schiedam 'Onderzoek is afrekening met vorig college' PLUS i gelopen hobby Mode in de Korenbeurs Deuren van Leger des Heils staan altijd open Muziekschool in nieuw jasje t ZONDAG 29 SEPTEMBER GEOPEND to M NO CURE NO PAY herleven Uit de hand Bemiddelaar in conflict SWS en Emancipatiecentrum HONOaUL 6 WEKEN VOOR 17,50 01 bel gratis 0800 - 06 42 Islamitische basisschool: grote politieke tegenstellingen TV-historiein beeld in de bieb Fluisterboot Weer volop mode in deze krant Wat doe je voor de kost? Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 25 September 2002 9e Jaargang nr 39 Opgeteld de J. Ph. Brouwer c.s. SCHIEDAM - De Islamitische basisschool El Furkan blijft de politiek hevig bezighouden. Maandagavond nam de gemeen- teraad het besluit om een tweede islamitische school toe te staan per augustus 2003. En nam een motie aan, ingediend door Joop Gouweleeuw (Gemeente Belangen) die ruim ge- steund werd door de nieuwe collegepartijen om een onder- zoekscommissie in te stellen die de hele voorgeschiedenis moet nagaan van de omstreden school. Stemmingmakerij, zo oordeelde de PvdA, ondanks instemming met het onderzoek, en 'een afrekening'. D66 kreeg het gevoel van 'een noemde spelletje zwarte pieten'Heftige emoties bij een zaak waar veel fouten aan kleven. bbl./ fb£lf0CH! rv I m (5 HOM&MLUL Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in tSSFVtfXk Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG110 EN CEINTUURBAAN111-125 SCHIEDAM - Tijdens de Bran- dersfeesten liggen de havens vol met deinende, vrolijk verlichte, bo- ten. Donderdagavond wordt een tocht gehouden met klassieke lie- deren op het water van Franz Schubert. Vrijdagavond is de avond van de zotte heksenklets. Zaterdagavond dansen de zwoele tonen van de saxofoon op het wa ter. Zondagmiddag wordt er een speur-fluistertocht gehouden. De avondtochten beginnen om 20.00 uur en de middagtocht om 15.00 uur bij Museummolen De Nieuwe Palmboom. Kaarten zijn vooraf te koop bij de VVV. Een pagina vol aanbiedingen! Kijk verder In deze krant. Mgr. Nolenslaan 460, Schiedam-Nieuwland op Geuzenplein 7, Schiedam-Woudhoek JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken T ELEFOON OIO -47 366 00 Fax 010-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam De 'oude' partijen die in vorige raadsperioden het college vormden als PvdA, GroenLinks en D66 zijn bang dat dit onderzoek uitdraait op een beschuldigend vingertje naar hen. Naar oud-PvdA wethouders als Peter Groeneweg en Menno Siljee of naar ex-wethouders als Reijnhout en Wiegman die zich slecht kunnen verdedigen. Groene weg pleitte dan ook nadrukkelijk dat de context van die tijd en waar- heidsvinding bij het onderzoek centraal moet staan. Vast staat dat er veel fouten zijn gemaakt in het dossier El Furkan, alsmede en misverstanden en ver- keerde adviezen. Zo bleken er noodlokalen gebouwd die tegen het bestemmingsplan indruisten maar werden gedoogd. Maar na twee weken bleken ze er terecht staan zodat ze helemaal niet ge- sloopt behoefde te worden zoals was geeist door de gemeente Schiedam. Waar nationale politiek vaak een soap-karakter heeft, is deze Schie- damse lokale zaak langzamerhand een pure dramaserie die bol staat van de emoties, gemaakte fouten en politieke intriges. Maandag kwam tijdens de ge- meenteraad weer de aanvraag ter sprake voor een tweede islamiti sche school, nadat in de vorige ver- gadering de stemmen staakte. Dit keer kwam het voorstel voor een tweede islamitische school er nipt doorheen (19 tegen 16 stemmen) omdat enkele raadsleden er nu wel waren of zoals Houtman (D66) 'om' gingen. Toch is dit besluit een formeel be sluit: wegens wettelijke termijn- overschrijding zal het Ministerie van onderwijs nu gaan beslissen. Een mogelijke verhuizing en/of verbouwing op het huidige adres behoort wel tot de keuzen die de politiek moet maken. De raad besloot wel in grote meer- derheid om een onderzoekscom- missie in te stellen. Naar de vraag hoe bijvoorbeeld het vorige colle ge tot besluit kwam om de school in Groenoord (tijdelijke) noodlo kalen te geven. Deze waren vol- gens de ambtenaren in strijd met het bestemmingsplan. Maar ook naar de vraag waarom er geen Schiedam school in Nieuwland werd ge bouwd waar toch de meeste leer- lingen vandaan komen. Of waar om de aanvraag voor een nieuwe school telkens werd geweigerd. Duidelijk werd dat de oude colle gepartijen, als PvdA, D66 en GroenLinks, het nut van dit onder zoek niet direct inzagen. Toch zei Peter Groeneweg dat hij niet bang was van dit onderzoek en dat gold ook voor de andere ex-wethouders Hij vond zo'n onderzoek wel een heel zwaar middel en neigen tot stemmingmakerij van tegenwoor- dige partijen die tegenwoordig de dienst uitmaken in de raad. Toch stemde zijn partij -verrassend- voor een onderzoek omdat 'waar- heidsvinding' centraal moet staan. De zaak El Furkan kent sinds enige tijd veel haken en ogen. Zo zijn de bewoners van de school aan de E. van Beinumlaan de overlast spuugzat en dreigen telkens met actie. Een mogelijk oplossing tot verhuizing naar het Bachplein leidt (ook) daar tot protesten door ver- keersoverlast en drukte van de gro te school van zo'n 350 leerlingen. Leerlingen die uit heel Schiedam komen en zelfs een groot aantal (22 procent) van buiten de stad. Namens de schoolbestuur sprak de heer Lont de raad toe met het voor stel om de huidige school niet te verplaatsen en te pleiten voor een tweede school in Nieuwland waar- bij het Wibautplein een mogelijke optie is. De aanwezige projectont- wikkelaar de heer Toth kwam al met uitgestoken hand naar de isla mitische vertegenwoordiger van de school toe mogelijk omdat hij daar enige bezittingen heeft. Opvallend tenslotte in de hele zaak is dat binnen de WD er verdeeld gestemd werd evenals door Erik de Jong van Leefbaar Schiedam die tegen stemde. Na de vergadering waren er emotievolle discussies tussen raadslieden waaronder ook die allochtone afkomst die de tallo- ze kanten die deze zaak zitten, pro- beerden te verklaren. Vrijheid van onderwijs, verholen discriminatie, spreidingsbeleid en scheiding van Staat en Religie waren terugkeren- de woorden in dit heftige debat. Frank Willemse SCHIEDAM - Ze hadden hetzo graag helemaal droog willen houden bij Stad.Als.Film. Maar het weer liet zich zaterdagavond nietprogrammeren. At en toe viel er een flinke bui, maar dat kon de pret toch niet drukken. Sommige onderdelen begonnen qewoonwat later en anders gingen gewoon de pluutjes de lucht in. Ondanks het weer werd het oergezellig in de Schiedamse binnenstad met film, video en muziek. Meer over het afgelopen weekeinde en het aankomende Brandersweekemde op de binnenpagina. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Maar liefst vijftig super modellen toonden in een flit- sende show de creaties van de Rot- terdamse Mode Academie. Op een locatie die zelfs Parijse of Milane se modehuizen zich zouden wen- sen: het Arsenaal van Jan des Bou- vrie. De historische Korenbeurs omgetoverd in een balzaal waar langs de wanden op sokkels -elk twee- mannequins stonden die als bij aanlichten zich bewogen. Op de historische hardstenen vloer was een catwalk van smetteloos wit met duizenden watts aan felle spots. Met symfonische muziek en dreunende beats in een zaal - met veel Rotterdamse import en fami- lie van de modellen en ontwerpers. Wat oke was door de knippende flitslichten van pa en ma die hun modellen aanmoedigden. Het begin was slordig; zeker hon- derd mensen werden drie kwartier buiten gehouden omdat er techni- sche problemen waren, bleek later. In plaats van uitleg drie danseres- sen die voor de eerste rij alleen wa ter nabootsten. Een uur later begint de show van 20 minuten. Een mooi show maar de laatste show wordt door het oponthoud gecanceld. Zachte opzwellende symfonische muziek om ema met dreunende bass 'n drum de toeschouwers te verdoven met heavy klanken van onder andere Barkode van de Schiedamse kunstenaar Mike Red man. Veel Rotterdams jong pu- bliek keek naar de meisjes die met strak gelaat en knalrode lippen over de catwalk liepen. Nee rende. Met trots laatArtoteek Schiedam weten online te gaan met een presentatie van haar eerste kunstboek. Leerlingen die deelnemen aan het Cool Cult Event op 23 en 24 September werken tussen 13.00 en 16.30 uurhieraan. Vanaf 25 September zijn alle deelnemers terug te vinden onder www.kunstkit.nl Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het College van B &W heeft mevrouw M. de Mol de Mooij benoemd als bemiddelaar in het conflict tussen de Stichting Welzijn Schiedam (SWS) en de vrijwilligers van het Emancipatie centrum van de SWS. Mevrouw De Mol- De Mooij is mediator van beroep, inwoonster van Schiedam en als voormalig raadslid, bekend met de lokale omstandigheden. Ook de commissie heeft haar ge- noemd als een geschikte kandida- te. Met het inschakelen van een mediator komt het College tege- moet aan het verzoek daartoe van de Commissie Bevolking tijdens de vergadering op 11 September. De Commissie gaf toen aan dat ook verantwoordelijk wethouder Lepidis- Daskalakis die rol zou kunnen vervullen. Het College heeft echter een duidelijk stand- punt ingenomen in het conflict. B en W is van mening, dat handha- ving van een centraal punt voor vrouwenemancipatie niet noodza- kelijk is. Mevrouw Lepidis-Daka- lakis geeft er daarom de voorkeur aan om een onafhankelijk extern bemiddelaar in te schakelen. De SWS en de vrijwilligers van het Emancipatiecentrum van de SWS hebben inmiddels ingestemd met de benoeming van mevrouw De Mol-De Mooij. OA ROTTERDAM - Het Leger des Heils richt zich op de kwetsbare mensen in onze samenleving. Het gaat hierbij vooral om mensen die het tempo van de maatschappij niet kunnen bijbenen. SCHIEDAM - In Biblio- theek Stadserf is tot en met 12 oktober de expositie '25 jaar CAI' van de ONS te zien. De tentoonstelling geeft aan de hand van foto's, voorwerpen, een videopre- sentatie en een stijlkamer ja- ren '70 een boeiend beeld van 25 jaar kabeltelevisie in Schiedam. Aan de expositie is een prijs- vraag verbonden. Deelna- meformulieren zijn ver- krijgbaar in de bibliotheek. Iedereen die meedoet krijgt een aardige attentie. Deelne mers maken bovendien kans op een avondje uit voor twee personen. SCHIEDAM - Het Radio Schiedam-pr ogramma 'Wat doe je voor de kost?' keert zondag 29 September weer terug op de lokale radio 'Wat doe je voor de kost?' werd eind 1999 uitgeroepen tot het beste lokale radio- programma van Nederland. Nu wordt het in het vervolg bij toerbeurt gepresenteerd door Fred van Aken, Mari anne Ames, Dick van Goos- willigen en Martijn van Noordennen. In 'Wat doe je voor de kost?' praat een gast gedurende twee uur over zijn of haar werk. Daarnaast komt onder an dere ook het thema vrije- tijdsbesteding aan de orde. Tussen de gesprekken door wordt de favoriete muziek Top-10 van de gast ge- draaid. Nieuw is de beoogde actieve rol van de luisteraar. Via telefoon, fax, e-mail en SMS kan de luisteraar di rect vragen stellen aan de gast. 'Wat doe je voor de kost?' is iedere zondag te be- luisteren tussen 10.00 en 12.00 uur op Radio Schie dam, FM 106,7, 96,1 FM op de kabel en op de TV via het Zendermozaiek. In de Maasstad weekbladen van deze week leest u hoe het Leger des Heils voorkomt dat verslaaf- den, mensen met relatieproblemen, dak- en thuislozen, ouderen die een geisoleerd bestaan leiden en tienermoeders en vele anderen die niet kunnen terugvallen op hun fa- milie of vrienden, worden gehol- pen. De basis van het werk van het Legers des Heils is gelegen in het Evangelie en de drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Deze onmisbare organisatie geeft handen en voeten aan het evangelie zoals u zult mer- ken in de special over het Leger des Heils. Volgende week besteedt Maasstad uitgebreid aandacht aan de hulp die het Leger op straat geeft aan dak- en thuislozen. In de creaties van zeven ontwer pers, vorig jaar afgestudeerd aan de modeacademie. Veel blote bui- ken, glansstoffen, heupbroeken en jonge designkleding. Soms draag- baar dan weer kunst zoals dat mo del met een gebreid slipje en een echte spiegel voor haar borsten ge- bonden. Niet om eens lekker mee te gaan winkelen. Jammer dat de vijftig modellen dezelfde kleding droegen en daarmee de voorspel- baarheid groot maakte. Wel als voordeel dat elke creatie meerdere keren goed te bekijken waren. Ook glossy en catchy was de uitgekien- de lichtshow wat perfect aansloot bij het festival De Stad als Film. Dit thema van een ontmoeting met film, video, muziek en de stad Schiedam was een soort beelden route met moderne materialen. De beelden tijdens de modeshow van door N&N werden elementen van film en mode getoond. Jong, hard en flitsend en niet alleen de modeshow maar overal rond de havens werden de kunstbeelden getoond. In stegen, op zeilen van schepen, in spelonken van het ou de archief en op de vreemdste plekken werden beelden en geluid getoond. met voor de ouderen vooral films van Charlie Chaplin en Laurel and Hardy de voorkeur kregen met begeleiding van Or pheus en Radbout. En voor de jon- gelui die zich te goed deden aan de film van Jacky Chan en later kei- harde Drum 'n Bass van Square Connexion op het museumplein. Waarbij een grote regenbui om 12 uur feitelijk het einde betekende voor dit lste film en geluid festival in de open lucht. Maar toen had ie dereen het wel gezien. SCHIEDAM - De aula van de muziekschool aan de Lange Nieuwstraat is zaterdag 21 September heropend. Maanden was er gewerkt om de ruimte te renoveren, te verbouwen en aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd. De wethouder van onder andere educatie, C. Lepidis, en de wethouder van onder andere cultuur, Th. Schoenmakers, verrichten afgelopen zaterdag samen de opening. KORTIIMG! gp» mm mm mm mm mm mm mm mm mm. mm mm mm, mm mmm mm mm mm mm mm mm noteer mlj voor zo'n voordellg proefabonnement* (6 weken voor slechts 17,50 Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m.controle bezorging") I Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: fS Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service §3 Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam ta Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevensIn de colofon vindt u nadere Informatle. «*KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1