Schiedam centrum in de lift maasstad Aanbieding gemeente om graffiti te verwijderen centrumpagina Broersveld en Broersvest: gezelligewinkelstraten Nieuwe winkels op de Hoogstraat ag 6 oktober geopend Op koopzondag 6 oktober zijn de winkels in Schiedam-Centrum geopend tussen 12.00 en 17.00 uur Colofon Schiedam Centrum Elke maand in Maasstad Schiedam bruist! N IE ULWJE 1 SCHIEDAM - 'Effe, een rondje in de stad maken' was jaren her de gevleugelde uitdrukking als je ging winkelen in Schiedam. Niet dat je dan per se wat kocht, het kon ook etalages kijken zijn of paraderen op de Hoogstraat, een ijsje kopen bij La Venezia. Maarde laatste jaren ging 't moeilijker met de winkels van het centrum. Deze neerwaartse spiraal lijkt langzamerhand tot staan te zijn gebracht: winke- liers en publiek zien de binnen- stad weer 'zitten' en meer men- sen gaan met meer plezier naar de stad. Nieuwe winkels, acties en aanbiedingen van oude win- keliers proberen de mensen naar Schiedam centrum te trekken. En ook de metro en Tramplus voor de deur zullen voor meer publiek kunnen zorgen. Een nieuw elan lijkt er te komen, ze- ker als er meer komen. Een rondgang langs vier winkeliers- verenigingen van het Centrum. De Nieuwe Passage bestaat deze maand zeven jaar. En dat laten de winkeliers van deze overdekte 'Mall' niet ongemerkt voorbij gaan. Onder de titel de Schiedamse Fun Shopping Weken met allerlei aanbiedingen en voordeelacties. En hiernaast zal de verjaardag van woensdag 2 tot en met 6 oktober worden gevierd met elke dag hoogstaand entertainment. Elke dag met kinderpret met clowns, maar ook zang en ander amuse ment. Fun Shoppen is winkelen voor je plezier en dat propageert de Nieu we Passage. Johan Verploegen is sinds het begin voorzitter van de ondernemersvereniging. Daar voor zat hij twee jaar met zijn sieraden- winkel Chiqi Cheri aan de Hoog straat en nu beneden op de hoek bij Jenny's koffiecorner. Jammer vindt hij het dat vooral de zelfstan- dige ondernemers het moeilijk hebben in het winkelcentrum. Er zitten in meerderheid grootwinkel- bedrijven want veel winkeltjes van de Oude Passage staan leeg. Toch is zijn winkel een voorbeeld van 'hoe het wel kan'. Met de Nieuwe Passage als concept gaat het best goed maar hij is van mening dat er wel moet veranderen in het oude Passage-gedeelte. De elektronica- gigant BCC zou hier een vestiging willen beginnen maar dan moet wel de oude Passage danig ver- bouwd worden. En dat geeft pro- blemen met monumentenzorg en gemeente. Hij hoopt dat de ge- meente snel toestemming geeft en dat de Nieuwe Passage een trekker als de hele grote elektronicazaak rijker zal zijn. Tijdens de funshop-weken zullen grootwinkels als Hema, Dixons en de Kijkshop met verschillende aanbiedingen uitpakken. Maar ook kleinere zaken als Reisburo de Jong, de Bruna en het Jeanscenter hebben de speciale aanbiedingen voor de verjaardag. En met live muziek van de Passage Parades of een muzikale clown en animatie van Zarco Polo en anderen arties- ten wordt het een leuke verjaardag. SCHIEDAM - 'Tags' worden ze genoemd onder jongeren. Graf fiti is het officiele woord; maar gewoon geklieder is het meestal. Namen, kreten en vaak leuzen tot racistische leuzen aan toe op. Door jongeren gespoten op alles wat maar kan. Op gevels, ramen en deuren. Een ergernis voor veel mensen. Zeker voor die mensen die het Schiedamse cen trum een beter aanzien willen geven als bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en de ge meente Schiedam. De binnen- stad weer schoon en veilig. Daar- om de actie om graffiti te verwij deren van winkelpand, woonhuis of kantoor tegen een geringe prijs voor elke woningbezitter. De laatste jaren wordt de binnen- stad flink aangepakt; het onkruid verwijderd met branders en veeg- machines, het straatmeubilair ver- nieuwd. De gemeente neemt het voortouw door het straatmeubilair als prullenbakken, bankjes, lan- taarnpalen van affiches en graffiti te ontdoen. Nu gaat een actie van start om de winkelpuien en woonhuizen van ongewenste leuzen te verwijderen, zegt Raymond Vredebregt van de gemeente Schiedam. Het laten ver wijderen van graffiti en aanplak- biljetten is een moeilijk karweitje, zegt Vredebregt. Zij hebben de ONS/Irado advies gevraagd en een gespecialiseerd bedrijf-dochterbe- drijf Aro gevelreiniging-bereid ge- vonden om de klus te klaren, die 'gezamenlijke aanpak verwijde- ring graffiti' is gaan heten. De aan bieding dat de gevel eenmalig wordt ontdaan van wildplakkerij en graffiti en dat tegen een scherpe prijs; een abonnement wordt aan- geboden zodat de zaak schoon blijft. Voor 100, - euro ex BTW) per jaar wordt elke 14 dagen de ge vels gecontroleerd en eventueel weer schoongemaakt. Met dit abonnement kan de eigenaar nieu we rotzooi op zijn muren aanmel- den. Bij racistische leuzen worden deze binnen 24 uur verwijderd; an- dere graffiti binnen 5 dagen. Daar- voor worden de panden gefotogra- feerd om ook de kosten te kunnen verhalen op de daders. Een schone binnenstad is de ge meente heel wat waard, verteldt Vredebregt omdat het de kwaliteit van winkels en woningen van het centrum zal verhogen. De 'schreeuwerige' reclamebor- den, lichtbakken, vlaggen en ande- re gevelreclames kunnen overi- gens ook best wat minder. Omdat boven de etalages vaak mooie his- torische gevels te zien kunnen zijn. Voor de graffiti verwijderingactie zijn alle winkeliers en eigenaars van Schiedam aangeschreven. Er zijn al redelijk veel aanmeldingen om aan de schoonmaak mee te doen. Voor informatie of voor- waarden over de actie is Raymond Vredebregt te bellen tijdens kan- tooruren op telefoonnummer 246.54.24. Deze pagina is een uitgave van het Centrummanagement Schiedam, het overkoepelend orgaan van winkeliersverenigingen Hoogstraat, Dam, Broersveld, Broersvest en Nieuwe Passage. Redactie: Frank Willemse Vormgeving: Joop Been Fotografie: Roger van der Kraan In Maasstad Weekbladen kan de lezer elke woensdag voor de koop zondag deze pagina van het Cen trummanagement Schiedam vin- den. Hierop wordt aandacht be- steed aan (bijna) alles wat met het centrum te maken heeft. Een aantal rubrieken komt elke maand terug, zoals 'Ontdek Schie dam', waarin aandacht is voor de toeristische trekpleisters van de stad; 'Schiedamse Smaakmakers' waarin iemand die in het centrum werkt, woont of leeft voor het voetlicht wordt gehaald en 'Valt het in de Smaak?' waarin readies worden gepeild op het werk van de gei'nterviewde Smaakmaker. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor actuele ontwikkelingen in het centrum en wordt er elke maand een evenementenkalender opgeno- En dat heb ik niet van mezelf. Het was een opmerking van een dame die op 21 September het evenement 'Stad.als.film' be- zocht. Binnen in Het Arsenaal - de Korenbeurs- was het droog, buiten plensde het. De mode- show Show it to mewerd voor de derde keer ten tonele ge bracht en weer stroomden hon- derden mensen de Korenbeurs binnen. In totaal moeten zeker 1000 mensen de indrukwekken- de show met beeld en geluid hebben gezien. Dertien afgestudeerde ontwer- pers van de Rotterdamse Mode Acedemie, lieten hun nieuwste creaties zien. Onder leiding van Chantelle Timmers, (jazeker, ook de secretaresse van het Centrummanagement) liepen 50 mannequins over de passen- de witte cat-walkdie meester- lijk verlicht was. Ze wilden ze ker van hun zaak zijn en repe- teerden een kwartier langer dan gepland, zodat de eerste voorstelling pas om kwart voor tien kon beginnen. Buiten wer- den honderden wachtende men- sen vermaakt door dansende meiden die met fantasie rijke creaties en body painting het publiek amuseerde. Elders in de stad zijn duizenden mensen afgekomen op het pro- gramma Stad.als.film, in ieder steegje een video, en films van Charlie Chaplin en Laurel en Hardy. En dan die oude boten in de Lange en Korte Haven. DOEK! is een succes, werkelijk fantasties en uniek, filmbeelden geprojecteerd op de zeilen van de historische schepen. Dat al- lemaal op 21 September. Vier September in Schiedam heeft en had natuurlijk nog veel meer te bieden. Het begon op 7 September met de Opening van het Culturele seizoen. Een week later was het ook druk in de binnenstad van Schiedam. Open Monumenten dag en Open Ateliers. Ook nu weer hebben duizenden mensen ge- noten van de openstelling van de bijzondere gebouwen die on- ze binnenstad rijk is. De kunste- naars hebben hun schilderijen, beeld houw werken en andere producten in een overzichtelijke presentatie laten zien. Ook in Het Arsenaal werd de expositie Artistiek Arsenaal geopend door burgemeester Scheeres en Jan des Bouvrie. Deze expositie van bekende en minder bekende kunstenaars zal tot 14 oktober duren. Bezoekersaantallen heb ben nu al uitgewezen dat het voor herhaling vatbaar is. Traditiegetrouw is het laatste weekend afgesloten met een evenement dat inmiddels hoog op de Nederlandse drukst be- zochte Evenementenlijst is ko men te staan: De Brandersfees- ten.Vorig jaar nog 250.000 be- zoekers! Dit jaar volgens mijn inschatting, mede door het mooie weer, zeke net zo veel, zo niet meer. Het Centrummana gement heeft er mede voor ge- zorgd dat Het Beste Van Het Straattheater weer te zien was. De top van Europese straatar- tiesten was in Schiedam! Echt de moeite waard. Ook de paar- denmarkt is weer terug. Op vrij- dag hebben de winkeliers in de binnenstad hun beste beentje voorgezet om het winkelend pu bliek te verrassen met aantrek- kelijke koopjes. Artistiek is het Schiedams schil- derfestival met Ezels op de kade een groot succes. Vijftig kunste naars bijeen op een van de mooiste plekjes van Schiedam, natuurlijk het weer zat mee, prachtige kunstwerken kon je met je eigen ogen zien groeien. Het leek wel ofje op de place du tetre in Parijs was. Schiedam een saaie stad? Nou vergeet het maar, HET BRUIST!! Chris Coppens voorzitter Centrummanage ment Schiedam SCHIEDAM - Patricia Quadt is voorzitster van de winkelierver- eniging 'Broersveld Belangen'. „Dit is en blijft het gezellige win- kelstraatje van Schiedam", on der dit motto houdt zij de gang erin bij de winkeliers van deze oude centrumstraat. Haar ver- eniging telt zo'n twintigtal win keliers. De Broersveld moet vol gens het rapport van Seinpost een belangrijke winkelstraat worden, zo tussen de centra van de Nieuwe Passage en die van de Kerkstraat. Daarmee is de Broersveld de doorgang of de stang van dit zogenaamde Hal- termodel. Dus de straat om van De Nieuwe Passage naar het Land van Belofte en ABC-com plex te gaan. Langzaam maar zeker komen er steeds wat winkeltjes bij op de Broersveld", zegt Quadt. Zelf heeft zij een zaak vol antiek en klassieke woonaccessoires. Le Marche staat vol met antieke kas- ten, spiegels, tafels en stoelen. Toch is ze heel blij met concurren- ten erbij. Zo is er een heel leuke winkel met de naam 'Hemeltje Lief. Een winkel vol cadeauarti- kelen die ook workshops geeft om wat ze zelf noemen de Country Style aan te leren. Met fruitkistjes, linten en bloemen kan zo het intie- me landleven in huis worden ge haald. Even verderop aan de Broersveld is er een restaurant bijgekomen met specialiteiten uit de Balkan. Vooral veel vlees- en spiesgerech- ten staan op het menu. Balkan Grill is de nieuwe naam en dus zeker de moeite waard om uit te proberen. Sinds kort heeft de Broersveld ook weer een stomerij erbij. Waar je kleding en andere stoffen che- misch kunt laten reinigen of sto- men. Asha is de naam. De vierde nieuwkomer is het sieradenwinkel- tje vlakbij de immer actieve en vrolijke bakker Van der Krogt. Al met al, zegt de voorzitster, zijn er weer wat actieve en nieuwe onder nemers die voor 'leven in de brou- werij' zorgen en de Broersveld op- fleuren. Niemand kan het ontgaan zijn dat de Broersvest -de grote winkel straat van Schiedam- al een tijdje danig op de schop is genomen. „Maar er zit nu schot in en volgen- de week wordt de rijbaan aan de westzijde al geasfalteerd", zegt de voorzitter van de winkeliers van de Broersvest. Wouter Kalkman van Dijkstal schoenen ziet aan het eind van de tunnel weer licht komen, en is ook iemand die niet bij de pak- ken gaat zitten maar met acties en aanbiedingen zijn klanten wil ver- assen. „Met acties als De Schiedamse Fun Shopping Weken die wij heb ben opgezet kunnen wij onze klan ten tevreden stellen", zegt hij. Met de slogan: 'Ook tijdens de bouw van Tramplus winkelt u opperbest op de Broersvest' geven winkeliers als Hoornman slagerij, Alma Mo de en anderen het goede voorbeeld om de gang erin te houden op de Broersvest. Zelf organiseert Dijk stal Schoenen Franse weken met stokbrood en wijnen voor de klan ten. Kalkman wil niet ontkennen het ongerief door Trampus best wel vervelend te vinden. En dat som- mige leden van de winkeliers een forse omzetdaling hebben gekend, maar aan alles komt een end. Want wat er ook gebeurt: voor de feest- maand december zal de straat er weer in oude glorie bij liggen. SCHIEDAM - Volgens het rap port van Seinpost die naar de winkels in het centrum heeft ge- keken, moet vooral het einde van de Hoogstraat een winkelstraat worden met zogenaamde 'life style' winkels. Met als voorbeel- den antiek- en meubelzaken. Dat hebben nieuwe ondernemers waarschijnlijk Snel begrepen: de Hoogstraat heeft er -sinds kort- weer vier nieuwe zaken bij waar- van er drie te maken hebben met deze antieke en meubelachtige sfeer. John van Buuren van notenbar C'est Bon is al jaren voorzitter van de winkeliervereniging de Hoog straat. Hij zegt dat het met de Hoogstraat weer de goede kant op- gaat. Zeker als je het gebied van Jan des Bouvrie en de Dam er ook bij betrekt. Dan zie je dat dit histo rische centrum nieuwe klanten van heinde en verre weet aan te trek ken. Met bijzondere winkels zoals de vier nieuwkomers. Allereerst 'Over de Vloer' naast de voormalige bioscoop de Monopo- le. Deze zaak heeft zich gespeciali seerd in verkoop van houten kas- ten. Uit Frankrijk of waar dan ook in Europa. Niet alleen oude en an tieke kasten maar ook nieuwe kas- ten met een antieke snit. Verder verkoopt zij houten vloeren en an dere antieke snuisterijen. Verras- send zijn ook de klassieke gipslijs- ten voor plafond en muren. Even verderop is Wedaki geves- tigd. Ook een vloerenzaak waar verschillende soorten parket ver- kocht wordt, in allerlei tinten en soorten hout. Massief eiken parket maar ook andere soorten als wenge en merbau is hier te vonden. Artisanat zit op de Hoogstraat 152 en heeft snuisterijen uit de hele we- reld te koop. Uit Marokko, Tur- kije, India en Indonesie. Het zijn bijna allemaal handgemaakte pro ducten die tegenwoordig in de mo de zijn, zoals stoffen lampen en woonartikelen. Ook bijzonder is de Nailshop.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 13