schiedam Schoenmakers steggelt met Leefbaar Schiedam 49 L. b> H zmnnimm HAVEN cnau •M. %JA CLICK-ACTIE Showroom pagina LIFESTYLE WOONBEURS Belastingverlaging TAX FREE K00PAV0ND bij C&A Nostalgisch toneel in de Teerstoof f Showroomkeukens tegen elk aannemelijk bad Emancipatiecentrum grijpt naast prijs fioA NO CURE l\IO PAY i 37 TAR6A VISIONARY ;IM op zoek Kerstcollecte Protest Harpe Davids tegen korting subsidie Kijk op de en maak kans op een navigatiesysteem t.w.v. 999,- Caravaggio door Els Inc. Nieuw Mathenesse ce erne mr££md£- im Die welkdw is '1 L NOOIT VERTOOND! Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 20 november 2002 9e Jaargang nr 47 Begrotingsbehandeling: lange zit met veel moties Ph. Brouwer c.s. SCHIEDAM - Wethouder Theo H.B. Schoenmakers had het tijdens de behandeling van de begroting knap lastig met zijn eigen partij Leefbaar Schiedam. Die stemden soms vrolijk mee met moties van de oppositie. Zoals die van Marcel Houtkamp van D66 die wijkveiligheidsplannen wil hebben voor de hele stad. Terwijl Schoenmakers meer ziet in de 'lichtblauwe briga de', toezichthouders met een beperkte bevoegdheid tot verba- lisering. W.I t PC met DVD-speler, CD-ROM en CD-brander SSGCjJUi gjifjxyrrjQjyjj STAP AAN BOORD VAN HET MARITIEM maRiTiEm musEum DE ALLERLAATSTE MODELLEN, OP OP! KeukenConcurrent organiseert woensdag, donderdag en vrijdag een verkoop van showroom keukens. Aanleiding hiervoor is dat er plaats gemaakt moet worden voor de nieuwe modellen. Hierdoor moeten de showroomkeukens verkocht worden met kortingen oplopend tot maar liefst 70%. Erzijn zelfs modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD de showroom moeten verlaten. De verkoop is a Ileen bestemd voor PARTICULIEREN. U vindt KeukenConcurrent o.a. aan de Watermanweg 303 te Rotterdam (naast Woonmall), de Pesetastraat 10 /^TtOFiiiFWSIl te Barendrecht (Keuken- (\U?mcUKEIil boulevard) en op internet: www.keukenconcurrent.nl. naar collega's voor Klantenservice Kom bij ons langs op een van de open avonden wo. 20 en 27 nov. en wo. 4 dec. van 17.00-20.00 u. Weer volop mode in deze krant Deze week 10% kassakorting op alle click-vloeren IM M6D6RLAND... I 'i w e» &1N Woensdagavond, 27 november van 18.00 tot 21.00 uur. C&A neemt de totale BTW voor z'n rekening. Bespaar 15.97 BTW op al uw aankopenl* Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoonoio-473 66 00 Fax 010-273 44 80 E-mail: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam lichting beter werkt. De oppositie keek hier vreemd van op. Want was het niet juist Leef baar Schiedam dat tijdens de ver- kiezingen altijd hamerde op came- ratoezicht? Fractievoorzitter Eric Zwennis viel zijn eigen wethouder aan door te verklaren dat door deze rapporten de visie van Leefbaar Schiedam is veranderd. „Zeg maar voortschrijdend inzicht", zei hij tot de oppositie. De nieuwe en grootste partij had zelf kritiek op Schoenmakers over de (school-)voorstellingenin Thea ter de Teerstoof. Want deze kleine zaal was toch vorig jaar afge- keurd? „Ik garandeer dat de Teer stoof absoluut veilig is", verklaar- de de wethouder. De behandeling van de begroting was dit jaar weer een lange zit: elf uur lang debatteren, interrumperen en het indienen van moties. Discussie met de raad werd onder meer gevoerd over cameratoezicht op straat en vooral op en buiten de metro stations. Wethouder Theo Schoenmakers verklaarde dat ca mera's veel geld kosten en priva- cy-gevoelig zijn. Bovendien zou 'de preventieve werking gering zijn'. Volgens Schoenmakers to- nen rapporten aan dat betere ver- j' hV J avontuurlijk museumschip Laat je verrassen in het Maritiem Museum. Daar vind je het museumschip Buffel, foto's van de Holland-Amerika Lijn, spectaculaire presentatie over de Rotterdamse haven, de exposities Binnenvaart en Nooit Vertoond!... Het is te veel om op te noemen. Kijk op onze site www.maritiemmuseum.nl of bel (010) 413 26 80. Het Maritiem Museum is gevestigd aan de Leuvehaven 1, Rotterdam. de hele haven aan je voeten voor een keer uit de schatkamerl ROTTERDam Omdat u op de cwntmn bent.. 0 Oosterhoutseweg 105, Breda Rijswijkseweg 60, Den Haag 0800-Benbaan (0800-2362226) (zie verder de binnenpagina SCHIEDAM - Vol verwachting klopte heel wat hartjes afgelopen zaterdag, want Sinterklaas kwam naar Schiedam. Met zijn Zwarte Pieten begroette de Sint de kinderen in Schiedam, 's Nachts hadden de Pieten op de daken het maar druk met het vullen van de schoenen van al diezoete kindertjes. ledereen is erg blij dat Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar weergoed zijn aangekomen en voorlopig blijven ze gelukkig nog wel even. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - De feestelijke uit- reiking van de Joke Smit-prijs vond afgelopen maandag plaats in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag. Elke twee jaar kent de regering de Joke Smit-prijs toe aan een persoon, groep of in- stantie die een fundamentele bij- drage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van de vrouwen in de Nederlandse sa- menleving. De PvdA heeft enige tijd geleden de vrouwen van het voormalige Emancipatiecentrum genomineerd wegens hun fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van de vrouw in Schiedam, het- geen een regionale dan wel lande- lijke uitstraling kreeg. Na ampele overwegingen is de besloten de prijs toe te kennen aan andere ac- tieve vrouwen, namelijk Saida el Hantali, oprichtster van Stichting Het Spiegelbeeld in Amsterdam en Silvie Raap, oprichtster van Ste ady, Rotterdam. De uitreiking ge- schiedde door de Staatsecretaris van Sociale zaken en Werkgele- genheid, de heer Khee Liang Phoa. De prijs is in 1985 ingesteld en in 1986 voor de eerste maal uitge- reikt. Dit jaar wordt de prijs voor de negende keer uitgereikt. Zij be- staat uit een kunstwerk en een be- drag van 10.000,- euro. Met de Jo ke Smit-prijs onderstreept de rege ring de betekenis van de emancipa- tie voor de Nederlandse samenle- ving en accentueert zij het belang van het emancipatiebeleid als be- standdeel van het algemene rege- ringsbeleid. De prijs is vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit, pionier van de vrouwenbe- weging. Zij formuleerde de inzich- ten van de vrouwenbeweging in termen van maatschappelijke en politieke veranderingen. Zij was trouw aan de parlementaire demo cratic en zij streed onvermoeibaar voor de verbetering van de positie van vrouwen. Joke Smit wees als eerste op de noodzaak van emanci patiebeleid en zette zich in voor de ontwikkeling ervan. SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De vrijwilligers van het Leger des Heils, korps Waterweg Centraal, houden van 18 tot en met 30 no vember in Vlaardingen en van 25 tot en met 30 november in Schie dam de jaarlijkse kerstcollecte. De opbrengst komt volledig ten goede aan kerstvieringen met jongeren en ouderen uit de Vlaardingse en Schiedamse samenleving. Honderden personen worden met de kerst thuis, in tehuizen en het ziekenhuis bezocht. Deze mensen worden verrast met zang, muziek en een attentie. Het Leger des Heils biedt zowel sociale, pastorale en matariale hulp aan mensen die het moeilijk hebben in de laatste weken van het jaar. De actie kan gesteund worden door een gift in de collectebus of door overmaking van een bedrag op giro 287772 van het Leger des Heils onder vermelding van Kerst 2002. Opzaterdag 7,14 en 21 de- cember staan de kerstpotten op straat. SCHIEDAM - De sfeerzat ergoed in afgelopen zaterdag tijdens het concert van de Marokkaanse superster Moustapha Bourgogne in het Fortis Theater. Het concert vond plaats in het kader van de Marokkaanse culturele manifestatie. Zo'n honderd mensen genoten van het Chaabi concert, dat letterlijk 'volks, populair' betekend. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Christelijke Mu- ziekvereniging Harpe Davids protesteert tegen het voornemen van het college van B en W om flink te korten op de subsidies van Schiedamse verenigingen. Voorzitter Hans Loendersioot heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Volgens Loendersioot staat het voortbestaan van de vereniging op het spel als er wordt bezuinigd op de gemeentelijke subsidie. En dat betekent geen optredens meer tij dens de intocht van Sinterklaas, de Kaarslichtjesavond op de Grote Markt en de intocht van de Avond- vierdaagse, schrijft Loendersioot. „Hoewel het eenvoudig lijkt om met een groot harmonieorkest of een drumfanfare met majorettes/ twirlteams van onze vereniging een kwalitatief hoogstaand optre- den te verzorgen, komt daar toch wel wat voor kijken en zorgt der- halve voor grote uitgaven vooraf. Er dient wekelijks en soms vaker geoefend te worden onderleiding Parket, laminaat, kurk... nergens vindt u zo'n aanbod aan vloeren. Veelal uit voorraad leverbaar. Bij Santana krijgt u deskundig advies en wordt uw vloer desgewenst vakkundig gelegd. Onze click-vloeren klikt u heel eenvoudig zelf in elkaar. Nu met 10% korting. Dus ook wat de prijs betreft klikt het zeker! VAN ALLE VLOEREN THUIS Lylandsebaan 2b, Capelte, naast Carpetland tel. 010-227 15 68 van een professionele diligent en/ of instructeur." Loendersioot stelt dat de huur van de ruimten en het inhuren van pro fessionals aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De jaarlijkse subsidie gaat voor een groot ge- deelte hieraan op. Verder dienen de muziekinstrumenten te worden onderhouden: „Het muziekinstru- mentarium dient in orde te zijn: in verband met de kosten heeft niet ieder lid de beschikking over een eigen muziekinstrument. Bijvoor- beeld deze prijzen: klarinet a 1200 euro, een stel pauken kost 5000 eu ro; een sousafoon voor de drum- fanfare kost 4000 euro." Verder wijst Loendersioot in zijn brief op de 'aanzienlijke kosten voor de op- leiding van de leerlingen, en de aanschaf van kleding van alle afde- lingen'. „Als muziekvereniging heeft Har pe Davids al jaren te maken met een korting op de jaarlijkse subsi- dieaanvraag. Dit heeft als oorzaak dat het totaal beschikbare bedrag voor de subsidie aan de muziek- verenigingen in vergelijking tot de geadviseerde normen van landelij- ke muziekbonden en ondersteu- nende instanties aanzienlijk lager is. Een extra korting is dus eigen- lijk al niet reeel"schrijft Loender sioot. „Tenslotte vraag ik uw aan- dacht voor het laatste punt: onze muziekvereniging maakt altijd met veel plezier gebruik van het Thea ter aan de Schie voor haar jaarlijk se concerten. Helaas is er geen an dere ruimte voor ons en publiek om een dergelijk avond te verzor gen. Ons inziens dient dit theater ook gebruik te kunnen blijven worden door plaatselijke vereni gingen. Deze concerten konden echter altijd doorgang vinden door de zogenaamde podiumsubsidie. Natuurlijk is er dan ook sprake van verschraling als onze vereniging door de korting op deze subsidie geen gebruik meer kan maken van het theater." «0.70p/m SCHIEDAM - Stadstheater- gezelschap Els Inc. is mo- menteel druk bezig met de voorbereidingen van de pre miere van de voorsteliing Caravaggio. Het stuk gaat donderdag 19 december in premiere in het Theater aan de Schie. Caravaggio gaat over een onaangepaste, oor- spronkelijke geest die vecht voor het behoud van zijn identiteit. Op zoek naar er- kenning laat de schilder Ca ravaggio zich binnenvoeren in de kiile en meedogenloze wereld van geld en macht, een omgeving die niet de zij- ne is. Zijn overgevoelige na- tuur botst op een muur van onverschilligheid en uiter- lijk ver toon. Maar tegelij- kertijd wordt hij iangzaam- aan steeds afhankelijker van zijn opdrachtgever. De voorsteliing is een vrije interpretatie van het leven van de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610). SCHIEDAM - De Provincie Zuid-Holland en de gemeen- ten Schiedam en Rotterdam hebben maandag een sa- menwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van het bedrijventerrein Nieuw Mathenesse onderte- kend. Het bedrijventerrein Nieuw Mathenesse is verou- derd. Een deel van de be- drijfsgebouwen kampt met achterstallig onderhoud en hier en daar is sprake van bodemverontreiniging. Hierdoor voldoet Nieuw Mathenesse in niet meer aan de eisen van de tijd. In Schiedam en Rotterdam wordt gewerkt aan het pro ject 'Duurzame herstructu rering bedrijventerrein Nieuw Mathenesse'. De ge- meente Rotterdam, de be- drijvenvereniging BOR Nieuw Mathenesse, Zuid- Holland en de Kamer van Koophandel Rotterdam hebben zich daarbij aange- sloten. 1 IEDERE VRIJDAG, ZATERDAG EN Z0NDAG CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM •Niet geldig in combinatie met andere acties

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1