ZONDAG GEOPEND 6 DAGEN ENGELEN El Furkan ingesteld ZONDAG 10 NOVEMBER GEOPEND schiedam HAVIENI cooMSai Onderzoekscommissie Senioren BROEMen' enmaakkansop een 3-daagse autoreis naar bruisend Brussel t.W.V. €180,- carina 6 WEKEN VOOR 17,50 I n il NO CURE NO PAY maasstad Schiedamse bands succesvol in eigen huis Protest tegen zonering RET Concert superster q-i;iH3Ml Regeling apothekers Gesprekken aan de Schie Kijk op de Droomreis pagina PvdA, SP, D66 en GroenLinks doen niet mee VERHUIST GAIVIIVXA VAN SPAA RISE POLDER IN ROTTERDAM NAAR DE 'S GRAVELANDSEWEG 363 IN SCHIEDAM NOOIT VERTOOND! tlJJ J maRiTiEml\/l musEum Weer volop mode in deze krant FILIAAL ROTTERDAM van 11.00-17.00 uur op 12 november a.s. STAP AAN B00RD VAN HET MARITIEM Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Oagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 17,50. Vul snel de bon in vjJa, noteer mlj voor zo'n voordellg proefabonnement* I I 1 J. Ph. Brouwer c.s. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft maandagavond de on- derzoekscommissie El Furkan ingesteld. Deze commissie gaat kijken wat er in het verleden is misgegaan met de besluitvor- ming over de Islamitische basisschool in Groenoord. De PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden tegen. „Het is een groot zwarte pietenspel, een verspilling van energie", aldus Marcel Houtkamp (D66). Eric Zwennis (Leefbaar Schiedam) wilde niet reageren op de kritiek van de oppositie. Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 6 november 2002 9e Jaargang nr 45 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) OKtWE. I AL 25 JAAR KEUKEN5 TEG ELS SANITAIR Rotterdam Industrieweg 1, (010) 262 07 33 Gorinchem Newtonweg 16, (0183) 64 76 00 Spijkenisse lepenlaan 19-41, (0181) 62 32 00 Barendrecht Von't Hoffsrroot8,(010) 482 52 71 www.enaol»n»tv.itt Let op de feestkrant die binnenkort bij u in de bus valt! Laat je verrassen in het Maritiem Museum. Daar vind je het museumschip Buffel, foto's van de Holland-Amerika Lijn, spectaculaire presentatie over de Rotterdamse haven, de exposities Binnenvaart en Nooit Vertoond!... Het is te veel om op te noemen. Kijk op onze site www.maritiemmuseum.nl of bel (010) 413 26 80. Het Maritiem Museum is gevestigd aan de Leuvehaven 1, Rotterdam. KORTING! Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: {6 weken voor slechts 17,50 j Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging") Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen dfie maanden geen abonnee bent geweest. *Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In de colofon vindt u nadere informatie. J i - l ROTTERDam JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon OIO - 473 66 OO Fax OIO-273 44 80 E-mail: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR ■a Aanleiding voor het instellen van uitspraken van Zwennis in het Rot- de onderzoekscommissie is de ver- nietiging van het sloopbesluit van een aantal noodlokalen van El Fur kan. Peter Groeneweg (PvdA), de vorige wethouder van onderwijs en nu in de oppositie, wilde dat El Furkan uit Groenoord verhuisde naar een locatie op het Bachplein, omdat het huidige schoolgebouw niet berekend is op het huidige aantal leerlingen. Hij dacht een sterk middel in handen te hebben: de noodlokalen van El Furkan mochten er alleen tijdelijk staan. Dit jaar bleek dat er geen wettelij- ke noodzaak bestaat om de lokalen te slopen. Volgens Leefbaar Schie dam heeft het vorige college van B en W, en vooral Peter Groeneweg, hierin geblunderd. Een onder zoekscommissie zou de onderste steen boven moeten krijgen, vin- den nu Leefbaar Schiedam, WD, CDA, AOV en Gemeentebelangen Schiedam. Maar zij zien niets in het instellen van een enquetecom- missie, die veel meer bevoegdhe- den heeft. En dat vindt Peter Groe neweg heel vreemd: „Een enquete- commissie biedt meer garanaties, doe het dan meteen ook goed." Ook zette Groeneweg vraagtekens bij de onpartijdigheid van de com missie: „De bewoordingen waar- van sommige leden van de raad zich hebben bediend maken deel- name aan de commissie onmoge- lijk." Hij verwees hiermee naar terdams Dagblad, de nu de taak van voorrzitter van de onderzoeks commissie op zich neemt. In de commissie zitten verder Ad Hek- man (CDA), Martijn Vroom (CDA), Rob Oosthof (WD), Ad Mostert (WD), Post (Leefbaar Schiedam), en Henk Groenewegen (Gemeentebelangen Schiedam). De omwonenden van El Furkan hebben geen enkel vertrouwen meer in de gemeenteraad, zei me- vrouw Waardenburg tijdens het in- spreekhalfuur: „Niemand van de bewoners zal nog e6n woord gelo- ven van al deze politici hier. Wij hebben onze bulk meer dan vol van deze zaak." Overigens is in de El Furkan- school tijdens werkzaamheden aan de gevel van het hoofdgebouw as- best ontdekt. De school is afgeslo- ten, en zal pas worden vrijgegeven wanneer de asbest verwijderd is. De leerlingen zouden niet met de asbest in aanraking zijn gekomen. Zij zijn inmiddels ondergebracht op een locatie op het Bachplein. Schiedam SCHIEDAM/ VLAARDINGEN - De regionale fittest voor 50- plussers vond afgelopen maandag plaats in sport- en evenementenhal Margriet. Deze wordt al enkele jaren door de gemeente Schiedam en Vlaardingen georganiseerd en krijgtieder jaar meer belangstelling. De test geeft inzicht in de algemene lichamelijke conditie door middel van een aantal testen. Enkele voorbeelden zijn de 'shuttle- walk', een test van het uithoudingsvermogen, een coddinatietest en metingen van de bloeddruk, longinhoud, spierkracht en chorestrolgehalte. De uitslag werd na afloop met elke deelnemer door een sportarts besproken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het college van B en W protesteert tegen de herzone- ring van de RET. „De gemeente Schiedam kan zich in het geheel niet vinden in de plannen voor her- indeling van de zones voor het openbaar vervoer", schrijven B en W aan de RET. „Het voorstel komt neer op niets anders dan een bui- tensporige tariefsverhoging voor de inwoners van Schiedam." Vol gens B en W gaat het in bepaalde gevallen om een tariefsverhoging van 50 procent. "VC KOSfCN VAM M£T OHDQ2- loeK NMR. DC NOOPZ4AK. VAM DC 2« TARl£fV£gH06lM£ Z'jM 26 HOOb DAT DiC V£gHO 61Mb MOOPZAkaUK 15... SCHIEDAM - Liefhebbers van marsmuziek, drum- en showbands maar ook van de 'dans'optredens van majorettes konden afgelopen zaterdag in Schiedam hun hart op- halen. In de Margriethal namen een kleine veertig verschillende muziek/dansgroepen deel aan het twaalfde concours van het Alge- meen Muziekoverleg Schiedam (AMOS). Voor het talloos toege- stroomde publiek was het een bui- tenkans om op een dag van heel veel muziek te genieten. Voor de muzikale deelnemers zelf was het echter verre van vrijblij- vend vertier. De uitvoeringen van de dmmbands, showkorpsen en majoretteteams werden beoordeeld door een officiele jury van de Ko- ninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen. En een goed rapport kon promotie naar een hogere KNFM-afdeling bete- kenen. De deelname van bands/majorettes uit eigen stad viel de organisatoren de afgelopen jaren wat tegen. En een oproep om dit tij te keren le- verde deze editie toezeggingen op van de Jeugdrijnmondband en ver schillende onderdelen van muziek- vereniging Harpe Davids. En deze lokale deelname sloeg een verre van een slecht figuur voor de prie- mende ogen van de juryleden. De drumfanfare van Harpe Davids be- haalde in de eerste divisie met ruim 80 punten een eerste prijs. Het HD- twirlteams The Yellow Rainbows pakten ook eerste prijzen. In de jeugddivisie behaalden de twirlers 84 punten en in de derde divisie deden de oudere dansers hen dit na. Ook de Jeugdrijnmondband kan terugkijken op een topdag. Met 88, 98 punten pakten zij zelfs de wis- selbeker voor de band die, gere- kend over de gehele dag/alle deel nemers, het mooiste KNFM-rap- port wist te bemachtigen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In de reeks Gesprekken aan de Schie, themagesprekken over actu- ele maatschappelijke onder- werpen, organiseert de Openbare Bibliotheek Schiedam op vrjjdag 15 no vember aanstaande een stadsgesprek over waarden en normen. Naast inwoners van de stad worden verte- genwoordigers van politie, kerkelijke instellingen, on- derwijsinstellingen, vereni- gingen en dergelijke van harte uitgenodigd om mee te gaan op een ontdekkingreis naar gemeenschappelijke waarden en normen in de stad. Onder het motto: 'Schiedam: waarde(n)loos of waarde(n)voI? wordt on der leiding van gesprekslei- der Gijs Konings, journalist en oud-Schiedammer, ple- nair en in groepen onder an- dere gediscussieerd over stadsetiquette en stadsre- gels. Vooraf aanmelden is niet nodig. Toegang is vrij. De avond begint om 19.30 uur. De bibliotheek is open vanaf 19.00 uur. SCHIEDAM - In het Fortis Theater aan de Schie vindt vrijdag 15 november een swingend concert plaats van l'etiole de Casablanca, de ster van Casablanca, Mous- tapha Bourgogne en band. Het muziekgenre dat Bour gogne brengt heet Chaabi, letterlijk 'volks, populair' is het. Met name onder vrou- wen. Het concert vindt plaats in het kader van de tweede editie van de jaar- lijkse Marokkaanse culture- le manifestatie in Schiedam. Marokkanen groeien er mee op en houden ervan. Zo wordt Chaabi altijd ge- speeld bij vrolijke bruiloften en besnijdenisfeesten. Van oorsprong is Chaabi volks- muziek, een mengeling van Arabische en Berberse stij- len. Aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie: 246.74.67. avontuurlijk museumschip spelend leren bij de Professor I de hele haven aan je voeten voor een keer uit de scnatkameri SCHIEDAM - Diverse inwoners uit de gemeenten Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis hebben ge- klaagd over de bereikbaarheid van de apotheken in de avond, nacht en het weekend. De apotheken zijn dan gesloten, maar wel via een centraal nummer bereikbaar. Naar aanleiding van de kiachten heeft de Vlaardingse wethouder Henk Roij- ers overleg gevoerd met een aantal apothekers uit deze regio. De rege ling is: voor spoedeisende gevallen kan men tijdens de sluitingsuren (avond, nacht en weekend) via de huisarts de noodzakelijke medicij- nen thuis bezorgd krijgen. Tevens is gedurende de avond, nacht en het weekend een centraal telefoon- nummer beschikbaar: 4702645. €0,70p/m ROTTERDAM - De ingebruikneming van de Beneluxlijn, de verlenging van de Calandlijn, is maandag niet geheel vlekkeloos verlopen. De RET kreeg te kampen met storingen op de lijn tussen Marconiplein en Spijkenisse, waardoor reizigers niet in den keer naar het eindstation konden reizen; op metrostation Schiedam-Centrum moest men overstappen en wachten op een volgende metro. Onderweg controleerde de RET zeerstreng, een uitvloeisel van het zero-tolerance beleid. Niet afgestempeld? Dan volgde onverbiddelijk een boete van 29,10 euro. Foto Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1