v I IK -^jgfgr KORTING JL Museumhotel Groep ziet af van koop Proveniershuis schiedam 6 weken voor€ 18,50 NO CURE NO PAY 0 Of bel gratis 0800-0642 Woonplus zoekt doorr DE STADSREGIO ROTTERDAM WENST ALLE INWONERS EEN VOORSPOEDIG Rode Kruis zoekt vrijwilligers Restauratie Gasthuis, stadhuis en godshuis De Space Star Shogun. Vanqf €17.040,- BOSS Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 _J Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvangde krant 6 weken lang in de bus voor slechts 18,50. Vul snel de bon in! Voor wie nog meer wil... JFm SCHIEDAM - De Museumhotel Groep heeft besloten de on- derhandelingen met Woonplus over een mogelijke verkoop van het Proveniershuis te beeindigen. De voornaamste reden hiervoor is dat de Museumhotel Groep niet verwacht dat op korte termijn de noodzakelijke omgevingsfactoren gereali- seerd zullen worden om op deze locatie een hotel gunstig te kunnen exploiteren. J. Ph. Brouwer c.s. Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 30 december 2002 9e Jaargang nr 1 Htr i6 OOK AtT'JPN WAT M£T PAT P£L6l5CH VUURW£KK AANKOOPVANEEN PAAR AFGEPRIJSDE SCHOENEN 2E PAAR VAN DE OPRUIMINGSPRIJS Alleen geldig bij 2 paar afgeprijsde schoenen of laarzen. Alleen geldig bij 2 paar afgeprijsde schoenen of laarzen. L1e paar: Normale opruimingsprijs. 3|V ?eP» Helft van de opruimingsprijs Marip^ JAGUA^ CRnckporf tommyhilfigep _^pV^L_ Volop parkeergelegenheid in ABC parkeergarage. 4a J3j noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Geb.dat.: Bank/gironr.: Handtekening: Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Rotterdams Dagblad gaat zorgyuldigom met uw gegevens. In het colofon treft u nadere informatie. Stuur deze bon In sen envelop zonder postzegel near: Rotterdams Dagblad Airtwoordnummet 1679 3000 VB Rotterdam ify 1 MITSUBISHI MOTORS Vlaardingen, Auto Edison B.V. Brandstofverbruik: Space Star 1.3 gem. 6,8 1/100 km (1 op 14,7), CO? 164. www.mitsubishi-motors.nl De plannen om het Proveniershuis een andere bestemming te geven zijn hiermee volgens Woonplus niet definitief van de baan. Woon plus blijft zich bezinnen over de toekomst van het complex en de mogelijkheden mee te werken aan het gemeentelijk voorstel om het (water)toerisme in de binnenstad te bevorderen. Over de voortgang van dit traject zullen de bewoners van het Proveniershuis zowel per- soonlijk als tijdens het regulier overleg op de hoogte worden ge- ROTTERDAM houden. De bewoners van het Proveniers huis hebben de laatste maanden geprotesteerd tegen de plannen van Woonplus om het complex te verkopen als hotel. Een aantal van hen heeft net zelf gei'nvesteerd in de woningen, en jvindt het niet te verteren dat zij moeten wijken voor de vestiging van een hotel. Ook was er veel kfitiek op de wijze waarop Woonplus heeft gecom- municeerd met de bewoners. De bewoners hebben nu een eigen website opgezet1 om Schiedam- mers ervan te ojvertuigen dat de vestiging van eea hotel een heillo- ze weg is (www.proveniershuis- schiedam.nl). Het CDA is in elk geval tegen de yestiging van een hotel. Raadslid Martijn Vroom schrijft in het gastenboek van de si te van het Proveniershuis: „Beste vrienden van het P-huis. Het moge duidelijk zijn, het CDA heeft in de commissie-vergadering laten we- ten waar we staan. Ons standpunt is dat wij tot op heden geen goed argument hebben vernomen om onze mening te wijzigen. En die mening is dat het Proveniershuis met haar bewoners een voorbeeld is voor Schiedam. Een voorbeeld voor hoe je op een kleine plek met relatief veel mensen goed samen- kunt leven en wonen. En daar gaan we niet zomaar iets aan verande- ren. Daarom willen wij snel duide- lijkheid, ook van de wethouder, over de opstelling van Woon- Plus." WATERWEG - Het Rode Kruis Nieuwe Waterweg Noord is op zoek naar vrij willigers. Het Nederlandse Rode Kruis biedt vele vor- men van vrijwilligerswerk. De af deling Nieuwe Water weg Noord zoekt jonge en ou- dere vrijwilligers voor rol- stoelvervoer (chauffeurs en begeleiders), de coordinatie van de rolstoelvervoersafspra- ken, het contactherstel tussen vluchtelingen en hun familie, een kookproject voor minder- jarige alleenstaande asielzoe- kers, het geven van voorlich- ting, de verzorging van in- en externe communicatie, bege- leiden van jongeren, het ge- handicaptenzwemmen, de te- lefooncirkel, vakantieprojec- ten, dagboottochen, creatieve activiteiten, het bezoekwerk, het uitvoeren van bestuurlijke en organisatorische taken en het volgen of het geven van EHBO of andere cursussen en het verlenen van hulp bij eve- nementen en rampen. Geinteres seerden kunnen con tact opnemen met het Rode Kruis: tel 4342700 (werkda- gen van 09.00 tot 12.00 uur) of 4741711. Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Nieuwe Waterweg Noord is gevestigd aan de Emmastraat 38 in Vlaardingen. CT5 53~t tx I J 5 <=3 l<i T OO postbus 1 3000 fc>r rotterdam JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken Telefoon OIO - 473 66 00 Fax OIO-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - Het komendjaar kan inpolitiek opzicht een roerigjaar voor Schiedam worden. Wat gaat er gebeuren met de enquetecommissie die de asbestaffaire in Parkweg-Oost onderzoekt? Hoe staat het met het strafrechteliik onderzoek van het Openbaar Mmisterie? Diverse ambtenaren en wethouders zijn verhoord, maar het blijft de vraag of het OM met het onderzoek doorgaat. M«en eeuwi9e belofte, ofzalerin 2003 nu eens echt worden gebouwd op het voormalige Hema-plein? Hoe verloopt het verder met het nieuwe college? Komt het allemaal nog goed met de artoteek aan de s Gravelandseweg? Allemaal vragen die in 2003 beantwoordzullen moeten worden In elk geval wenst de redactie van Maasstad Weekbladen alle lezers een goed nieuwjaar toe. SCHIEDAM - Schiedam heeft de kans om extra res- tauratiesubsidie binnen te halen middels het zogeheten Kanjerfonds optimaal we- ten te benutten. Alledrie de aanvragen die werden inge- diend zijn gehonoreerd. Dat betekent dat drie beeldbepa- lende plaatselijke monu- menten kunnen worden ge- renoveerd: het Sint Ja- cobsgasthuis (het Stedelijk Museum Schiedam), het Stadhuis en de Jacobuskerk. In totaal gaat het om een be- drag van bijna 2,7 miljoen Zeker gezien de grote be- langstelling voor de Kanjer- subsie is dit resultaat een succes te noemen. Voor de restauraties van het Jacobsgasthuis, het Stad huis en de Jacobuskerk is respectievelijk 556.000, 608.603 en 1.470.000 euro toegekend. Het geld is direct beschikbaar en meteen in 2003 zal met de werkzaam- heden worden begonnen. Dat moet ook wel. Want een van de voorwaarden van de Rijksdienst voor de Monu- mentenzorg die de subsidie- aanvragen behandelde, is dat renovaties voor 1 janua- ri 2005 moeten zijn uitge- voerd. Hoewel de gemeente blij verrast is met de positieve uitslag, is er in financiele zin wel alvast rekening mee ge- houden. In de begroting voor de komende jaren is al geld uitgetrokken voor de ook noodzakelijke gemeen- telijke bijdrage. Het is niet de eerste keer dat Schiedam in de prijzen valt bij de race om de Kanjer- subsidies. Ook de Grote Kerk kon de afgelopen paar jaar worden gerenoveerd dankzij de 90 miljoen euro die het Paarse kabinet in 1991 beschikbaar stelde om de restauratieachterstand van rijksmonumenten in den lande aan te pakken. Foto Roger van der Kraan 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2002 | | pagina 1