f) Rd schiedam Indeling zones openbaar vervoer weer veranderd DE CORRECT ENGELEN BOUMAIM Schiedams hotel in Peru AutoRAI 2003 COT positief over aanpak brand 'De Friesland' Gra ti fS naar Feyenoord-Heerenveen! NO CURE NO PAY SHOWROOM ROTTERDAM ZONDAG A.S. GEOPEND Prijsstijging nodig ter bevordering veiligheid Tandprotheticus gecertificeerd WINTERSALE KRANT VAN 11.00 TOT 17.00 UUR meubelen ValentijnsCD Pakketten voor Poolse familie Haan toch voorzitter Vrijwilligers- organisatiesop Look TV Oplage 38.803 Totale oplage 628.437 5 februari 2003 lOe Jaargang nr 6 Zie elders in deze krant .jigsaw: J. Ph. Brouwer c.s. REGIO - De regioraad Rotterdam heeft ingestemd met het voorstel van het dagelijks bestuur om de minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken de zone-indeling van het openbaar vervoer met ingang van 1 juli 2003 te wijzigen. Wei werd de voorkeur gegeven aan een enigszins aangepast voorstel voor herindeling van de openbaar vervoerzones in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle a/d IJssel. Showroommodellen met kontingen van 10 tot 70% LAATSTE WEEK: 20% EXTRA KORTING SHila REGIO - Er is weer gele- genheid tot het inleveren van pakketten voor fami lie, vrienden en kenissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afgeleverd. Inleveren van pakketten kan op vrijdag 7 februari bij de familie Ruigrok. Van Hogendor- plaan 167A in Vlaardin gen van 18.30 tot 21.00 of na een telefonische af- spraak via 010-4341820. AlS PIT SM££uW&4LEff€CT 15 IK Ll£V£R A 1 r Ja, ik neem een kwartaalabonnement a 18,25 permaand! Of bel gratis 0800 - 06 42 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004434 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) 1 weekbladen mes cBc interior Onginele, Lloyd Ijoom stoelen Westhavenplaats 1-3131 BT Vlaardingentel.010-4602044 HAAL GRATIS OP! 3E EOITIE BERGWEG EN CEINTUURBAAN JURIDISCH ADVIESBUREAU voor alle adviezen voor huur- en arbeidszaken TELEFOON 010 - 47 3 66 00 Fax 010-273 44 80 E-MAIL: JURIDISCHADVIES@HOTMAIL.COM Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam EAR - - AL MEER DAN 25 JAAR - KEUKENS TEG ELS SANITAIR Bnrendredit, Van't Hoffstroat 8,010 - 482 52 71 Gorinchem, Newtonweg 16, 0183 - 64 76 00 Rotterdam, Industrieweg 1010 - 262 07 33 Spijkenisse, lepenlaan 19-41, 0181 - 62 32 00 www.eageleti-bv.al Besloten is hierbij dat de zones 5300 (Rotterdam Centrum), 5311 (Rotterdam Oost; Capelle Noord), 5319 (Schiedam) en 5329 (Vlaar dingen) worden verkleind. Aan de oostkant van Rotterdam en in Vlaardingen-Noord/ Schiedam- Noord komt er dan een zone bij. Voor de goede lezer, dit betekent dat het openbaar vervoer in prijs stijgt. De regioraad doet er niet ge- heimzinnig over. Ze geven toe dat het voorstel deel uit maakt van een pakket maatregelen die moeten lei- den tot meer inkomsten in het openbaar vervoer. „Onvermijde- lijk om het voorzieningenniveau op peil te houden", zo wordt ge- zegd. Daarnaast wordt er fors gei'n- vesteerd om het openbaar vervoer sociaal veiliger te maken. De regioraad wijst naar de cijfers om de prijsstijging te billijken. Zo blijkt dat reizigersopbrengsten sinds 1999 met meer dan een mil- joen euro zijn gedaald. Gelet op het tekort aan budget voor het in stand houden van het voorzienin genniveau van het openbaar ver- 'voer, stelt het dagelijks bestuur voor op andere wijze geld te gene- reren. Vandaar de herindeling van de vervoerzones zoals hierboven aangegeven. Belangrijkste overwegingen van het dagelijks bestuur om juist voor deze zone-indeling te kiezen, zijn als volgt: Allereerst wilden ze rei- zigers een gelijk tarief laten beta- len voor een reis over eenzelfde af- stand. Daarnaast moest de tariefs- verhoging beperkt worden tot een zone voor de meeste reizigers. Er mocht in ieder geval geen verho- ging optreden voor reizigers die sinds de eerdere aanpassing van de zonegrens al een zone extra beta- len. Als laatste moesten de zone- grenzen op voor de reiziger logi- sche grenzen komen te liggen. Met name het betalen van een ge lijk tarief voor een zelfde afstand wordt door de symmetrische op- bouw van de variant van het dage lijks bestuur het best benaderd voorzover mogelijk binnen het zo- ne-systeem. Dit sluit aan bij het ta- riefsysteem voor de toekomstige chipcard, waarbij een tarief per ki lometer de reiskosten voor de rei ziger gaat bepalen. Voor het vervoer naar het centrum zal een deel van de reizigers een zone extra moeten betalen (bij- voorbeeld vanuit Schiedam - Noord, het westelijke deel van Delfshaven, het westelijk deel van Schiemond en Ommoord/Zeven- kamp naar Rotterdam centrum). Hetzelfde geldt voor de ritten van uit Schiedam Noord en Vlaardin gen Holy richting Schiedam cen trum, respectievelijk Vlaardingen centrum. Voor een groot aantal verbindingen blijft het tarief gelijk. Voor reizigers vanuit Krimpen, Capelle (met uitzondering van Schollevaar), Schiedam centrum, Vlaardingen, de B-driehoek, V oor- ne Putten en Rozenburg richting Rotterdam centrum wijzigt het ta rief niet. Voor een enkele verbin- ding daalt het tarief (bijvoorbeeld op alle reeds afgeprijsde artikelen Tweezitter in pull-up leer, 160 cm breed, van 919,- nu 799,- Ook als fauteuil leverbaar. tussen Schiedam Noord en Vlaar dingen Holy). De stadsregio Rotterdam heeft be- rekend dat de extra inkomsten uit kaartopbrengsten jaarlijks circa 4,3 miljoen euro bedragen. Dit geld is hard nodig om het voorzieningen niveau op een aanvaardbaar peil te houden. Er wordt fors gei'nvesteerd in de kwaliteit van het openbaar vervoer. Net als dat het railnetwerk de komende jaren enkel zal uitbrei- den. Vorig jaar zijn er nieuwe me tro's ingebruik genomen. Dit jaar komen er nieuwe trams. Boven- dien wordt er veel gei'nvesteerd in de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer, onder andere door meer tourniquets en conduc- teurs op tram. Tegen deze achter- grond is het dagelijks bestuur van de stadsregio van mening dat een prijsstijging van het product is te rechtvaardigen. Schiedam imij REGIO/SCHIEDAM - In heel Nederland is aandacht besteed aan de herdenking van de watersnoordramp van februari 1953. Koningin Beatrix nam deel aan de nationale herdenking in Oude Tonge, waar ook Schiedam was vertegenwoordigd. Zoals de 73-jarige Schiedammer Dolf Geijp die toentertijd in een B-25 Mitchell meevloog. Het vliegtuig dropte voorraden boven het rampgebied en rubberboten. „lk had er alles voor over om de getroffenen te redden", aldus Geijp vorige week in Maasstad. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De brand op het visserijschip 'De Friesland' is volgens de eva- luatie van het COT, instituut voor Veiligheids- en crisismana- gement, goed bestreden. Feite- lijk is er geen sprake geweest van een onbeheersbare situatie, con- cludeert het COT, in hun evalua te van de gebeurtenissen rond- om de brand op het schip op 6 maart 2002. De evaluate is deze week aan de burgemeesters Bruinsma, Scheeres en Opstelten aangeboden. In het rapport 'De brand op het vis- serschip 'De Friesland', een evalu ate van de gebeurtenissen op 6 maart 2002' evalueert het COT de brand in de Vulcaanhaven in de gemeente Vlaardingen. Deze brand had tevens een forse rook- ontwikkeling op het grondgebied van Schiedam tot gevolg. Omdat het hier ging om een bovenlokale ramp was het op grond van de Wet rampen en zware ongevallen een verplichting bij de gemeenten Vlaardingen en Schiedam om de gebeurtenissen te evalueren. Ook werd in de regionale veiligheids- staf afgesproken dat er een evalua te moest volgen. Het COT stelt in het rapport dat de organisaties betrokken bij de ram- penbestrijding adequaat hebben opgetreden en dat in een korte tijd de verschillende multidisciplinaire en mono-disciplinaire actiecentra en meldkamers zijn geactiveerd. 'De ernst om de omvang van de gebeurtenis bleken achteraf erg mee te vallen en mede daardoor was er slechts kortstondig sprake van een kritieke situatie. Ongeveer vier uur na de melding was de scheepsbrand al onder controle'. Het COT trekt voorts ook conclu- sies met betrekking tot de organi- satiestructuur van de rampenbe- strijding, alarmering en communi cate en sirenes en maatschappelij- ke gevolgen. Zo stelt het COT met betrekking tot dit laatste dat de maatschappelijke gevolgen van het laten afgaan van sirenes in een be- paald gebied groot zijn. Veel bur gers reageerden relatief nonchalant op de sirenes en gingen door met hun activiteiten. Dit onderschrijft het belang van preventieve voor- lichting op dit gebied. De conclusies en aanbevelingen worden onderschreven door de be trokken burgemeesters. Zij zullen die op korte termijn in hun colle ges en in RHRR verband bespre- ken. Archieffoto Roger van der Kraan De pakketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevige kartonnen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw erom- heen. De adressen van ge- adresseerden en afzender die- nen duidelijk leesbaar op de doos gechreven te worden. Vanaf heden mogen ook meu- bels, koelkasten en dergelijke worden meegestuurd. Maar geen geld. Het maximale ge- wicht van een pakket is 25 ki logram. De kosten zijn €3,40 per pakket plus €1,30 per kilo. Bij inleveren van het pakket is men verplicht een legitimatie- bewijs te tonen. SCHIEDAM - De bezoekers van de nieuwe passage krij- gen zaterdag de kans om gratis een leuke CD voor hun Valentijn te maken. On der begeleiding van een pre- sentator wordt men uitgeno- digd de 'opname-studio' in te stappen en live een echte cd op te nemen. Zingen met behulp van een karaoke-sys- teem of een gedicht voordra- gen voor je geliefde. De CD is direct klaar en kan mee naar huis worden genomen. De CD kan zaterdag worden gemaakt tussen 12.00 uur en 16.00 uur. SCHIEDAM - In tegenstel- ling tot meldingen in eerdere berichten zal Yorick Haan aanblijven als voorzitter van de enquetecommissie Park- weg-Oost. Woensdagavond heeft de commissie opnieuw overlegd en is tot de conclu- sie gekomen dat Haan kan aanblijven als voorzitter. Haan verklaarde aan de commissie dat de tekst van zijn verkiezingsdagboek te- recht aanleiding is geweest voor discussie, aangezien de tekst op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Haan: „Ik heb een verkeer- de inschatting gemaakt, dat was onhandig. Ik had moe ten begrijpen dat veel men- sen het strafrechtelijk on- derzoek niet los kunnen zien van het onderzoek van de enquetecommissie, het gaat tenslotte allebei over de zaak Parkweg-Oost. Door in mijn verkiezingsdagboek dergelijke uitspraken te doen heb ik de enquetecom missie onnodig in een moei- lijke positie gebracht." De enquetecommissie zal de werkzaamheden opnieuw eensgezind oppakken en weer als team aan de slag gaan. Over de inhoud van het onderzoek of zaken die daarmee in verband gezien kunnen worden, zullen geen uitspraken worden gedaan tot de presentatie van het eindrapport van de commis sie. SCHIEDAM - Ondanks de sneeuw en ijzige kou is toch het vroege voorjaar ingeluid. Vorige week woensdag zijn op de kinderboerderijt Hoefblad in het Beatrixpark twee schattige geitjes geboren. Deze zijn met een keizersnee gehaald. De moeder is een dwerggeit en de vader een Nederlandse landgeit. De pasgeborene hebben de namen Cock en Astrid en zijn te bewonderen van dinsdag tot en metzondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In februari wordt op Look TV en Radio Schiedam aandacht gegeven aan vier vrijwil- ligersorganisaties. De promotie- filmpjes worden de gehele week elk even uur op Look TV uitge- zonden. Deze week staat Woon-, zorg- en dienstencentrum Fran- keland centraal. Volgende week is het de beurt aan Scouting Tono- groep. Ook op Radio Schiedam (FM 106.7 en kabel 96.1) krijgen de vrijwilligersorganisaties zendtijd. Elke week op zaterdag om 10.30 uur zal Bart Noordegraaf in zijn programma Passage 12 aandacht geven aan een vrijwilligersorgani- satie. Men na zich nog aanmelden voor het opnemen en uitzenden van een promotiefilm op Look TV bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam, Marjolein van Doom, telefoon: 010-2465064 (e-mail: ms.v.doom@schiedam.nl). Voor meer actuele informatie over de promotiefilms op Look TV: www- dubbelklikproductiesnl 1 Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaiing op het Rotterdams Dagblad. Zo bent u verzekerd van een plaats op de eerste rij! Niet alleen krijgt u dagelijks de krant van Rotterdam en regio in de bus maar ook twee toegangskaarten voor Feyenoord- Heerenveen (zaterdag 22 maart)" cadeau. *De toegangskaarten krijgt u minimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijd toegestuurd. m/v (l.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: 000000000 Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. Het Rotterdams Dagblad gaat zorgvuldig om met uw gegevens. In het colofon vindt u nadere informatie. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 Bouman vindt u aan de N210 Capelle a/d IJssel naast het bedrijvenpark Rivium.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2003 | | pagina 1