f^oek over voormali ZONDAG 1 DECEMBER GEOPEND 699, 9 Lifestyle pagina ^verkopen? schiedam 'Voortbestaan OpMaat ernstig bedreigd' Vlaardings Museum aan Buizengat in I NO CURE NO PAY Kinderdagverblijf Holle Bolle Gijs van start p zoek ^rjBeddenO vSMatrassen Kijkopde en maak kans op een van de negen schitterende Guess Chronohorloges t.w.v. 239,95 Senioren bungalows Protest muziekschool tegen bezuiniging 'Lijn 125 geeft minder service' Pand Visserijmuseum wordt verlaten Particuliere woning- verbetering Cross over around the world ATLAS booo corw scherp in prijs fj. Ph. Brouwer c.s. O. noteermij voor zo'n speeiale eindejaarsproef (3 weken voor 5,-) mm- Of bel gratis 0800 06 42 Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 27 november 2002 9e Jaargang nr 48 t AAN\JANK£L'JK HAD H£f Lb4-$eSTUUR MS5i£ ADRIAAN VLAARDINGEN - Het Vlaardings Museum, wordt gebouwd aan het Buizengat. Het pand waarin nu het Visserijmuseum is gevestigd, heeft te veel nadelen voor het nieuwe stadsmuseum. Het is nog niet bekend hoeveel de nieuwbouw gaat kosten. „We verwachten niet dat nieuwe museum er voor 2005 zal staan", aldus museumdirecteur Jeroen ter Brugge. WATERWEG - Muziekcentrum OpMaat heeft de aanval ge opend op het Vlaardingse college van B en W. Vlaardingen wil de subsidie van muziekcentrum OpMaat in 2004 met 300.000 euro korten. „Het zal u duidelijk zijn dat wanneer de ze plannen realiteit worden, het voorbestaan van de muziek school ernstig wordt bedreigd", schrijft algemeen directeur Hans Mulder in een verklaring. Weer volop mode in deze krant... naar collega's voor Klantenservice Kom bij ons langs op een van de open avonden wo. 27 nov. en wo. 4 dec. van 17.00-20.00 u. BERGWEG EN CEINTUURBAAN 'Uoor uitcjcstapcn metisen! Zie elders in deze krant.... 3 weken voor 5,- Luid voordelig het jaar 2002 uit met het Rotterdams Dagblad! Profiteer van de speeiale eindejaarsproef: 3 weken de krant in de bus voor maar 5 euro. De krant kost u nog geen 1,75 per week. Deze aan- bieding is geldig tot en met maandag 16 december. Reageer dus snel! Intel 2.0 Ghz Processor •256Mb DDR RAM •40Gb Maxtor UDMA harde schijf 16x DVD-speler 48x12x48x CD-Rewriter Den Haag Rijswijk Rotterdam www.kinorama.nl Alphen wd Rijn WC de Aarhof (017223 4128) Vlaardingen i Capelle «/d lissel WC Koperwiek (010 442 24 27) Zoetermeer Dordrecht Voorstr.274 (078613 39 82) Zwijndrecht •64Mb Nvidia MX400 TV out •4 USB aansluitingen Incl. 1 jr. Carry-In garantie of 12 maanden x 58,25 Venestr. 8-10 (070 363 95 74) WC in de Boogaard (070 3966621) WC Alexandrium (I) (010 220 55 10) (010480 70 10) (0104128801) (0104610106) (010435 90 61) 1 42 79) 86191166) Schiedam €0,70p/m Gunstige tarieven \J VAN HOOGDALEM C.S Vin MAKELAARDIJ B.V. Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam 010-473 11 71 JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon 010 - 473 66 00 Fax 010-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - De Stichting SIR- 55 ontwikkelt koopwoningen voor senioren. Doelgroep zijn die senio ren, waarvan de kinderen uit huis zijn. Op woensdagavond 27 no- vember om 20.00 uur zal SIR-55 in het Proveniershuys een informatie- avond houden. Belangstellenden moeten zich vooraf opgeven, tele foon 040-242 32 23. Voor meer in- formatie .www. sir—5 5nl Op dit moment is er bij de Holle Bolle Gijs nog plaats voor een aan- tal kinderen. Ouders kunnen voor meer informatie hierover bellen naar telefoonnummer 010-247 73 99. Foto Roger van der Kraan Pvstcode: SUSssl Qefa.d.d.: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Datfblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam GekJt alleen als u de afgeiopen drie maanden geen abonnee bent geweest **Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uwgegevens. In het colofon vlndt u nadere informatie. weekbladen cept waarbij kinderopvang bij ver- zorgings-ofverpleegtehuizengesi- tueerd wordt. Dankzij deze werk- wijze ondernemen kinderen en ou- deren regelmatig gezamenlijk acti- viteiten. Voor het personeel van de instelling is op deze manier boven- dien kinderopvang beschikbaar in de directe omgeving van het werk. 'Systeemprijs is exdtisief monitor en besturingsprogramma Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) SCHIEDAM - Wethouder Christi ne Lepidis-Daskalakis heeft afge iopen zaterdag kinderdagverblijf Holle Bolle Gijs geopend. Het kin derdagverblijf is gevestigd aan de Burgemeester Gijsenlaan 7. Holle Bolle Gijs is een vestiging van BB- Kids, een organisatie voor kinder opvang die werkt volgens een con- SCHIEDAM - Vixy, dj Moshe en Grillig treden vrijdag 29 november op in Podiumcafe de Graauwe Hengst. De optredens vin- den plaats in het kader van 'Cross-over around the world', een X-Change pro ject. X-Change is een pro- vinciaal project over jonge- rencultuur dat jongeren in contact met elkaar probeert te brengen. Elke laatste vrij dag van de maand vindt Cross-over Around the World plaats. Vixy is in twee jaar tijd uitgegroeid van een viermans band naar een ze- ven man sterke live-act. Vixy won eerder de Popprijs van Vlaardingen en de Gro- te Prijs van Ridderkerk. De muziek doet denken ana Madness, New Cool Collec tive en The Police. Dit na- jaar is Vixy begonnen met een bandcoachingstraject in het kader van X-Change. Deze avond laten zij het re- sultaat hiervan zien. Grillig is een Rotterdamse hip-hop formatie die onder andere heeft gespeeld op het Schie- damse Stadserffestival. Aanvang 21.00 uur, entree is gratis. Podium Cafe de Graauwe Hengst is geves tigd aan de Lange Haven 28. SCHIEDAM - De Samen- werkende Ouderenbonden Schiedam (SOB) protesteert tegen de nieuwe dienstrege- ling van de RET en Connex- xion na de ingebruikneming van de verlengde Caland- lijn. „De Connexxion lijn 125 geeft veel minder servi ce dan voorheen lijn 52. De frequentie is lager, 's avonds wordt er niet gereden, op za terdag is de frequentie nog lager dan door de week en op zondag blijven de bussen in de garage", schrijft de SOB. Ook protesteert de SOB tegen de nieuwe route van bus 54. Het college van B en W staat ach- staan op het zogenaamde kermis- ter de plannen van het Vlaardings Museum. „Wij als Vlaardings Mu seum zijn enorm blij over de posi- tieve reactie van B en W. Het is hartverwarmend dat zij het ambi- tieniveau van dit plan steunt", zei Ter Brugge vorige week woensdag bij de presentatie van de plannen. Het gebouw is ontworpen door Houdijk Architecten en komt te terrein aan de Hoflaan. De Vlaar- dingse architect Wijnand Houdijk heeft doelbewust geen nostalgisch ontwerp gemaakt, maar gekozen voor een moderne uitstraling met staal, glas, ronde en vierkante vor- men. Het is de bedoeling dat de Stads- kraan, die nu nog op de Westha- venkade staat, een plek krijgt op het terrein waar het museum gerea- liseerd zal worden. Wat er met de Joon gaat gebeuren, dat bedoeld was als museumpaviljoen voor het Visserijmuseum, is nog niet be kend. Nu wordt De Joon verpacht aan Omroep Vlaardingen. Het mu seumpaviljoen zou ook later ver- kocht kunnen worden; de op- brengst zou dan gebruikt kunnen worden voor de financiering van het nieuwe museum. De kosten voor het Vlaadings Mu seum hoopt het stichtingsbestuur bij elkaar te krijgen door sponso ring. Ook heeft de stichting vol gens Ter Brugge 'nog een klein stukje eigen vermogen'. SCHIEDAM - In de komende ja- ren moeten de gemeente Schiedam en particulieren samen 150 miljoen euro investeren in de verbetering van particuliere woningen. Dat is het doel van de aanpak van de wo- ningverbetering, waarvoor wet houder stadsvernieuwing Henk Jan Habermehl deze maand het start- sein geeft. De verwachtingen van deze intensieve aanpak zijn hoog- gespannen: Schiedam wil dat eind 2004 voor 2200 woningen een be- schikking voor een onderhouds- plan is afgegeven, en voor 750 wo ningen een beschikking voor fun- deringsherstel. De aanpak om dat te bereiken is helder: Het stimuleren en begelei- den van de eigenaren; het bieden van aantrekkelijke financierings- mogelijkheden; en -niet onbelang- rijk- het zonodig actief inzetten van het aanschrijvingsinstrument voor eigenaren die niet ingaan op de aangeboden mogelijkheden. De aanpak richt zich voornamelijk op woningeigenaren in Oost, Zuid en West. In deze wijken is woning- verbetering het hardst nodig. Een fors deel van de woningen verkeert hier in slechte tot zeer slechte staat. Daarbij heeft een groot aantal wo ningen te kampen met funderings- problemen. Het is van groot belang hieraan iets te doen. Grootschalige achterstanden leiden tot stagnatie in de ontwikkeling van wijken en uiteindelijk tot verpaupering, ter- wijl investeren in onderhoud en vernieuwing een opwaardering en positieve dynamiek in gang zetten. Het Vlaardingse college van B en W wil alleen de lessen van OpMaat in het reguliere onderwijs nog sub- sidieren. De andere lessen moeten kostendekken worden aangebo den, vindt het Vlaardingse college. OpMaat zegt 'verbijsterd' te zijn. „Dat het overige muziekonderwijs volgens de plannen kostendekkend zou moeten worden aangeboden betekent dat de lesgelden bij volle- dige doorberekening van de kosten met gemiddeld 197,4 procent zou- den moeten verhoogd", schrijft OpMaat aan de Vlaardingse ge- meenteraad. Als dit gebeurt, ver- wacht OpMaat 'een plotselinge en volledige leegloop van de muziek school'. Directeur Hans Muder komt met het voorbeeld van een kind dat graag trompet wilt spelen. Nu bedraagt het lesgeld 220 euro, maar wanneer de lessen kosten dekkend worden, moeten de ou ders van het kind 831,97 euro beta- len. „Waarschijnlijk krijg ik dan van u een briefje dat de lessen van uw zoon of dochter onmiddellijk worden opgezegd", aldus Mulder aan de gemeenteraad van Vlaar dingen. OpMaat is nu een onderzoek ge- start naar de inkomens van de ou ders van de leerlingen die nu les krijgen op de muziekschool. Hier- mee wil de muziekschool aantonen dat de leerlingen afkomstig zijn van alle inkomensklassen, en geen school is voor kinderen met alleen rijke ouders. Muziekcentrum OpMaat bestaat 24 jaar en heeft vestigingen in Schiedam en Vlaardingen. De school kent vijftig medewerkers. SCHIEDAM - Sirtt Radboud heeft afgeiopen vrijdag het tradiotionele jaarconcert gegeven in het Theater aan de Schie. De muzikanten uit Kethel brachten een gevarieerd programma met muziek, beeld en dans. Net als bij Stad.Als.Film werd Modern Times van Charlie Chaplin van begeleidende muziek voorzien. Daarnaast werd het bekende sprookje 'Peter en de wolf' verteld. Het Schiedanstheater was net als bij de Schiedam Proms van de partij. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De brandweer werd vrijdagmiddag gealarmeerd, omdatereen Oosterhoutseweg 105, Breda Rijswijkseweg 60, Den Haag 0800-Benbaan (0800-2362226) boot in de Schie zonk. De brandweer rukte uit met twee wagens met daarop de duikers en een boot. Het duikteam ging er met rescueboot op af. Ook de ambulance was geroepen. Het bleek een zinkend wrak te zijn dat al een half jaar aan de kant lag. De havendienst wilde het wrak toch gered hebben, want het dreigde al omvallend in de vaargeul terecht te komen. De brandweerwagen kon de boot leegpompen. In een kwartiertje was de klus geklaard. Foto Roger van der Kraan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1