk kon onder andere worden gerestaureerd door een flinke subsidie uit de Kanjerpot, een regeiing van het Rijk. Vooral het hout- werk van de Grote Kerk was aan restauratie toe. De grote bonte knaagkever had de laatste jaren veel schade veroorzaakt. De koster heeft nu met een groot aantal vrijwilligers de kerk weer schoon en stofvrij gemaakt. Het is de bedoeiing om op zaterdag 8 September om 19.30 uur samen met de Gereformeerde zusters en broeders van de Magnalia Dei Kerk de Grote Kerk weer in gebruik te nemen. De restauratie van de Grote Kerk wordt vrijdag 13 Sep tember officieel afgesloten. IKWU UH MS V WATERWEG - De Mingo, een 89 lange coaster, die vrijdagochtend bij Vlaardingen was gestrand, is zondagoch- tend door berger Smut Salvage met succes van de grond getild. Het schip was vrijdag stuurloos geraakt en ramde bij Vlaardingen een steiger. Door de klap ontstond er in de romp een gat, waarna het schip slagzij maakte. De la ding is overgeladen naar een ander schip. Foto Roger van der Kraan KORTIIMG! I (6 weken voor slechts €17,50) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: I (i.v.m. controle bezorging" Telefoon: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: pi Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service f* Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam E Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. I *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. n MSH!W'""i3L KLARL TAAL _l IJJIIIIIM IMIIIIID

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1